Logo

Kvalita vody 

Ľudia žijúci v regióne Bratislavskej vodárenskej spoločnosti majú šťastie na mimoriadne kvalitnú vodu, ktorá pochádza predovšetkým z dunajských prameňov. Jej kvalita je v niektorých prípadoch tak vysoká, že by bolo možné ju piť priamo zo studní. Voda vo verejnom vodovode však musí byť pravidelne kontrolovaná a BVS robí všetko pre to, aby garantovala jej kvalitu všetkým svojim zákazníkom. 

Voda určená pre ľudskú spotrebu, musí spĺňať požiadavky na zdravotnú bezchybnosť pitnej vody ustanovené v zákonom. Kvalitu vody v BVS kontrolujeme kontinuálne, od vodárenských zdrojov (studne, pramene), počas dopravy, pri jej prípadnej úprave na úpravniach vody, pri akumulácii vo vodojemoch až po vodovodný kohútik u spotrebiteľa.

Odbery vzoriek vody a analýzy odobratých vzoriek vody vykonáva akreditované laboratórium BVS na základe programu prevádzkovej kontroly kvality vody, v ktorom sú uvedené miesta odberu, počet odberov a rozsahy sledovaných ukazovateľov kvality vody.

Platné osvedčenie o akreditácií laboratória BVS, a.s., vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou a rozsah akreditácie.
Osvedčenie o akreditácií BVS, a.s., 2023
Rozsah akreditácie BVS, a.s., 2023

V prípade zistenia nadlimitných hodnôt sledovaných ukazovateľov je bezodkladne informovaný príslušný RÚVZ. Zároveň sú pracovníkmi divízie distribúcie vody, resp. divízie výroby vody, vykonávané nápravné opatrenia, ktorých účinnosť sa overuje opakovaným odberom vzoriek vody na dotknutom odbernom mieste a ich analýzou.

Výsledky rozborov vzoriek vody z odberných miest sú následne zasielané príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Všetky výsledky z vykonaných analýz sú v štvrťročných intervaloch zasielané na Výskumný ústav vodného hospodárstva a v pravidelných intervaloch sú požadované výsledky zasielané aj na príslušné okresné úrady.

Vybavovanie reklamácií na kvalitu dodávanej pitnej vody prijaté na oddelení call centra (e-mailom alebo telefonicky) alebo doručené iným spôsobom doručené BVS sú preverované na oddelení kvality vôd a štandardov kvality.

Po doručení reklamácie BVS spustí interne overovanie kvality aj prešetrením reklamácie priamo v teréne. V prípade ak sa potvrdí, že problém je na strane BVS, pristúpia vodárne k nápravnej činnosti, napríklad k mimoriadnemu preplachu vodovodnej siete v dotknutej lokalite. Oveľa bežnejším problémom je však kvalita rozvodov v dome, za ktoré už nenesie zodpovednosť BVS.

Súčasťou kontroly pri reklamácií kvality vody je aj preverenie výsledkov analýz vzoriek vody v inkriminovanom období na najbližších odberných miestach, na ktorých BVS vykonáva pravidelnú kontrolu kvality. Ďalej sa kontroluje aj koncentrácia dezinfekčných látok na centrálnom technologickom dispečingu, kde sú zaznamenávané výstupy z kontinuálnych analyzátorov týchto látok.

Ak je to potrebné, vzorky vody skontroluje aj certifikované laboratórium BVS o a podľa potreby sa kontroluje voda aj na najbližšom mieste na verejnom vodovode, teda na najbližšom hydrante. Na základe zistených skutočností a na základe výsledkov analýz oddelenie kvality vôd a štandardov kvality zasiela odberateľovi písomnú odpoveď.

V zmysle §9 odsek 4) Vyhlášky ÚRSO č. 276/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou, v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z., Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. zverejňuje vyhodnotenie štandardov kvality.

BVS zabezpečuje dezinfekciu pitnej vody 3 spôsobmi:

  • dávkovaním roztoku chlórnanu sodného,
  • dávkovaním roztoku oxidu chloričitého (chlórdioxidu),
  • dezinfekciou UV žiarením.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z.,ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení neskorších predpisov nesmie obsah voľného chlóru v pitnej vode u spotrebiteľa na vodovodnom kohútiku prekročiť limitnú hodnotu 0,3 mg/l a obsah chlórdioxidu nesmie prekročiť 0,2 mg/l.
V obciach Dunajská Lužná, Miloslavov, Buková a Kuchyňa zabezpečujeme kvalitu vody, namiesto chemickej dezinfekcie chlórnanom sodným, fyzikálnou dezinfekciu - UV žiarením. Výsledky laboratórnych analýz preukázali počas skúšobného obdobia stabilnú mikrobiologickú kvalitu pitnej vody, a preto bola od 1. 1. 2017 povolená príslušnými RÚVZ Bratislava trvalá prevádzka tohto spôsobu dezinfekcie.
Výnimku tvorí verejný vodovod v obci Sološnica; tento vodovod je časťou Záhorského skupinového vodovodu. Od roku 2013 je úspešne prevádzkovaný bez kontinuálnej dezinfekcie pitnej vody. Podľa našich laboratórnych analýz a analýz Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava je mikrobiologická a celková kvalita pitnej vody v tomto spotrebisku vyhovujúca, v súlade s platnou legislatívou.
Ak máte podozrenie, že kvalita pitnej vody, prípadne jej farba či chuť nezodpovedá štandardom, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nášho call centra alebo poruchového dispečingu.


 

Ukazovatele kvality vody

Pitná voda u spotrebiteľa musí spĺňať limity ukazovateľov kvality pitnej vody, ktoré sú uvedené vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023, Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov

Zistiť kvalitu vody vo vybranej lokalite

 

Zopár rád, ako šetriť vodu v domácnosti 

Ako môžete prispieť k zlepšeniu životného prostredia a ušetriť aspoň  povestnú kvapku v oceáne?

Prečítajte si pár rád, ako na to

Vnútorný domový rozvod vody – starostlivosť a rady 

Verejný vodovod končí navŕtavacím pásom s uzáverom, v bode napojenia na vodovodnú prípojku. Potrubia, ktoré sú určené na rozvod vody v dome (vrátane príslušenstva a technických zariadení, na ktoré sú pripojené), sa nazývajú vnútorný vodovod alebo „vnútorný domový rozvod“ a pre právnické osoby sa používa termín vnútro-areálový rozvod vody 1,2,3 (ďalej len „vnútorný vodovod“). Pri starostlivosti o vnútorný vodovod odporúčame dodržiavať nasledovné zásady.

Zásady starostlivosti o vnútorný domový rozvod

 

Priemerná spotreba vody pre domácnosti

Rok litrov / obyv. / deň Rok litrov / obyv. / deň
2003 148,2 2013 102,0
2004 136,4 2014 99,5
2005 129,0 2015 99,8
2006 130,4 2016 100,5
2007 129,4 2017 102,5
2008 114,4 2018 102,4
2009 110,8 2019 100,8
2010 105,4 2020 100,5
2011 99,0 2021 96,3
2012 100,5 2022  107,2

 

 

Ako sa vyrába voda v BVS  

Pitnú vodu získavame z chránených vodárenských území. V podunajskej a záhorskej oblasti sa voda odoberá zo studní z podzemných zdrojov, v horských oblastiach Malých Karpát sa voda získava zachytávaním prameňov. Veľmi kvalitné a výdatné zásoby vody sa vyskytujú najmä v oblasti Bratislavy, kde vďaka vhodnému geologickému podložiu prichádza k prirodzenej filtrácii a preto nie je potrebné ďalej upravovať. Na bohatých, štrkovo-pieskových nánosoch v blízkosti Dunaja sú vyhĺbené studne, z ktorých sa voda ťaží pomocou ponorných čerpadiel umiestnených pod hladinou podzemnej vody. Zo studní sa voda transportuje do čerpacích staníc, odkiaľ je voda pomocou výkonných čerpadiel dopravovaná do vodárenských nádrží umiestnených vo vyšších nadmorských výškach – do vodojemov. Tam, kde je nutné vodu pred dopravením do vodojemu upraviť (región  Záhoria a Malých Karpát) sú čerpacie stanice spojené s úpravňami pitných vôd. Úprava spočíva v odstránení nežiaducich látok vo vode (napr. zvýšený obsah železa, mangánu) rôznymi technologickými postupmi.

Vo vodojemoch nastáva správne regulovanie prítoku vody z vodárenského zdroja a po jej hygienickom zabezpečení následne k odberu vody spotrebiteľmi. Tieto objekty sú dôležitou súčasťou udržiavania stáleho prevádzkového tlaku v distribučnej potrubnej sieti. V oblastiach, kde je veľký výškový rozdiel medzi vodárenskými zdrojmi a zásobovanou oblasťou bývajú pomocou sústavy čerpacích staníc, vodojemov a potrubí vytvorené rôzne tlakové pásma.

Na dodávku pitnej vody sa využíva distribučný systém – verejný vodovod, ktorý pozostáva z potrubnej siete a z rozdeľovacích objektov. Proces distribúcie vody pozostáva z prepravy pitnej vody z vodojemov až ku koncovému zákazníkovi. Na to, aby vodárenská sieť fungovala je potrebné jej neustále monitorovanie a údržba. Vodárenský dispečing dohliada na proces ťažby, črpania, plnenia akumulácií a následne distribúcie pitnej vody. O údržbu verejných vodovodov sa starajú pracovníci výroby a distribúcie pitnej vody.

Názov verejného 
vodovodu
Množstvo vody
určenej na realizáciu
(m3/deň)
Výkonnosť
verejného
vodovodu
Straty
vody
Bratislava 116 461 73.8% 26.2%
Sk.v. Kalinkovo, Hamuliakovo 710 86.3% 13.7%
Senecký skupinový 12 643 83.4% 16.6%
Podhorský skupinový 16 103 58.1% 41.9%
Stupava 2 281 82.7% 17.3%
Borinka 258 51.2% 48.8%
Kuchyňa 295 62.7% 37.3%
Sk.v. Záhorský 5 624 97.0% 3.0%
Buková 75 79.7% 20.3%
Bukovec  113 64.9% 35.1%
Plavecké Podhradie 188 41.1% 58.9%
Podbranč 48 68.7% 31.3%
Prievaly 203 65.4% 34.6%
Rozbehy 12 78.1% 21.9%
Sk.v. Brezová p. Br. - Košariská 785 60.5% 39.5%
Sk.v.  Holíč - Skalica 5 248 75.0% 25.0%
Sk.v. Senica 11 311 68.4% 31.6%
Sk.v. Myjava 3 311 59.4% 40.6%
Veľké Leváre 461 88.3% 11.7%

Čerpanie vody začína väčšinou už v samotných studniach, kde sú pod hladinou podzemnej vody osadené ponorné odstredivé čerpadlá s pohonným elektromotorom a sacím košom. Z vodárenských zdrojov je voda transportovaná prívodnými potrubiami do vodojemov  základných čerpacích staníc situovaných čo najbližšie k samotným staniciam. Úlohou týchto vodojemov je zabezpečiť potrebnú akumuláciu vody pre zmeny čerpania do spotreby a možnosti regulácie prítoku zo zdroja. Čerpacie stanice a vodojemy 1. tlakového pásma tvoria základ zásobovacieho systému v Bratislave. Spolupôsobia ako sústava spojených nádob prepojených aj prostredníctvom samotnej distribučnej siete.

Plnenie vodojemov gravitačným spôsobom prevláda v oblastiach s dostatkom pramenných záchytov, ktoré sa väčšinou nachádzajú nad zásobovanou oblasťou a nad vodojemom (územia pod severozápadnými svahmi Malých Karpát, časť územia v okrese Pezinok). Na území, kde sú zdroje vody v nižšej nadmorskej výške ako vodojemy (napr. Bratislava, územia v okrese Skalica) je nutné využívať čerpanie.

Vodovodná sieť sa spolu s vodárenskými zariadeniami – studňami, čerpacími stanicami a vodojemami delí v Bratislave na šesť výškových tlakových pásiem so samostatnými zásobovacími oblasťami. Vznik výškových tlakových pásiem bol potrebný už od založenia vodovodu v roku 1886 a bol podmienený terénnymi danosťami Bratislavy, kedy bolo potrebné pre dodávku vody prekonať výškové rozdiely pomocou sústavy čerpacích staníc a vodojemov. Takýto systém je dôležitý aj pre vyrovnávanie tlaku v potrubnej sieti. Tlakové pásma sú od seba vzdialené v rozmedzí 35 – 70 výškových metrov.
 
Strategickými ovládacími prvkami na distribučnej sieti sú rozdeľovacie objekty, pomocou ktorých je možné distribuovať vodu cez verejný vodovod viacerými potrubnými cestami v závislosti od prevádzkovej potreby, napr. pri poruche alebo nedostatku vody na určitom vodárenskom zdroji. Rozdeľovacie objekty tak umožňujú smerovú, prietočnú a hydraulickú variabilitu v dodávkach vody. Väčšinou sa skladajú z dvoch predlôh – plniacej (tlakovej) a zásobnej (gravitačnej). Tlaková predloha je na jednej strane napojená na vodárenské zdroje, ktoré cez ňu plnia vodu do vodojemu. Z vodojemu potom vychádzajú zásobné potrubia prechádzajúce cez zásobnú predlohu, ktorá určuje prerozdeľovanie vody do jednotlivých častí zásobovaného územia.
 
Okrem najväčšieho verejného vodovodu v Bratislave, BVS prevádzkuje aj 8 skupinových vodovodov a 10 verejných vodovodov na území západného Slovenska. Jednotlivé skupinové vodovody sa líšia najmä veľkosťou územia, ktoré pokrývajú, počtom zásobovaných obyvateľov, dĺžkou vodovodnej siete, spôsobom odberu vody z vodárenských zdrojov ako aj množstvom odoberanej vody a následnej potreby jej upravovania.

 

Ako zistím tvrdosť vody? 

Pod tvrdosťou vody rozumieme súčet obsahu vápnika a horčíka vo vode. Každá voda obsahuje vápnik v prírodnej podobe; jeho obsah závisí od geologickej skladby horniny, ktorou voda preteká.

Vápnik, ktorý tvorí hlavnú časť tvrdosti vody, nemá žiadne negatívne účinky na zdravie človeka. Zo zdravotného hľadiska dávame prednosť tvrdšej vode. Štatisticky bolo zistené, že v oblastiach, kde pitná voda obsahuje vyššiu koncentráciu vápnika a horčíka, sa u obyvateľstva vyskytuje menej kardiovaskulárnych ochorení.

Vápnik a horčík sú potrebné pre zdravý rast a ochranu kostí pred odvápnením, znižujú nervovo-svalovú dráždivosť a ovplyvňujú zrážanie krvi. Voda z vodovodu je tak najjednoduchší každodenný zdroj vápnika a horčíka pre organizmus. Z hygienického hľadiska sú vápnik a horčík netoxické, naopak, ich prítomnosť v pitnej vode je žiadúca.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z., uvádza ako odporúčanú hodnotu pre pitnú vodu obsah vápnika a horčíka 1,1 až 5 mmol/l (t. j. tvrdosť vody 6,16 až 28 °dH). Vápnik, ktorý tvorí hlavnú zložku tvrdosti, nemá žiadne negatívne účinky na zdravie. Voda z vodovodu je vlastne najjednoduchším každodenným zdrojom vápnika a horčíka pre organizmus človeka.

Celková tvrdosť vody 1) Stupeň tvrdosti [°dH] Stupeň tvrdosti [mmol/l]
Veľmi mäkká 0 až 4 0 až 0,72
Mäkká 4 až 8 0,72 až 1,43
Stredne tvrdá 8 až 12 1,43 až 2,14
Dosť tvrdá 12 až 18 2,14 až 3,21
Tvrdá 18 až 30 3,21 až 5,35
Veľmi tvrdá > 30 > 5,35

1) Hodnotenia podľa: Hydrochemie, Pavel Pitter, 4. aktualizované vydání, VŠCHT v Praze, 2009
[°dH] = stupeň nemecký


Prepočty tvrdosti vody
1 mmol/l = 5,6 °dH
1 °dH = 0,1783 mmol/l 

Tvrdosťou vody sa vo všeobecnosti rozumie súčet obsahu vápnika a horčíka vo vode. Každá voda obsahuje vápnik v prírodnej podobe; jeho obsah závisí od geologickej skladby horniny, ktorou voda preteká. 

Aktuálne hodnoty tvrdosti vody vo vybraných obciach/mestských častiach nájdete tu

Tvorba vodného kameňa vo varných nádobách, teplovodných trubkách, ohrievačoch vody a kotloch, vyššia spotreba pracích prostriedkov.

 

Ako si objednať rozbor vody?

Rozbor vody je možné si objednať písomnou formou, vyplnením tlačiva Žiadosť o rozbor vody a jeho doručením poštou, alebo pomocou kontaktného formuláru​, prípadne osobne na ktorékoľvek kontaktné centrum BVS, a.s.

V predmete objednávky je potrebné uviesť nasledovné údaje:

  • špecifikáciu predmetu objednávky (rozbor pitnej alebo odpadovej vody, požadovaný rozsah ukazovateľov, miesto odberu),
  • v prípade celoročnej objednávky na pravidelný rozbor vody postačuje predložiť jednu písomnú objednávku na začiatku roka.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa odberu vzoriek pitnej aj odpadovej vody budú dohodnuté s pracovníkmi laboratória.
 

 

Tento rozbor by si mali nechať spraviť užívatelia, ktorí používajú vodu zo svojej vlastnej studne. V rámci tohto rozboru vyhodnotíme všetky požadované ukazovatele uvedené v objednávke v zmysle platnej legislatívy a vy sa potom môžete spoľahnúť, že používanie tejto vody je pre vás a vašu rodinu bezpečné. 

Odber vzoriek zvládnete aj sami, ak dodržíte predpísané postupy, alebo ho môžu uskutočniť zamestnanci BVS akreditovaným postupom. V rámci rozboru preveríme predovšetkým mikrobiologické a biologické ukazovatele a základné fyzikálno-chemické ukazovatele odobratej vzorky vody.  Výsledky rozboru dostanete zvyčajne do siedmich pracovných dní odo dňa odberu vzoriek. 

  • Cena rozboru je 153,50 € (v cene nie je zahrnutý odber a doprava, cena je uvedená bez DPH)

Cena za rozbor je uvedená v platnom Cenníku laboratórnych činností BVS, a.s.
 

Ide o povinnosť preveriť pitnú vodu z verejného vodovodu v nových priestoroch pred samotnou kolaudáciou. Protokol o skúške prikladáte ku kolaudačnému rozhodnutiu. 
Tento rozbor slúži predovšetkým nato, aby sa laboratórne overilo, že pitná voda z verejného vodovou nie je znehodnotená vnútorným domovým rozvodom, a teda že vodoinštalatéri použili vhodné materiály a spravili všetko správne .

Tento rozbor je potrebné vykonať iba pred kolaudáciou a netreba ho už potom opakovať. Postupy aj preverované ukazovatele sú prakticky rovnaké ako pri rozbore vody zo studní, ale okrem toho kontrolujeme aj koncentráciu použitého dezinfekčného činidla.

  • Cena rozboru je 164,50 € (v cene nie je zahrnutý odber a doprava, cena je uvedená bez DPH)

Cena za rozbor je uvedená v platnom Cenníku laboratórnych činností BVS, a.s.
 

Občanom, ktorí žijú v oblastiach s väčšou environmentálnou záťažou, alebo vedia, že v ich okolí sa v minulosti masívne vyskytovali pesticídy alebo ťažké kovy, odporúčame, aby si nekontrolovali vodu zo svojich studní len základným rozborom, ale radšej úplným rozborom. 

Aj tento typ rozboru vykonávame v akreditovaných laboratóriách BVS a okrem mikrobiologických a biologických ukazovateľov a základných fyzikálno-chemických ukazovateľov, ponúkame aj stanovenie obsahu pesticídov, prchavých organických látok, polycyklických aromatických uhľovodíkov a ťažkých kovov spolu s ďalšími ukazovateľmi kvality vody. 

Zaradenie špeciálnych organických a anorganických analýz znamená, že je tento rozbor technicky najnáročnejší, a teda aj drahší ako základný rozbor. Laboratórium BVS na takéto analýzy používa vysoko sofistikované prístroje a vo vybavení laboratória sme v rámci Slovenska na špičkovej úrovni. 

Cena za rozbor je uvedená v platnom Cenníku laboratórnych činností BVS, a.s.

BVS, a.s. ponúka kontrolu vyčistenej odpadovej vody na vyústení domácich čistiarní odpadových vôd. Aj pri tomto type rozboru je možné využiť akreditovaný odber zamestnancami BVS ak to rozhodnutie príslušného úradu životného prostredia vyžaduje. Aby bolo možné zaradiť do rozboru všetky požadované ukazovatele kvality, bude potrebné, aby ste mali k dispozícii rozhodnutie úradu, v ktorom sú tieto ukazovatele kvality zadefinované. Po odbere a vykonaní analýz obdržíte spravidla do 8 pracovných dní Protokol o skúške.

Cena rozboru je 47 € bez DPH /v cene nie je zahrnutý odber a doprava/. Uvedená cena sa vzťahuje na ukazovatele, ktoré úrady najčastejšie požadujú, ale môže sa meniť podľa aktuálneho rozhodnutia príslušného úradu životného prostredí.

Ako požiadať o analýzu odpadovej vody

 

Zamestnanci BVS sú pri konkretizácii individuálnych požiadaviek pripravení poskytnúť aj odborné konzultácie o ukazovateľoch kvality vody, ktoré je vhodné v konkrétnej lokalite a pre daný typ využívania sledovať. Výsledky aj tohto rozboru má zákazník k dispozícii vo forme akreditovaného Protokolu o skúške v rozpätí 7 - 13 dní.

Zárukou vysokej kvality analýz, ktoré BVS svojim zákazníkom poskytuje, je nielen skutočnosť, že laboratóriá sú akreditované, ale aj kontrola výkonu jednotlivých skúšok nezávislými organizáciami z externého prostredia.

Analýza odpadovej vody

 

Čo sa deje s odpadovou vodou?  

Voda, ktorá bola akokoľvek použitá je považovaná za odpadovú vodu a musí byť vyčistená. Odpadová voda sa delí na splaškovú (t.j. použitá voda z domácností a z priemyselných podnikov) a dažďovú odpadovú vodu. Takáto voda je následne odvádzaná kanalizačnými stokami a zberačmi do čistiarne odpadových vôd.

Čistenie odpadovej vody prebieha v čistiarňach odpadových vôd v pôsobnosti BVS, a. s. v dvoch stupňoch čistenia. V prvom stupni dochádza k mechanickému čisteniu vody od väčšiny hrubých pevných nečistôt a nerozpustných látok. V druhom biologickom stupni prebieha odstránenie rozpustených látok pomocou mikroorganizmov. V procese čistenia odpadovej vody vzniká čistiarenský kal, ktorý sa zneškodňuje a tiež kalový plyn, ktorý je akumulovaný v plynojemoch a využíva sa na výrobu technologického a prevádzkového tepla v čistiarni odpadových vôd. Konečným výsledkom procesu čistenia odpadových vôd je vyčistená voda spĺňajúca stanovené kvalitatívne normy. Čistú vodu následne vypúšťame do recipientu, t.j. vodného toku. Týmto ju vraciame späť do prírody, čím sa uzatvára vodárenský kolobeh vody.

Plynulosť procesu odvádzania odpadových vôd, ich následné čistenie ako aj cena za tieto služby do veľkej miery závisí aj od zodpovednosti každého jednotlivca, resp. domácnosti. 

O tom, čo nepatrí do kanalizácie si môžete prečítať tu: Zabráňte zvýšeniu stočného!

Mapa pôsobnosti BVS

Pozrite si mapu pôsobnosti BVS, a.s., a zistite, či spadáte pod našu starostlivosť. 

Otvoriť mapu   Zoznam miest a obcí