Logo

Formuláre:

Spôsob podania:

  • Elektronicky, prostredníctvom e-mailu: sluzby@bvsas.sk
  • Poštou na adresu: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
  • Osobne na  kontaktných centrách BVS, a.s.

Postup:

  • Vyplniť, podpísať a poslať poštou, e-mailom alebo podať osobne na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, a.s., tlačivo Objednávka na práce
  • Vo formulári uveďte kontaktné údaje ( fakturačnú / doručovaciu adresu, e-mail, tel. kontakt, v prípade fyzickej osoby dátum narodenia, v prípade právnickej osoby IČO/ DIČ / IČ DPH)
  • V predmete objednávky špecifikujte: rozbor pitnej vody, požadovaný rozsah ukazovateľov, miesto odberu. 
  • V prípade celoročnej objednávky na pravidelný rozbor vody postačuje predložiť jednu písomnú objednávku na začiatku roka.
  • Po zaevidovaní objednávky Vás budú kontaktovať zodpovední pracovníci laboratória na dohodnutie si podrobností k odberu vzorky.

Cena:

  • Cena minimálneho rozboru pre studničnú (neupravenú dezinfekciou) vodu je 112,33 € bez DPH /v cene nie je zahrnutý odber a doprava/
  • Cena minimálneho rozboru upravenej vody dezinfekciou sa pohybuje od 115,98 € bez DPH podľa druhu použitého dezinfekčného činidla /v cene nie je zahrnutý odber a doprava