Logo

Analýza odpadovej vody

Formuláre:

Objednávka na práce

Spôsob podania:
  • Elektronicky, prostredníctvom e-mailu
  • Poštou na adresu: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
  • Osobne na kontaktných centrách BVS, a.s.
Postup:
  • Vyplniť, podpísať a poslať poštou, e-mailom alebo podať osobne na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, a.s., tlačivo Objednávka na práce
  • Vo formulári uveďte kontaktné údaje ( fakturačnú / doručovaciu adresu, e-mail, tel. kontakt, v prípade fyzickej osoby dátum narodenia, v prípade právnickej osoby IČO/ DIČ / IČ DPH)
  • V predmete objednávky špecifikujte: rozbor odpadovej vody, požadovaný rozsah ukazovateľov, miesto odberu. 
  • V prípade celoročnej objednávky na pravidelný rozbor vody postačuje predložiť jednu písomnú objednávku na začiatku roka.
  • Po zaevidovaní objednávky Vás budú kontaktovať zodpovední pracovníci laboratória na dohodnutie si podrobností k odberu vzorky.
Cena:
  • Cena rozboru sa môže meniť podľa aktuálneho rozhodnutia príslušného úradu životného prostredia, v ktorom sú zadefinované požadované ukazovatele.
  • Cena najčastejšie  požadovaných ukazovateľov je 20,91 € bez DPH (v cene nie je zahrnutý odber a doprava)