Logo

Cenník

Na základe rozhodnutia ÚRSO od 14. augusta 2020, je cena vodného 1,0135 eur bez DPH za tisíc litrov pitnej vody. Stočné za rovnaký objem je 0,9985 eur bez DPH. 

 

*Ceny platné na obdobie od 14. augusta 2020 do 31. Decembra 2021

Regulovaná činnosť * Cena bez DPH/m3 Cena s DPH/m3
Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom 1,0135 € 1,2162 €
Výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom 0,7090 € 0,8508 €
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,9985 € 1,1982 €

Cena sa pre zákazníkov BVS mení prvýkrát od roku 2014.

Vďaka novým cenám vodného a stočného bude môcť Bratislavská vodárenská spoločnosť okamžite začať s modernizáciou infraštruktúry.

Čo tvorí cenu vody?

  • Obnova majetku a opravy
  • Výrobný proces
  • Osobné náklady
  • Priemeraný zisk podľa URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)

 

Mapa cien vody 2021

Porovnánie cien na vodné a stočne na Slovensku. Aktualizované 10. februára 2021 

 

Ceny vo vodohospodárskom odvetví a podmienky ich uplatňovania upravuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a Vyhláškou ÚRSO č. 204/2018 Z. z. z 27. júna 2018, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška ÚRSO č. 21/2017 Z. z. z 13. februára 2017, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou. ÚRSO vo veci rozhodnutia o návrhu cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vydal dňa 10.08.2020 právoplatné cenové rozhodnutie č. 0016/2020/V, ktorým určil spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370 ceny platné na obdobie od 14. augusta 2020. Podľa tohto rozhodnutia sa postupuje pri uplatňovaní cien do 31. decembra 2021, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia.