Logo

Hlásenie zmeny odberateľa

K zmene odberateľa je potrebné vyplniť, podpísať a poslať poštou, e-mailom alebo podať osobne na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, a.s., vyplnené tlačivo Hlásenie zmeny odberateľa na odbernom mieste. K žiadosti je potrebné priložiť k nahliadnutiu požadované prílohy uvedené na druhej strane žiadosti.

Poslať cez kontaktný formulár

 

 

Zmluvný zákazník bol jediným vlastníkom na odbernom mieste

  • O prepis zmluvy sa dá požiadať až po ukončení dedičského konania,
  • do ukončenia dedičského konania je možná len zmena korešpondenčnej adresy a aktivácia e-faktúry.

 

Zmluvný zákazník bol spoluvlastníkom na odbernom mieste 

  • Prepis zmluvy sa dá vykonať ihneď.

 

Na zmeny odberateľa je potrebné vyplniť tlačivo Hlásenie zmeny odberateľa na odbernom mieste. V prípade úmrtia odberateľa sa namiesto podpisu odhlasujúceho dokladá kópia úmrtného listu.

 

Poslať cez kontaktný formulár

 

 

Zmena údajov zákazníka 

Ak sa mení trvalé bydlisko, je potrebné vyplniť a poslať poštou, e-mailom alebo podať osobne na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, a.s., vyplnené tlačivo Žiadosť o zmenu údajov osobných/platobných. V tlačive označte všetky požadované zmeny. K žiadosti je potrebné priložiť k nahliadnutiu doklad preukazujúci uvedenú zmenu. 

Poslať cez kontaktný formulár

 

Ak sa mení meno, je potrebné vyplniť a poslať poštou, e-mailom alebo podať osobne na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, a.s., vyplnené tlačivo Žiadosť o zmenu údajov osobných/platobných a doklad preukazujúci zmenu mena (napr. sobášny list, príp. kópiu dokladu totožnosti s novým menom). 

Poslať cez kontaktný formulár

 

Ak chce zákazník zmeniť spôsob úhrady faktúr na inkaso, bankový prevod, alebo chce realizovať zmenu bankového spojenia, pridať/zmeniť číslo bankového účtu, ktoré eviduje BVS, a.s., je potrebné vyplniť, podpísať a poslať poštou, e-mailom alebo podať osobne na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, a.s., vyplnené tlačivo Žiadosť o zmenu údajov osobných/platobných.

Poslať cez kontaktný formulár

O zmenu korešpondenčnej adresy je možné požiadať poštou, telefonicky na telefónnom čísle nášho call centra, počas pracovných dní, alebo je potrebné osobne podať vyplnené tlačivo Žiadosť o zmenu údajov osobných/platobných.

Poslať cez kontaktný formulár

 

 

Zmena na odbernom mieste 

Ak sa mení adresa odberného miesta,  je potrebné vyplniť a poslať poštou, e-mailom alebo podať osobne na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, a.s., vyplnené tlačivo Žiadosť o zmenu údajov osobných/platobných a doklad o pridelení súpisného čísla.

Poslať cez kontaktný formulár

V prípade definitívneho ukončenia odberu a demontáže vodomeru je potrebné vyplniť tlačivo Objednávka na práce. 

Poplatok zo demontáž vodomeru podľa Cenníka je vo výške 75,60 € s DPH

Zrušenie prípojky sa vykonáva na základe písomnej žiadosti odberateľa. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z., zrušenie prípojky je povinný vykonať majiteľ prípojky na vlastné náklady.
 
Po prijatí žiadosti s vami dohodneme osobne alebo písomne postup zrušenia prípojky (v žiadosti je potrebné uviesť korešpondenčnú adresu a telefonický kontakt), čas demontáže a potrebné zemné práce, ktoré treba vykonať pred zrušením prípojky, t. z. odkopanie vo vzdialenosti jedného metra v každom smere od miesta pripojenia na verejný vodovod. Po vykonaní zemných prác je potrebné vyplniť, podpísať a poslať poštou, e-mailom alebo podať osobne na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, a.s. písomnú objednávku na zrušenie vodovodnej prípojky. Samotné odrezanie vodovodnej prípojky, jej zablendovanie a demontáž vodomeru vykonávame približne do 7 dní od doručenia objednávky.


Ak je vodomer namontovaný na T-kus, výkopové práce sa nerealizujú.