Logo
Úvod Domácnosti Nové pripojenie Existujúca vodovodná prípojka – len osadenie vodomeru
Osobne

O montáž vodomernej zostavy môžete požiadať:

 • v prípade, že vodovodná prípojka a vodomerná šachta boli vybudované v rámci výstavby verejného vodovodu,
 • ak sa chcete pripojiť na existujúcu vodovodnú prípojku suseda v jeho vodomernej šachte – osadenie vodomeru na T-kus.
1
Zákazník

Podanie žiadosti o vyjadrenie – odsúhlasenie osadenia vodomeru (prípadne vodomeru na T-kus)

Formuláre pre túto etapu:

Spôsob podania:

 • Elektronicky, prostredníctvom e-mailu
 • Poštou
 • Osobne na pobočke BVS, a.s.

Postup:

 • Vyplňte žiadosť

 • Priložte tieto dokumenty:

  • situáciu so zákresom existujúcej vodovodnej prípojky a vodomernej šachty s popisom,

  • kópiu aktuálneho listu vlastníctva,

  • kópiu z katastrálnej mapy,

  • v prípade vodomeru na T-kus u suseda, notárom overenú Dohodu o pripojení na vodovodnú prípojku (viď časť Ďalšie prílohy).

 • Zašlite vyplnenú a podpísanú žiadosť a všetky dokumenty vo formáte PDF (nie fotografie mobilom) na ovc@bvsas.sk, 
  alebo
  poštou na adresu  BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
  alebo 
  osobne na pobočke BVS, a.s.

2
BVS

Vystavenie faktúry

Doba trvania:

do 7 dní

Postup:

BVS, a.s., vám vystaví a zašle faktúru na úhradu poplatku za vyjadrenie v súlade s Cenníkom.

3
Zákazník

Uhradenie faktúry

Postup:

Žiadateľ uhradí poplatok za vyjadrenie do 14 dní od vystavenia faktúry.

4
BVS

Vyhotovenie vyjadrenia

Doba trvania:

do 30 dní od podania žiadosti (za podmienky uhradenia faktúry)

Postup:

Vyjadrenie bude zhotovené do 30 dní od zaevidovania a doručené žiadateľovi poštou.