Logo

Cenník

1. apríla 2022 vstupuje do platnosti nová cena vodného, ktorú pre BVS, a. s., schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojím rozhodnutím č. 0014/2022/V

*Ceny platné od 1. apríla 2022

Regulovaná činnosť * Cena bez DPH/m3 Cena s DPH/m3 Cena s DPH/1l
Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom 1,0387 € 1,2464 € 0,0012 €
Výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom 0,7267 € 0,8720 € 0,0009 €
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,9985 € 1,1982 € 0,0012 €

 

Čo tvorí cenu vody?

  • Obnova majetku a opravy
  • Výrobný proces
  • Osobné náklady
  • Priemeraný zisk podľa URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)

 

Mapa cien vody 2022

Porovnánie cien na vodné a stočne na Slovensku.  

Ceny vo vodohospodárskom odvetví a podmienky ich uplatňovania upravuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a Vyhláškou ÚRSO č. 204/2018 Z. z. z 27. júna 2018, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška ÚRSO č. 21/2017 Z. z. z 13. februára 2017, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou.