Logo

PODUNAJKA

Vodu z podunajských zdrojov môžeme označiť ako vápenato-hydrogenuhličitanového typu s veľmi harmonickým zložením obsiahnutých látok, príjemnej neutrálnej chuti. Má výhodné chemické zloženie z hľadiska obsahu jednotlivých minerálnych látok, ako aj z  pohľadu ich vzájomného pomeru.

 

Voda vo vami vybranej oblasti je získavaná z nasledujúcich vodárenských zdrojov:

Vodárenský zdroj Rusovce – Ostrovné lúčky – Mokraď

Vodárenský zdroj Rusovce – Ostrovné lúčky – Mokraď leží na pravom brehu Čunovskej zdrže. Tvorí ho líniový rad studní vybudovaných súbežne s  pravým brehom zdrže. Studne sú vŕtané širokopriemerové, hĺbka studní je 47,0 až 77,0 m.

Vodárenský zdroj Pečenský les

Vodárenský zdroj Pečenský les leží na pravom brehu Dunaja v úseku medzi slovensko-rakúskou hranicou a Viedenskou cestou v Petržalke. Tvorí ho líniový rad studní vybudovaných prevažne súbežne s pravým brehom Dunaja. Voda akumulovaná vo vrstvách štrkopieskov je zachytená širokopriemerovými vŕtanými studňami s hlbokou od 10 do 14 m.

Tabuľka hodnotenia vybraných ukazovateľov kvality vody
Parameter Hodnotenie Priemerná hodnota za sledované obdobie Jednotka Limit NV354/2006
Hydrochemická klasifikácia hydrogenuhličitano-vápenatá voda - - -
Celková mineralizácia 1) voda so strednou mineralizáciou 336,7 mg/l -
Tvrdosť 1) voda dosť tvrdá 2,2 mmol/l -
Dusičnany 2) nameraný obsah dusičnanov je nižší, ako NMH pre pitnú vodu podľa NV 354/2006 Z.z. 9,8 mg/l 50 (NMH)
Rozpustné látky 2) nameraný obsah RL je nižší, ako MH pre pitnú vodu podľa NV 354/2006 Z.z. 297,3 mg/l 1000 (MH)
Sodík 2) nameraný obsah Na je nižší, ako MH pre pitnú vodu podľa NV 354/2006 Z.z. 11,3 mg/l 200 (MH)
Vápnik 2) nameraný obsah Ca je väčší ,ako minimálna OH obsahu Ca v pitnej vode podľa 354/2006 Z.z. 56,3 mg/l >30 (OH)
Horčík 2) nameraný obsah Mg je v rozsahu pre OH obsahu Mg v pitnej vode podľa NV 354/2006 Z.z. 15,1 mg/l 10 až 30 (OH); 125 (MH)
Vápnik + Horčík 2) nameraný obsah Ca+Mg je v rozsahu OH v pitnej vode podľa NV 354/2006 Z.z. 2,2 mmol/l 1,1 až 5,0 (OH)

miesto učenia kvality: čerpacia stanica Kutlíková

1) Hodnotenia podľa: Hydrochemie, Pavel Pitter, 4. aktualizované vydání, VŠCHT v Praze, 2009 
2) Hodnotenia podľa: Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, v znení neskorších predpisov 
NMH - najvyžšia medzná hodnota je hodnota zdravotne významného ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej 
MH - medzná hodnota je hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročením stráca pitná voda vyhovujúcu kvalitu v ukazovateli, ktorého hodnota bola prekročená 
OH - odporúčaná hodnota je hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorá znamená dosiahnutie dosiahnutie optimálnej koncentrácie danej látky z hľadiska ochrany zdravia