Logo

 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. má v zmysle novely zákona č. 211/2000 Z. z. o

slobodnom prístupe k informáciám účinnej od 31.03.2022 povinnosť zverejňovať
povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v súlade s Nariadením
vlády SR č. 498/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv
v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy.
Povinne zverejňované zmluvy Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. nájdete
po kliknutí na nasledovný odkaz: Povinne zverejňované zmluvy

 

         
 Číslo Predmet Subjekt Cena (€) Dátum

Kolektívna zmluva 2024-2027

Dodatok č.1 k KZ 2024-2027

Príloha č.1 KZ 2024-2027

Príloha č.2 KZ 2024-2027

Kolektívna zmluva spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. spolu s prílohami Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s   31.03.2024

ZOD/163/2022/BVS

Čistenie studní na vodárenských zdrojoch DVV pomocou metódy Hydropuls

Lidařík, s.r.o., Brno 33 293,00 30.03.2022
ZOPS/142/2022/BVS Mobilné hlasové a dátové služby O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava 329 000,98 30.03.2022
KP/389/2022/BVS Predaj pozemku Obec Hradište pod Vrátnom 1 092,00 30.03.2022
Dod. č. 1 k ZOD/352/2021/BVS Údržba a oprava bleskozvodov - zmena termínu EZ-ELEKTROMONT, a.s., Bratislava   30.03.2022
ZOD/274/2022/BVS Pretesnenie a povrchová úprava 2ks transformátorov 22/0,4 kV o výkone 1600 kVA na ČOV Petržalka Elektro Global Slovakia, s.r.o., Bratislava 7 824,00 30.03.2022
KP/226/2022/BVS Analyzátor NH4-N a Sonda na zistenie prítomnosti dusičnanov v odpadovej vode HACH LANGE s.r.o., Bratislava 35 098,30 30.03.2022
ZOD/363/2022/BVS Projekt digitalizácie objektov ČOV Petržalka, t.j. BIM model Acrea s.r.o., Bratislava 227 200,00 30.03.2022
Dod. č. 1 k ZOD/351/2021/BVS Odstraňovanie závad po revíznych prehliadkach na VN zariadeniach - Trafostanice - zmena termínu plnenia EZ-ELEKTROMONT, a.s., Bratislava   28.03.2022
OST/355/2022/BVS Preložka vodovodu, Preložka kanalizácie GAST SLOVAKIA, spol. s r.o., Malacky bezodplatne 28.03.2022
ZOD/288/2022/BVS Výmena elektrických rozvádzačov vozíkov LP 3 ks a LT 2 ks na ÚČOV Vrakuňa PPA ENERGO s.r.o., Bratislava 26 992,00 28.03.2022
ZOD/354/2022/BVS realizácia stavby: Budmerice, ul. J. Rašu a Revolučná ul. - sanácia verejného vodovodu Združenie GFCH, Bratislava 975 000,00 28.03.2022
KP/366/2022/BVS Mazacie prípravky a oleje ML Lubservis, a.s., Bratislava 53 201,42 25.03.2022
ZOD/365/2022/BVS vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: ÚČOV Vrakuňa - eliminácia šírenia zápachu, 1. etapa PIPS SK s. r. o., Bratislava 109 000,00 25.03.2022
ZOS/367/2022/BVS ČSOB marathon 2022     BE COOL, s.r.o., Bratislava 1 400,00 24.03.2022
ZOS/377/2022/BVS Iniciatíva 10 000 stromov Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  1 400,00 24.03.2022
KP/231/2022/BVS Evakuačná stanica s výkonom 3 kW s objemom evakuačnej nádoby 150 l a objemom cirkulačnej nádoby 50 l, s hladinovým kapacitným snímačom. LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 12 047,50 24.03.2022
ZOD/190/2022/BVS Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Areál ČOV v Devínskej Novej Vsi LEarchitects s. r. o., Bratislava 24 900,00 24.03.2022
 
ZOD/188/2022/BVS Predmetom plnenia je vypracovanie a dodanie dokumentácie pre územné rozhodnutie vrátane zabezpečenia právoplatného územného rozhodnutia s prislúchajúcou inžinierskou činnosťou. Ing. arch. Gabriel Drobniak, Bratislava 89 540,00 24.03.2022
ZOD/219/2022/BVS Štúdia realizovateľnosti nasadenia DLP technológie nad dátami BVS, a.s. DIGMA s.r.o., Bratislava 26 964,00 23.03.2022
ZOD/187/2022/BVS Vajnory, vákuová kanalizácia, modernizácia PS.01, dokončenie vetvy D a modernizácia vetiev A a B Siemes s.r.o., Bratislava 63 939,83 23.03.2022
ZOD/151/2022/BVS realizácia stavby: BA, ČS Karlova Ves - obnova technológie objektu ARKO TECHNOLOGY, a.s., Brno 3 045 797,63 22.03.2022
ZOPS/314/2022/BVS Oprava zariadení FONTANA na prevádzkach DČOV FONTANA R, s.r.o., Brno 50 000,00 22.03.2022
OST/376/2022/BVS Poradenstvo - lízing PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Bratislava 8 000,00 22.03.2022
ZOPS/122/2022/BVS Výmena odpínačov 22 kv OK za nové odpínače NALF24, 630A a NAL24 ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 8 147,00 21.03.2022
KP/45/2022/BVS Bratislava - Konventná ul. - Sanácia vodovodu a kanalizácie SUNOB Invest, s.r.o., Nitra 5 890,50 21.03.2022
ZOPS/145/2022/BVS autorský dozor projektanta pre stavbu "Viničné - Kozia, Hlavná a Vinohradnícka ul. - sanácia vodovodu" RP projekt, s.r.o., Stupava 3 900,00 17.03.2022
OST/48/2022/BVS Celoslovenská súťaž zručnosti vodárenských pracovníkov Asociácia vodárenských spoločností, Bratislava 1% z celkovej hodnoty nákladov 16.03.2022
ZOPS/302/2022/BVS Opravy zariadení značky Honda VYMYSLICKY, s.r.o., Bratislava 19 500,00 15.03.2022
ZOD/150/2022/BVS vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Zabezpečenie projektovej a inžinierskej činnosti - Zmena dispozičného riešenia časti 1.NP administratívna budova 48 APROX Invest, spol. s r.o., Bratislava 12 780,00 15.03.2022
ZOD/186/2022/BVS Vajnory, vákuová kanalizácia, modernizácia PS.01, dokončenie vetvy D a modernizácia vetiev C.G.C., a.s., Bratislava 13 059,91 15.03.2022
KP/141/2022/BVS Analyzátor ortuti Altec spol. s r.o., Praha, ČR 29 000,00 14.03.2022
ZOPS/20/2022/BVS Profylaktický servis a opravy závitkových dopravníkov FERRMONT, a.s., Púchov 380 000,00 14.03.2022
ZOPS/185/2022/BVS Naloženie, odvoz a zhodnotenie kalov z čistiarní odpadových vôd HAMOS, s.r.o., Šamorín 70 500,00 14.03.2022
KP/147/2022/BVS Tlaková nádoba stojatá TLAKON SK, s.r.o., Žilina 6 320,00 14.3.2022
Dod. č. 6 k IMP/ZOD/3/2021/BVS Nahradenie bodu 1.1 a zmeny v Čl.2 HOUR, spol. s r.o., Žilina   11.03.2022
ZOD/148/2022/BVS realizácia stavby: VDJ a ČS Zlatnícka dolina - sanácia objektu Heat in, s. r. o., Bratislava 288 900,00 10.03.2022
OST/322/2022/BVS Žiadosť o pridanie nových obchodných miest Global Payments s.r.o., Praha   10.03.2022
OST/321/2022/BVS Vyhlásenie o skutočnom majiteľovi Global Payments s.r.o., Praha   10.03.2022
OST/320/2022/BVS Žiadosť o akceptáciu platobných kariet Global Payments s.r.o., Praha   10.03.2022
ZOD/143/2022/BVS Vyhodnocovacie prístroje Depolox 5 SFC Systém inžinierskych služieb, spol. s r.o., Bratislava 29 052,00 10.03.2022

Dod. č. 1 ku OST/192/2021/BVS

Zmena v čl. 1 ods. 3. bod 3.2. (zosúladenie termínov a lehôt na plnenie povinností) VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s.   09.03.2022

Dod. č. 1 ku BK/193/2021/BVS

Zmena v čl. 2 ods. 2.3. (Podmienky uzatvorenia Kúpnej zmluvy) VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s.   09.03.2022
KP/146/2022/BVS Regulačný ventil DN 250 s riadiacou jednotkou HUTIRA Slovakia s.r.o., Handlová 13 816,27 09.03.2022
DOH/300/2022/BVS Dohoda o uznaní záväzku BIONERGY, a.s., Bratislava 125 854,06 09.03.2022
ZOPS/154/2022/BVS Servis klimatizačných zariadení v budove D-blok KLIMA KONZULT, spol. s.r.o. 10 154,00 01.03.2022
ZOPS/40/2022/BVS Doručovacie služby Cromwell a. s., Bratislava 39 358,00 25.02.2022
ZOD/49/2022/BVS realizácia stavby: Havarijná sanácia objekt dúcharne na ČOV Malacy FERRMONT, a.s., Púchov 463 500,00 25.02.2022
ZOPS/38/2022/BVS Autorský dozor projektanta na stavbu: UV Holíč - kompletná rekonštrukcia objektu I. etapa RP projekt, s. r. o., Stupava 6 800,00 22.02.2022
ZOD/114/2022/BVS Oprava havarijného stavu verejnej kanalizácie na Votrubovej ulici ASAP - Group SK s. r. o., Bratislava 38 687,87 22.02.2022
ZOPS/69/2022/BVS Servis, údržba  a opravy zariadení pre meranie a reguláciu BD Sensors s.r.o., Košice 40 000,00 21.02.2022
ZOPS/5/2022/BVS Opravy a servis klimatizačných zariadení pre DČOV, DVV, Odboru správy majetku a odd. vodárenského múzea  T - Klima s.r.o., Bratislava 30 000,00 17.02.2022
OST/47/2022/BVS Opravy čerpadiel zn. Jungpumpen Nautiservis, spol. s  r.o., Bratislava 70 000,00 17.02.2022
Dod. č. 1 ku KP/392/2021/BVS Zmena termínu plnenia FERRMONT, a.s., Púchov   16.02.2022
ZOD/10/2022/BVS Rádiochemické analýzy pitných vôd Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava 86 000,00 15.02.2022

OST/121/2022/BVS

VOP

Zmluva o platobnej karte Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava   15.02.2022

OST/120/2022/BVS

VOP

Zmluva o platobnej karte Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava   15.02.2022

OST/119/2022/BVS

VOP

Zmluva o platobnej karte Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava   15.02.2022

OST/118/2022/BVS

VOP

Zmluva o platobnej karte Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava   15.02.2022

OST/117/2022/BVS

VOP

Zmluva o platobnej karte Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava   15.02.2022

OST/116/2022/BVS

VOP

Zmluva o platobnej karte Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava   15.02.2022
ZOPS/24/2022/BVS Poskytovanie služieb integrovanej servisnej činnosti Siemens s.r.o., Bratislava 200 000,00 15.02.2022

OST/115/2022/BVS

VOP

Zmluva o platobnej karte Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava   14.02.2022
VB/428/2021/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena Ing. Baláž, Balážová 716,16 14.02.2022
ZOD/397/2021/BVS na realizáciu stavby: Realizácia výstavby VDJ Kremenica - Stupava ASSYX, spol. s r.o., Bratislava 2 037 911,46 14.02.2022
OST/50/2022/BVS Vývoj digitálnej dvojičky FEWS-Wanda Stichting Deltares, Delft Holandsko 21 200,00 10.02.2022
ZOD/33/2022/BVS Prevádzkové režimové sledovanie pridunajských vodárenských zdrojov v rokoch 2022, 2023 a 2024, Vodárenský zdroj Sedláčkov ostrov (Devín) EKOHYDROGEO spol. s r.o., Bratislava 28 070,00 10.02.2022
ZOD/32/2022/BVS Prevádzkové režimové sledovanie pridunajských vodárenských zdrojov v rokoch 2022, 2023 a 2024, Vodárenský zdroj Sihoť EKOHYDROGEO spol. s r.o., Bratislava 28 995,00 10.02.2022
ZOD/31/2022/BVS Prevádzkové režimové sledovanie pridunajských vodárenských zdrojov v rokoch 2022, 2023 a 2024, Vodárenský zdroj Šamorín GEOSPEKTRUM s.r.o., Bratislava 104 640,60 10.02.2022
ZOD/30/2022/BVS Prevádzkové režimové sledovanie pridunajských vodárenských zdrojov v rokoch 2022, 2023 a 2024, Vodárenský zdroj Kalinkovo GEOtest Bratislava, spol. s r.o., Bratislava 75 604,80 10.02.2022
ZOD/29/2022/BVS Prevádzkové režimové sledovanie pridunajských vodárenských zdrojov v rokoch 2022, 2023 a 2024, Vodárenský zdroj Pečniansky les GEOtest Bratislava, spol. s r.o., Bratislava 75 691,20 10.02.2022
ZOD/28/2022/BVS Prevádzkové režimové sledovanie pridunajských vodárenských zdrojov v rokoch 2022, 2023 a 2024, Vodárenský zdroj Rusovce - Ostrovné lúčky -Mokraď GEOSPEKTRUM s.r.o., Bratislava 99 696,60 10.02.2022
ZOPS/39/2022/BVS Komunikačné školenia GtoG, s.r.o., Bratislava 20 000,00 09.02.2022
ZOPS/436/2021/BVS Nakladanie so stavebnými odpadmi za účelom ďalšieho zhodnocovania pre BVS a.s. - lokalita A: okresy Bratislava, Senec, Pezinok a Malacky  EBA, s.r.o., Bratislava 32 500,00 08.02.2022
ZOPS/439/2021/BVS Nakladanie so stavebnými odpadmi za účelom ďalšieho zhodnocovania pre BVS a.s. - lokalita B: okresy Skalica, Senica a Myjava BTT s.r.o., Bratislava

26 600,00

08.02.2022
Dod. č. 1 k ZOD/287/2020/BVS Autorský dozor projektanta pre stavbu: Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn - navýšenie ceny BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.,  Bratislava 13 000,00 08.02.2022
ZOD/37/2022/BVS Havária strechy na úpravovni vody Kúty BAUGROUP s.r.o., Bratislava 96 378,76 07.02.2022
Dod. č. 1 k OST/184/2021/BVS zmena ceny FERRMONT, a.s., Púchov 115 000,00 07.02.2022
ZOPS/18/2022/BVS Sťahovanie kancelárskych priestorov, spisovej agendy, počítačovej a kancelárskej techniky PLUSIM spol. s.r.o., Bratislava 14 218,00 07.02.2022
KP/23/2022/BVS Dopravné značky SIGNATECH spol. s r. o., Častá 44 050,00 03.02.2022
ZOD/396/2021/BVS realizácia stavby: Výstavba vodovodu v obci Dubovce VODAKAN, s.r.o., Martin 2 298 395,27 03.02.2022
ZOD/14/2022/BVS realizácia stavby: Viničné - Kozia, Hlavná a Záhradnícka ul. - sanácia vodovodu COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.  1 126 000,00 03.02.202
ZOPS/22/2022/BVS Dátové prenosy k zariadeniam monitorujúcim parametre vodovodnej siete Radeton SK s.r.o., Prieviza 8 148,00 03.02.2022
ZOD/433/2021/BVS Stavebné opravy technologických objektov Vstupnej čerpacej stanice a Rozvodne NN - ČOV Devínska Nová Ves ATUX s.r.o., Trenčín 33 475,24 01.02.2022
ZOD/430/2021/BVS Stavebná oprava prevádzkovej budovy v ČOV Gbely ATUX s.r.o., Trenčín 25 261,20 01.02.2022
KP/434/2021/BVS Reagencie ku kvantitatívnym analytickým testom HACH LANGE s.r.o., Bratislava 65 974,38 01.02.2022
ZOPS/358/2021/BVS Záväzok poskytovateľa vykonávať pre objednávateľa služby opráv, údržby a servisu elektronických zariadení automatizovaných systémov riadenia technologických procesov Siemens s.r.o., Bratislava

400 000,00

31.01.2022
ZOPS/437/2021/BVS Nakladanie so stavebnými odpadmi za účelom ďalšieho zhodnocovania pre BVS a.s., Lokalita A: okresy Bratislava, Senec, Pezinok a Malacky ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 242 080,00 28.01.2022
ZOPS/438/2021/BVS Nakladanie so stavebnými odpadmi za účelom ďalšieho zhodnocovania pre BVS a.s., Lokalita B: okresy Skalica, Senica a Myjava ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 8 220,00 28.01.2022
ZOPS/431/2021/BVS Identifikácia neoprávnených odberov a producentov 4GTE s.r.o., Martin percentuálny podiel z nového identifikovaného objemu ročnej fakturácie z každého OM 27.01.2022
KP/427/2021/BVS Dodanie a uvedenie do prevádzky 8ks stacionárnych vzorkovačov pre ČOV HACH LANGE s.r.o., Bratislava 40 502,93 27.01.2022
OST/339/2021/BVS

Zmluva o spolupráci pri rekonštrukcii verejnej kanalizácie, ktorá bude realizovaná v rámci stavby "Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji, sanácia hlavnej trasy splaškovej kanalizácie"

púpavy Bernolákovo, s. r. o. 12 960,00 27.01.2022
KP/392/2021/BVS Dodávka čerpadiel na pitnú vodu FERRMONT, a.s., Púchov 133 166,61 26.01.2022
KP/7/2022/BVS Bratislava - Balkánka ul. - Modernizácia kanalizačného zberača C - Kanalizačné kameninové potrubie SUNOB Invest, s.r.o., Nitra 22 289,30 25.01.2022
Dod. č. 1 k ZOD/28/2021/BVS realizácia stavby - Bratislava, sanácia tranzitného vodovodu z Podunajských Biskupíc po Malý Dunaj - zmena článkov Pfeiffer SK s.r.o., Bratislava   24.01.2022
KP/341/2021/BVS Kúpa pozemku v k.ú. Malacky Helena Jursová, Jozef Jursa, Pavel Jursa 83 975,00 24.01.2022
KP/384/2021/BVS Prevod vlastníckeho práva k pozemku v k.ú. Smrdáky SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s., Piešťany 1 500,00 24.01.2022
ZOD/423/2021/BVS realizácia stavby - modernizácia sociálnych zariadení Vodárenského múzea ALFA STAV Stropkov, s.r.o., Stropkov 113 865,76 21.01.2022
ZOPS/421/2021/BVS Servis a opravy priemyselných čerpadiel SIGMA DIZ spol. s r.o. - organizačná zložka, Levice 60 000,00 20.01.2022
ZOPS/435/2021/BVS Očkovanie zamestnancov na kliešťovú encefalitídu a hepatitídu A a B MDclinic a.s., Bratislava 13 000,00 20.01.2022
KP/375/2021/BVS Odkúpenie infraštruktúry vybudovanej v rámci stavby "Dunajské predmestie - Polyfunkčný súbor, Slovnaftská ulica Bratislava" TRAJEKT PLUS, a. s. 77 426,97 19.01.2022
ZOD/4/2022/BVS Odstránenie havarijného stavu vyhradených technických zariadení - kotle JOKRA HOLDING, s.r.o., Horné Orešany 231 532,34 19.01.2022
KP/17/2022/BVS Úžitkové motorové vozidlá KONNEX s.r.o., Trnava 526 540,00 19.01.2022
KP/16/2022/BVS Úžitkové motorové vozidlá KA-BE s.r.o., Žilina 3 781 959,00 19.01.2022
Dod. č. 2 ku KP/185/2020/BVS Zmena prílohy č. 1 v dodatku č. 1 Messer Tatragas, spol. s r.o., Bratislava   19.01.2022
ZOPS/425/2021/BVS Manažérska akadémia DEVELOR Slovakia s.r.o., Bratislava 33 980,00 19.01.2022
KP/2/2022/BVS Polymérne flokulanty pre odvodnenie kalu z ˇOV SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o., Prešov 22 967,25 18.01.2022
OST/420/2021/BVS Rámcová zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet Up Déjeuner, s. r. o., Bratislava 1 994 219,14 18.01.2022
OST/399/2021/BVS Zmluva o zbere, preprave, dotrieďovaní a odovzdaní odpadu na zhodnotenie Technické služby Senica, a.s.,Senica podľa čl.2, odst2 18.01.2022
RZ/3/2022/BVS Sprostredkovateľská činnosť smerujúca k získaniu fyzických osôb, ktoré majú záujem o uzavretie pracovnej zmluvy Peoplesol s.r.o., Bratislava 2.0-násobok nástupného mesačného brutto platu 17.01.2022
OST/9/2022/BVS Zmluva o financovaní výdavkov subjektu hospodárskej mobilizácie na hospodársku mobilizáciu zo štátneho rozpočtu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 3 972,00 17.01.2022
ZOPS/429/2021/BVS Jednorazový ročný profylaktický servis kat. B pre 6ks dúchadiel Atlas Copco na ČOV Šaštín Stráže Atlas Copco s. r. o, Bratislava 6 371,58 17.01.2022
VB/372/2021/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena Slávka Dubovská, Zuzana Pavlejová 6 214,20 17.01.2022
ZOD/1/2022/BVS Stavebná oprava objektu HV 38 Plavecký Mikuláš RP - Invest, s.r.o., Bratislava 28 003,50 15.01.2022
VB/408/2021/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena Ing. Patrícia Heringešová 1 499,80 13.01.2022
OST/8/2022/BVS Zmluva o užívaní webovej aplikácie Staffino STAFINO s. r. o., Prešov 19 807,50 10.01.2022
ZOPS/413/2021/BVS Pravidelný servis kogeneračných jednotiek pre DČOV MOTORGAS SOVAKIA s.ro. 18 000,00 05.01.2022
ZOPS/391/2021/BVS Kalibrácia a funkčné skúšky detekčného systému plynu DEGA DEGA CZ s.r.o. 5962,00 03.01.2022
ZOD/409/2021/BVS Sanácia mokrých komôr VDJ Plavecký Mikuláš HYDROSTOP s.r.o. 79 622,27 30.12.2021
ZOD/426/2021/BVS

Optimalizácia procesu Meter2Cash, v časti Fakturácia a Párovanie

Accenture, s.r.o. 50 000,00 30.12.2021
Dod. č. 1 k ZOD/432/2021/BVS Oprava a rekonštrukcia administratívnych priestorov objekt na Hollého ul., Holíč Heat in, s.r.o. 8 517,40 30.12.2021
Dod. č. 5 k IMP/ZOD/3/2021 Správa systému HUMAN HOUR spol. s r.o.   29.12.2021
Dod. č. 3 k ZOD/382/2017/BVS Poskytnutie licenčnej podpory a sužieb podpory a zálohovania dát AUTOCONT s.r.o.   29.12.2021
KP/411/2021/BVS Dúchadlá Wacker Neuson s. r. o., Lučenec 16 560,00 23.12.2021
ZOS/382/2021/BVS Dodávka úžitkovej vody BIONERGY a.s., Bratislava 0,06/m3 23.12.2021
ZOS/381/2021/BVS Refakturácia nákladov za pranie služobných odevov a príslušenstva BIONERGY a. s., Bratislava 12 000,00 23.12.2021
ZOS/412/2021/BVS Refakturácia nákladov za SBS BIONERGY a. s., Bratislava 60 178,57 23.12.2021
ZOPS/419/2021/BVS Recyklácia vodárenského kalu z čírenia vody BTT s.r.o., Bratislava 31 600,00 22.12.2021
NN/345/2015/BVS Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy BIONERGY, a.s., Bratislava   22.12.2021
DZ/441/2021/BVS Poskytnutie finančného daru Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 14 000,00 22.12.2021
Dod. č.1 ku KP/185/2021/BVS Zmena  čl. 2 ods. 2.2. (Kúpna cena a platobné podmienky) a čl. 6. ods. 6.2. (Zabezpečenie príslušných rozhodnutí) ROVENA SK s.r.o.   22.12.2021
Dod.č. 1 k IMP/OST/49/2021/BVS Predĺženie doby plnenia Union poisťovňa, a.s., Bratislava   22.12.2021
Dod. č.1 ku KP/147/2021/BVS Zmena čl. 4, ods. 4.3 Kúpna cena a platobné podmienky PC SEMA, s.r.o., Žilina   21.12.2021
Dod. č. 1 k ZOD/193/2020/BVS Zmena ceny Regotrans, spol. s r.o., Bratislava 55 000,00 21.12.2021
Dod. č. 1 k ZOPS/286/2019/BVS Zmena termínu plnenia O2 Slovakia, s.r.o., a O2 Business Services, a.s., Bratislava   21.12.2021
Dod. č. 2 k ZOD/148/2020/BVS Zmena termínu plnenia ECM ECO Monitoring, a.s., Bratislava   21.12.2021
ZOD/422/2021/BVS Vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) pre stavbu: "ÚČOV BA Vrakuňa  prevádzková budova" LEarchitects s. r. o., Bratislava 79 900,00 21.12.2021
KP/405/2021/BVS Nákup kontajnerov pre potrebu VDÚ UNIKOV NITRA, s.r.o., Nitra 222 080,00 21.12.2021
ZOD/432/2021/BVS Oprava a konštrukcia admin. priestorov objekt na Hollého ul., Holíč Heat in, s. r. o., Bratislava 24 296,92 21.12.2021
ZOD/415/2021/BVS Polep vozidiel a mechanizmov Carol line spol. s r.o., Bratislava 121 635,00 21.12.2021
ZOPS/417/2021/BVS Upratovacie a čistiace práce 2Mservices, s.r.o., Bratislava 319 203,10 21.12.2021
OST/414/2021/BVS Dodanie a montáž výstražnej svetelnej techniky Carol line spol. s r.o., Bratislava 178 130,00 21.12.2021
ZOPS/418/2021/BVS Kreatívne, technické, grafické, polygrafické, dizajnérske a tlačiarenské služby a práce BOOST AGENCY s.r.o., Bratislava 30 000,00 21.12.2021
Dod. č. 1 k ZOPS/162/2020/BVS Zmena termínu plnenia Zukalová - Advokátska kancelária s. r. o., Bratislava   20.12.2021
Dod. č. 1 k ZOPS/93/2020/BVS Zmena termínu plnenia ius aegis s. r. o., Bratislava   20.12.2021
ZOD/368/2021/BVS Dodávka, servis a podpora databáz Oracle DATALAN, a.s., Bratislava 155 650,00 20.12.2021
ZOPS/380/2021/BVS Autorský dozor projektanta pre stavbu: Výstavba vodovodu v obci Popudinské Močidlany Ateliér BUDO s.r.o., Trnovec 5 000,00 16.12.2021
ZOD/406/2021/BVS realizácia stavby: ÚV Holíč - kompletná rekonštrukcia objektu VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Bratislava 2 250 999,97 16.12.2021
KP/349/2021/BVS Nákup 4ks prívesných vozíkov pre potreby DOOV a DVV AGADOS Slovakia, s.r.o., Modra 8 894,70 16.12.2021
ZOD/394/2021/BVS Výmena frekvenčného meniča Siemens 30kW na ČOV Hamuliakovo TECHNOPLUSS, s.r.o., Bratislava 5 322,80 15.12.2021
VB/256/2021/BVS Zriadenie vecného bremena Mesto Skalica 234,00 15.12.2021
Dod. č. 1 k ZOPS/152/2020/BVS Predĺženie platnosti zmluvy Majerník and Miháliková, s. r. o., Bratislava   15.12.2021
Dod. č. 1 k ZOPS/109/2020/BVS Predĺženie platnosti zmluvy Malata, Pružinský, Hegedus and Partners s.r.o., Bratislava   15.12.2021
Dod. č. 1 k ZOPS/121/2020/BVS Predĺženie platnosti zmluvy TaylorWessing e/n/w/c advokát s. r. o., Bratislava   15.12.2021
ZOD/387/2021/BVS Dodávka čerpadiel na odpadovú vodu s montážou LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., Bratislava 149 858,12 14.12.2021
OST/395/2021/BVS Zmluva o združených dodávkach zemného plynu MET Slovakia, a. s., Bratislava   14.12.2021
ZOD/385/2021/BVS Havária veľkých KČS SEZAKO Trnava, s.r.o., Trnava 8 192,00 13.12.2021
KP/356/2021/BVS Odkúpenie kanalizačnej infraštruktúry vybudovanej v rámci stavby Záhorie Malacky - odkanalizovanie Mesto Malacky 1.357631,82 01.12.2021
KP/388/2021/BVS Mechanizácia na zimnú údržbu INEX - Hausgarden s. r. o.,Močenok 127 800,00 9.12.2021
ZOPS/359/2021/BVS Profylaktický servis dúchadiel značky AERZEN AERZEN Slovakia s.r.o., Malacky 110 000,00 9.12.2021
KP/416/2021/BVS Predaj nehnuteľnosti ATC holding s.r.o., Bratislava 1 552 000,00 9.12.2021
KP/383/2021/BVS Dodávka čerpadiel na odpadové vody TECHNOTRADING, s.r.o., Bratislava 124 699,00 8.12.2021
Dod. č. 2 k ZOPS/44/2020/BVS Navýšenie ceny GGFS s.r.o., Bratislava 1 688 500,00 7.12.2021
ZOD/393/2021/BVS Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: DNV - intenzifikácia a rozšírenie ČOV 2. etapa MIPRO s. r. o., Bratislava 17 700,00 7.12.2021
ZOD/398/2021/BVS Vyčistenie Vajnorského kanála ASAP - Group SK s. r. o., Bratislava 58 900,00 7.12.2021
HZ/377/2021/BVS Prenájom dúchadla AERZEN DVO 2000 - odstránenie havárie AERZEN SLOVAKIA s.r.o., Malacky 20 140,00 6.12.2021
ZOD/363/2021/BVS Pripojenie vybraných objektov a veličín Divízie výroby vody do centrálneho dispečingu Siemens s.r.o., Bratislava 302 233,98 3.12.2021
DEL/370/2021/BVS Zmluva o združenej dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku G&E Trading, a.s., Žilina 149,90 EUR za 1 MWh 3.12.2021
DOH/400/2021/BVS Dohoda o vysporiadaní Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nitra 112 000,00 02.12.2021
OST/369/2021/BVS Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok na zdvíhacích zariadeniach BVS, a.s. 2021-2023 K-KONTROL, spol. s r.o., Trnava 34 374,45 30.11.2021
ZOD/374/2021/BVS Dodanie, montáž a servis GPS monitorovacích zostáv GX SOLUTIONS, a. s., Bratislava 289 745,00 26.11.2021
Dod. č. 1 k OST/343/2021/BVS Zmena Čl. 1 ods. 3 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra   26.11.2021
KP/379/2021/BVS Odkúpenie motorového vozidla pre potreby DOOV ENICO s.r.o., Bratislava 33 000,00 24.11.2021
Dod. č. 1 k BK/362/2018/BVS Zmena v predmete zmluvy GRAND KOLIBA, s. r. o. 0,- 24.11.2021
KP/287/2021/BVS Odkúpenie infraštruktúry v rámci stavby "MČ Bratislava Vinohrady vodojem Vtáčnik II, Líniová stavba" GRAND KOLIBA, s. r. o. 970 137,54 24.11.2021
ZOD/357/2021/BVS Obnova serverovej infraštruktúry Vision IT Solutions, a. s., Bratislava 256 878,00 23.11.2021
ZOD/378/2021/BVS Provizórne prečerpávanie odpadových vôd na ČOV Senec REA- S s.r.o., Brezno 29 726,06 23.11.2021
DOH/318/2021/BVS Dohoda o refundácii nákladov Mestská časť Bratislava - Rača 3 288,20 18.11.2021
Dod. č. 1 k ZOD/301/2020/BVS Zmena ceny a prílohy č. 1 BEPAX, s.r.o., Poprad 2 227 967,19 18.11.2021
ZOD/334/2021/BVS Demontáž a likvidácia vežového vodojemu v obci Báhoň Tomáš Novotný-autojeřáby a demolice s.r.o., Brno 11 000,00 18.11.2021
Dod. č. 1 k ZOPS/209/2021/BVS Zmena v prílohe č. 1 - 4 a zmena ceny JandL, marketing a reklama, s.r.o., Bratislava 53 135,62 16.11.2021
ZOD/371/2021/BVS Oprava a servis zariadení na meranie tlaku Fast Drulo Radeton SK s.r.o., Prievidza 7 760,00 12.11.2021
NN/340/2021/BVS Prenájom časti VDJ Horný, za účelom umiestnenia technologického zariadenia Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Bratislava 3 500,00/rok 12.11.2021
         
ZOD/365/2021/BVS Odvoz odpadu  z čistenia kanalizácie z ÚČOV Vrakuňa Matej Salay KONT - blesk 14 980,00 11.11.2021
KZ/360/2021/BVS Stavba Ivanka pri Dunaji - Poľná ulica - Sanácia vodovodu CAMPRI, spol. s r.o., Lužianky 10 041,24 10.11.2021
KP/355/2021/BVS Monitorovacie vozidlo IBOS a.s., České Budějovice, ČR 143 333,00 10.11.2021
ZOD/350/2021/BVS Odstraňovanie závad po revíznych prehliadkach na VN zariadeniach - Vypína S.G. CZ, spol. s r.o., Brno ČR 37 457,00 09.11.2021
KP/324/2021/BVS Centrálny záložný zdroj UPS UPS GABRIA spol. s.r.o., Bratislava 10 550,00 08.11.2021
KP/305/2021/BVS Dodanie UV/VIS Spektrofotometra Merck Life Science spol. s r.o., Bratislava 6 390,00 8.11.2021
KP/321/2021/BVS Kúpa 2ks zostáv sušiarní Sartorius Slovensko, s.r.o., Dunajská Streda 5 290,00 08.11.2021
ZOPS/362/2021/BVS Výcvik vodičov za účelom rozšírenia vodičského oprávnenia a získania kvalifikačnej karty vodiča PRIM CAR, s.r.o., Bratislava 19 400,00 05.11.2021
KP/281/2021/BVS Predaj podielov pozemkov v k.ú. Malacky Vlastníci bytov na Pribinovej 15, Malacky 12 662,15 05.11.2021
OST/347/2021/BVS Zmluva o poskytnutí SW nástroja, služieb podpory a servisných služieb WDS Solutions s. r. o., Trenčín 104 778,10 05.11.2021
OST/345/2021/BVS Nákup vozidla Mikrobus MB Panónska, s. r. o., Bratislava 50 783,00 04.11.2021
KP/364/2021/BVS Zábrany na ohradenie výkopov DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o., Trnava 39 360,00 03.11.2021
ZOD/351/2021/BVS Odstraňovanie závad po revíznych prehliadkach na VN zariadeniach - Trafostanice EZ-ELEKTROMONT, a.s., Bratislava 27 466,00 03.11.2021
ZOD/352/2021/BVS Údržba a oprava bleskozvodov EZ-ELEKTROMONT, a.s., Bratislava 52 541,00 03.11.2021
ZOD/353/2021/BVS Údržba elektrickej inštalácie/zariadení - ostatné EZ-ELEKTROMONT, a.s., Bratislava 127 000,00 03.11.2021

OST/367/2021/BVS

Všeobecné obchodné podmienky

Vydanie a používanie Chargé karty Slovenská sporiteľňa, a. s.   03.11.2021
Dod. č. 1 k ZOPS/152/2021/BVS Zmena ceny a Prílohy č. 3 AB Project, s.r.o., Blatnica 93 000,00 02.11.2021
Dod. č. 1 k OST/59/2021/BVS Zmena ceny LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 255 000,00  02.11.2021
NN/333/2021/BVS Prenájom Vodárenského múzea Slovenský priehradný výbor, Bratislava 390,00 02.11.2021
OST/327/2021/BVS Servis a opravy čerpadiel zn. SIGMA LK Pumpservice Bratislava s.r.o.

29 000,00

 

02.11.2021
ZOD/348/2021/BVS Nákup, montáž a záručný servis klimatizačných zariadení Dobráklíma, s.r.o., Bratislava 4 138,44 27.10.2021
KP/322/2021/BVS Dodanie akumulátorového a elektrického náradia a príslušenstva Hilti Slovakia spol. s r.o., Bratislava 39 000,00 27.10.2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o viazanom účte Dodatok ku zmluve o viazanom účte 

Fio Banka, a.s.

MURMAN residence s.r.o.

  26.10.2021
ZOD/247/2021/BVS Výstavba vodovodu v obci Popudinské Močidľany UNISTAV spol. s r.o., Senica 2 980 000,00 26.10.2021
OST/323/2021/BVS Opravy lesníckej techniky a náradia značky Stihl Richard Majtán - R. M. Technik, Myjava 23 650,00 22.10.2021
ZOD/325/2021/BVS Servis 8ks tankových kolies FERRMONT, a.s., Púchov 33 600,00 22.10.2021
OST/294/2021/BVS Odborné prehliadky, odborné skúšky tlakových zariadení K-KONTROL, spol. s r.o., Trnava 28 324,00 21.10.2021

OST/338/2021/BVS

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení - VN EZ-ELEKTROMONT, a.s., Bratislava 209 820,00 21.10.2021
Dod. č. 1 k ZOD/355/2020/BVS Zmena termínu plnenia zmluvy CS, s.r.o., Trnava   21.10.2021
ZOD/319/2021/BVS Modernizácia online analyzátora kvality pitnej vody S::can na VZ Šamorín ECM ECO Monitoring, a.s., Bratislava 18 018,00 21.10.2021
KP/337/2021/BVS Nadstavec s prietokomerom a tlakomerom určený na hydrant pre potreby divízie distribúcie vody Line Control s..o., Brno, ČR 36 749,00 21.10.2021
Dod. č. 1 k ZOD/115/2021/BVS Zmena ceny za dielo ASAP - Group SK s. r. o., Bratislava 65 498,02 20.10.2021
OST/335/2021/BVS Zmluva o spracúvaní osobných údajov JandL, marketing a reklama, s.r.o., Bratislava   19.10.2021
OST/302/2021/BVS Dohoda o náhrade majetkovej ujmy Ľubomír Viskupič - AGROFARM - BOROVÁ 3 065,32 19.10.2021
OST/301/2021/BVS Dohoda o náhrade majetkovej ujmy Poľnohospodárske družstvo Košolná-Dlhá 6 397,06 19.10.2021
ZOD/330/2021/BVS Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Skalica, dobudovanie primárnej infraštruktúry pre Baťov kanál PIPS SK s. r. o., Bratislava

32 000,00

 

19.10.2021
ZOD/329/2021/BVS Oprava Macerátora Allweiler ABM 40-I-17 pre ÚČOV Vrakuňa ALTEC s.r.o., Bratislava 6 386,00 18.10.2021
ZOD/315/2021/BVS Havarijná oprava čerpadla Hidrostal E125-H03R VČS ČOV Hamuliakovo IMEX Pumpy, s.r.o., Hlohovec 11 780,00 18.10.2021
ZOD/332/2021/BVS Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Bratislava - Hradská ul. - sanácia vodovodu PROJVODA s. r. o., Bratislava 19 000,00 18.10.2021
OST/346/2021/BVS Dohoda o vzdaní sa záložného práva MURMAN residence s.r.o. 0 15.10.2021
OST/343/2021/BVS Sprostredkovanie uzatvorenia kúpnej zmluvy s treťou osobou Jones Lang LaSalle s. r. o., Bratislava 2,5% ceny z kúpnej ceny 15.10.2021
Dod. č. 1 k OST/165/2021/BVS Doplnenie prílohy č. 3 KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o., Bratislava   15.10.2021
Dod. č. 10 k OST/368/2013/BVS Zmena čl. II, ods. 2 - typ, počet a veľkosť zberných nádob OLO a.s., Bratislava   15.10.2021
Dod. č. 1 k ZOPS/217/2019/BVS Zmena ceny a termínu plnenia Siemens s.r.o., Bratislava 201 040,00 15.10.2021
ZOD/308/2021/BVS Sanácia mokrých komôr VDJ Bôrik utesnenie diletácií HYDROSTOP s.r.o., Poprad 14 091,34 14.10.2021
NN/296/2021/BVS Prenájom vodárenského múzea Asociace energetických manažeru, z.s., Praha 1 630,00 14.10.2021
OST/317/2021/BVS Zmluva o prevode práv a povinností stavebníka ROVENA SK s.r.o. 0 14.10.2021
Zmluva o viazanom účte Zriadenie viazaného účtu

Fio Banka, a.s.

MURMAN residence s.r.o.

300 000,00 14.10.2021
ZOD/328/2021/BVS Oprava striech na ČOV Petržalka - Čerpacia stanica splaškových vôd č. 1 a č. 2 INPON, s.r.o., Bratislava 28 701,61 13.10.2021
ZOD/320/2021/BVS Stavebná oprava VDJ Skalica - starý vodojem INPON, s.r.o., Bratislava 28 900,00 13.10.2021
KP/284/2021/BVS Set - hydraulická stanica s kladivom + príslušenstvo KOLEX, s.r.o., Nitra 5 942,00 12.10.2021
NN/304/2021/BVS Prenájom vodárenského múzea Martin Sobota 1 11.10.2021
NN/306/2021/BVS Prenájom vodárenského múzea SANAE Slovakia, s. r. o., Bratislava 3 550,00 11.10.2021
ZOPS/264/2021/BVS Preventívna servisná prehliadka elektrocentrál TYKY s. r. o., Bratislava 9 795,00 11.10.2021
NN/243/2021/BVS Prenájom vodárenského múzea Karin Bäumlová 1 508,00 06.10.2021
KP/267/2021/BVS Nákup kameniva, štrku a piesku ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava a CRH (Slovensko) a.s., Rohožník 100 000,00 05.10.2021
OST/272/2021/BVS Mechanické vodomery bez integrovanej rádiovej komunikácie a pamäte pre DN15 až DN40 a vybrané priemyselné vodomery pre DN65 až DN300 Sensus Slovensko a.s.  731 528,47 01.10.2021
OST/274/2021/BVS Elektromagnetické/ultrazvukové vodomery s integrovanou rádiovou komunikáciou a pamäťou pre DN15 až DN50 a priemyselné vodomery s integrovanou rádiovou komunikáciou a pamäťou pre DN50 až DN200 Sensus Slovensko a.s.  1 555 787,55 01.10.2021
ZOD/291/2021/BVS Oprava potrubí a armatúr - armatúrna šachta pred vstupnou ČS FERRMONT, a.s., Púchov 18 050,17 30.09.2021
ZOS/316/2021/BVS Podujatie: Magistrátny deň HMSR Bratislava 471,61 30.09.2021
ZOPS/312/2021/BVS Služby spočívajúce vo vykonávaní obsluhy, prevádzky a údržby nízkotlakových plynových kotolní a výrobe teplej úžitkovej vody Remosta, s.r.o., Piešťany 255 558,00 30.09.2021
Dod. č. 1 k ZOD/156/2021/BVS Zmena ceny Kamil Suchovský, Skalica 3 107,50 29.09.2021
KP/289/2021/BVS Predaj pozemku Wurth spol. s r.o., Bratislava 8 800,00 29.09.2021
ZOS/314/2021/BVS Podujatie: Bitka o Bratislavu Skupina historického šermu Banderium, o.z., Bratislava 1 131,86 29.09.2021
KP/283/2021/BVS Nákup elektrocentrál pre potreby DOOV a DDV VYMYSLICKY, s.r.o., Bratislava 7 170,00 29.09.2021
ZOD/288/2021/BVS Výmena 108ks prevzdušňovacích elementov AEROSTRIP na ČOV Senica AERZEN SLOVAKIA s.r.o., Malacky 51 871,20 29.09.2021
Dod. č. 1 k ZOPS/101/2020/BVS Zmena ceny ELSO-b, s.r.o., Nitra 91 000,00 29.09.2021
OST/300/2021/BVS Priame zastupovanie mandanta v colnom konaní Cargomind (Slovakia) s.r.o., Bratislava   28.09.2021
NN/242/2021/BVS Prenájom vodárenského múzea Ľubica Štubňová 1 400,00 27.09.2021
NN/292/2021/BVS Prenájom vodárenského múzea Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, Bratislava 410,00 27.09.2021
KP/285/2021/BVS Dodávka a osadenie nových vretien závitkových dopravníkov ARKO TECHNOLOGY, a.s., Brno 347 714,00 27.09.2021
Dod. č. 1 k ZOD/75/2021/BVS Zmena termínu plnenia zmluvy K&K TECHNOLOGY  a.s., Klatovy, ČR   27.09.2021
Dod. č. 1 k ZOD/65/2021/BVS Zmena termínu ukončenia realizácie stavby TOPRECO s.r.o., Topoľčany   27.09.2021
ZOS/311/2021/BVS Podujatie: Mariatálsky štvanec 8PR s.r.o., Bratislava 471,61 24.09.2021
ZOS/307/2021/BVS Podujatie: THE RUN SLOVAKIA 2021 therun.sk, o.z., Bratislava 565,93 24.09.2021
KP/293/2021/BVS Spotrebný materiál k laboratórnym prístrojom PRAGOLAB s.r.o., Bratislava 24 470,00 23.09.2021
ZOPS/254/2021/BVS Komplexné služby týkajúce sa následného overenia meračov pretečeného množstva vody MENERT spol. s r.o., Šaľa 61 320,00 21.09.2021
KP/280/2021/BVS Obnova komunikačnej infraštrukúry ANECT a.s., Bratislava 343 363,05 21.09.2021
OST/276/2021/BVS Odborné prehliadky, odborné skúšky plynových zariadení TEMPERING, s.r.o., Nitra 14 900,00 21.09.2021
ZOD/194/2021/BVS/1 Oprava zariadenia v nádrži ČOV Senica K&K TECHNOLOGY a.s., Klatovy, ČR 10 467,00 21.9.2021
ZOD/262/2021/BVS Oprava závitkového čerpadla na ČOV DNV FERRMONT, a.s., Púchov 4 804,00 21.9.2021
OST/269/2021/BVS Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení - NN Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o., Bratislava 770 603,00 21.09.2021
KP/220/2021/BVS Zmluva o odplatnom prevode majetku Malé Krasňany Land Development, s.r.o. 118.441,16 20.09.2021
KP/278/2021/BVS

Dodávka a výmena 2ks jemných strojne stieraných hrablíc na ÚČOV Vrakuňa

AB Project, s.r.o., Blatnica 143 150,00 20.09.2021
NN/237/2021/BVS Prenájom vodárenského múzea Andrej Rosmány 1 965,00 20.09.2021
KP/268/2021/BVS Biologický inkubátor s chladením LASER-ELTEK, s.r.o., Bratislava 4 665,00 20.09.2021
ZOPS/214/2021/BVS Autorský dozor: Záhorská Bystrica, vodojem, prívodné a zásobné potrubie AD Consult, a.s., Bratislava 7 400,00 16.09.2021
KZ/303/2021/BVS Nákup pracovných strojov/vozidiel DSPT s.r.o., Veľký Lapáš 29 500,00 16.09.2021
ZOD/290/2021/BVS Pitné fontány stavaqua s. r. o., Bratislava 34 752,00 14.09.2021
ZOS/298/2021/BVS Podujatie: STEFANIK TRAIL URBAN SERVICES, s.r.o., Bratislava 1077,11 14.09.2021
ZOD/207/2021/BVS Analýza fungovania SAP modulov Accenture, s.r.o., Bratislava 85 900,00 14.09.2021
Dod. č. 1 k NN/162/2021/BVS Doplnenie odseku v čl. V - Doba nájmu Emil Krajčík, s.r.o., Senica   14.09.2021
OST/286/2021/BVS Servis zabezpečovacieho systému SBI-BPS C.G.C., a.s., Bratislava 60 000,00 14.09.2021
ZOS/295/2021/BVS Podujatie: Návšteva Sv. Otca PS: Events, s.r.o., Bratislava 943,22 14.09.2021
KZ/261/2021/BVS Laboratórne potreby FISHER Slovakia, spol. s r.o., Levoča 28 192,00 13.09.2021
KZ/260/2021/BVS Laboratórne potreby Ing. Igor Liba - Bali, Bratislava 55 453,27 13.09.2021
OST/249/2021/BVS Servis a SW riadenia zariadení automatizovaného systému riadenia technologických procesov (ASRTP) APLIK, spol. s r.o., Bratislava 55 000,00 13.09.2021
NN/244/2021/BVS Prenájom vodárenského múzea Veronika Križanová 1 469,00 13.09.2021
Dod. č. 1 k ZOPS/172/2020/BVS Zmena termínu plnenia FCC Slovensko, s.r.o., Zohor   13.09.2021
Zmluva_o_viazanom_účte Zriadenie viazaného účtu

Fio Banka, a.s.

MURMAN residence s.r.o.

300.000,00 13.09.2021
NN/235/2021/BVS Prenájom vodárenského múzea Združenie mladých podnikateľov Slovenska 1 180,00 09.09.2021
ZOS/279/201/BVS Podujatie: Živé Račko OZ Živé Račko, Bratislava 565,93 09.09.2021
ZOS/255/2021/BVS Podujatie: Bratislava Inline BKIS 471,61 09.09.2021
ZOD/259/2021/BVS Havária vodovodu pretlak Senica Armamont s. r. o., Bratislava 24 704,00 09.09.2021
NN/225/2021/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu Martina Nagyová 1 110,00 06.09.2021
ZOS/277/2021/BVS Podujatie: Medzinárodné letecké dni SIAF 2021 Slovenská letecká agentúra, s.r.o., Banská Bystrica 908,25 02.09.2021
ZOS/273/2021/BVS Podujatie: Plávanie cez Dunaj HM SR Bratislava 471,61 02.09.2021
Dod. č. 1 k ZOPS/300/2019/BVS Mimoriadna účtovná závierka PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Bratislava 163 600,00 02.09.2021

ZOS/257/2021/BVS

Zmluva o spolupráci TROPHY AGENCY s.r.o. 943,22 25.08.2021
OST/158/2021/BVS Servis a opravy zariadení na strojné odvodnenie a strojné zahustenie kalu pre divíziu ČOV ALFA LAVAL Slovakia s.r.o. 130 000,00 24.08.2021
ZOD/253/2021/BVS Audit kybernetickej bezpečnosti Disig, a.s. 5.670,00 24.08.2021
ZOS/258/2021BVS Zdieľanie výstupu a správy z projektu Financovanie investičných potrieb slovenského vodárenstva Asociácia vodárenských spoločností, Bratislava  175 200,00 20.08.2021
OST/252/2021/BVS Firemný deň BVS Bubble production house, s.r.o., Bratislava 89 475,12 19.08.2021
ZOD/197/2021/BVS Oprava a rekonštrukcia administratívnej časti objektu ČS Podunajské Biskupice BENSTAV s.r.o., Bratislava 46 738,90 18.08.2021
ZOD/196/2021/BVS Oprava a rekonštrukcia objektu pri Šajbách BENSTAV s.ro., Bratislava 36 235,23 18.08.2021
ZOD/217/2021/BVS Zabezpečenie zdrojov nepretržitého napájania eneli s. r o., Vinohrady n. Váhom 21 859,00 17.08.2021
ZOD/233/2021/BVS Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o., Bratislava 23 806,80 11.08.2021
KP/234/2021/BVS Stroje žacej techniky Richard Majtán - R.M Technik, Myjava 6 052,50 11.08.2021
Dod. č. 1 k ZOPS/173/2020/BVS Zmena termínu plnenia Skládka Cerová s.r.o., Cerová   11.08.2021
ZOS/246/2021/BVS Zmluva o spolupráci Kultúrne zariadenia Petržalky 565,93 11.08.2021
ZOPS/236/2021/BVS Servis zariadení dodaných spoločnosťou PRAGOLAB s.r.o. PRAGOLAB s.r.o., Bratislava 26 000,00 10.08.2021
ZOPS/209/2021/BVS Zmluva o poskytnutí reklamných služieb JandL, marketing a reklama, s.r.o., Bratislava 48 639,00 10.08.2021
Dod. č. 1 k VB/310/2015/BVS Zmena viacerých článkov Soňa Buchvaldová 23 519,30 10.08.2021
NN/250/2021/BVS Prenájom priestorov klientskeho centra - Bratislava Central Shopping Center, a.s., Bratislava  3 145,62/ mesačne 10.08.2021
ZOPS/239/2021/BVS Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služby SIOX,s.r.o. 62 688,00 9.08.2021
KP/213/2021/BVS Vodný roztok kovových solí s obsahom solí hliníka na elimináciu vláknitých mikroorganizmov Chemspec Slovakia, s.r.o. 232 000,00 9.08.2021
OST/206/2021/BVS Profylaktický servis a opravy vývev značky Busch pre DOOV VAKUUM BOHEMIA SK s. r. o., Topoľčany 20 000, 00 06.08.2021
Dod. č. 1 k ZOPS/168/2020/BVS Zmena termínu plnenia EBA, s.r.o., Bratislava   06.08.2021
Dod. č. 1 k ZOPS/167/2020/BVS Zmena termínu plnenia EBA, s.r.o., Bratislava   06.08.2021
OST/31/2021/BVS

Zmluva o spolupráci

Hlavné mesto SR Bratislava

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Pravé krídlo, s.r.o.

  05.08.2021
ZOS/241/2021/BVS Zmluva o spolupráci Quinta Essenta, s.r.o., Bratislava 471,61 04.08.2021
ZOS/240/2021/BVS Zmluva o spolupráci Slovenská kanoistika, Bratislava 1 697,80 04.08.2021
NN/238/2021/BVS Prenájom priestorov klientskeho centra - Malacky MedPharma SK, s.r.o., Malacky 1 320,00/mes. 04.08.2021
KP/211/2021/BVS Detektor kovov Radeton SK s.r.o., Prievidza 4 968,00 03.08.2021
KP/147/2021/BVS Elektroinštalačný materiál PC SEMA, s.r.o., Žilina 346 919,28 03.08.2021
ZOPS/215/2021/BVS Servis a opravy čerpadiel - ostatné značky - lokalita Senica - Holíča a okolie Miloš Polák - Opravy čerpadiel, Krajné 15 000,00 03.08.2021
ZOD/216/2021/BVS Vypracovanie Návrhu vodozádržných a adaptačných oparení na oľahčenie Malokarpatského zberača PROJVODA s r.o., Bratislava 23 500,00 29.07.2021
OST/232/2021/BVS Poradenstvo v súvislosti lízingu a jeho dopadu pri účtovaní akvizičnej transakcie PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Bratislava 9 000,00 29.07.2021
OST/224/2021/BVS Precenenie majetku spoločnosti INS, a.s. ku dňu zlúčenia o spoločnosťou BVS, a.s. Appraisal services s. r. o., Bratislava 8 500,00 28.07.2021
Dod. č. 1 k ZOPS/170/2020/BVS Zmena termínu plnenia OLO a.s., Bratislava 23 536,00 27.07.2021
Dod. č. 1 k ZOPS/169/2020/BVS Zmena termínu plnenia OLO a.s., Bratislava 1 152,00 27.07.2021
VB/135/2021/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena NDS, a.s., Bratislava 2 399,40 27.07.2021
ZOD/208/2021/BVS Revízie dýchacích prístrojov MSA AUER TECHNO GROUP spol. s r. o., Pezinok 6 595,80 27.07.2021
KP/182/2021/BVS Chemikálie pre On-line analyzátory kvality pitnej vody ECM ECO Monitoring, a.s., Bratislava 18 779,02 26.07.2021
OST/184/2021/BVS Dodávka, montáž výrobkov  a opravy  na objektoch DOOV FERRMONT, a.s., Púchov 100 000,00 26.07.2021
ZOD/187/2021/BVS Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Oprava a rekonštrukcia objektu strediska Modra LEarchitects s. r. o., Bratislava 24 300,00 23.07.2021
Dod. č.1 ku KP/382/2020/BVS Zmena článku 5.1 Jaroslav Kvaššay s.r.o., Bratislava   22.07.2021
ZOD/175/2021/BVS Servis opráv, odborných prehliadok a skúšok, dodávky náhradných dielov -mobilizačné rezervy REMIT MS TC s.r.o., Bratislava 12 068,10 22.07.2021
OST/191/2021/BVS Servis a opravy čerpadiel zn. Grundfos pre DVV a DDV PRAKTIKPUMP, s.r.o., Zvolen 25 000,00 21.07.2021
OST/190/2021/BVS Servis a opravy čerpadiel zn. Grundfos pre DOOV a DČOV PRAKTIKPUMP, s.r.o., Zvolen 75 000,00 21.07.2021
ZOPS/205/2021/BVS Aktualizačná odborná príprava zamestnancov obsluhy plynových zariadení Miroslav ZIGO, Bratislava 6 480,00 21.07.2021
KP/183/2021/BVS Vápenný hydrát ENICO s.r.o., Bratislava 58 049,00 21.07.2021
ZOPS/172/2021/BVS Opravy technologických zariadení IN-EKO na prevádzkach DČOV IN EKO TEAM s.r.o., Brno, ČR 36 000,00 20.07.2021
ZOS/210/2021/BVS Zmluva o spolupráci Kultúrne zariadenia Petržalky, Bratislava 565,93 20.07.2021
OST/192/2021/BVS Dohoda o urovnaní VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s. 0 20.07.2021
BK/193/2021/BVS

Budúca kúpna zmluva v spojení s budúcou zmluvou o zriadení VB

Sústredná IBV - Malacky časť Padzelek

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s. 1,00 20.07.2021
ZOD/195/2021/BVS Stavebná oprava objektu ČS Podunajské Biskupice BENSTAV s.r.o., Bratislava 21 500,00 14.07.2021
OST/203/2021/BVS Inventarizácia a legalizácia oprávnení vodohospodárskych stavieb REC-TEAM a.s., Bratislava 400 000,00 14.07.2021
ZOPS/173/2021/BVS Naloženie, odvoz a zhodnotenie kalov z čistiarní odpadových vôd AVE SK odpadové hospodárstvo, s. r. o., Bratislava 413 850, 00 13.07.2021

OST/189/2021/BVS

príloha č. 3

Zabezpečenie servisných opráv, kalibrácií, odborných prehliadok a skúšok a dodávky ND pre zariadenia od výrobcu ProMinent na staniciach hygienického zabezpečenia pitnej vody v správe BVS, a.s.

ProMinent Slovensko, s.r.o., Bratislava 226 000,00 12.07.2021
ZOD/178/2021/BVS Vybavenie nových kontaktných centier HOSU, s. r. o., Bratislava 419 150,00 12.07.2021
ZOS/198/2021/BVS Zmluva o spolupráci Asociácia športových klubov Inter Bratislava 645,00 09.07.2021
ZOD/194/2021/BVS generálna oprava mikrositového filtra Hamuliakovo

 

FONTANA R, s.r.o.

12 300,00 08.07.2021
Dod. č. 1 k zmluve ZOD/43/2021/BVS

Záhorská Bystrica, vodojem, prívodné a zásobné potrubie

TuCon, a.s.   08.07.2021
ZOD/200/2021/BVS Oprava strešnej krytiny na trafostanici  Anton Kosztolányi - A Z E T 8 464,26 07.07.2021
NN/199/2021/BVS Prenájom pozemku Živica o.z. 1,00 30.06.2021
DOD 2 k OST/86/2020/BVS Ochrana majetku a monitoring DUG s.r.o.   30.06.2021
ZOPS/177/2021/BVS Prevádzka a údržba katódovej ochrany eltecor s.r.o. 46 800, 00 30.06.2021
DOD 1 k DOH/17/2020/BVS dodatok k zmluve PREMIUM Insurance Company   30.06.2021
DOD 1 k POI/23/2020/BVS dodatok k zmluve PREMIUM Insurance Company   30.06.2021
DOD 1 k POI/154/2020/BVS dodatok k zmluve PREMIUM Insurance Company   30.06.2021
DOD 1 k POI/77/2020/BVS dodatok k zmluve PREMIUM Insurance Company   30.06.2021
DOD 1 k POI/78/2020/BVS dodatok k zmluve PREMIUM Insurance Company   30.06.2021
Dod 2 k POI/100/2020/BVS dodatok k zmluve  PREMIUM Insurance Company   30.06.2021

OST/164/2021/BVS

cenník k zmluve

Servis a opravy čerpadiel zn. WILO pre DVV a DDV WILO CS, s.r.o., organizačná zložka, Bratislava 18 000,00 28.06.2021

OST/163/2021/BVS

cenník k zmluve

Servis a opravy čerpadiel zn. WILO pre DOOV a DČOV WILO CS, s.r.o., organizačná zložka, Bratislava 40 000,00 28.06.2021
NN/168/2021/BVS Prenájom vodárenského múzea Peter Konečný 1 400,00 28.06.2021
ZOD/153/2021/BVS Hydraulické posúdenie verejnej kanalizácie v lokalite Trnávka, Bratislava DHI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 14 874,00 28.06.2021
ZOPS/180/2021/BVS Poradenské služby pri príprave špecifikácie stavebných a vodárenských projektov PROJVODA s. r. o., Bratislava 20 000,00 25.06.2021
OST/157/2021/BVS Servis a opravy čerpadiel zn. Allweiler pre DČOV IMEX Pumpy, s.r.o., Hlohovec 10 000,00 24.06.2021
ZOD/161/2021/BVS Realizácia stavby: Bratislava, sanácia tranzitného vodovodu z Podunajských Biskupíc po Malý Dunaj DN1400 COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 5 270 087,27 24.06.2021
KP/185/2021/BVS

Kúpa infraštruktúry a pozemkov

Sliačska ulica, Bratislava

ROVENA SK s.r.o. 382 565,06 24.06.2021
Dod. č. 1 k ZOD/148/2020/BVS zmena položky a ceny ECM ECO Monitoring, a.s., Bratislava 15 070,00 24.06.2021
KP/149/2021/BVS Nástroje a náradie AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o., Trnava 164 980,52 24.06.2021

ZOS/186/2021/BVS

Bratislavské mestské dni 2021 BKIS 2 358,05 23.06.2021
OST/166/2021/BVS Servis a opravy čerpadiel zn. KSB pre DVV a DDV KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o., Bratislava 40 000,00 22.06.2021
OST/165/2021/BVS Servis a opravy čerpadiel zn. KSB pre DOOV a DČOV KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o., Bratislava 25 000,00 22.06.2021
KP/171/2021/BVS Firemné oblečenie pre zamestnancov GASTRO PALAZZO s.r.o., Bratislava 24 740,37 22.06.2021
ZOD/148/2021/BVS Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Stupava, Budovateľská, Bezručova a Školská ul. - sanácia mestského vodovodu ATELIÉR BUDO s.r.o.,Trnovec 10 800,00 21.06.2021
OST/174/2021/BVS Zemný plyn MFGK Slovakia s.r.o., Bratisava 63 610,66 21.06.2021
Dod. č. 1 k ZOD/49/2021/BVS Realizácia stavby: Rekonštrukcia skladových priestorov ÚČOV Vrakuňa - zmena ceny Heat in, s.r.o., Bratislava 55 812,31 18.06.2021
ZOD/152/2021/BVS Obliadky a poruchový servis strojných zariadení vyrobených spoločnosťou HUBER, prevádzkovaných na ČOV v rámci BVS, a.s. AB Project, s.r.o., Blatnica 70 000,00 17.06.2021
ZOD/151/2021/BVS Obhliadky a poruchový servis strojných zariadení vyrobených spoločnosťou Transmisie engineering, a.s., prevádzkovaných na ČOV v rámci BVS, a.s. AB Project, s.r.o., Blatnica 325 000,00 17.06.2021
ZOD/154/2021/BVS Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: ČOV Petržalka - čerpanie organického znečistenia z práčky piesku za lapač piesku BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o., Bratislava 15 000,00 16.06.2021
ZOPS/155/2021/BVS Periodické prehliadky  skúšky ochranných pracovných pomôcok ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 5 838,20 15.06.2021
Dod. č. 2 k ZOD/276/2020/BVS ČS Chrenkech Jarok, sanácia objektu - zmena termínu plnenia a ceny za dielo ERIGOM, s.r.o., Bratislava 89 911,34 15.06.2021
OST/125/2021/BVS Zámena pozemku Lomnická, s.r.o., Bratislava   15.06.2021
ZOD/136/2021/BVS Sanácia havarijného stavu kanalizácie vo vybraných uliciach: SO 03 Kolárska ul. HAVETTA TEAM s.r.o., Nitra 37 001,13 14.06.2021
NN/159/2021/BVS Prenájom vodárenského múzea Natália Bačová 1 100,00 11.6.2021
ZOD/143/2021/BVS Štúdia "Vajnorský odpad VO II - analýza s návrhom riešení VOKA - VPÚ s.r.o., Bratislava 4 400,00 11.06.2021
ZOPS/150/2021/BVS Zmluva o poskytovaní poradenstva IMS  Q+E CONSULTING, s.r.o., Lehota nad Rimavicou 10 000,00 07.06.2021
ZOD/156/2021/BVS Udržiavacie práce Kamil Suchovský, Skalica 2 451,90 04.06.2021
ZOD/133/2021/BVS Oprava kanalizačnej čerpacej stanice SCSC_KCS08 - Senec  KALINA-KOV, s. r. o., Rovinka 6 357,94 04.06.2021
ZOD/76/2021/BVS Analýza spevnených plôch GEODETICCA VISON, s.r.o., Košice 25 647,00 04.06.2021
KP/132/2021/BVS Elektrocentrála na výrobu elektrickej energie VYMYSLICKY, s.r.o., Bratislava 3 968,00 03.06.2021
OST/97/2021/BVS Zabezpečenie dodávateľa 360 stupňová spätná DEVELOR Slovakia s.r.o., Bratislava 10 190,00  03.06.2021
Dod. č. 1 ku KP/105/2019/BVS Tlačiarenské výrobky - zmena fin. limitu Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o., Skalica 65 930,28 02.06.2021
OST/145/2021/BVS Servis a opravy čerpadiel zn. Jungpumpen Nautiservis, spol. s r. o., Bratislava 20 000,00 02.06.2021
ZOD/130/2021/BVS Odstránenie havárie na uskladňovacej nádrží v ČOV Gbely FERRMONT, a.s., Púchov 9 180,00 02.06.2021
NN/162/2021/BVS Zmluva o nájme nebytových priestorov pre KC Senica  Matej Krajčík, s.r.o., Senica 1 814,58 /mes. 02.06.2021
ZOD/134/2021/BVS Rekonštrukcia havarijného stavu prístupových ciest ČOV - KČS Pezinok, objekt SO 01.2 Sanácia mosta LuBAL project s.r.o., Chrenovec-Brusno 5 250,00 31.05.2021
BVB/96/2021/BVS Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Mesto Pezinok, Pezinok   31.05.2021
BVB/113/2021/BVS Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Pezinské tehelne - Paneláreň, a.s., Pezinok   31.05.2021
BVB/112/2021/BVS Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Bratislava   31.05.2021
BVB/111/2021/BVS Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena BTK - bývanie, teplo, klimatizácia s.r.o., Bratislava   31.05.2021
BVB/110/2021/BVS Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Mesto Pezinok, Pezinok   31.05.2021
ZOD/76/2021/BVS Analýza spevnených plôch  GEODETICCA VISION, s.r.o., Košice 25 647,00 31.05.2021
ZOPS/141/2021/BVS Geodetické služby Ing. Marian Voštinár AGM, Bratislava 50 000,00 31.05.2021
DZ/41/2020/BVS Statický zahmlievací systém  Generálny investor Bratislavy, Bratislava   27.05.2021
OST/140/202/BVS Opravy žacej techniky a drobnej mechanizácie European Peripherals spol. s r.o., Bratislava 30 000,00 26.05.2021
NN/116/2021/BVS Prenájom nebytového priestoru Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava 969,60 EUR/rok 25.05.2021
Dod. č. 9 k OST/368/2013/BVS Zmena čl. II, ods. 2 - typ, počet a veľkosť zberných nádob OLO a.s., Bratislava   25.05.2021
ZOD/124/2021/BVS Výmena NN a VN káblového vedenia na VZ Sihoť EZ-ELEKTROMONT, a.s., Bratislava 59 633,45 21.05.2021
ZOD/385/2018/BVS Dohoda o ukončení Infra Services, a. s., Bratislava   20.05.2021
ZOS/137/2021/BVS Spolupráca pri uskutočnení podujatia  Medzinárodná regata juniorov Slovenská kanoistika, Bratislava 1 131,86 20.05.2021
KP/122/2021/BVS Predaj pozemku  Marcel Zelinka 1 424,59 20.05.2021
ZOD/123/2021/BVS Modernizácia zariadenia na dezinfekciu vody na objekte VDJ Kuchyňa ProMinent Slovensko, s.r.o., Bratislava 19 802,55 17.05.2021
OST/138/2021/BVS Operatívny leasing vozidiel ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. 9 757 659,00 14.05.2021
ZOPS/126/2021/BVS Autorský dozor projektanta pre stavbu Pezinok, Grinava - výstavba kanalizácie 1. etapa BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o., Bratislava 7 200,00 13.05.2021
Zmluva o zlúčení - Notárska zápisnica Zlúčenie spoločností BVS, a.s. a INS, a.s. Infra Services, a. s., Bratislava   12.05.2021
OST/129/2021/BVS Služby súvisiace so zlúčením spoločností BVS, a.s. a INS, a.s. PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Bratislava 4 900,00 10.05.2021
NN/78/2021/BVS Nájom pozemkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava 17 760,91 10.05.2021
KP/41/2021/BVS Zariadenia na detekciu ropných látok na hladine odpadových vôd v kanalizačnom systéme JSP, s.r.o., Jičín, ČR 62 401,00 10.05.2021
KP/127/2021/BVS Hydraulický model Wanda Stichting Deltares, Holandsko 37 500,00 07.05.2021
VB/53/2021/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena Bratislavský samosprávny kraj   07.05.2021
DOH/119/2021/BVS Síran železitý KEMIFLOC SLOVAKIA s.r.o., Prešov 2 186 332,00 06.05.2021
KP/82/2021/BVS Zmluva o odplatnom prevode majetku  PETRONIUS GROUP, s.r.o. 33 370,65 06.05.2021
ZOD/94/2021/BVS Na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: BA, Vajnorská ulica - sanácia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie HYDROCOOP, spol. s r.o., Bratislava 49 800,00 04.05.2021
Dod. č. 1 k ZOD/223/2020/BVS Zmena ceny za dielo Power Service Int. s. r. o., Bratislava 319 201,90 04.05.2021
Dod. č. 1 k OST/353/2020/BVS Zmena čl. 6.12 SLOVNAFT, a.s., Bratislava   04.05.2021
ZOPS/114/2021/BVS Autorský dozor projektanta pre stavbu: Výstavba vodovodu v obci Radošovce  ATELIÉR BUDO s.r.o., Trnovec 7 600,00 04.05.2021
ZOD/107/2021/BVS Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Bratislava, Rusovce a Čunovo - sanácia vybraných ČS a modernizácia kanalizačného zberača na Balkánskej ulici BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o., Bratislava 24 500,00 04.05.2021
OST/95/2021/BVS Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka a o prevode projektovej dokumentácie v spojení s licenčnou zmluvou Mesto Pezinok   04.05.2021
ZOD/54/2021/BVS Realizácia stavby: Pezinok, Grinava - výstavba kanalizácie 1. etapa VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Bratislava 2 679 389,46 03.05.2021

KZ 2021-2024

Príloha č.1, Príloha č.2, Príloha č. 2 (05/2022)

Dodatok č.1, Dodatok č.2, Dodatok č.3

Kolektívna zmluva spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. spolu s prílohami Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.   31.04.2021

NN/84/2021/BVS

Prenájom prestrov za účelom realizácie Večierku DF CREATIVE GROUP, spol. s r.o., Bratislava 11 498,00 29.04.2021
ZOD/104/2021/BVS Údržba trávnatého porastu a zabezpečenie nepravidelných prác 2021 Qclean s. r. o., Bratislava 424 000,00 27.04.2021
SLA Dohoda o ukončení rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb - SLA Infra Services a. s., Bratislava   27.04.2021
KP/105/2021/BVS Spätná klapka na výtlačnom potrubí s tesnením ARMAT SLOVAKIA s.r.o., Nitra 6 458,28 27.04.2021
ZOD/93/2021/BVS Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a projektovej dokumentácie a inžiniersku činnosť pre stavbu: Redukčná šachta a prepoj DN 500/200 pri D2 Záhorská Bystrica HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť, Bratislava 7 900,00 23.04.2021
ZOD/98/2021/BVS Oprava rozvodov plynu v RSP Malacky DIOS, s.r.o., Malacky 6 071,00 22.04.2021
OST/120/2021/BVS Aplikačné riešenie viažuce sa k analýze platieb za zrážkovúvodu pre vybranú lokalitu PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o., Bratislava 3 800,00 21.04.2021
ZOD/103/2021/BVS Deratizácia kanalizačnej siete a prevádzkových priestorov BVS a.s. v r. 2021-2022 BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o., Lučenec 68 500,00 21.04.2021
ZOD/75/2021/BVS Úradná skúška, oprava vyhnívacej nádrže kalu a plynovej kompresovne na prevádzke ČOV Myjava K&K TECHNOLOGY a.s., Klatovy, ČR 149 000,00 21.04.2021
OST/108/2021/BVS Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby REMEDY point, s. r. o., Bratislava 225 604,00 21.04.2021
ZOD/106/2021/BVS Overenie určených meradiel prietoku HYMES MK, s.r.o., Bratislava 19 920,00 21.04.2021
ZOPS/99/2021/BVS On-line prístup k využívaniu el. nástroja el. komunikácie a el. aukcie vo verejnom obstarávaní eBIZ Corp s.r.o., Bratislava 13 920,00 21.04.2021
ZOD/115/2021/BVS Realizácia stavby: Urgentná sanácia verejnej kanalizácie, Kadnárova ul., Bratislava ASAP - Group SK s. r. o., Bratislava 51 506,95 20.04.2021
ZOD/55/2021/BVS Analýzy odpadových vôd a kalov Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 4.500,00 16.04.2021
Dod. č. 1 k OST/210/2020/BVS Dodatok k Úverovej zmluve COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK, Paris, France   16.04.2021
OST/80/2021/BVS Servis a opravy čerpadiel TECHNOTRADING, s.r.o., Bratislava 211 000,00 15.04.2021
KP/90/2021/BVS Sekčné brány Danter brány s.r.o., Dunajská Streda 13 552,97 15.04.2021
Dod. č. 1 ku KP/185/2020/BVS Technické a laboratórne plyny - zmena miesta dodania a ceny Messer Tatragas, spol. s r.o., Bratislava 19 024,46 15.04.2021
OST/89/2021/BVS Servis prístrojov HACH LANGE HACH LANGE s.r.o., Bratislava 420 275,52 14.04.2021
OST/59/2021/BVS Servis, nákup a opravy čerpadiel zn. Flygt a Lowara LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., Bratislava 155 000,00 14.04.2021
OST/85/2021/BVS

Servis a údržba WTW na ČOV

WTW, meracia a analytická technika, s.r.o., Banská Bystrica 201 319,88 13.04.2021
ZOP 10/40301/2021/BVS Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejnej kanalizácie Mesto Myjava 1,00 13.04.2021

 

 

ZOD/88/2021/BVS

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Vybudovanie príjmových staníc žumpových vôd ČOV BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o., Bratislava 35 000,00 13.04.2021
ZOPS/102/2021/BVS Zabezpečenie pozície manažéra kybernetickej bezpečnosti - externá forma DIGMIA s.r.o., Bratislava 97 170,00 09.04.2021
OST/67/2021/BVS Výroba, montáž a oprava nerezových výrobkov VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Bratislava 200 000,00 08.04.2021 
OST/79/2021/BVS   Zmluva o úhrade odplaty za zhodnotenie verejného vodovodu  MIVO DEVELOPMENT s. r. o.  69 248,87  08.04.2021 
ZOD/73/2021/BVS Sanácia vybraných úsekov kanalizácie, objekt SO 05 - ul. Dr. Clementisa COMFING, spol. s r.o., Bratislava 91 149,00 08.04.2021
NN/64/2021/BVS Zmluva o nájme nebytového priestoru Obec Kostolište 1,00 06.04.2021
ZOD/42/2021/BVS Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: BA, Alstrova ulica - sanácia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie HYDROTEAM s.r.o., Báhoň 138 850,00 06.04.2021 
Dod č.1 k ZOD/262/2020/BVS Havária čerpadla č.2 na vodnom zdroji Pečniansky les Ferrmont, a.s.   30.03.2021
OST/38/2021/BVS Zmluva o zabezpečení jazykovej výučby AKADEMOS s. r. o., Bratislava 34 000,00 30.03.2021
OST/83/2021/BVS Ocenenie majetku spoločnosti INFRA SERVICES, a.s. Appraisal servis s. r. o., Bratislava 20 000,00 25.03.2021
ZOD/65/2021/BVS Realizácia stavby: ČOV Skalica - Kalové polia TOPRECO s.r.o., Topoľčany 71 729,10 25.03.2021
ZOD/62/2021/BVS Oprava kanalizačnej čerpacej stanice SC KCS 19 v Senici KALINA-KOV, s. r. o., Rovinka 12 128,64 24.03.2021
KP/51/2021/BVS Čistiace a hygienické potreby BELT SLOVAKIA s.r.o., Bratislava 94 149,78 24.03.2021
KP/382/2020/BVS Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena Jaroslav Kvaššay s.r.o., Bratislava 4 872,39 24.03.2021
ZOD/71/2021/BVS Na realizáciu stavby: Gbely,ul. Halaštava - sanácia vodovodu UNISTAV spol. s r.o., Senica 248 707,37 24.03.2021
ZOPS/58/2021/BVS Komplexná údržba vonkajších plôch Vodárenského múzea MIT Group s.r.o., Bratislava 3 746,00 23.03.2021 
OST/68/2021/BVS Čistenie vozového parku spoločnosti DAREX SK s. r. o., Bratislava 288 030,00 23.03.2021
OST/61/2021/BVS  Zmluva o úhrade odplaty za zhodnotenie verejnej kanalizácie  Ing. Andrej Šoltés  120 303,03  23.03.2021 
VB/386/2020/BVS Zriadenie vecného bremena Márius Grómann, Veronika Grómanová 2 664,00 23.03.2021
OST/74/2021/BVS Rámcová zmluva na vykonanie kontrol a opráv prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov PROFIS, spol. s r.o., Holíč 57 000,00 22.03.2021

OST/92/2021/BVS

VOP a POP

Zmluva o Elektronickej službe MULTICASH SLSP, a.s.   22.03.2021
ZOD/63/2021/BVS Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Vodárenské múzeum, modernizácia sociálnych  zariadení ATELIER-S, s.r.o., 6 579,00 19.03.2021
KP/57/2021/BVS Kúpa pozemku Ing. Vlastimil Špaček 59 013,46 19.03.2021
DOH/56/2021/BVS Dohoda o urovnaní Ing. Vlastimil Špaček 7 170,80 19.03.2021 
Dod č. 1 k ZOD/338/2020/BVS ČS Modra - sanácia vodovodného potrubia Pfeiffer SK s.r.o. 7 783,17 16.03.2021
ZOD/72/2021/BVS Prieskumné vrty v obciach Buková a Holíč Aqua – Geo s. r. o. 319 000,00 16.03.2021
OST/372/2020/BVS Zmluva o dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s.   15.03.2021
OST/371/2020/BVS Zmluva o dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s.   15.03.2021
ZEL/52/2021/BVS Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. 90,87  15.03.2021
ZOD/77/2021/BVS ÚČOV Vrakuňa – havária na odťahu prebytočného kalu Pfeiffer SK s.r.o. 25 804,00 15.03.2021
ZOD/46/2021/BVS Modernizácia stavebno- technologickej časti zariadenia v ČS Holíč FERRMONT, a.s. 193 000,00 15.03.2021
KP/7/2021/BVS Dodávka a inštalácia zariadení- plotre CANON SLOVAKIA s.r.o. 14 560,00 11.03.2021
Dod. č. 2 k ZOD/67/2019/BVS ČOV Myjava – sanácia uskladňovacej nádrže kalu, prívodného žľabu a novej OK A2_PROJEKT, s.r.o. 16 000,00 10.03.2021
Dod. č.1 k ZOD/153/2020/BVS ÚČOV Vrakuňa – sanácia žľabov a nádrží mechanického stupňa AD Consult, a.s. 35 055,00 10.03.2021
Dod. č.1 k ZOD/276/2020/BVS ČS Chrenkech Jarok, sanácia objektu ERIGOM, s.r.o.   10.03.2021
ZOD/43/2021/BVS Záhorská Bystrica, vodojem, prívodné a zásobné potrubie TuCon, a. s. 2 242 975,15 10.03.2021
ZOD/27/2021/BVS Výstavba vodovodu v obci Radošovce VODOHOSPODÁRSKE STAVBY- ekologický podnik, a.s. 4.323.998,43  09.03.2021
ZOD/60/2021/BVS vypracovanie dokumentácie pre stavbu: Technicko-skladový objekt s administratívnym zázemím, plnička pitnej vody  Ateliér BAAR s. r. o. 85 000,00 09.03.2021
Dod. č.1 k ZOD/138/2020/B Bratislava, Kvetná ulica sanácia vybraných úsekov verejnej kanalizácie; Pavlovičova ulica sanácia vybraných úsekov verejnej kanalizácie Infra Services, a.s.   09.03.2021
ZOD/28/2021/BVS Bratislava, sanácia tranzitného vodovodu z Podunajských Biskupíc po Malý Dunaj  Pfeiffer SK s.r.o. 4 987 504,00 09.03.2021
ZOD/49/2021/BVS Rekonštrukcia skladových priestorov ÚČOV Vrakuňa  Heat in, s.r.o. 48 786,11 08.03.2021
Dod. č. 2 k ZOD/137/2020/BVS Tomanova II. Ul. Za humnami- rozšírenie verejného vodovodu Infra Services, a.s. 6 025,37 05.03.2021
DOH/69/2021/BVS Dohoda o úprave poplatkov Tatra Banka, a.s.   05.03.2021
Dod. č. 1 k OST/333/2021/BVS Zabezpečenie praktického vyučovania formou produktívnej práce žiakov SOŠ podnikania v remeslách a službách V. Paulínyho Tótha    05.03.2021
ZOD/34/2021/BVS Stavebná oprava vodojem Bôrik TOPRECO s.r.o. 83 559,04 02.03.2021
KP/39/2021/BVS Skladové regály K INVEST group, spol. s r.o. 9 495,00 02.03.2021
ZOD/29/2021/BVS Servisná údržba trafostaníc pre DČOV, DOOV a OSM ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o. 99 000,00 02.03.2021
OST/4/2021/BVS  Pripojenie územia Dunajského Predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie

Mestská časť Bratislava - Ružinov, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a Pravé krídlo, s.r.o.

  02.03.2021 
ZOD/40/2021/BVS Bratislava, Zlatohorská ulica- sanácia kanalizácie Infra Services, a. s. 195 738,30 01.03.2021
ZOPS/8/2021/BVS Pravidelný servis kogeneračných jednotiek na ČOV Myjava a ČOV Holíč na rok 2021 MOTORGAS SLOVAKIA s.r.o. 8 577,26 25.02.2021
ZOD/388/2020/BVS Zmluva o dielo  Baroma spol. s r.o. 6 258,00 25.02.2021
DOD č. 1 k Z0D/247/2020/BVS Stavebná oprava VDJ Podbranč UNISTAV spol. s r. o.  35 830,15 24.02.2021
ZOD/26/2021/BVS Oprava strechy ČS č.2 VZ Sihoť BAUGROUP s. r. o. 24 690,69 24.02.2021
OST/45/2021/BVS Obnova IT pracovných prostriedkov AUTOCONT s.r.o. 264 843,60 23.02.2021
KP/15/2021/BVS Spotrebný materiál k laboratórnym prístrojom UV, UV/VIS a ELGA CHROMSPEC-SLOVAKIA, spol. s r.o. 8 572,00 19.02.2021
KP/14/2021/BVS Spotrebný materiál k laboratórnym prístrojom AAS, FTIR CHROMSPEC-SLOVAKIA, spol. s r.o. 35 896,00 19.02.2021
Dod. č. 1 k ZOD/24/2021/BVS Analýza stavu procesov Accenture, s.r.o.   18.02.2021
Dod č. 1 k ZOD/71/2020/BVS Nepredvídané opravy zariadení ASRTP pre divíziu ČOV a DOOV zariadeniam monitorujúcim parametre vodovodnej siete APLIK, spol. s r.o. 52 170,00 17.02.2021
KP/25/2021/BVS Ponorné kalové čerpadlá LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 26 279,60 16.02.2021
ZOD/23/2021/BVS Výkon servisných činností súvisiacich s údržbou, opravou, a nastavením klimat. zariadení KKG NEMEC SK, s.r.o. 60 000,00 16.02.2021
OST/353/2020/BVS Rámcová dohoda na nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet SLOVNAFT, a.s. 3.120.000,00 15.02.2021
KP/18/2021/BVS Sústava vykurovacích telies, príslušenstva, montáže a administratívnych náležitostí Energoplyn, spol. s r.o. 27 386,00 12.02.2021
KP/225/2020/BVS Dohoda o ukončení rámcovej zmluvy na nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet SLOVNAFT, a.s.    11.02.2021  
ZOD/33/2021/BVS Mestská pláž Tyršák - realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky Infra services, a.s. 18 926,02 11.02.2021
ZOD/32/2021/BVS Marianka - prekládka výtlačného potrubia II. etapa, 1. časť Infra services, a.s. 23 596,26  11.02.2021
KP/383/2020/BVS Kancelárske potreby Tibor Varga TSV PAPIER 132 105,33 10.02.2021
OST/333/2020/BVS Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou produktívnej práce žiakov Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica   10.02.2021
OST/369/2020/BVS Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou produktívnej práce žiakov Stredná odborná škola Ivánska cesta   10.02.2021
OST/279/2020/BVS Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov v školskom roku 2020/2021, 2021/2022 Súkromná stredná odborná škola Exnárová   10.02.2021
ZOPS/9/2021/BVS Zmluva o zabezpečení individuálnej jazykovej výučby EMPIRE Bratislava s. r. o. 50 000,00 10.02.2021
ZOD/11/2021/BVS Servis plynových zariadení, kotlov, horákov pre DČOV T.P.K., s.r.o. 50 000,00 08.02.2021
ZOD/12/2021/BVS Stavebná oprava vodojemu U Borovských STAVAN, spol. s r.o. Košice  9 987,47 05.02.2021
ZOD/24/2021/BVS Analýza stavu procesov Accenture, s.r.o. 144 500,00  03.02.2021
VB/286/2020/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena MURMAN residence s.r.o.   02.02.2021 
ZOS/21/2021/BVS Reklamné a propagačné služby v súvislosti s organizáciou snemu Klubu minoritných akcionárov BVS GD Trade, s.r.o. 4 990,00 29.01.2021
DZ/81/2021/BVS Darovacia zmluva výsadba zelene v meste Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava  14 000,00 29.01.2021 
ZOPS/5/2021/BVS Rámcová zmluva o výkone servisných služieb Systém inžinierskych služieb spol. s r.o. 37 000,00 28.01.2021
ZOD/17/2021/BVS ÚČOV Vrakuňa - koncepcia zabraňovania šírenia zápachu do okolia a neutralizácia zápachu z objektov HYCOPROJEKT, a.s.  29 200,00 26.01.2021
ZOD/379/2020/BVS Autorský dozor projektanta pre stavbu Vajnory, vákuová kanalizácia, modernizácia PS 1, dokončenie vetvy D a modernizácia vetiev A a B HYDROCOOP, spol. s r.o.  4 000,00 26.01.2021
Dod. č.1 k ZOD/438/2018/BVS Rádiochemické analýzy pitných vôd Výskumný ústav vodného hospodárstva 50 000,00 26.01.2021
ZOPS/385/2020/BVS Autorský dozor „Veľké Leváre – sanácia verejného vodovodu“ PROJVODA  s.r.o. 7 125,00 22.01.2021
BK/370/2020/BVS Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy  EURO INVEST Development, s. r. o. a Obytná zóna Dombále I. - Ivanka pri Dunaji, občianske združenie   19.01.2021
ZOD/206/2020/BVS Rámcová zmluva o výkone servisných služieb na vybraných zariadeniach Hermes LabSystems s.r.o. 28000,00  18.01.2021
ZOPS/16/2021/BVS Zmluva o poskytnutí užíacích práv k službe ASPI Wolters Kluwer SR s.r.o.  399,00 18.01.2021
KP/380/2020/BVS Kvapalinový chromatograf s hmotnostným detektorom AMEDIS spol. s r.o. 427 250,00  18.01.2021
ZOD/375/2020/BVS Realizácia stavby "prívod VZ Holíč" TERRATECHNIK spol. s r.o.  297 224,00 15.01.2021
ZOD/362/2020/BVS Havarijná oprava potrubia kanalizačnej čerpacej stanice Čierna voda FERRMONT, a.s. 6 024,00 14.01.2021
BVB/377/2020/BVS Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Obec Hradište pod Vrátnom   14.01.2021 
OST/1/2021/BVS Zmluva o financovaní výdavkov subjektu hospodárskej mobilizácie na hospodársku mobilizáciu zo štátneho rozpočtu Ministerstvo životného prostredia SR 3 996,00 13.01.2021
Dod. č. 1 ZOPS/220/2019/BVS Zabezpečenie servisných opráv, kalibrárcií, odborných prehliadok a skúšok a dodávky náhr. dielov ProMinent Slovensko, s.r.o.     12.01.2021
VB/363/2020/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena Obec Most pri Bratislave   11.01.2021
ZOD/373/2020/BVS Odvoz odpadu z čistenia VK z ČOV Vrakuňa Matej Salay - KONT blesk 18 250,00  08.01.2021
ZOD/376/2020/BVS Bratislava, ul. Pavla Horova - sanácia vodovodu DN 400 RTi Slovakia, s.r.o. 313 123,14 07.01.2021
KP/366/2020/BVS Zariadenia firmy Radeton Radeton SK s.r.o. 216 500,00 05.01.2021
ZOPS/384/2020/BVS Poskytnutie upratovacích služieb 2MServices, s.r.o. 274 586,07 04.01.2021
ZOPS/360/2020/BVS Poskytnutie telemetrických služieb Slovanet, a.s. 427 000,00 31.12.2020
VB/364/2020/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena JUDr. Anna Polonyová, Alojz Hupka, Zuzana Hupková, Ján Ščepánek,Anna Ščepánková, Andrej Pucher, Marta Fridová 557,39 23.12.2020    
ZOPS/387/2020/BVS Naloženie, odvoz a zhodnotenie kalov z čistiarní odpadových vôd HAMOS, s.r.o. 127 000,00 23.12.2020
KP/368/2020/BVS Frekvenčný menič Danfoss so sínusovým filtrom Dumir, s.r.o. 5 305,83 23.12.2020
KP/367/2020/BVS Farby a príslušenstvo pre DVV FARLESK spol. s r. o. 11 462,50 23.12.2020
HZ/354/2020/BVS Nájom zásobníkov a dávkovacích zariadení na koagulant, produktov ODOUR control a sondy na meranie koncetnrácie H2S KEMIFLOC SLOVAKIA s.r.o. 17 520,00 23.12.2020
KP/361/2020/BVS Zariadenia značky Prominent Prominent Slovensko, s.r.o. 92 724,56 23.12.2020
KP/358/2020/BVS Kúpna zmluva Radomila Kobetičová 1 996,00 21.12.2020
ZOD/357/2020/BVS Bratislava, sanácia kanalizácie – Kadnárova ul., II. časť ASAP – Group SK s. r. o. 82 595,38  21.12.2020
ZOD/355/2020/BVS Bratislava, ul Na Slavíne a Matúšova ul. (II.etapa), sanácia vodovodu C.S, s.r.o. 450 000,00 21.12.2020
VB/343/2020/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena MS-Sibs, s.r.o.   21.12.2020
ZOPS/251/2020/BVS Zmluva o poskytnutí služby STAFFINO s.r.o. 19 807,50 21.12.2020
ZOD/374/2020/BVS  Servis klimatizačných zariadení KLIMA KONZULT spol. s r.o. 4 700,00 18.12.2020
ZOPS/381/2020/BVS Zmluva o poskytovaní poradenstva COLLIERS INTERNATIONAL spol. s r.o.   16.11.2020
ZOD/340/2020/BVS  Vykonávanie pravidelnej údržby a opráv na elektrických zdrojových agregátoch TTS Martin, s.r.o. 2000,00 16.11.2020
ZOD/356/2020/BVS ČOV Malacky, komplexná rekonštrukcia HYCOPROJEKT, a.s. 227 000,00 15.12.2020
KP/317/2020/BVS Čerpadlá Hidrostal Bohemia s.r.o.  12 060,00 15.12.2020
Dod č.1 k ZOD/192/2020/BVS Prehodnotenie využiteľného množstva podzemnej vody - VZ Skalica GEOSPEKTRUM s.r.o.   14.12.2020
ZOPS/359/2020/BVS Grafické práce a tlač BOOST AGENCY s. r. o. 30 000,00 14.12.2020
ZOD/335/2020/BVS  Zmluva na zabezpečovanie serv. prác na vzduchotechnických zariadeniach v objekte laboratórií Solid Corp., s.r.o. 10 000,00 14.12.2020        
ZOD/334/2020/BVS  Zmluva na zabezpečovanie servisných prác na vzduchotechnických zariadeniach v objekte laboratórií Solid Corp., s.r.o. 16 000,00 14.12.2020
Dod. č. 1 k OST/182/2020/BVS Zmluva o dielo - Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení (VTZ) v objektoch BVS, a.s. -zmena platnosti Slovenská revízna a servisná spoločnost‘ s.r.o.   11.12.2020
ZOPS/325/2020/BVS Autorský dozor „Bernolákovo – Senec, rekonštrukcia  vodovodu, III.etapa VHS SERVIS, s.r.o. 6 250,00 11.12.2020
ZOPS/332/2020/BVS Autorský dozor „Senica Košútovec – sanácia vodovodu“ ATELIÉR BUDO, s.r.o. 2 000,00 10.12.2020
ZOPS/331/2020/BVS Autorský dozor „Skalica, rad VR1, sanácia vodovodu DN300 z ÚV Holíč do VDJ Skalica“ ATELIÉR BUDO, s.r.o. 4 000,00 10.12.2020
ZOD/295/2020/BVS Oprava stropnej dosky na čerpacej stanici vnútorných vôd na ČOV Senica HydroPress Slovakia s.r.o. 8 110,00 10.12.2020
ZOD/337/2020/BVS Výmena a zapojenie nového transformátora na prevádzke ČOV Malacky ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o. 10 183,50 09.12.2020
OST/296/2020/BVS Komplexná správa registratúrnych záznamov BVS, a.s. IRON MOUNTAIN SLOVAKIA s.r.o. 130 000,00 08.12.2020 
KP/283/2020/BVS Kúpna zmluva - Predaj pozemkov v meste Bratislava, k.ú. Staré mesto  MURMAN residence s.r.o., Mgr. Andrej Martinka  600 000,00  08.12.2020 
OST/284/2020/BVS Dohoda o urovnaní  Property Legal Consulting, s. r. o.    08.12.2020 
OST/285/2020/BVS Zámenná zmluva - Pozemky Bratislava, k.ú. Staré mesto  Property Legal Consulting, s. r. o.    08.12.2020 
OST/339/2020/BVS Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam  MURMAN residence s.r.o.    08.12.2020 
KP/329/2020/BVS Analyzátor kvality siete na meranie činného a jalového výkonu MERTEC, s.r.o. 4399,00 07.12.2020
KP/326/2020/BVS Príslušenstvo na trasovačku Vn káblov Radeton SK s.r.o. 4994,00 07.12.2020
OST/281/2020/BVS Zámena pozemkov Ing. Štefan Beleš, Ing. Andrea Belešová   03.12.2020
OST/280/2020/BVS Dohoda o urovnaní sporných práv k pozemkom Ing. Štefan Beleš, Ing. Andrea Belešová   03.12.2020
Dod. č. 1 k ZOD/12/2019/BVS Zabezpečovanie servisných prác na klimatizačných zariadeniach v budove D-blok T - klima s.r.o. 15000,00 03.12.2020
ZOD/338/2020/BVS ČS Modra - sanácia vodovodného potrubia 2xDN400 a 1xDN200 Pfeiffer SK s.r.o.  259 794,25 02.12.2020
ZOD/324/2020/BVS Stanovenie koncentrácie pesticídnych látok vo vode ALS Czech Republic, s.r.o. 56 000,00 01.12.2020
ZOD/344/2020/BVS Nové riadiace jednotky pre On-line analyzátory kvality pitnej vody ECM ECO Monitoring, a.s. 63 941,00 01.12.2020
ZOD/319/2020/BVS Výmena a montáž okien v ČOV DNV PS Bau, s.r.o. 9 817,19 01.12.2020
KP/341/2020/BVS Motorová tlaková vodná čistička pre potrubia DN 50-250 mm s príslušenstvom ant s.r.o. 5164,00 01.12.2020
KP/311/2020/BVS Čerpadlá WILO CS s.r.o. 76 185,60 30.11.2020
KP/314/2020/BVS Čerpadlá Grundfos Sales Czechia and Slovakia, s.r.o. 22 433,00 30.11.2020
ZOD/300/2020/BVS Vykonávanie servisných služieb ARKO TECHNOLOGY, a.s. 24 960,00 30.11.2020
Dod. č. 4 k zmluve o splátkovom úvere Zmluva o splátkovom úvere - zmena dátumu splatnosti Tatra banka, a.s.   30.11.2020
Dod. č. 2 k zmluve S00869/2018/NBS Zmluva o splátkovom úvere - zmena dátumu splatnosti Tatra banka, a.s.   30.11.2020
KP/327/2020/BVS Pojazdná kosačka s príslušenstvom European Peripherals spol. s r.o. 9899,00 26.11.2020 
Dod č. 1 k ZOPS/248/2019/BVS Grafické práce a tlač BOOST AGENCY s.r.o. 22 000 25.11.2020
KP/322/2020/BVS Čerpadlá SIGMA DIZ spol. s.r.o. 42 990,00 24.11.2020
KP/305/2020/BVS Čerpadlá TECHNOTRADING, s.r.o. 114 125,00 24.11.2020
ZOD/304/2020/BVS Veľké Leváre – sanácia verejného vodovodu TuCon, a.s. 3 151 596,42 24.11.2020
ZOD/320/2020/BVS Obnova web sídel InterWay, a.s. 45 936,00 24.11.2020
ZOD/301/2020/BVS Skalica rad VR1 - sanácia vodovodu DN300 z ÚV Holíč do VDJ Skalica BEPAX, s.r.o. 2 180 010,51 24.11.2020
BVB/298/2020/BVS Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien Západoslovenská distribučná, a.s.   20.11.2020
OST/342/2020/BVS Úverová zmluva Slovenská sporiteľňa, a.s. 59 282 448 20.11.2020
VÚP k OST/342/2020/BVS VÚP k úverovej zmluve SLSP Slovenská sporiteľňa, a.s.   20.11.2020
ZOD/303/2020/BVS Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Bratislava - Staré mesto, modernizácia zberačov AXI a AXIa a sanácia verejného vodovodu v ulici 29. augusta PIPS SK s.r.o. 19 750 20.11.2020
Dod. č. 3 k ZOPS/369/2019/BVS Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb SmartIS, s.r.o. 88.000 19.11.2020
Dod. č. 1 k ZOD/234/2020/BVS Poradenstvo kybernetickej bezpečnosti, analýza rizík Atos IT Solutions and Services s.r.o. 18.300 18.11.2020
KP/313/2020/BVS Čerpadlá   LK Pumpservice Bratislava s.r.o. 87 609,00 18.11.2020
Dod. č. 1 k  ZOD/137/2020/BVS Vajnory, Tomanova II. Ul. Za humnami - rozšírenie verejného vodovodu Infra Services, a.s.

159 595, 89 

16.11.2020
ZOD/309/2020/BVS Vajnory, vákuová kanalizácia, modernizácia PS.1 dokončenie vetvy D a modernizácia vetiev A a B VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s. 1 075 016,93 16.11.2020

Dod. č. 1 k NN/411/2018/BVS

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme a prevádzkovaní kotolne v areáli BVS, a.s. Bojnickej ul., Bratislava

SBYT, s.r.o.

83,33

16.11.2020
Dod. č. 1 k NN/412/2018/BVS Dodatok č. 1 k zmluve o nájme a prevádzkovaní kotolne v areáli BVS, a.s. Devínska cesta č. 1, SBYT, s.r.o. 83,33 16.11.2020
Dod. č. 1 k NN/413/2018/BVS Dodatok č. 1 k zmluve o nájme a prevádzkovaní kotolne v areáli BVS, a.s. Kutlíkova 2, Bratislava SBYT, s.r.o. 83,33 16.11.2020
ZOD/318/2020/BVS Zosilovacia ČS Devínska Nová Ves - úprava potrubných rozvodov HYCOPROJEKT, a.s. 14 900 16.11.2020
Dod č. 1 k ZOPS/253/2019/BVS Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní verejných elektronických služieb Slovak Telekom, a.s. 330.000 13.11.2020
Dod č.2 k ZOPS/76/2019/BVS Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb ALCASYS Slovakia, a.s. 125.548 13.11.2020
KP/312/2020/BVS Čerpadlá KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o.  55 411,00 12.11.2020
ZOD/321/2020/BVS

Oprava havarijného stavu verejnej kanalizácie DN1500 na ul. Dostojevského rad v Bratislave 

ASAP –Group SK s.r.o. 72 524,39 11.11.2020
ZOD/294/2020/BVS Vypracovie projektovej dokumentácie Bratislava Žiškova ul. - sanácia vodovodu DN 350 Ing. Štefan Hromada - HYDRO 28 925,00 05.11.2020
Dod. č. 2 k ZOD/226/2017/BVS Bratislava prívod vody pre západný rozvojový pól A2_Projekt, s.r.o. 269 500,00 05.11.2020
ZOD/292/2020/BVS Firemná Wi-Fi a riedený prístup do sietí ANECT a.s. 221 938,02 05.11.2020
ZOD/308/2020/BVS Pripojenie nových objektov DVV do centrálneho dispečingu Siemens, s.r.o. 397 810,68 04.11.2020
ZOD/248/2020/BVS Senica Košútovec -sanácia VV COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 380 499,00 04.11.2020
KP/269/2020/BVS Osobné ochranné pracovné odevy SLT group, s.r.o., Žilina 195 876,11 04.11.2020
KP/268/2020/BVS Ostatné osobné ochranné pracovné prostriedky SLT group, s.r.o., Žilina 192 735,33 04.11.2020
Dod. č. 7 k SLA Zmena termínu plnenia Infra Services, a.s., Bratislava   30.10.2020
KP/259/2020/BVS Terénne, prenosné prístroje na meranie vybraných ukazovateľov kvality pitnej vody WTW, meracia a analytická technika, s.r.o., Banská Bystrica 12 142,20 29.10.2020
ZOD/264/2020/BVS ČOV Senica - sanácia OK pre ČOV BioCompacT spol. s r.o., Bratislava 136 894,65 29.10.2020
BP12/40202/2020/BVS

Budúca preložka verejného vodovodu: Sanácia vodovodu - Žižkova ulica

VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., Bratislava 88 948,11  27.10.2020 
BP13/40202/2020/BVS Budúca preložka verejnej kanalizácie: Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie Žižkova ulica, Sanácia splaškovvej kanalizácie Žižkova ulica  VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., Bratislava  165 997,07  27.10.2020
ZOPS/291/2020/BVS Recyklácia vodárenského kalu z čírenia vody BTT s.r.o., Bratislava 26 412,00 22.10.2020
ZOD/287/2020/BVS Autorský dozor projektanta pre stavbu: Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn BANSKÉ PROJEKTY s.r.o., Bratislava 9 000,00  22.10.2020
ZOD/276/2020/BVS Zmluva na realizáciu stavby: ČS Chrenkech Jarok, sanácia objektu  ERIGOM, s.r.o., Bratislava 83 000,00 21.10.2020
ZOD/193/2020/BVS

Zabezpečenie servisnej a opravárenskej činnosti na zariadeniach MaR a ASRTP v ÚČOV Vrakuňa, ČOV Petržalka, ČOV Devínska Nová Ves, ČOV Brezová pod Bradlom, ČOV Modra, ČOV Častá, ČOV Rohožník, ČS Svätý Jur a v čerpacích staniciach

Regotrans, spol. s r.o., Bratislava 44 500,00 21.10.2020
ZOD/289/2020/BVS Autorský dozor projektanta pre stavbu ČOV Senica - sanácia OK pred ČOV PROJVODA s. r. o., Bratislava  1 150,00 20.10.2020
KP/250/2020/BVS Predaj pozemku a zriadenie vecného bremena obec Rohožník 894,72 20.10.2020
ZOD/261/2020/BVS Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn UNISTAV spol. s r.o., Senica 1 408 273,31 20.10.2020
KP/265/2020/BVS Informačené panely pri stavbách BVS SATES, a. s., Považská Bystrica 12 548,90 16.10.2020
KP/255/2020/BVS SLOVNAFT, a.s., Bratislava  Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 99 000,00 15.10.2020
ZOD/275/2020/BVS VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s., Bratislava  na realizáciu stavby: "Bernolákovo - Senec, rekonštrukcia vodovodu, III. etapa" 3 014 985,33 15.10.2020
ZOD/282/2020/BVS Havarijná oprava vybraných kanalizačných čerpacích staníc KALINA-KOV, s. r. o., Rovinka 45 513,64 13.10.2020
KP/288/2020/BVS Nákup 55ks NOTEBOOKOV a 71 dokovacích staníc I SEE IT, s.r.o., Most pri Bratislave 48 802,00 13.10.2020 
ZOD/242/2020/BVS Šenkvice, Nádražná ul. - prepojenie vodovodov  COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Banská Štiavnica  150 036,00 13.10.2020
ZOD/262/2020/BVS Havária čerpadla č. 2 na vodnom zdroji Pečniansky les  FERRMONT, a.s., Púchov 83 950,00  07.10.2020
ZOD/274/2020/BVS Servis zabezpečovacieho systému SBI-BPS C.G.C., a.s., Bratislava 46 000,00 07.10.2020
Dod. č. 1 k  ZOD/67/2019/BVS Navýšenie ceny a zmena termínu plnenia A2_PROJEKT, s.r.o., Bratislava 119 963,00 07.10.2020
ZOPS/278/2020/BVS Daňové, poradenské a iné s tým súvisiace služby v oblasti podnikania PricewaterhouseCoopers Tax, k.s., Bratislava 150 EUR/hod. 05.10.2020
ZOD/267/2020/BVS Oprava havarijného stavu verejnej kanalizácie DN300 na ul. Ferienčíkova v Bratislave  ASAP - Group SK s.r.o., Bratislava 63 077,97 05.10.2020
ZOD/253/2020/BVS Stavebná oprava vodojemu nachádzajúceho sa v meste Skalica  UNISTAV spol. s r.o., Senica  53 765,63  02.10.2020
ZOD/220/2020/BVS Autorský dozor projektanta pre stavbu "Plavecký Štvrtok - rekonštrukcia kanalizácie"  ATELIÉR BUDO s.r.o., Trnovec 4 200,00 01.10.2020
ZOD/258/2020/BVS Oprava potrubia a armatúr v strojovni surového kalu ÚČOV Vrakuňa 

 

ČAJKOV BV, s.r.o., Sereď

10 179,00 01.10.2020
ZOPS/273/2020/BVS Zmluva o poskytovaní služieb poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov  DAPRO Consulting, s. r. o., Bratislava 600 EUR/mes. 30.09.2020
Dod. č. 1 k ZOPS/76/2019/BVS Zmena ceny a termínu plnenia ALCASYS Slovakia, a.s., Bratislava 44 940,00 30.09.2020
KP/231/2020/BVS Chemikálie špeciálnej čistoty, kvantitatívne analytické testy  Merck spol. s r. o., Praha 80 381,50 29.09.2020
ZOD/232/2020/BVS Poloprevádzkové pokusy na úpravni vody Veľké Leváre ProMinent Slovensko, s.r.o., Bratislava 15 480,00 25.09.2020
ZOD/187/2020/BVS Autorský dozor projektanta pre stavbu: Vajnory, Tomanova II. ul. Za humnami PIPS SK s. r. o., Bratislava 1 500,00 25.09.2020
ZOS/270/2020/BVS Zmluva o spolupráci 8PR s.r.o., Bratislava 451,61 23.09.2020
Dod. č.1 KP/243/2019/BVS Kúpna zmluva “Polymérne flokulanty (Dodatok č.1)„ SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o.   22.09.2020
ZOD/234/2020/BVS Poradenstvo kybernetickej bezpečnosti, analýza rizík Atos IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava 18 300,00 21.09.2020
KP/239/2020/BVS Automatický titrátor na stanovenie chloridov  Metrohm Slovensko, s. r. o., Bratislava 8 381,80 21.09.2020
Dod. č. 1 ku KP/179/2020/BVS  Oprava vlastníckeho podielu Vladimír Beneš, Mgr. Margita Benešová   21.09.2020
ZOD/247/2020/BVS Stavebná oprava VDJ Podbranč UNISTAV spol. s.r.o. 25 542,37 18.09.2020
ZOD/249/2020/BVS Revízia čerpadiel zn. Flygt LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 10 145,90 18.09.2020
KP/244/2020/BVS Kúpna zmluva “Sušiareň laboratórneho skla„ LASER-ELTEK, s.r.o. 3 484,00 18.09.2020
KP/241/2020/BVS Kúpna zmluva “Biologický inkubátor s chladením„ LASER-ELTEK, s.r.o. 3 371,00 18.09.2020
ZOD/159/2020/BVS Plavecký Štvrtok – rekonštrukcia kanalizácie Chemkostav, a.s., K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce 936 602,85 18.09.2020
ZOPS/256/2020/BVS Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb Slovenský zväz cyklistiky s.r.o., Bratislava 5 000,00 17.09.2020
ZOPS/228/2020/BVS Poradenské služby pri príprave špecifikácie stavebných a vodohospodárskych projektov  BIDOR, s.r.o., Bratislava 16 600,00  16.09.2020
KP/240/2020/BVS Trepačka s horizontálnym lineárnym pohybom  ILABO, s.r.o., Bratislava 9 000,00 14.09.2020 
ZOD/208/2020/BVS Stavebná oprava VDJ Vtáčnik BENSTAV s.r.o., Bratislava 56 350,00 14.09.2020
ZOD/224/2020/BVS ÚČOV Vrakuňa - výmena elektrotechnologických zariadení hlavnej trafostanice Power Service Int. s.r.o., Bratislava 10 000,00 11.09.2020
ZOD/223/2020/BVS ÚČOV Vrakuňa - výmena elektrotechnologických zairadení hlavnej trafostanice Power Service Int. s.r.o., Bratislava 309 860,55 11.09.2020
ZOD/212/2020/BVS Vinosady - Pezinská, Modranská ul. - Sanácia vodovodu FERRMONT, a.s., Púchov 793 990,60 10.09.2020
ZOS/245/2020/BVS Zmluva o spolupráci MiXai, s. r. o., Sládkovičovo 471,61 10.09.2020
ZOPS/162/2020/BVS Poradenstvo v oblasti pracovného práva Zukalová - Advokátska kancelária s.r.o., Bratislava 100,00 EUR/hod. 10.09.2020
OST/199/2020/BVS Oprava a servis zariadení Nivelco a Krohne  MICROWELL, spol. s r.o., Šaľa 37 000,00 09.09.2020
ZOD/236/2020/BVS ČOV Smrdáky, sanácia oxidačnej priekopy, budovanie odľahčovacej priekopy HYDROPROJEKT, akciová spoločnosť, Bratislava 29 650,00 09.09.2020
ZOD/237/2020/BVS Chorvátsky Grob, Čierna Voda, KČS 02- sanácia objektu HYDROPROJEKT, akciová spoločnosť, Bratislava 38 800,00  09.09.2020 
KP/194/2020/BVS Kanálový drtič  TECHNOTRADING, s.r.o., Bratislava 53 900,00 09.09.2020
ZOPS/195/2020/BVS Legalizácia oprávnení vodohospodárskych stavieb BVS, a.s. a ich inventarizácia REC-TEAM a.s., Bratislava 350 000,00 09.09.2020
ZOD/158/2020/BVS Bratislava, ČS Karlova Ves - obnova technológie objektu  ČOVDESIGN, s.r.o., Bratislava 129 750,00 09.09.2020
ZOD/196/2020/BVS Dlhá, Borová - optimalizácia tlakových pomerov na sieti  ASSYX, spol. s r.o., Bratislava 333 470,25 09.09.2020
ZOD/230/2020/BVS Bratislava, Trnávka - sanácia verejných vodovodov a verejných kanalizácií na vybraných ulicicach AD Consult, a.s., Bratislava 218 880,00 09.09.2020
ZOD/235/2020/BVS Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Záhorská Bystrica, Donská ulici - sanácia vodovodu  BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o., Bratislava 25 025,00 09.09.2020
ZOD/207/2020/BVS VDJ Koliba 2, CDJ Kamzík - sanácia objektov  VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s. 399 699,99 09.09.2020
ZOD/238/2020/BVS Autorský dozor projektanta pre stavbu "Dlhá, Borová - optimalizácia tlakových pomerov na sieti" A2_PROJEKT, s.r.o., Bratislava 2 345,00 09.09.2020
Dod. č. 6 k Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb SLA Dodatok k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb SLA Infra Services, a. s., Bratislava   08.09.2020
NN/218/2020/BVS Zmluva o prenájme múzea Kristína Kvassay 1 060,00 08.09.2020
ZOD/229/2020/BVS Stavebná oprava havarijného stavu strechy na objekte Trafostanica I - Vodný zdroj Sihoť  FACTUM EXTREMUM SK, s. r. o. 8 831,76 08.09.2020
NN/233/2020/BVS Zmluva o prenájme múzea Karolína Macháčková  960,00 08.09.2020
P 5/40202/2020/BVS Odovzdanie a prevzatie vodnej stavby GRAND KOLIBA, s. r. o. 344 111,40 08.09.2020
ZOD/115/2020/BVS Poloprevádzkové pokusy na úpravni vody Holíč Petr Dolejš - W&ET Team, České Budějovice 11 611,00 02.09.2020
Dod. č. 1 k ZOPS/233/2019/BVS Navýšenie ceny na pravidelný servis a nepredvídané opravy zariadení na strojné odvodnenie a strojné zahustenie kalu pre divíziu ČOV  ALFA LAVAL Slovakia s.r.o., Bratislava 99 582,00 28.08.2020
Dod. č. 1 k ZOD/74/2020/BVS Bratislava Ľadová ulica- sanácia vodovodu a kanalizácie- naviac práce VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 263 610, 66 28.08.2020
KP/185/2020/BVS Kúpna zmluva na: Technické a laboratórne plyny Messer Slovensko, s.r.o. 16 905,80 27.08.2020
KP/205/2020/BVS Hydraulický rozpierač prírub Equalizer SWi20/25 TEMAXSPB s príslušenstvom Maxi Kit Ikema spol s r.o. 5 318,88 27.08.2020
ZOS/215/2020/BVS Zmluva o spolupráci TROPHY AGENCY s.r.o. 943,22 26.08.2020
ZOD/216/2020/BVS Dodávka a montáž odtokových žľabov usadzovacích nádrží -ÚČOV Vrakuňa HYDROTECH, a.s., Modranská 153, 902 01 Vinosady 45 739,00 26.08.2020
ZOD/165/2020/BVS Zmluva o dielo - Preventívna servisná prehliadka elektrocentrál v pôsobnosti DOOV a DČOV TYKY s.r.o. 8 025,00 26.08.2020
ZOPS/172/2020/BVS Nakladanie s ostanými odpadmi pôvodcu v lokalite B - okresy Bratislava IV a Malacky FCC Slovensko, s.r.o., Zohor 722,80 24.08.2020
ZOS/375/202016/BVS Povinný monitoring ukončených investičných  EF projektov Larive Slovakia s.r.o. 326 500,00 20.08.2020
ZOS/227/2020/BVS Zmluva o spolupráci Občianske združenie Zeler 471,61 20.08.2020
ZOS/221/2020/BVS Zmluva o spolupráci Slovenská kanoistika 1 414,83 19.08.2020
KP/201/2020/BVS Kúpna zmluva na: Skladový oceľový kontajner Globstav container, s. r. o. 12 320,00 18.08.2020
KP/200/2020/BVS Kúpna zmluva na: Vyhodnocovací prístroj Depolox Systém inžinierskych služieb, spol. s.r.o. 15 364,80 18.08.2020
KP/198/2020/BVS Carela Bio, Carela Bio Forte, Carela Green Power TURBYT spol. s.r.o. 25 840,50 18.08.2020
ZOD/209/2020/BVS Údržba trávnatého porastu a zabezpečenie nepravidelných prác 2020 Qclean, s.r.o. Janka Jesenského 39, 083 01 Sabinov 280 000,00 18.08.2020
ZOD/191/2020/BVS Oprava oceľových konštrukcií merného objektu na prítoku a oceľových konštrukcií  čerpacej stanice II° - ÚČOV Vrakuňa FERRMONT, a.s. Trenčianska 1320/89,Púchov 83 405,45 17.08.2020
ZOS/213/2020/BVS Zmluva o spolupráci Bratislavská organizácia cestovného ruchu, Bratislava   13.08.2020
NN/217/2020/BVS Zmluva o prenájme vodárenského múzea ManaStay, Bratislava 1 570,00 12.08.2020
ZOD/173/2020/BVS Nakladanie s ostatnými odpadmi pôvodcu LOKALITA C - okresy Skalica, Senica a Myjava Skládka Cerová s. r. o., Cerová 19 904,40  10.08.2020
ZOD/168/2020/BVS Nakladanie s ostatnými odpadmi pôvodcu LOKALITA A - okresy BA I, II, III,V, Senec, Pezinok EBA, s. r. o. Bratislava 265 858,50 10.8.2020
ZOD/167/2020/BVS Nakladanie s ostatnými odpadmi pôvodcu LOKALITA B - okresy BA IV a Malacky  EBA, s. r. o. Bratislava 107 000,00 10.8.2020
Dohoda o ukončení zmluvy ZOPS/15/2020/BVS Dohoda o ukončení zmluvy SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o., Skalica   10.8.2020
OST/183/2020/BVS Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení Techcontrol, s.r.o., Bratislava 188 220,00 07.08.2020

OST/182/2020/BVS

prílohy k zmluve

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o., Bratislava 379 275,32 07.08.2020
OST/181/2020/BVS Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení TEMPERING, s.r.o., Nitra 17 343,06 07.08.2020
OST/203/2020/BVS Zabezpečenie SW ochrany zariadení IKPaZ a poskytovanie podpory údržby Slovak Telekom, a.s.  Slovak Telekom, a.s., Bratislava 22 010,96 06.08.2020
ZOPS/170/2020/BVS Nakladanie s ostatnými odpadmi pôvodcu LOKALITA B - okresy Bratislava IV a Malacky OLO, a.s., Bratislava 23 536,00 06.08.2020
ZOPS/169/2020/BVS Nakladanie s ostatnými odpadmi pôvodcu LOKALITA A - okresy BA I, II, III, V, Senec, Pezinok OLO a.s., Bratislava 1 152,00 06.08.2020

OST/210/2020/BVS

úverové podmienky

Poskytnutie dlhodobého investičného úveru Council of Europe Development Bank, Paris, France 50 000 000,00 05.08.2020
NN/188/2020/BVS Zmluva o prenájme vodárenského múzea Matej Szalacsi 1 400,00 05.08.2020
OST/197/2020/BVS Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka MČ Bratislava - Vajnory bezodplatne 03.08.2020
OST/202/2020/BVS Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka MČ Bratislava - Vajnory bezodplatne 03.08.2020
Dod. č. 1 k OST/86/2020/BVS Nový platný zoznam subdodávateľov DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota   03.08.2020
ZOD/153/2020/BVS ÚČOV Vrakuňa – sanácia žľabov a nádrží mechanického stupňa  AD Consult, a.s., Bratislava 198080,00 30.07.2020
ZOD/192/2020/BVS Prehodnotenie využiteľného množstva podzemnej vody - VZ Skalica  GEOSPEKTRUM s.r.o., Bratislava 23 910,50 29.07.2020
ZOPS/174/2020/BVS Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb v súvislosti s organizáciou podujatia Skalické leto MUSIC FEST, s.r.o., Skalica 6 500,00 27.07.2020 
NN/189/2020/BVS Zmluva o prenájme Vodárenského múzea Mirko Šponták 1,00 27.07.2020
OST/91/2020/BVS Zmluva o certifikácii  BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o., Bratislava 6 400,00 27.07.2020
ZOD/166/2020/BVS

ČS a VDJ Kutlíkova- komplexná obnova objektov a ČS a VDJ Podunajské Biskupice – komplexná obnova objektov

HYDROCOOP, spol. s r.o., Bratislava 366 648,00 23.07.2020
ZOD/149/2020/BVS Stavebná oprava VDJ Smolinské HYDROSTOP s.r.o., Poprad 85 050,00 23.07.2020
KP/179/2020/BVS Predaj pozemku Vladimír Beneš, Mgr. Margita Benešová 500,00 22.07.2020
NN/175/2020/BVS Zmluva o prenájme Vodárenského múzea  A4A - Agency 4 Academy, s.r.o., Nitra 3 560,00 20.07.2020
ZOPS/152/2020/BVS Poradenstvo v oblastihmotného a procesného práva  Majerník & Miháliková, s. r. o., Bratislava 80 EUR/hod. 20.07.2020
MEM/186/2020/BVS Memorandum o vysporiadaní transakcie GRAFOBAL GROUP development, a. s., Bratislava 0,1 16.07.2020
NN/176/2020/BVS Zmluva o prenájme Vodárenského múzea Ivana Benková 1 110,00 16.07.2020
ZEL/184/2020/BVS Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia do DS  Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava 5 762,00 16.07.2020
ZOD/151/2020/BVS Dodávka a inštalácia dosadzovacej nádrže na ČOV Šaštín Stráže BioCompacT spol. s r.o., Bratislava 166 331,22 14.07.2020
ZOD/140/2020/BVS Dodávka a inštalácia priemyselného počítača a riadiacich modulov RTC pre ČOV Senica Siemens s.r.o., Bratislava 20 094,00 13.07.2020
ZOD/148/2020/BVS Servisné práce, opravy a údržba na zariadeniach S::can, Coliguard a EcaMon SaFIA na roky 2020 - 2021  ECM ECO Monitoring, a.s., Bratislava 98 000,00 13.07.2020
KP/180/2020/BVS Zmluva o kúpe cenných papierov  GRAFOBAL GROUP development, a. s., Bratislava 6 671 994,00 13.07.2020
ZEL/160/2020/BVS Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava   09.07.2020
ZOPS/97/2020/BVS Zmluva o zabezpečení individuálnej jazykovej výučby EMPIRE Bratislava s. r. o., Bratislava 9 364,10 09.07.2020
NN/157/2020/BVS Prenájom vodárenského múzea Monika Kafunkova 1 400,00 07.07.2020
ZOD/143/2020/BVS Zmluva o dielo na vzdialenú správu systémov merania a regulácie v objekte Bojnická č. 6 v Bratislave SystemHouse s.r.o., Levoča 25 121,00 07.07.2020
Dod. č. 3 k ZOPS/30/2018/BVS Zmena finančného limitu k zmluve Geodetické práce Ing. Marian Voštinar AGM 50 000,00 07.07.2020
ZOPS/161/2020/BVS Daňové a právne poradenské a iné s tým súvisiace služby v oblasti podnikania PricewaterhouseCooperst Tax, k.s a PricewaterhouseCoopers Legal, s.r.o., Bratislava 6 000,00 07.07.2020
MEM/164/2020/BVS Memorandum o realizácii transakcie GRAFOBAL GROUP development, a. s., Bratislava   07.07.2020
ZOS/289/2019/BVS Zmluva o spolupráci na akcii Golden Tour 2020 I.S.C. SPORTS, s.r.o., Bratislava 900,00 07.07.2020
OST/98/2020/BVS Zmluva o združených dodávkach zemného plynu MET Slovakia, a.s., Bratislava 126 537,36 07.07.2020
ZOD/131/2020/BVS Odborná prehliadka a odborná skúška dymových čidiel v systéme SBI-BPS C.G.C. a.s., Bratislava  4 901,00 07.07.2020
ZOD/139/2020/BVS Servis prístrojov WTW  WTW meracia a analytická technika, spol. s r.o., Banská Bystrica 63 661,22 06.07.2020
KP/136/2020/BVS Dodávka tlakovej nádoby stabilnej a kompresorovej stanice pre ČOV ORLÍK-KOMPRESORY SK, spol. s r.o., Horná Streda 4 837,00 06.07.2020
ZEL/120/2020/BVS Čiastková zmluva na dodávku elektrickej energie Východoslovenská energetika a.s., Košice   06.07.2020
ZEL/119/2020/BVS Čiastková zmluva na dodávku elektrickej energie Východoslovenská energetika a.s., Košice   06.07.2020
ZEL/118/2020/BVS Čiastková zmluva na dodávku elektrickej energie Východoslovenská energetika a.s., Košice   06.07.2020
ZoD/138/2020/BVS zod na realizáciu stavieb „Bratislava, Kvetná ul. – sanácia vybraných úsekov verejnej kanalizácie“ a „Bratislava, Pavlovičova ul. – sanácia vybraných úsekov verejnej kanalizácie“ Infra Services, a.s. 511 845,13 02.07.2020
ZoD/137/2020/BVS ZOD na realizáciu stavby „Vajnory, Tomanova II. ul. Za humnami – rozšírenie verejného vodovodu“ Infra Services, a.s. 159 595,89 02.07.2020
KP/102/2020/BVS Rámcová kúpna zmluva Výrobky ťažkej chémie (Metaqua F21 a Metaqua SC31) Kurita Polska zp. z.o.o. 60 200,00 02.07.2020
ZOD/129/2020/BVS Posúdenie katódovej ochrany vodovodných potrubí eltecor, s.r.o. 35 800,00 02.07.2020
ZOPS/127/2020/BVS
Príloha
Servis  a opravy prístrojov Endres+Hauser na prevádzkach Divízie odpadových vôd TRANSCOM SERVICES, spol.s r.o.. 42 354,82 01.07.2020
Dodatok č. 1 k POI/100/2020/BVS Dodatok č. 1 k Poistenie zodpovednosti za škodu PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Bratislava 134 100,00 30. 6. 2020
POI/154/2020/BVS Poistenie zodpovednosti za škodu PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Bratislava 12 270,14 30. 6. 2020
DZ/24/2019/BVS Dodatok č. 1 k darovacej zmluve Evanjelická základná škola 1 184,79 30.06.2020
ZEL/144/2020/BVS Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do DS Západoslovenská distribučná, a.s. neuvádzame 30.06.2020
ZEL/145/2020/BVS Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do DS Západoslovenská distribučná, a.s. neuvádzame 30.06.2020
 

Rámcová zmluva o poskytnutí služieb SLA

Dodatok č. 3 k SLA

Dodatok č. 5 k SLA

Eskalácie a cenníky k rámcovej zmluve SLA

Infra Services, a.s., Bratislava   29.06.2020
KP/92/2020/BVS Predaj nebytového priestrou vrátane technológie výmenníkovej stanice tepla Veolia Energia Slovensko, a. s., Bratislava 1 000,00 26.06.2020
ZOD/60/2020/BVS Dodávka a inštalácia hrebeňových hrablíc s príslušenstvom na ČOV Senec Transmisie engineering a.s., Martin 109 894,46 26.06.2020
OST/155/2020/BVS Zmluva o bežnom účte UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Bratislava podľa aktuálneho cenníka 26.06.2020
OST/84/2020/BVS Ekonomicko-technicko a prevádzková oblasť pre bytový dom na Mudroňovej ul. č. 3, Bratislava SBYT, s. r. o., Bratislava 5,00 EUR bez DPH/mesiac 25.06.2020
OST/163/2020/BVS Zmluva o podmienkach kúpy cenných papierov GRAFOBAL GROUP development, a. s., Bratislava 10 500 000,00 25.06.2020
NN/142/2020/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu Kristína Kinková 1 400,00 25.06.2020
OST/150/2020/BVS Úverová zmluva  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Bratislava 10 500 000,00 23.06.2020
ZOPS/126/2020/BVS Naloženie, odvoz  a zhodnotenie stabilizovaných kalov z ČOV BVS a.s. HAMOS, s.r.o., Šamorín 51 040,00 23.06.2020
ZOD/133/2020/BVS Oprava NN ističov vo vstupnej čerpacej stanici I. stupňa na prevádzke ÚČOV Vrakuňa  ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 13 304,00 23.06.2020
ZOPS/125/2020/BVS Naloženie, odvoz a zhodnotenie stabilizovaných kalov z ČOV BVS a.s. BTT s.r.o., Bratislava 122 128,00 18.06.2020 
NN/132/2020/BVS Prenájom Vodárenského múzea Katarína Kopcsányiová 1 100,00 18.06.2020
KP/90/2020/BVS Certifikované a referenčné materiály CENTRALCHEM, s.r.o., Banská Bystrica 49 142,79 18.06.2020
KP/134/2020/BVS Vodomery pre BVS, a.s.  Sensus Slovensko a.s., Stará Turá 405 468,90 17.06.2020
KP/130/2020/BVS Dodávka a nákup štandardného materiálu pre potreby Kupujúceho Hawle s.r.o. 14 030,00 17.06.2020
ZOPS/101/2020/BVS Rámcová zmluva o výkone servisných služieb: servis a oprava pohonov zn. AUMA ELSO-b, s.r.o. 76 000,00 EUR bez DPH 17.06.2020
ZOD/114/2020/BVS Oprava bŕzd  REMIT MS TC, s.r.o., Bratislava 4 900,00 16.6.2020
Objednávka k ZOD/618/2013/BVS Aktualizácia realizačnej projektovej dokumentácie na stavbu UV Holíš - kompl. rekontr. objektu 1. etapa RP projekt, s. r. o., Stupava 5 900,00 15.6.2020
ZOD/117/2020/BVS

Zmluva o dielo na základný servis zdvíhacieho zariadenia v budove Prešovská 48, Bratislava

PROFI Výťahy s. r. o. 5 000,00 12.6.2020
Dod. č. 1 k ZOD/32/2020/BVS Zmena doby plnenia EMM, spol. s r.o. 0,1 12.6.2020
KP/110/2020/BVS Spotrebný materiál k laboratórnym prístrojom pre plynovú chromatografiu Hermes LabSystems, s.r.o. 30.167,70 11.6.2020
ZOD/105/2020/BVS Zmluva na projekt pre stavbu: VDJ a ČS Zlatnícka Dolina - sanácia objektu AD Constult, a.s., Bratislava 15 600,00 11.6.2020
ZOPS/121/2020/BVS Právne poradenstvo a právne služby TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.  180,00 EUR/hod. 11.6.2020
KP/104/2020/BVS Výrobky ťažkej chémie DONAUCHEM s r.o., Bratislava 161 109,00 9.6.2020
KP/128/2020/BVS Odpredaj tabletu  Ing. Vladimír Kollár 0,83 8.6.2020
ZOD/59/2020/BVS Zmluva o dielo: oprava strechy na ÚV Kúty Fisher bau, s.r.o., Bratislava 3 686,20 5.6.2020
ZOD/113/2020/BVS Zmluva o dielo : oprava potrubných rozvodov surového kalu z usadzovacích nádrží na prevádzke UČOV Vrakuňa - havária ČAJKOV BV, s.r.o., Sereď 16 535,00 5.6.2020
ZOD/88/2020/BVS Zmluva o dielo: overenie určených meradiel prietoku pred DČOV HYMES MK, s.r.o., Bratislava 13 336,50 5.6.2020

Dod. č. 2 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. S01218/2019

Zmluva o kontokorentnom úvere č. S01218/2019

Úverové podmienky

Dodatok č. 2 k Zmluve o kontokorentnom úvere Tatra banka, a.s.   5.6.2020

Dod. č. 3 k Zmluve o splátkovom úvere č. 566/2016

Zmluva o splátkovom úvere č. 566/2016

Úverové podmienky

Dodatok č. 3 k Zmluve o splátkovom úvere Tatra banka, a.s.   5.6.2020

Dod. č. 1 k S00869/2018/NBS

Zmluva č. S00869/2018/NBS

Úverové podmienky

Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere Tatra banka, a.s.   5.6.2020
Dod. č. 1 k NN/213/2019/BVS Dodatok k nájomnej zmluve, predĺženie zmluvy Slovenská poľovnícka komora, Bratislava 0,1  04.06.2020
Dod. č. 1 k ZOD/215/2017/BVS Autorský dozor projektanta pre stavbu "Záhorie, Malacky - odkanalizovanie, Predĺženie trás kanalizácie, 2. etapa", dodatok  HYDROCOOP, spol. s r.o., Bratislava 5885,00  03.06.2020
KP/106/2020/BVS Odpredaj tabletu JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LLM 43,00 03.06.2020
ZOPS/109/2020/BVS Poradenstvo v oblasti hmotného a procesného práva Malata, Pružinský, Hegedus and Partners s.r.o.

80,00 EUR bez DPH za hodinu

03.06.2020
NN/111/2020/BVS Zmluva o nájme nebytového priestoru Emília Štefeková 960,00 01.06.2020
KP/95/2020/BVS Rámcová kúpna zmluva “Základné laboratórne chemikálie„ CENTRALCHEM, s.r.o. 7 798,35 28.05.2020
ZOPS/85/2020/BVS Zmluva o výkone servisných služieb „ Servis redukčných ventilov Cla - Val ATJ Slovakia, s.r.o. 55 000,00 15.05.2020
ZOPS/93/2020/BVS Poradenstvo v oblasti hmotného a procesného práva Ius aegis, s.r.o. 79,00EUR bez DPH za hodinu 15.05.2020
POI/100/2020/BVS Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu PREMIUM Insurance Company Ltd. 134 100,00 15.05.2020

OST/86/2020/BVS

Príloha k OST/86/2020/BVS

Ochrana majetku a monitoring Združenie s názvom Ochrana majetku a monitoring DUG+SHIELD+AVAL, vedúci člen: DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, 979 01 Rimavská Sobota, prvý člen združenia: Súkromná bezpečnostná služba DHIELD spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce, druhý člen združenia: AVAL BETA s.r.o., Letná 45, 040 00 Košice 1 605 821,96 13.05.2020
ZOD/71/2020/BVS Nepredvídané opravy zariadení ASRTP pre divíziu ČOV a DOOV zariadeniam monitorujúcim parametre vodovodnej siete APLIK, spol. s r.o. 47 170,00 13.05.2020
ZOD/89/2020/BVS Bratislava Zlatohorská ulica - sanácia vodovodu DOKARO výrobné družstvo 42 459,50 12.05.2020
KP/50/2020/BVS Kúpna zmluva na Chemikálie pre On-line analyzátory kvality pitnej vody COLIGUARD® a EcaMon SaFIA3 Fe-Mn ECM ECO Monitoring, a.s. 8 872,08 07.05.2020
KP/46/2020/BVS Predajná zmluva spoluvlastníckeho podielu na parcele č. 754/4 k.ú. Malacky, predaj pozemku parcela č. 754/26 k.ú. Malacky a zriadenie vecného bremena na parcelne číslo 754/26 k.ú. Malacky. Jozef Kolla, Dana Kollová, Jozef Mackovich, Hana Mackovichová 7 457,20 30.04.2020
ZOD/64/2020/BVS Zmluva o dielo: Havária na odľahčovacej komore v Skalici a príslušnej VK DN 2000 SEZAKO Trnava s.r.o. SEZAKO Trnava, s.r.o. 20 700,00 29.04.2020
OST/73/2020/BVS Zmluva o poskytovaní služieb : Ochrana majetku Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. BONUL, s.r.o. 425 616,62 28.04.2020
ZOD/74/2020/BVS Zmluva o dielo: Bratislava, Ľadová ulica - sanácia vodovodu a kanalizácie VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 213 972,20 27.04.2020
ZOPS/68/2020/BVS Mandátna zmluva: vymáhanie pohľadávok M.B.A. LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Organizačná zložka 11,50 % zo sumy vymoženej pohľadávky 24.04.2020
OST/62/2020/BVS Mandátna zmluva - stavebný rozpočtár Ing. Jana Nováková 2 500,00 23.4.2020
ZOD/67/2020/BVS Zmluva o dielo: Revízie dýchacích prístrojov MSA AUER TECHNO GROUP spol. s r. o. 5 359,60 23.4.2020
OST/54/2020/BVS Zmluva o pokonávke a o odovzdaní a prevzatí rekonštruovanej infraštruktúry a dokumentácie Bavint, s.r.o. 237 075,00 22.4.2020
KP/55/2020/BVS Zmluva o pokonávke spojená s kúpnou zmluvou  Bavint, s.r.o. 90 650,73 22.4.2020
ZOPS/69/2020/BVS Mandátna zmluva Malata, Pružinský, Hegedus and Partners s.r.o. 13% z vymoženej sumy 21.4.2020
POI/57/2020/BVS Poistenie sochy chlapec s volavkou PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Bratislava 197,70 21.4.2020
POI/78/2020/BVS Poistenie majetku vybraných strojov a zariadení PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Bratislava 5019,63 21.4.2020
POI/77/2020/BVS Poistenie strojových zariadení PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Bratislava 1292,35 21.4.2020
POI/72/2020/BVS Poistenie zodpovednosti za škodu manažmentu PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Bratislava 6765,00 21.4.2020
ZOD/49/2020/BVS Úradná skúška, oprava vyhnívacej nádrže kalu a plynojemu na prevádzke čistiarne odpadových vôd Hamuliakovo K&K TECHNOLOGY a.s. 113 557,00 20.4.2020
ZOD/66/2020/BVS Deratizácia kanalizačnej siete a prevádzkových priestorov BVS, a.s. v roku 2020 BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o. 69 994,00 20.4.2020
ZOD/11/2020/BVS Rámcová zmluva na výkon servisných služieb – opravy, preventívne prehliadky a kalibrácie zariadení na stanovenie celkového dusíka a celkového organického uhlíka Shimadzu Slovakia o.z. 9 000,00 16.04.2020
ZOD/34/2020/BVS Rámcová zmluva na výkon servisných služieb – opravy, preventívne prehliadky a kalibrácie laboratórnych váh SARTORIUS SERVIS s.r.o. 16 000,00 16.04.2020
KP/53/2020/BVS Kúpna zmluva- dodávka a inštalácia 2ks dúchadiel a pojazdové mosty lapáku piesku v ÚČOV Bratislav FERRMONT, a.s. 29  994,00 14.04.2020
ZOD/52/2020/BVS Zmluva o dielo: Vykonanie kontrol a opráv prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov a vykonanie kontrol a následne potrebných drobných opráv zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov PROFIS, spol. s r.o. 19 000,00 02.04.2020
ZOD/19/2020/BVS Zmluva o dielo : Oprava potrubných rozvodov surového kalu z usadzovacích nádrží na prevádzke ÚČOV Vrakuňa ČAJKOV BV, s.r.o. 21 505,00 30.03.2020
ZOPS/30/2020/BVS Rámcová zmluva o výkone servisných služieb: dátové prenosy k zariadeniam monitorujúcim parametre vodovodnej siete Radeton SK s.r.o. 15 788,00 25.03.2020
Dod. č. 1 k ZOPS/44/2020/BVS Zmena čl. 1, ods. 6 zmluvy GGFS s.r.o., Bratislava   13.03.2020
ZOPS/44/2020/BVS Rámcová zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet GGFS s.r.o., Bratislava 1 535 000,00 10.03.2020
ZOPS/48/2020/BVS Zmluva o užívaní právneho informačného systému Beck-online Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka, Bratislva 1 111,00 06.03.2020
Dod. č. 2 k ZOPS/142/2019/BVS Navýšenie finančného limitu Malata, Pružinský, Hegeduš & Partners, s.r.o. 220 000,00 06.03.2020
KP/33/2020/BVS Elektroinštalačný materiál - akumulátory, galvanické články a batérie BATTEX Slovakia, s.r.o., Bratislava 15 013,80 06.03.2020
ZOD/32/2020/BVS Bezpečnostná analýza - posúdenie optimálnosti formy a spôsobu ochrany majetku Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. EMM, spol. s r.o., Bratislava 119 900,00 06.03.2020

Dod. č. 2 k OST/192/2017/BVS

Všeobecné zmluvné podmienky

Dodatok k Rámcovej zmluve treasury Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava   03.03.2020
ZOD/6/2020/BVS Rámcová zmluva o výkone servisných služieb na vybraných zariadeniach CHROMSPEC-SLOVAKIA, spol. s.r.o., Šaľa 16 500,00 02.03.2020

Dod. č. 8 k OST/46/2016/BVS

Príloha č. 3

Príloha č. 4

Zmena Prílohy č. 3 a zmena Prílohy č.4 - Podrobný rozpočet projektu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia 2 780 000,00 02.03.2020
ZOPS/15/2020/BVS Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb v súvislosti s organizáciou podujatia Trdlofest 2020 Správa mestského majtetku, s.r.o., Skalica 6 500,00 27.02.2020
ZOS/26/2020/BVS Reklamné partnerstvo v súvislosti s podujatím festival Hory a mesto 2020 Občianske združenie Hory a mesto, Bratislava 280,00 27.02.2020
OST/24/2020/BVS Servis, údržba a opravy zariadení pre meranie a reguláciu  BD Sensors s.r.o., Košice 40 000,00 24.02.2020
NN/22/2020/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu Andrea Spišáková 700,00 12.02.2020
NN/21/2020/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu Jaroslav Šafařík 1,00 12.02.2020
KP/3/2020/BVS Prevod vlastníckeho práva VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. 430,00 11.02.2020
Dod. č. 2 k ZOPS/30/2018/BVS Zmena doby platnosti zmluvy Ing. Marian Voštinár AGM, Bratislava   10.02.2020

POI/23/2020/BVS

1110011846

Poistenie majetku Spoločnosti PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Bratislava 202 036,02 06.02.2020
POI/18/2020/BVS Poistná zmluva - poistenie zamestnancov na cesty do zahraničia KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava 166,00 31.01.2020
DOH/17/2020/BVS Rámcová dohoda ohľadom poistenia PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Bratislava 593 640,00 31.01.2020
KP/297/2019/BVS Mazacie prípravky a oleje MADAST s.r.o., Bratislava 38 139,58 29.01.2020
NN/8/2020/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu Tomáš Matula 1 400,00 29.01.2020
NN/7/2020/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu Sika Slovensko, spol. s r.o., Bratislava 730,00 28.01.2020
OST/5/2020/BVS Ročný servis, opravy a náhradné diely pre zariadenia Wallace & Tiernan pre BVS, a.s. - Divíziu výroby vody BVS, a.s. pre rok 2020 Systém inžinierskych služieb, spol. s r.o., Bratislava 16 500,00 27.01.2020
KP/296/2019/BVS Dodávka zásobníka koagulantu na ČOV Devínska Nová Ves Chemspec Slovakia s.r.o., Prievidza 34 340,00 23.01.2020
ZOD/254/2019/BVS Opravy technologických zariadení IN-EKO na prevádzkach divízie čistenia odpadových vôd In - EKO TEAM s.r.o., Brno 16 000,00 21.01.2020
DOH/273/2019/BVS Dohoda o podiele na nákladoch za odstránenie havárie na kanalizačnom potrubí v areáli na Trnavskej ceste 32 v Bratislave  Vlastníci bytov a nebytových priestorov Trnavská cesta 32, Bratislava, v zast. Bytkomfort - BA, a.s. 9 250,38 17.01.2020
OST/9/2020/BVS Zmluva o poradenskej činnosti  Grant Thornton Advisory s.r.o., Bratislava 7 500,00 17.01.2020
ZEL/2/2020/BVS Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do DS - Slovenský Grob Západoslovenská distribučná, a.s.  48,93 15.01.2020
KP/288/2019/BVS Elektrický kladkostroj na ČOV DNV  Baroma spol. s r.o., Bratislava 11 660,00 15.01.2020
KP/285/2019/BVS Elektrocentrála HONDA EU 22i  VYMYSLICKY, s.r.o., Bratislava 3 970,68 15.01.2020
KP/278/2019/BVS Farby FARLESK spol. s.r.o., Bratislava 12 245,53 15.01.2020
KP/267/2019/BVS Analytické váhy SARTORIUS SERVIS, s.r.o., Bratislava 9 998,00 15.01.2020
KP/266/2019/BVS Zatavovačka IDEXX 230V Model Quanti-Tray PLUS Cymedica SK, spol s.r.o., Zvolen 4 123,00 15.01.2020
KP/260/2019/BVS Automatické preplachové ventily k zariadeniu SKALAR San++ SKALAR s.r.o., Praha 9, ČR 9 319,00 15.01.2020
KP/257/2019/BVS Vyhodnocovací prístroj Depolox DMS Systém Inžinierskych služieb, spol. s r.o., Bratislava 5 194,00 15.01.2020
  Dodatok č. 1 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. S01218/2019 + Úverové podmienky Tatra banka, a.s., Bratislava   14.01.2020
OST/284/2019/BVS Zmluva o dodávke elektriny  Východoslovenská energetika a.s., Košice   13.01.2020
OST/283/2019/BVS Zmluva o dodávke elektriny  Východoslovenská energetika a.s., Košice   13.01.2020
NN/303/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu  Ridop, s.r.o., Bratislava 1 500,00 13.01.2020

OST/4/2020/BVS 213/2019-1.2

Zmluva o financovaní výdavkov subjektu hospodárskej mobilizácie na hospodársku mobilizáciu zo štátneho rozpočtu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 4 176,00 13.01.2020
NN/301/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu  PS:Evants, s.r.o., Bratislava 1 500,00 13.01.2020
ZOPS/220/2019/BVS Zabezpečenie servisných opráv, kalibárcií, odborných prehliadok a skúšok a dodávky náhr. dielov  ProMinent Slovensko, s.r.o. 60 000,00 13.01.2020
NN/302/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu  NOVÉ ĽUDSTVO, Bratislava 1 600,00 10.01.2020
DEL/291/2019/BVS Zmluva o dočasnom odbere elektrickej energie Jomapren, s.r.o., Ivanka pri Dunaji   09.01.2020
ZOD/281/2019/BVS Zmluva o dielo: vykonanie pravidelnej údržby a opráv na elektrických zdrojových agregátoch v budove GR a budove D- blok na Prešovskej u. č. 48 v Bratislave TTS Martin, s.r.o. 2 500,00 07.01.2019
ZOPS/300/2019/BVS Rámcová dohoda o poskytnutí audítorských služieb  PricewaterhouseCoopers Slovensko , s.r.o. 83 800,00 23.12.2019
DOH/299/2019/BVS Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora 

Majerník & Miháliková, s.r.o.

80,00/hod. 23.12.2019
KP/290/2019/BVS Nákup  čerpadiel FLYGT LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 115 461,57 20.12.2019
ZOPS/286/2019/BVS Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava 45 000,00 20.12.2019
ZOS/294/2019/BVS Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb GD Trade, s. r. o., Bratislava 5 000,00  20.12.2019
ZOPS/280/2019/BVS Právne poradenstvo pre Dozornú radu BVS, a.s.  JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária s.r.o., Bratislava 70 000,00 19.12.2019
ZOPS/282/2019/BVS Poradenské služby v oblasti obstarávania Tatra Tender s.r.o., Bratislava 150 000,00 19.12.2019
ZOD/279/2019/BVS Rámcová zmluva o výkone servisných prác European Peripherals spol. s r.o., Bratislava 20 000,00 19.12.2019
KP/274/2019/BVS Kúpna zmluva na prevod vlastníc. práva k tabletu  Andrea Rošková 0,83 19.12.2019
ZOPS/253/2019/BVS Poskytnutie telekomunikačných služieb MPLS  Slovak Telekom, a.s. 110 000,00 18.12.2019
OST/232/2019/BVS Zmluva o poskytnutí údajov Try More, s.r.o., Bukovina   17.12.2019
KP/268/2019/BVS Spotrebný materiál k laboratórnym prístrojom pre DCHTLČ PRAGOLAB s.r.o. 22 761,00 17.12.2019
DZ/225/2019/BVS Darovanie verejného vodovodu spoločnosti BVS, a.s. Radoslav Novák a Ing. Alfréd Poznan   12.12.2019
ZEL/271/2019/BVS Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do DS - Dunajská Lužná Západoslovenská distribučná, a.s.  265,62 11.12.2019
KP/262/2019/BVS Dávkovacie čerpadlo GMXa ProMinent Slovensko, s.r.o. 3 592,00 11.12.2019
KP/246/2019/BVS Organický substrát PCT, s.r.o., Ptýrov, ČR 65 918,80 09.12.2019
ZOD/245/2019/BVS  Servis zdrojov UPS  DTW, s.r.o.  3 300,00  05.12.2019 
NN/252/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu  Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR  360,00  05.12.2019 
ZOD/67/2019/BVS ČOV Myjava - sanácia uskladňovacej nádrže kalu, prívodného žľabu a novej OK A2_PROJEKT s.r.o., Bratislava 109 973,00 03.12.2019
KP/247/2019/BVS Pôdny mikrofón HL 5000, Pôdny mikrofón HL 7000 Megger s.r.o., Bratislava 32 328,50 03.12.2019 
ZOPS/248/2019/BVS Grafické práce a tlač  BOOST AGENCY s.r.o. 22 000,00 03.12.2019
ZOD/250/2019/BVS Sanácia zberača C - Podniková ul., Bratislava  RP Projekt, s. r. o., Stupava 99 800,00 03.12.2019
NN/251/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu PIXEL FEDERATION, s.r.o. Bratislava 1 460,00 02.12.2019
NN/241/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu PosAm, spol. s r.o. Bratislava 860,00 28.11.2019
NN/258/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu Infra Services, a. s., Bratislava 1. 30,00 27.11.2019 
ZOS/261/2019/BVS Úprava práv a povinností v súvislosti s podujatím "Urbansummit 2019" Future Prooof s.r.o., Bratislava 1 500,00 27.11.2019
DOH/259/2019/BVS Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok  Infra Services, a. s. 1,20 22.11.2019
ZOPS/233/2019/BVS Rámcová zmluva o výkone servisných služieb na vybraných zariadeniach  ALFA LAVAL Slovakia s.r.o., Bratislava 60 000,00  21.11.2019
ZEL/242/2019/BVS Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do DS - Bratislava Západoslovenská distribučná, a.s. 62,91 20.11.2019 
KP/243/2019/BVS Nákup polymérnych flokulantov  Sokoflok Slovakia, s.r.o., Prešov 93 427,24 19.11.2019
NN/238/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu Kharisma, s. r. o., Bratislava  900,00 18.11.2019
ZOD/244/2019/BVS Servis zabezpečovacieho systému SBI-BPS C.G.C., a.s., Bratislava 46 000,00 18.11.2019
KP/239/2019/BVS Meracie zariadenia  Radeton SK s.r.o. 51 525,00  15.11.2019
ZOPS/240/2019/BVS Naloženie, odvoz a zhodnotenie stabilizovaných kalov z ČOV BVS, a.s.  PUERTA s.r.o., Marianka 153 612,30 12.11.2019
OST/236/2019/BVS Zmluva o zabezpečení odborného kurzu "Rozvoj komunikačných zručností pre zamestnancov prvého kontaktu so zákazníkmi BVS, a.s."  F.A.M.E., s.r.o., Bratislava 7 950,00 11.11.2019
NN/237/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu  Slovak Compliance Circle, Bratislava 2 240,00 11.11.2019
KP/214/2019/BVS Reagencie ku kvantitatívnym analytickým testom  HACH LANGE s.r.o. 62677,68 06.11.2019 
Dod. č. 1 k ZOPS/113/2019/BVS Navýšenie finančného limitu TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 100 000,00 05.11.2019
NN/234/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu LUNETA, s.r.o., Bratislava 2 860,00 05.11.2019
NN/192/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu Heuristic management s. r. o.,. Bratislava 820,00 29.10.2019
ZOPS/235/2019/BVS Hmotné právo a procesné právo ius aegis s.r.o., Bratislava 90 000,00 25.10.2019
ZOD/218/2019/BVS  Kalibrácia a funkčné skúšky detekčného systému plynu pre ČOV Hamuliakovo, Myjava, Holíč  DEGA CZ s.r.o. 5 928,90 24.10.2019
OST/223/2019/BVS Zmluva o poskytnutí údajov ENSTRA a. s., Žilina   24.10.2019
NN/222/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu Simona Silvia Richterová 1 100,00 23.10.2019
ZOPS/217/2019/BVS Integrovaná servisná činnosť na zariadeniach systému ASRTP  Siemens s.r.o.  172 320,00  18.10.2019
ZOD/221/2019/BVS Oprava havárie závitkového čerpadla č. 14 na prevádzke ČOV Petržalka  FERRMONT, a.s. 18 930,00 18.10.2019
ZOPS/224/2019/BVS Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti verejných obstarávaní a súvisiacich obchodnoprávnych vzťahoch AGM partners s. r. o. 7 500,00  16.10.2019
DOH/161/2019/BVS Dohoda o umiestnení, prístupe a prevádzke objektu štát. monitorovacej siete podzemných vôd Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava   15.10.2019
ZEL/207/2019/BVS Čiastková zmluva na dodávku el. energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.   11.10.2019
ZEL/208/2019/BVS Čiastková zmluva na dodávku el. energie  Východoslovenská energetika a.s.     11.10.2019
ZEL/209/2019/BVS Čiastková zmluva na službu prevzatia zodpovednosti za odchýlku VN a dodávku elektriny Východoslovenská energetika a.s.     11.10.2019
ZEL/219/2019/BVS  Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do DS - Kostolište Západoslovenská distribučná, a.s.   11.10.2019
ZEL/190/2019/BVS Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do DS - Myjava Západoslovenská distribučná, a.s.   11.10.2019
ZOD/211/2019/BVS Oprava prekrytia závitkových čerpadiel v čerpacej stanici II. - ÚČOV Vrakuňa  FERRMONT, a.s., Púchov  58 905,00  10.10.2019 
Dod. č. 1 k ZOPS/142/2019/BVS Navýšenie ceny za poskytovanie právnych služieb  Malata, Pružinský, Hegeduš & Partners, s.r.o. 140 000,00 10.10.2019
  Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam + Úverové podmienky Tatra banka, a.s.   07.10.2019
  Rámcová zmluva o vkladoch a Rámcová zmluva o zabezpečení postúpením pohľadávok + Úverové podmienky Tatra banka, a.s.   07.10.2019
  Zmluva o kontokorentnom úvere č. S01218/2019 + Úverové podmienky Tatra banka, a.s.   07.10.2019
NN/213/2019/BVS Prenájom nebytového priestoru Slovenská poľovnícka komora 1 518,25 07.10.2019
NN/206/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu PR MGMT s.r.o., Bratislava 1 430,00 02.10.2019
NN/210/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu  Lucia Leváková 1 100,00 02.10.2019
RZ/185/2019/BVS Čistenie vozového parku BVS, a.s. Martian Logic s. r. o. 18 800,00 02.10.2019
KP/215/2019/BVS Zmluva na prevod vlastníckych práv k tabletu Ing. Stanislav Beňo 0,83 01.10.2019
ZEL/188/2019/BVS Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy-OM Rovinka  Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava   01.10.2019
ZOD/191/2019/BVS Zmluva na základný servis zdívhacieho zariadenia v budove Bojnícka 6, Bratislava PROFI Výťahy, s. r. o. Bratislava 16 000,00 27.09.2019
ZOD/186/2019/BVS Oprava havárie strojne stieraných hrablíc FONTANA v ČOV Senec  FONTANA R, s.r.o., Brno 4 324,00 26.09.2019
ZOS/205/2019/BVS Poskytnutie cisterny s pitnou vodou/Mariatálsky štvanec 2019 8PR s.r.o. 608,02 25.09.2019 
ZOPS/76/2019/BVS Zmluva o poskytovaní servisných služieb - pozáručné servisné služby ALCASYS Slovakia, a.s. 12 480,00 24.09.2019
ZOS/174/2019/BVS Poskytnutie cisterny s pitnou vodou/Národný pochod za život 2019 KANET, n.o. 1 216,04  18.09.2019
NN/183/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu Mgr. Alžbeta Sekáčová 970,00 16.09.2019 
ZOD/181/2019/BVS Zmluva o dielo na Servis 6ks dúchadiel ATLAS COPCO typ ZS 26 v ČOV Šaštín Atlas Copco s. r. o.  6 170,89 12.09.2019
DZ/87/2019/BVS Darovanie pitnej fontány škole 1. súkromné gymnázium v Bratislave 1184,78 11.09.2019
ZOS/187/2019/BVS Poskytnutie cisterny s pitnou vodou/Petržalský festival RR EVENTS, s.r.o. 1 216,04 06.09.2019
ZOPS/189/2019/BVS Poskytnutie služieb v oblasti účtovníctva Mazars Accounting s.r.o., Europeum Business Center, Bratislava 21 000 05.09.2019
NN/180/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu Slovenský hydrometeorologický ústav 630,00 05.09.2019
Dod. č. 1 k ZOD/147/2019/BVS Oprava dna dosadzovacej nádrže č. 1 a č. 2 v ČOV Senica INPON, s.r.o., Bratislava 32 982,04 03.09.2019
NN/179/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu ATP spol. s r.o. 948,00 03.09.2019
NN/177/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu Marek Munka 1 250,00 03.09.2019
NN/175/2019/BVS Nájom priestorov pre prevádzkovanie výdajných nápojových automatov DAVITAL s.r.o. 640 / rok 30.8.2019
NN/176/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu z dôvodu konania podujatia Gin Fest 2019 Black Eye Company s.r.o. 1 680,00 28.08.2019
ZOD/167/2019/BVS Oprava havárie servopohonu v ČOV Devínska Nová Ves SIStherm s.r.o. 4 334,45 26.08.2019
ZOD/171/2019/BVS Oprava potrubného rozvodu surového kalu z usadzovacích nádrží do zahusťovacích nádrží ČAJKOV BV, s.r.o. 7 075,00 22.8.2019
ZOD/149/2019/BVS Oprava zhrabovacieho zariadenia FINCHAIN v dosadzovanej nádrži  č. 1 a 2 v ČOV Senica K&K TECHNOLOGY a.s. 10 172,00 20.8.2019
ZOPS/178/2019/BVS Poskytovanie poradenských služieb PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. 150 000,00 20.8.2019
ZOPS/182/2019/BVS Poskytovanie služieb znalca v odbore stavebníctvo Ing. Miloslav Ilavský, PhD. 17 000,00 20.8.2019
NN/146/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu z dôvodu svadby Peter Adamec 840 16.08.2019
NN/165/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu z dôvodu svadby Roxana Karnišová 1 250 16.08.2019
NN/145/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu z dôvodu svadobnej hostiny Lucia Šlamiarová 1100 16.08.2019
ZOS/133/2019/BVS Poskytnutie cisterny s pitnou vodou/Bitka o Bratislavu - Bratislava 1619 Skupina historického šermu Banderium, Bratislava 2 432,08 16.08.2019
ZOS/140/2019/BVS Poskytnutie cisterny s pitnou vodou/Majstrovstvá SR v kanoistike Slovenská kanoistika, Bratislava 1 824,06 16.08.2019
ZOS/141/2019/BVS Poskytnutie cisterny s pitnou vodou/Súťaž olympijských nádejí Slovenská kanoistika, Bratislava 1 824,06 16.08.2019
ZOS/152/2019/BVS Poskytnutie cisterny s pitnou vodou/Školský festival Obec Dunajská Lužná 608,02 16.08.2019
ZOS/160/2019/BVS Poskytnutie cisterny s pitnou vodou/Cibula Fest 2019 OZ CIBULÁK, Popudinské Močidľany 3 040,10 16.08.2019
ZOS/162/2019/BVS Poskytnutie cisterny s pitnou vodou/Vrakunská hodová slávnosť MČ Bratislava - Vrakuňa 2 432,08 16.08.2019
ZOS/163/2019/BVS Poskytnutie cisterny s pitnou vodou/Bratislavské korunovačné dni 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 1 824,06 16.08.2019
ZOS/164/2019/BVS Poskytnutie cisterny s pitnou vodou/Od Tatier k Dunaju 2019 Quinta Essentia, s.r.o., Bratislava 1 216,04 16.08.2019
KP/151/2019/BVS Zmluva na kúpu autobatérií AEE BATTERY, s.r.o. 4 235 16.08.2019
ZOD/158/2019/BVS

Zmluva na zabezpečenie preventívnej servisnej prehliadky elektrocentrál v pôsobnosti DOOV a DČOV

TYKY s.r.o., Bratislava 8 170 15.08.2019
ZOD/147/2019/BVS Zmluva na opravu nerovností (vypuklín) dna dosadzovacej nádrže č. 1 a 2 v ČOV Senica INPON, s.r.o., Bratislava 19 493,85 15.08.2019
ZEL/36/2019/BVS Dohoda o ukončení zmluvy, ukončenie zmluvného vzťahu pred pripojením odberného zariadenia do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. 318,74 15.08.2019
ZOD/139/2019/BVS Spracovanie energetického auditu podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Energo audit, s.r.o., Nitra 125 800 15.08.2019
ZOD/144/2019/BVS Opravy a údržba zariadení ASRTP pre divíziu ČOV a DOOV APLIK, spol. s r.o., Bratislava 21 500 15.08.2019
ZOPS/170/2019/BVS Poskytovanie právnych služieb advokátskou kanceláriou SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. 90 000 13.08.2019
KP/159/2019/BVS Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 360 000 13.08.2019
Dod. č. 1 k POI/34/2017/BVS Dopoistenie majetku Spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 125038,45 23.07.2019
MEM/130/2019/BVS Memorandum o spolupráci pri realizácii zdravotných programov zdravotnej poisťovne Union zdravotná poisťovňa, a.s. a Union poisťovňa, a.s.   17.07.2019
ZEL/128/2019/BVS Zabezpečenie maximálnej rezervovanej kapacity Západoslovenská distribučná, a.s. 174,75 16.07.2019
DEL/47/2019/BVS Dočasná dodávka a odber elektrickej energie DPS RE, s.r.o.   16.07.2019
NN/84/2019/BVS Nájomná zmluva – nájom pozemku Modra Rímskokatolícka cirkev, farnosť Modra 15 912,50 16.07.2019

KP/99/2019/BVS

Obnova serverov na lokalitách

AUTOCONT s.r.o. 33 940 16.07.2019
Dodatok č. 7 k OST/368/2013/BVS O úschove odpadu za účelom jeho zhodnotenia Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. v skratke: OLO a.s. 1052,16/1rok 16.07.2019
KP/115/2019/BVS Laboratórne potreby zo skla FISHER Slovakia, spol. s.r.o. 18 707,86 16.07.2019
KP/105/2019/BVS Tlačiarenské výrobky Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o. 65 930,28 16.07.2019
KP/100/2019/BVS Vápenný hydrát ENICO, s.r.o. 60 012,10 16.07.2019
KP/96/2019/BVS Laboratórne potreby z papiera, kovového materiálu a plastu Ing. Igor Liba - Bali 52 701,82 16.07.2019
ZOD/101/2019/BVS Ročný servis redukčných ventilov CLA-VAL ATJ Slovakia s.r.o. 27 500 16.07.2019
HZ/103/2019/BVS Nájom zásobníkov a dávkovacích zariadení na koagulant v ČOV Gbely, Kopčany, Rohožník, Plavecký Peter, produktov ODOUR control vo VČS Pezinok na rok 2019 - 2020 KEMIFLOC SLOVAKIA s.r.o. 16 455 16.07.2019
ZOD/110/2019/BVS Servis a oprava servopohonov zn. AUMA ELSO - b, s.r.o. 13 500 16.07.2019
ZOD/104/2019/BVS Oprava a údržba zariadení NIVELCO na prevádzkach DČOV a DVV MICROWELL, spol. s .r.o. 11 000 16.07.2019
ZOD/117/2019/BVS Overenie meradiel prietoku na ÚČOV Vrakuňa, ČOV Senec, ČOV Hamuliakovo, ČOV Rohožník, ČOV Malacky, ČOV Plavecký Štvrtok, ČOV Senica, ČOV Kopčany a ČOV Skalica HYMES MK, s.r.o. 16 490 16.07.2019
ZOD/111/2019/BVS Havária čerpadla YBA 2250 č.13 v ÚČOV Bratislava-Vrakuňa FERRMONT, s.r.o. 18 565 16.07.2019

Kolektívna zmluva na roky 2017 - 2019
Dodatok č. 1 ku KZ
Dodatok č. 2 ku KZ
Dodatok č. 3 ku KZ
Zásady pre tvorbu a využitie sociálneho fondu

Dodatok č.4, Dodatok č.5

Kolektívna zmluva spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. spolu s prílohami Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.   12.07.2019
ZOD/72/2019/BVS Analýza odpadových vôd a kalu EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 3504,50 12.07.2019
ZOD/83/2019/BVS Oprava potrubného rozvodu surového kalu z usadzovacích nádrží do zahusťovacích nádrží ČAJKOV BV, s.r.o. 6612,00 11.07.2019
Dod. č. 1 ku KP/66/2017/BVS Zmena čl. 8, ods. 8.2 Hermes LabSystems, s.r.o. 32154,00 11.07.2019
ZOPS/301/2018/BVS Zmluva o poskytovaní právnych služieb Advokátska kancelárie Roštár - Slovák, s. r. o. 320000,00 11.07.2019
ZOPS/143/2019/BVS Zmluva o poskytovaní právnych služieb Majerník & Miháliková, s.r.o. 40000,00 10.07.2019
ZOPS/142/2019/BVS Zmluva o poskytnovaní právnych služieb Malata, Pružinský, Hegeduš & Partners, s.r.o. 60000,00 10.07.2019
OST/132/2019/BVS Zmluva o audite a iných uisťovacích službách Deloitte Audit s.r.o. 55000,00 04.07.2019
Dod, č. 1 k OST/192/2017/BVS Zmeny Čl. 1, bod 2 a 3 Slovenská sporiteľňa, a. s.   07.06.2019
POI/120/2019/BVS Poistenie zodpovednosti za škodu KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 185167,59 29.05.2019
Dod. č. 1 k VB/422/2018/BVS Zmena v Čl. 1, ods. 1.2 Mária Kalaš   27.05.2019
ZOPS/113/2019/BVS Mandátna zmluva (Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb a právneho poradenstva) TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 50000,00 22.05.2019

Dod. č. 4 k OST/126/2015/BVS

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti Hlavný spolupoisťovateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava, spolupoisťovateľ: Colonnade Insurance S.A., Košice 8300,00 02.04.2019
OST/70/2019/BVS Zmluva o vzájomnej spolupráci TRAJEKT PLUS, a. s.   02.04.2019

POI/82/2019/BVS
PZ č.: 2406447092

Poistenie zodpovednosti za škodu Generali Poisťovňa, a.s. 246890,00 28.03.2019
Dod. č. 3 ku KP/204/2017/BVS Zmena Čl. 5, bod 5.5 a 5.6 DEVELOPMENT4, a.s.   28.03.2019
Dod. č. 2 k P1/403/2018/BVS Zmena Čl. IV, bod 4.1 a 4.4 DEVELOPMENT4, a.s.   28.03.2019
BK/362/2018/BVS Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy GRAND KOLIBA, s. r. o. 1578592,57 22.03.2019
BP/7/403/2018/BVS Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby GRAND KOLIBA, s. r. o. 376161,73 22.03.2019
Dod. č. 1 k OST/220/2014/BVS Zmena Čl. 2 a Čl. 3 GRAND KOLIBA, s. r. o.   22.03.2019
Dod. č. 1 k ZOPS/30/2018/BVS Zmena doby platnosti zmluvy Ing. Marian Voštinár AGM, Bratislava   31.1.2019
Dod. č. 1 k VB/223/2018/BVS Zmena Čl.1 ods.1 Augustín Režný, Valéria Režná   31.1.2019
Dod. č. 2 k ZOD/158/2015/BVS Zmena ceny za dielo Infra Services, a.s., Bratislava 53 625,53 31.1.2019
Dod. č.1 ku KP/207/2017/BVS Zmena v Čl. 9, bod 9.2 BEM REAL, s.r.o., Bratislava   28.01.2019
VB/422/2018/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena, pozemok, p.č. 2877, LV č. 1357, k.ú. Senec Mária Kalaš 1096,00 28.01.2019
Dod.č.1 k P1/403/2018/BVS Zmena v Čl. IV DEVELOPMENT4, a.s.   21.12.2018
ZEL/396/2018/BVS Čiastková zmluva na službu prevzatia zodpovednosti za odchýlku VN a dodávku elektriny ELGAS, k.s., Považská Bystrica   19.12.2018
ZEL/395/2018/BVS Čiastková zmluva na dodávku elektrickej energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o., Bratislava   19.12.2018
ZEL/394/2018/BVS Čiastková zmluva na dodávku elektrickej energie Východoslovenská energetika a.s.   19.12.2018
Dod.č.2 ku KP/204/2017/BVS zmeny v Článku 5. Osobitné dojednania a zriadenie vecného bremena, úprava ustanovenia Článku 9, bod 9.2 písm. (b) DEVELOPMENT 4, a.s., Bratislava   09.11.2018
Dod.č.2 k VB/401/2015/BVS zmeny v Článku 5. Osobitné dojednania a zriadenie vecných bremien ERRICHTUNGSGESELLSCHAFT STRABAG SLOVENSKO s.r.o.   26.10.2018
VB/294/2018/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena, pozemok, p.č. 958/138 na LV č. 1539, k.ú. Borinka, okres Malacky Ing. Michal Jurčo 1460,34 11.10.2018

KP/90/2018/BVS
MAZOH_60275/O2

Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena, stavby so s.č. 971, na pozemku p.č. 843/52 vrátane príslušenstva, pozemok, p.č. 843/36, pozemok, p.č. 843/52 na LV č. 1015, k.ú. Malacky O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava 46603,02 14.09.2018
VB/222/2018/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena, pozemok, p.č. 2043/2, LV č. 2330, k.ú. Malacky Jozef Kaizer, Elena Kaizerová 69,00 13.09.2018
KP/262/2018/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 220000,00 09.08.2018
VB/220/2018/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena Peter Boškovič 108,00 01.08.2018
VB/223/2018/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena Augustín Režný, Valéria Režná 111,00 24.07.2018
  Dod.č.2 k Zmluve o splátkovom úvere č. 566/2016 Tatra banka, a.s.   20.07.2018
  Zmluva o splátkovom úvere č. S00869/2018/NBS Tatra banka, a.s.   20.07.2018
  Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam Tatra banka, a.s.   20.07.2018
Dod.č.8 k ZOD/5/2011/BVS Vypracovanie znaleckých posudkov - zmena Čl. 5 bod 5.4 Ing. Miloslav Ilavský, PhD., Bratislava 95597,00 29.06.2018
Dod.č.2 k OST/271/2012/BVS Poistenie zodpovednosti za škodu - EnviroPro Colonnade Insurance S.A. a AIG Europe Limited 5043,00 28.06.2018
POI/212/2018/BVS Skupinové úrazové poistenie Colonnade Insurance S.A. 568,00 14.06.2018
POI/196/2018/BVS Poistenie zodpovednosti za škodu súvisiacu s ochranou osobných údajov Colonnade Insurance S.A. 16200,00 04.06.2018
MEM/149/2018/BVS Zmluva o vzájomnej spolupráci Bratislavský samosprávny kraj   09.05.2018
OST/131/2018/BVS Zmluva o zabezpečení propagácie MFF Eko, s.r.o. 80000,00 27.04.2018

Dod.č.2 k ZOD/103/2017/BVS

ČOV Rohožník rekonštrukcia a modernizácia

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

2780000,00

16.04.2018

VB/337/2017/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena Mgr. Angelina Machová, RNDr. Ľubomír Mach 558,33 12.04.2018
Dod. č. 3 k OST/126/2015/BVS Predĺženie poistného obdobia a zmena spolupoisťovateľa - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., spolupoisťovateľ: Colonnade Insurance S.A., Košice 8300,00 6.4.2018

Dod.č.7 k OST/46/2016/BVS
Príloha č. 2
Príloha č. 5

Zmena prílohy č. 2 - Predmet podpory NFP a zmena Prílohy č. 5 - Podrobný rozpočet projektu Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 2311418,27 4.4.2018
POI/100/2018/BVS Poistenie zodpovednosti za škodu KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 284686 29.03.2018
VB/19/2018/BVS Zmluva o zriadení vecných bremien, pozemok, p.č. 3100, k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava Západoslovenská distribučná, a.s. 2881,50 28.03.2018
Dod.č.1 ku KP/257/2017/BVS Zmena Čl. 2, ods. 2.2 - špecifikácia parcelných čísel Vladimír Polák a Anna Poláková   26.03.2018
ZOPS/30/2018/BVS Zmluva o poskytovaní služieb - Geodetické práce Ing. Marian Voštinár AGM 25000 19.02.2018
Dod.č.1 k ZOD/103/2017/BVS Zazmluvnenie realizácie prác, ktoré vyplynuli z nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.   15.02.2018
  Rámcová dohoda na predmet dohody „Dodávka elektriny VN“

SE Predaj, s.r.o.
Stredoslovenská energetika, a.s.
Východoslovenská energetika a.s.

  06.02.2018
  Rámcová dohoda na predmet dohody „Služba prevzatia zodpovednosti za odchýlku VN a dodávka elektriny“

ELGAS, k.s.
Východoslovenská energetika a.s.
Stredoslovenská energetika, a.s.

  06.02.2018
  Rámcová dohoda na predmet dohody „Združená dodávka elektriny OM NN vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku“

Východoslovenská energetika a.s.
ELGAS, k.s.
Stredoslovenská energetika, a.s.

  06.02.2018
ZEL-15-2017-BVS   Východoslovenská energetika a.s.   31.01.2018
ZEL-16-2017-BVS   SE Predaj, s.r.o.   31.01.2018
ZEL-17-2017-BVS   ELGAS, k.s.   31.01.2018

Dod.č.6 k OST/46/2016/BVS
Príloha č.4

Aktualizácia zmluvy a Prílohy č. 4 Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica   29.01.2018
VB/364/2017/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena, pozemok p.č. 853, k.ú. Dúbravka, obec Bratislava Mgr. Ján Stanček 558,33 22.01.2018
VB/349/2017/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena, pozemok p.č. 5229, 5230/1, k.ú. Modra Kresťanské centrum BEREA 705,83 22.01.2018

Dod.č.5 k OST/46/2016/BVS
Príloha č. 2
Príloha č. 5

Zmena Článku 3 - Výdavky projektu a NFP, Zmena prílohy č. 2 - Predmet podpory NFP a zmena Prílohy č. 5 - Podrobný rozpočet projektu Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 2311418,27 08.01.2018
OST/189/2017/BVS Dohoda o vysporiadaní duplicitného vlastníctva Mesto Malacky   08.12.2017
Dod.č.1 k POI/106/2017/BVS Zmena výšky poistného Collonade Insurance S.A., Košice 4405,03 06.12.2017
VB/220/2017/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena, pozemok p.č. 5667/4, k.ú. Vinohrady, Bratislava III Ing. Tomáš Richter a Ing. Danica Richterová   23.11.2017
VB/307/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 13614, 13616, k.ú. Skalica GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s.   21.11.2017
KP/205/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho HANT Development, a.s. 101830,52 15.11.2017
KP/257/2017/BVS Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena Vladimír Polák a Anna Poláková 1180,62 14.11.2017
Dod.č.1 k KP/204/2017/BVS Zmena v Čl. 1, bod 1.1 a zmena v Čl. 5, bod 5.2 DEVELOPMENT 4, a.s.   14.11.2017
KP/207/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho BEM REAL, s.r.o. 52297,58 13.11.2017
KP/204/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho DEVELOPMENT 4, a.s. 304121,15 10.11.2017
KP/199/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho weeze finance s. r. o. 34422,38 08.11.2017
VB/142/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č.700/43, k.ú. Borinka Nemčovičová Mária, Gronesová Eva, Ing. Gronesová Viera 440,01 03.11.2017
KP/202/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho GREEN RESORT. s.r.o. 44869 03.11.2017
ZOD/295/2017/BVS Zmluva o dielo na vykonanie kontroly súčasného stavu dodržiavania povinností stavebníka vyplývajúce z nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko REAL BAU GROUP, s.r.o. 16000 03.11.2017
Dod.č.1 k VB/401/2015/BVS Zmena Čl.1 - Definícia a výklad, Čl. 5 - Osobitné dojednania a zriadenia vecných bremien a Čl. 8 - Doručovanie písomností ERRICHTUNGSGESELLSCHAFT STRABAG SLOVENSKO s.r.o.   02.11.2017
ZOD/281/2017/BVS Zmluva o dielo pre stavbu: Rača - Grinava vodovodné zásobné potrubie, objekt: ČS Grinava RP Projekt, s.r.o. 34900 02.11.2017
KP/203/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho Mestská časť Bratislava - Rusovce 560751 02.11.2017
KP/198/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho LOGISTIC PARK, s. r. o. 349924,61 27.10.2017
KP/200/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho General Development, s. r. o. 644632,48 27.10.2017
KP/201/2017/BVS Kúpna zmluva spojená so zmluvou o zriadení vecného bremena Vodohospodárske stavby Malacky, a. s. 62805,19 27.10.2017
KP/206/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho Bernolákovo Invest II. s r. o. 34749,94 27.10.2017
KP/208/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho ABM Realing, s. r. o. 80000 27.10.2017
Dod.č.2 k KP/101/2015/BVS Zmena Čl. 2 Predmet zmluvy Development In Slovak Investments, s.r.o. 2266,67 26.10.2017
ZOD/262/2017/BVS Zmluva o dielo na stavbu: Bratislava - Kanalizačný prepoj zberačov E a A HYDROCOOP, spol. s r.o. 19736 26.10.2017
ZOD/244/2017/BVS Zmluva o dielo pre stavbu: Dlhá, Borová optimalizácia tlakových pomerov na siete A2_PROJEKT, s.r.o. 19900 26.10.2017
BVB/209/2017/BVS Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, Stavba: Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Bernolákovo - Senec Rita Kolláriková 3200 24.10.2017
BVB/197/2017/BVS Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, Stavba: Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Bernolákovo - Senec EBA, s.r.o. 1800 24.10.2017
BVB/180/2017/BVS Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, Stavba: Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Bernolákovo - Senec, sanácia vodovodu

Pavol Kőveš, Elvíra Sziglová

2000 24.10.2017
Dod.č.4 k OST/46/2016/BVS Zmena prílohy č. 2 - Predmet podpory NFP k zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica   20.10.2017
ZOD/223/2017/BVS Zmluva o dielo na stavbu: Plavecký Peter, prepoj prívodných potrubí Infra Services, a.s. 48971,42 19.10.2017
ZOD/215/2017/BVS Zmluva o dielo na autorský dozor pre stavbu: Záhorie, Malacky, odkanalizovanie, Predĺženie trás kanalizácie, 2. etapa HYDROCOOP, spol. s r.o. 4670 19.10.2017
ZOD/213/2017/BVS Zmluva o dielo na stavbu: Záhorie, Malacky - odkanalizovanie, Predĺženie trás kanalizácie, 2. etapa Infra Services, a.s. 1065239,57 19.10.2017
ZOD/196/2017/BVS Zmluva o dielo na stavbu: Devínska cesta, Múzeum - rekonštrukcia TS A2_PROJEKT, s.r.o. 11970 19.10.2017
ZOD/187/2017/BVS Zmluva o dielo na stavbu: VDJ Brezová - starý, renovácia Infra Services, a.s. 84000 19.10.2017
ZOD/182/2017/BVS Zmluva o dielo na stavbu: ČOV Plavecký Štvrtok - rekonštrukcia oxidačnej priekopy Infra Services, a.s. 154969,73 19.10.2017
ZOD/177/2017/BVS Zmluva o dielo na stavbu: VZ a ČS Adamová, rekonštrukcia objektu Infra Services, a.s. 134997,89 19.10.2017
Dod.č.1 k VB/457/2014/BVS Zmena Čl. VII zmluvy o zriadení vecného bremena Ferdinand Hamšík   12.10.2017
OST/278/2017/BVS Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 2411191,72 28.09.2017
VB/275/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 5244/9, k.ú. Pezinok Eva Balázsová, Ing. Marián Martiš, Slovenská republika v správe Detský domov Harmónia, Michal Kraus, Beáta Krausová Meľuchová, Michal Vacula, Petra Vaculová, Jana Víznerová, Mgr. Mária Šajdíková, Anton Mikula, Eva Augustínová, Mgr. Patrik Kušnír, Ing. Manika Kušnírová, Xun Li, Congrong Zhang, Ing. Michal Mihočko, Mgr. Ivana Mihočková Biznárová, Ing. Vladimíra Benda Turanská, Jana Žáková, Lýdia Fričová, Mgr. Simona Poláková, Ing. Roman Zahoran, Ing. Marek Beragg, Veronika Beraggová, Ivan Becker, Jana Trgiňová, Development Ing Slovak Investments, s.r.o. 384,20 26.09.2017
VB/274/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 5244/329, k.ú. Pezinok

Development In Slovak Investments, s.r.o., Mgr. Simona Poláková, Ing. Michal Mihočko, Mgr. Ivana Mihočková Biznárová, Eva Augustínová, Xun Li, Congrong Zhang, Jana Žáková, Ing. Vladimíra Benda Turanská, Mgr. Mária Šajdíková, Anton Mikula, Slovenská republika v správe Detský domov Harmónia, Michal Kraus, Beáta Krausová Meľuchová, Mgr. Patrik Kušnír, Ing. Monika Kušnírová, Michal Vacula, Petra Vaculová, Ing. Marek Beragg, Veronika Beraggová, Ing. Roman Zahoran, Lýdia Fričová, two crazy companies, s.r.o.

768,39 26.09.2017
VB/219/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1051/2, k.ú. Borinka Ing. Eva Jurčová a MUDr. Vladimír Jančok 2386 19.09.2017
KP/170/2017/BVS Predaj nebytového priestoru č. 4, súpisné číslo 657, LV č. 3556, k.ú. Malacky Jozef Kolla, Malacky 15416,67 07.09.2017
Dod.č.1 k OST/193/2016/BVS Zmena úverovej zmluvy v znení dodatku č.1 Tatra banka, a.s.   01.08.2017
OST/192/2017/BVS Rámcová zmluva treasure - o uzatváraní obchodov s bankou a poskytovaní investičných služieb Slovenská sporiteľňa, a.s.   26.07.2017
VB/320/2016/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 910/9, k.ú. Karlova Ves Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 8191,13 14.07.2017
Dod.č.3 k OST/46/2016/BVS Aktualizácia zmluvy, Prílohy č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP VZP a Prílohy č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica   11.07.2017
ZOD/103/2017/BVS Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "ČOV Rohožník rekonštrukcia a modernizácia" VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. 2780000 04.07.2017
VB/110/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 3904/1, k.ú. Záhorská Bystrica Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 740 23.06.2017
POI/144/2017/BVS Poistenie vozidiel MOJE AUTO Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 34 21.06.2017
POI/145/2017/BVS Skupinová poistná zmluva č. 080001288 pre krátkodobé poistenie Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 1638 15.06.2017
VB/60/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 4879, k.ú. Bernolákovo Železnice Slovenskej republiky, BA 2200 15.06.2017
VB/109/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 4415/9 a p. č. 4415/10, k.ú. Senec Kapounová Anna 1000 08.06.2017
VB/108/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č.1076/2, k.ú. Borinka Ing. Jurčová Eva 3300 01.06.2017
VB/254/2016/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1130, k.ú. Borinka Veselková Soňa, Kmeťová Iveta 2200 11.05.2017
POI/106/2017/BVS Poistenie strojov Collonade Insurance S.A., Košice 4636,66 28.04.2017
OST/97/2017/BVS Kooperačná Rámcová zmluva Výskumný ústav vodného hospodárstva   19.04.2017
VB/63/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1658/1, k.ú. Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji 1650 05.04.2017
OST/68/2017/BVS Refundované nákladov na čistenie odpadových vôd Šaštín- Stráže Mesto Šaštín - Stráže 16369,65 17.03.2017
Dod.č. 2 Ku KP/260/2015/BVS Odplatný prevod infraštruktúry a zmluva o budúcej kúpnej zmluve, Obytný súbor vilových domov EURODOM RS facility services, s.r.o. 168625,2 10.03.2017
VB/54/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1460/1, k.ú. Senec RNDr. Oskár Barán, Senec   06.03.2017
VB/15/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1027/4, k.ú. Rača Božena Bieliková, Komárno 360 01.03.2017
VB/16/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1027/4, k.ú. Rača Mária Brandisová, Bratislava 315 20.02.2017
KP/13/2017/BVS Predaj pozemku p.č. 4846/14, k.ú. Svätý Jur Mgr. Eva Mrafková, Svätý Jur 115 14.02.2017
VB/49/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1536/1, k.ú. Senec Mesto Senec   08.02.2017
OST/26/2017/BVS Postúpenie práv a záväzkov z výstavby infraštruktúry MČ Bratislava Vinohrady vodojem Vtáčnik II., Líniová stavba GRAND KOLIBA, s.r.o., BA 100 02.02.2017
OST/27/2017/BVS Prevod projektovej dokumentácie MČ Bratislava Vinohrady vodojem Vtáčnik II., Líniová stavba GRAND KOLIBA, s.r.o., BA 200 02.02.2017
OST/28/2017/BVS Postúpenie práv a záväzkov MČ Bratislava Vinohrady Vtáčnik kanalizácia- Rekonštrukcia kanalizačného zberača Sliačska ul. GRAND KOLIBA, s.r.o., BA 100 02.02.2017
OST/29/2017/BVS Prevod projektovej doumentácie a licenčná zmluva, MČ Bratislava Vinohrady Vtáčnik kanalizácia- Rekonštrukcia kanalizačného zberača Sliačska ul. GRAND KOLIBA, s.r.o., BA 200 02.02.2017
POI/34/2017/BVS Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 372150,42 23.01.2017
Dod.č. 2 Ku BK/362/2012/BVS Budúca kúpna zmluva- Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu MČ BA - Podunajské Biskupice 532992,46 9.01.2017
OST/21/2017/BVS Refundované nákladov na čistenie odpadových vôd Šaštín- Stráže Mesto Šaštín - Stráže 49466,21 09.01.2017