Logo

Cenník

24. januára 2023 vstupuje do platnosti nová cena vodného a stočného, ktorú pre BVS, a. s., schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojím rozhodnutím č. 0001/2023/V

*Ceny platné od 24. januára 2023

** Cena pre iné regulované subjekty za odvádzanie a čistenie odpadovej vody privádzanej prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou platná od 01.01.2023

Regulovaná činnosť * Cena bez DPH/m3 Cena s DPH/m3 Cena s DPH/1l
Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom 1,2025 € 1,4430 € 0,0014 €
Výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom 0,6612 € 0,7934 € 0,0008 €
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,1251 € 1,3501 € 0,0013 €
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou od iného regulovaného subjektu ** 0,7300 € 0,8760 € 0,0009 €
Čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,6364 € 0,7637 € 0,0008 €

 

Čo tvorí cenu vody?

  • Obnova majetku a opravy
  • Výrobný proces
  • Osobné náklady
  • Priemeraný zisk podľa URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)

 

Mapa cien vody 2023

Porovnánie cien na vodné a stočné na Slovensku.  

Ceny vo vodohospodárskom odvetví a podmienky ich uplatňovania upravuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a Vyhláškou ÚRSO č. 323/2022 Z. z. z 28. septembra 2022, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve.