Logo

 

Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu

 

   

 

 

ITMS kód projektu: 24440110163, Kohézny fond, Operačný program Životné prostredie,

Celkové oprávnené výdavky projektu: 28,77 mil. EUR

Príspevok EÚ a ŠR: 15,38 mil. EUR

Realizácia: 2013 – 2015

Projekt sa skladal z dvoch stavieb:


Intenzifikácia a modernizácia ÚČOV Vrakuňa

Predmetom projektu bolo rozšírenie a intenzifikácia biologickej linky ČOV, rozšírili sa aktivačné nádrže, rekonštruovaná bola dúchareň, usadzovacie nádrže, dosadzovcie nádrže, trafostanica a kompletne sa zmodernizovalo meranie, ragulácia a riadenie ČOV.

Prezentácia projektu Čistiareň odpadových vôd Vrakuňa

 

 
 
Intenzifikácia a modernizácia ČOV Petržalka

Predmetom projektu bola najmä úprava a doplnenie technologického vystrojenia ČOV v objektoch mechanického čistenia, rekonštrukované a modernizované boli aktivačné nádrže,  trafostanica, dúchareň, dosadzovcie nádrže, objekty kalového hospodárstva vrátane prekrytia zahusťovacích nádrží..Kompletne sa  zmodernizovalo meranie, ragulácia a riadenie ČOV.

Prezentácia projektu Čistiareň odpadových vôd Petržalka

Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečiť, aby kvalita vyčistenej odpadovej vody vypúšťanej do vodných tokov z dvoch najväčších čistiarní odpadových vôd na Slovensku, ČOV Petržalka a  ÚČOV Vrakuňa, spĺňali všetky ustanovenia smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Po rekonštrukcii a intenzifikáciii oboch ČOV vyčistené odpadové vody kvalitou spĺňajú všetky legislatívne požiadavky pre čistenie komunálnych odpadových vôd, najmä na kvalitu vypúšťanej vyčistenej odpadovej vody v ukazovateľoch  dusík a fosfor, čo je výrazný príspevok k zvýšeniu ochrany a kvality životného prostredia.

Stavebné práce na oboch ČOV boli ukončené v novembri 2015. Po ročnej skúšobnej prevádzke boli uvedené do trvalej prevádzky v súlade so schváleným projektom a vydaným právoplatným povolením na trvalé užívanie stavby.

 

Holíč – rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV 

 

   

 

ITMS kód projektu: 24110110098, Operačný program Životné prostredie,

Celkové oprávnené výdavky projektu: 10,2 mil. EUR

Príspevok EÚ a ŠR: 8,464 mil. EUR

Realizácia: 2011 – 2013

Predmetom projektu boli stavebné a technologické práce na  objektoch mechanického čistenia, rekonštrukované a modernizované boli aktivačné nádrže,  trafostanica, dúchareň, dosadzovcie nádrže, objekty kalového hospodárstva vrátane nového plynojemu. Vybudované bolo aj nové výtlačné potrubie vyčistenej vody do Moravy. Kompletne sa zmodernizovalo meranie, ragulácia a riadenie ČOV.

Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečiť kvalitu vyčistenej odpadovej vody v súlade s  požiadavkami pre odstraňovanie znečistenia podľa Nariadenia vlády SR 296/2005 pre citlivú oblasť, ako aj dosiahnutie súladu so smernicou Rady 91/271/EHS a záväzkov SR z prístupovej zmluvy voči EÚ. Komplexná rekonštrukcia a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd Holíč, ktorá čistí odpadové vody z Holíča a z priľahlej obce Kátov docielila, že odpadové vody kvalitou spĺňajú všetky legislatívne požiadavky pre čistenie komunálnych odpadových vôd, osobitne na kvalitu vypúšťanej vyčistenej odpadovej vody v ukazovateľoch dusík a fosfor, čo je výrazný príspevok k zvýšeniu ochrany a kvality životného prostredia. Zároveň sa odstránilo problematické zaústenie odtoku z ČOV do hydromelioračného kanála Kyštor a vybudovalo sa nové odvedenie vyčistenej odpadovej vody do recipientu Morava (výtlačným potrubím).

Rekonštrukcia ČOV bola ukončená v roku 2013 a po ročnej skúšobnej prevádzke bola uvedená do trvalej prevádzky v súlade s odsúhlaseným projektom a vydaným právoplatným povolením na trvalú prevádzku.   

 

 

Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Modra

 

   

 

ITMS kód projektu: 24110110179, Kohézny fond, Operačný program Životné prostredie,

Celkové oprávnené výdavky projektu: 8,95 mil. EUR

Príspevok EÚ a ŠR: 8,5 mil. EUR

Realizácia: 2014 – 2015

Projekt pozostával z výstavby novej kanalizácie v obci Dubová, dobudovanie kanalizácie v Modre, vrátane čerpacích staníc a kanalizačných odbočení, komplexnej intenzifikácie a  modernizácie ČOV Modra, zameranej na zvýšenie kapacity a odstraňovanie dusíka a fosforu.

 1. Stavba: Dubová, kanalizácia – I. etapa
 2. Stavba: Malokarpatský región, odkanalizovanie – hlavné výtlačné potrubie, úsek VČS Pezinok – VČS Modra, odkanalizovanie obce Dubová
 3. Stavba: Projekt dobudovania kanalizácie v meste Modra, splašková kanalizácia
 4. Stavba: Verejná kanalizácia na Hviezdoslavovej ulici v Modre
 5. Stavba: Modra, verejná kanalizácia na Moyzesovej ulici
 6. Stavba: Modra – odkanalizovanie Súkenníckej ulice
 7. Stavba: Modra – intenzifikácia, modernizácia a rozšírenie ČOV

 

Hlavným cieľom projektu bola ochrana životného prostredia a zvýšenie životného štandardu v meste Modra a v obci Dubová, redukcia úniku splaškových odpadových vôd do zeme a zníženie rizika kontaminácie podzemných a povrchových vôd vybudovaním kanalizácie a zabezpečenie kvality vyčistenej odpadovej vody ČOV v súlade technologickými požiadavkami pre odstraňovanie znečistenia podľa Nariadenia vlády SR 296/2005, ako aj dosiahnutie súladu so smernicou Rady 91/271/EHS a záväzkov SR z prístupovej zmluvy voči EÚ.

Realizáciou projektu bolo vybudovaných 15,8  km novej kanalizácie vrátane kanalizačných odbočiek, 6 ks čerpacích staníc. ČOV po rekonštrukcii a intenzifikácii  spĺňa všetky legislatívne požiadavky pre čistenie komunálnych odpadových vôd, osobitne požiadavky na kvalitu vypúšťanej vyčistenej odpadovej vody v ukazovateľoch  dusík a fosfor, čo je výrazný príspevok k zvýšeniu ochrany a kvality životného prostredia.

Rekonštrukcia ČOV bola ukončená v roku 2015 a po ročnej skúšobnej prevádzke bola uvedená do trvalej prevádzky v súlade s odsúhlaseným projektom a vydaným právoplatným povolením na trvalú prevádzku.

 

 

ČOV Rohožník, rekonštrukcia a modernizácia

 

   

 

Kód projektu: ITMS2014+ 310011A028, Kohézny fond, Operačný program Kvalita životného prostredia

Celkové oprávnené výdavky projektu: 2,67 mil. EUR

Príspevok EÚ a ŠR: 2,4 mil. EUR

Realizácia: 2017 – 2019

Predmetom projektu boli stavebné a technologické práce na objektoch mechanického čistenia, rekonštrukované a modernizované boli aktivačné nádrže,  trafostanica, ducháreň, dosadzovcie nádrže, vybudované bolo aj nové terciálne čistenie a zmodernizovalo sa meranie, regulácia a riadenie ČOV.

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EU. Komplexná rekonštrukcia a modernizácia ČOV docielila, že   spĺňa technologické požiadavky pre odstraňovanie znečistenia podľa Nariadenia vlády SR 296/2005 a smernice Rady 91/271/EHS, osobitne na kvalitu vypúšťanej vyčistenej odpadovej vody v ukazovateľoch dusík a fosfor, čo je výrazný príspevok k zvýšeniu ochrany a kvality životného prostredia.

Rekonštrukcia ČOV bola ukončená v roku 2019 a po ročnej skúšobnej prevádzke bola uvedená do trvalej prevádzky v súlade s odsúhlaseným projektom a vydaným právoplatným povolením na trvalú prevádzku.

 

Centrum výskumu rizík zásobovania vodou veľkého mesta

 

   

 

ITMS kód projektu: 26240220082
Celková čerpaná suma za všetkých partnerov: 1 454 047,05 Eur
Partneri projektu: DHI, s.r.o., Ústav informatiky SAV

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. (BVS) realizovala v období júl 2012 - september 2015 projekt zameraný na vybudovanie centra výskum rizík zásobovania vodou veľkého mesta, ktorého úlohou je okrem realizácie výskumných aktivít aj podpora spolupráce medzi podnikateľským sektorom a akademickou sférou. Formou realizácie simulácií na hydraulickom modely s použitím nameraných dát vodárenského systému v Bratislave boli získané vedomosti o reálnom správaní sa vodárenského systému za rôznych štandardných a neštandardných prevádzkových stavov.

Projekt bol realizovaný prostredníctvom dvoch hlavných aktivít nasledovne:
Aktivita 1.1 – Vytvorenie a vedecký manažment spoločného výskumného centra
Z hľadiska riešenia projektu bolo významnou časťou aktivity vybudovanie centra výskumu a obstaranie a prevádzka nevyhnutnej výskumnej infraštruktúry. Ďalšími činnosťami zrealizovanými v rámci tejto aktivity bolo vedecký manažment centra výskumu počas celej doby realizácie projektu, definovanie dlhodobého strategického plánu rozvoja výskumného centra a diseminácia výsledkov výskumu projektu.

Aktivita 2.1 – Aplikovaný výskum rizík zásobovania vodou veľkého mesta
Implementácia aktivity začala analýzou jestvujúcich dátových zdrojov, následným výskumom reálnej siete a definovaním chýbajúcich údajov. Na základe týchto údajov sa pristúpilo k ďalším výskumným úlohám, ktorých výstupom bol skalibrovaný hydraulický model – simulačný nástroj. Finálnou realizačnou etapou projektu bola samotná analýza rizík, ktorá bola členená na dve úlohy. Výskum bol zameraný na určenie možných rizík, ktoré majú vplyv na zásobovanie vodou vrátane vplyvu klimatických zmien, napr. nedostatočné informácie o sieti, straty vody, technické zlyhania systému, povodňové ohrozenia, urbanistické vplyvy, socio-ekonomické vplyvy, hydraulické vplyvy a pod..

Výstupmi projektu sú:

 • Vytvorený Hydraulický model,
 • Zriadené Centrum výskumu rizík,
 • Komplexná štúdia pre oblasť č. 1 Výskumu dátových zdrojov a informačných technológií,
 • Komplexná štúdia pre oblasť č. 2 Výskumu hydrauliky prúdenia vody,
 • Komplexná štúdia pre oblasť č. 3 Výskumu analýzy rizika.

Počas realizácie projektu boli dosiahnuté všetky stanovené ciele projektu. Vytvorením funkčného hydraulického modelu vodovodnej siete mesta Bratislava sa získal permanentný nástroj na vyhodnocovanie funkčnosti vodovodnej siete, ktorý je používaný v rozhodovacom procese pre koncepčné potreby určenia kapacít rozširujúcich sa výhľadových potrieb, pre prehodnotenie tlakových pomerov, určenie hydraulických parametrov pre potreby plánovaných rekonštrukcií ako aj podklad pre tvorbu plánov údržby, opráv a rekonštrukcií, či plánov bezpečnosti. Benefity z projektu znášajú priamo spotrebitelia BVS – teda obyvatelia mesta Bratislavy.

 

 

 

SYnergy of integrated Sensors and Technologies for urban sEcured environMent

 

  

 

Akronym: SYSTEM
Kód projektu: 787128
Program: Horizon 2020

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., od septembra 2018 spolupracuje ako jeden z partnerov na medzinárodnom projekte s názvom “SYnergy of integrated Sensors and Technologies for urban sEcured environment(SYSTEM)”.
Hlavným cieľom tohto projektu je vyvinúť a navrhnúť nový senzorový systém pre detekciu znečisťujúcich látok, ktoré sa nachádzajú v komunálnom odpade, odpadovej vode a v ovzduší za účelom zvýšenia bezpečnosti obyvateľstva v súlade s ochranou životného prostredia.
Projekt SYSTEM je naplánovaný na obdobie 36 mesiacov, počas ktorých budú navrhnuté optimálne požiadavky prototypov vyvíjaných senzorov. Tie budú následne testované v reálnych podmienkach na pilotných územiach.
Projektové konzorcium tvorí celkom 22 subjektov z rôznych krajín (Belgicko, Nemecko, Taliansko, Poľsko, Slovenská republika, Švédsko, Veľká Británia). Konzorcium je zložené zo štátnych, samosprávnych a akademických inštitúcií, malých, stredných a veľkých podnikov a neziskových organizácii. Rozpočet projektu predstavuje 9.195.532,29 €, z toho viac ako 7 mil. € bude financovaných z prostriedkov EÚ.

Bližšie informácie sú uvedené na web stránke projektu: https://www.systemproject.eu/

 

 

Developing Water Loss Prevention

 

  

 

Akronym: deWaLoP
Kód projektu: N_0084
Program: Cezhraničná spolupráca Slovensko – Rakúsko, 2007 – 2013

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. (BVS) realizovala v období október 2011 – jún 2014 projekt zameraný na spoluprácu medzi vodárenskými spoločnosťami vo Viedni a Bratislave s cieľom výmeny vedomostí a skúseností, vývoja trvalých a výhodných metód sanácie potrubí na minimalizovanie strát vody a vytvorenia bilančného modelu na znižovanie strát vody.
Aktivity BVS spočívali vo vytvorení bilančného modelu vodovodnej siete BVS za pomoci využitia
skúseností rakúskeho partnera. Bilančný model pomáha pri identifikovaní miest vzniku strát vody a určenia príčin ich vzniku. Spracovanie bilančného modelu bolo podmienené získavaním informácií o
prietokoch (pretečených objemoch) v jednotlivých častiach vodovodnej siete. Aby bolo možné tieto informácie získať bolo nevyhnutné osadiť meracie miesta potrebnými vodomermi a zariadeniami na snímanie a odosielanie informácií o aktuálnych prietokoch.

Plánovaný rozpočet projektu:  1 447 203,09 €
Čerpaný rozpočet BVS: 150 352,99 €
Získaná dotácia BVS: 142 835,34 € (95% z čerpaného rozpočtu BVS)

Bližšie informácie o projekte sú uvedené na web stránke projektu: https://www.dewalop.eu/