Logo

PODUNAJKA

Vodu z podunajských zdrojov môžeme označiť ako vápenato-hydrogenuhličitanového typu s veľmi harmonickým zložením obsiahnutých látok, príjemnej neutrálnej chuti. Má výhodné chemické zloženie z hľadiska obsahu jednotlivých minerálnych látok, ako aj z  pohľadu ich vzájomného pomeru.

 

Voda vo vami vybranej oblasti je získavaná z nasledujúcich vodárenských zdrojov:

Vodárenský zdroj Šamorín

Veľkokapacitný vodárenský zdroj Šamorín sa nachádza na ľavej strane Dunaja v priestore 2,5 km západne od mesta Šamorín a približne 750 m od  hrádze zdrže Hrušov VD Gabčíkovo. Voda akumulovaná vo vrstvách štrkopieskov je zachytená širokopriemerovými vŕtanými studňami s hlbokou od 36 do 94 m.

Vodárenský zdroj Kalinkovo

Veľkokapacitný vodárenský zdroj Kalinkovo sa nachádza v  bezprostrednej blízkosti ľavostrannej hrádze zdrže Hrušov približe 1,8 km západne od obce Kalinkovo. Voda akumulovaná vo vrstvách štrkopieskov je zachytená širokopriemerovými vŕtanými studňami s hlbokou od 50 do 75  m.

Vodárenský zdroj Rusovce – Ostrovné lúčky – Mokraď

Vodárenský zdroj Rusovce – Ostrovné lúčky – Mokraď leží na pravom brehu Čunovskej zdrže. Tvorí ho líniový rad studní vybudovaných súbežne s  pravým brehom zdrže. Studne sú vŕtané širokopriemerové, hĺbka studní je 47,0 až 77,0 m.

Vodárenský zdroj Boldog

Vodárenský zdroj Boldog sa nachádza v okrese Senec približne 1km juhozápadne od rovnomennej obce v bezprostrednej bllízkosti cesty Senec – Boldog. V areáli VZ je vybudovaných 5 studní. Podzemná voda zachytená v  studniach sa odoberá ponornými čerpadlami.

Tabuľka hodnotenia vybraných ukazovateľov kvality vody
Parameter Hodnotenie Priemerná hodnota za sledované obdobie Jednotka Limit NV354/2006
Hydrochemická klasifikácia hydrogenuhličitano-vápenatá voda - - -
Celková mineralizácia 1) voda so zvýšenou mineralizáciou 588,7 mg/l -
Tvrdosť 1) voda tvrdá 3,4 mmol/l -
Dusičnany 2) nameraný obsah dusičnanov je nižší, ako NMH pre pitnú vodu podľa NV 354/2006 Z.z. 30,7 mg/l 50 (NMH)
Rozpustné látky 2) nameraný obsah RL je nižší, ako MH pre pitnú vodu podľa NV 354/2006 Z.z. 440,0 mg/l 1000 (MH)
Sodík 2) nameraný obsah Na je nižší, ako MH pre pitnú vodu podľa NV 354/2006 Z.z. 21,5 mg/l 200 (MH)
Vápnik 2) nameraný obsah Ca je väčší ,ako minimálna OH obsahu Ca v pitnej vode podľa 354/2006 Z.z. 88,3 mg/l >30 (OH)
Horčík 2) nameraný obsah Mg je v rozsahu pre OH obsahu Mg v pitnej vode podľa NV 354/2006 Z.z. 29,5 mg/l 10 až 30 (OH); 125 (MH)
Vápnik + Horčík 2) nameraný obsah Ca+Mg je v rozsahu OH v pitnej vode podľa NV 354/2006 Z.z. 3,4 mmol/l 1,1 až 5,0 (OH)

miesto učenia kvality: vodojem Senec

1) Hodnotenia podľa: Hydrochemie, Pavel Pitter, 4. aktualizované vydání, VŠCHT v Praze, 2009 
2) Hodnotenia podľa: Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, v znení neskorších predpisov 
NMH - najvyžšia medzná hodnota je hodnota zdravotne významného ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej 
MH - medzná hodnota je hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročením stráca pitná voda vyhovujúcu kvalitu v ukazovateli, ktorého hodnota bola prekročená 
OH - odporúčaná hodnota je hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorá znamená dosiahnutie dosiahnutie optimálnej koncentrácie danej látky z hľadiska ochrany zdravia