Logo
  • V prípade, že vaša vodomerná šachta bude osadená na cudzom pozemku, je potrebné, aby vlastník toho pozemku dal písomný, notárom overený súhlas - Dohoda o umiestnení vodomernej šachty.
  • V prípade, že sa budete pripájať na vodovodnú prípojku suseda a v jeho vodomernej šachte bude osadený váš vodomer (na T-kus), je potrebné aby vám vlastník prípojky dal písomný, notárom overený súhlas - Dohoda o pripojení na vodovodnú prípojku.
  • V prípade, že sa budete pripájať na kanalizačnú prípojku suseda, je potrebné aby vám vlastník prípojky dal písomný, notárom overený súhlas - Dohoda o pripojení na kanalizačnú prípojku.
  • V prípade, že pozemok vlastnia viacerí spoluvlastníci, je potrebné aby vám dali ostatní spoluvlastníci súhlas na pripojenie pozemku na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu - Dohoda o pripojení nehnuteľnosti.