Logo

Analýza odpadovej vody


BVS, a.s. ponúka kontrolu vyčistenej odpadovej vody na vyústení domácich čistiarní odpadových vôd. Aj pri tomto type rozboru je možné využiť akreditovaný odber zamestnancami BVS ak to rozhodnutie príslušného úradu životného prostredia vyžaduje. Aby bolo možné zaradiť do rozboru všetky požadované ukazovatele kvality, bude potrebné, aby ste mali k dispozícii rozhodnutie úradu, v ktorom sú tieto ukazovatele kvality zadefinované. Po odbere a vykonaní analýz obdržíte spravidla do 8 pracovných dní Protokol o skúške. 

Cena rozboru je 47 € bez DPH (v cene nie je zahrnutý odber a doprava). Uvedená cena sa vzťahuje na ukazovatele, ktoré úrady najčastejšie požadujú, ale môže sa meniť podľa aktuálneho rozhodnutia príslušného úradu životného prostredia.

 

Formuláre:
Spôsob podania:
  • Elektronicky, prostredníctvom e-mailu
  • Poštou na adresu: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
  • Osobne na kontaktných centrách BVS, a.s.
Postup:
  • Vyplniť, podpísať a poslať poštou, e-mailom alebo podať osobne na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, a.s., tlačivo Žiadosť o rozbor vody
  • Vo formulári uveďte kontaktné údaje ( fakturačnú / doručovaciu adresu, e-mail, tel. kontakt, v prípade fyzickej osoby dátum narodenia, v prípade právnickej osoby IČO/ DIČ / IČ DPH)
  • V predmete objednávky špecifikujte: rozbor odpadovej vody, požadovaný rozsah ukazovateľov, miesto odberu. 
  • V prípade celoročnej objednávky na pravidelný rozbor vody postačuje predložiť jednu písomnú objednávku na začiatku roka.
  • Po zaevidovaní objednávky Vás budú kontaktovať zodpovední pracovníci laboratória na dohodnutie si podrobností k odberu vzorky.
Cena:
  • Cena rozboru sa môže meniť podľa aktuálneho rozhodnutia príslušného úradu životného prostredia, v ktorom sú zadefinované požadované ukazovatele.
  • Cena najčastejšie  požadovaných ukazovateľov je 47 € bez DPH (v cene nie je zahrnutý odber a doprava)