Logo

K zmene odberateľa je potrebné vyplniť, podpísať a poslať poštou, e-mailom alebo podať osobne na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, a.s., vyplnené tlačivo Hlásenie zmeny odberateľa na odbernom mieste. K žiadosti je potrebné priložiť k nahliadnutiu požadované prílohy uvedené v žiadosti.

Pre zmenu obchodného mena (pokiaľ sa nemení IČO) je potrebné poslať poštou, e-mailom alebo podať osobne v ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, a.s., vyplnené tlačivo Žiadosť o zmenu údajov osobných/platobných, výpis z Obchodného registra alebo iného registra (register spoločenstiev vlastníkov bytov a NP, prípadne iný doklad preukazujúci zmenu) a čísla všetkých odberných miest, ktorých sa zmena týka.

Pre zmenu sídla spoločnosti je potrebné poslať poštou, e-mailom alebo podať osobne v ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, a.s., vyplnené tlačivo Žiadosť o zmenu údajov osobných/platobných, výpis z Obchodného registra a čísla všetkých odberných miest, ktorých sa zmena týka.

V prípade ak pri zmene právnej formy je subjektu pridelené aj nové IČO je potrebné poslať poštou, e-mailom alebo podať osobne v ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, a.s., vyplnené tlačivo Hlásenie zmeny odberateľa na odbernom mieste. K žiadosti je potrebné priložiť k nahliadnutiu požadované prílohy uvedené na druhej strane žiadosti.

Na tlačive je nevyhnutné uviesť stav vodomeru. Vyplnené tlačivo musí byť podpísané odhlasujúcim aj prihlasujúcim sa odberateľom, čím zároveň prejavia súhlas so stavom vodomeru.

V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z., paragraf 26, ods. 1, písm. h), sú odberateľ a producent povinní oznámiť vlastníkovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenia na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu. Zároveň v zmysle platných Všeobecných obchodných podmienok, čl. VI. bod 12, je pri zmene odberateľa pôvodný odberateľ povinný nahlásiť nového odberateľa. Ak si svoju povinnosť nesplní, je povinný platiť dodávateľovi vodné a stočné až do uzatvorenia zmluvy medzi dodávateľom a novým odberateľom.

Po zrealizovaní zmeny odberateľa vám budú predložené, resp. zaslané na podpis dve vyhotovenia Zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd vrátane prijatých príloh od žiadateľa.

V prípade ak subjekt pokračuje s rovnakým IČO  je potrebné poslať poštou, e-mailom alebo podať osobne v ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, a.s., vyplnené tlačivo zmena osobných platobných údajov