Logo

Zrážkový portál

V prípade, ak vám bola doručená výzva na zdokladovanie rozdielu plochy pre odvádzanie zrážkových vôd verejnou kanalizáciou, pripravili sme pre vás  video s jednoduchým návodom ako postupovať: 

 

 • zdokladovanie zrealizujete následne cez Zrážkový portál BVS
 • ak nemáte prístup k internetu, navštívte jedno z našich kontaktných centier, ktoré nájdete TU. Naši kolegovia vám pomôžu vložiť údaje do zrážkového portálu. 
   

V prípade osobnej návštevy kontaktného centra si prineste potrebnú dokumentáciu, z ktorej je možné určiť aktuálny stav nakladania so zrážkovými vodami, napríklad: 

 • fotodokumentácia nehnuteľnosti – celkový pohľad
 • fotodokumentácia rín – pohľad z diaľky, pohľad zaústenia rín z blízka
 • fotodokumentácia vybudovaného trativodu (fotodokumentácia v čase budovania, fotodokumentácia umiestnenia trativodu na pozemku)
 • zákres vybudovaného trativodu na katastrálnej mape
 • stručný popis vedenia vybudovaného trativodu – smer, dĺžka, počet napojených rín do trativodu
 • projekt skutočného vyhotovenia stavby
 • kolaudačné rozhodnutie
 • fotodokumentácia okolia – pohľad preukazujúci kam sú odvedené zrážkové vody
 • fotodokumentácia miesta vybudovaných vsakovacích nádrží
 • doklad o obstaraní vsakovacích nádrží
 • doklad o zabudovaní vsakovacích nádrží
 • fotodokumentácia zberných nádob
   

V prípade, ak do 90 dní od zaslania výzvy nepredložíte potrebné doklady požadovaným spôsobom, bude Vám zaslaná aktualizovaná zmluva s upravenou výmerou plochy zistenou diaľkovým prieskumom a vystavená faktúra podľa nižšie uvedených skutočností.

Pri potvrdení nesúladu plôch prostredníctvom zrážkového portálu Vám bude vyfakturovaná náhrada škody v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 397/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov z nahláseného rozdielu plochy a zároveň sankcia za zistenie neoprávneného vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie v zmysle aktuálne platného Cenníka výkonov a služieb BVS, a.s.

Prejsť na Zrážkový portál