Vybrané ukazovatele kvality pitnej vody – čo presne znamenajú?

Tvrdosť vody
 

Pod tvrdosťou vody rozumieme súčet obsahu vápnika a horčíka vo vode.Vápnik, ktorý tvorí hlavnú časť tvrdosti vody, nemá žiadne negatívne účinky na zdravie človeka. Zo zdravotného hľadiska dávame prednosťtvrdšej vode. Štatisticky bolo zistené, že v oblastiach, kde pitná voda obsahuje vyššiu koncentráciu vápnika a horčíka, sa u obyvateľstva vyskytuje menej kardiovaskulárnych ochorení.
Vápnik a horčík sú potrebné pre zdravý rast a ochranu kostí pred odvápnením, znižujú nervovo-svalovú dráždivosť a ovplyvňujú zrážanie krvi. Voda z vodovodu je tak najjednoduchší každodenný zdroj vápnika a horčíka pre organizmus.
Z hygienického hľadiska sú vápnik a horčík netoxické, naopak, ich prítomnosť v pitnej vode je žiadúca.

Celková tvrdosť vody 1)

 Stupeň tvrdosti [°dH]

Stupeň tvrdosti [mmol/l]

voda veľmi mäkká

0 až 4

0 až 0,72

voda mäkká

4 až 8

0,72 až 1,43

voda stredne tvrdá

8 až 12

1,43 až 2,14

voda dosť tvrdá

12 až 18

2,14 až 3,21

voda tvrdá

18 až 30

3,21 až 5,35

voda veľmi tvrdá

> 30

> 5,35

1) Hodnotenia podľa: Hydrochemie, Pavel Pitter, 4. aktualizované vydání, VŠCHT v Praze, 2009
[°dH] = stupeň nemecký

Prepočty tvrdosti vody
1 mmol/l = 5,6 °dH
1 °dH = 0,1783 mmol/l

Dusičnany

Dusičnany sa zúčastňujú kolobehu života v prírode. Vyskytujú sa vo všetkých zložkách životného prostredia - vo vzduchu, v pôde, v potravinách (najmä v zelenine a ovocí) a tiež vo vode. Nariadenie vlády pre pitnú voduustanovuje limitnú hodnotu pre obsah dusičnanov v pitnej vode 50 mg/l.

Sodík 

Sodík patrí k najdôležitejším minerálom, ktoré ľudský organizmus nevyhnutne potrebuje na reguláciu objemu telesných tekutín (napr. pri zvýšenom potení, hnačkových ochoreniach) a prenos nervových vzruchov.
Sodík je bežnou súčasťou prírodných vôd. Nariadenie vlády pre pitnú voduustanovuje limitnú (hraničnú) hodnotu pre obsah sodíka v pitnej vode 200 mg/l. 
Pitná voda ako zdroj sodíka nie je zo zdravotného hľadiska považovaná za rizikový faktor, nakoľko obsah sodíka v nej je prirodzene nízky – rádovo v jednotkách až desiatkach mg/l. K celkovému dennému prísunu sodíka do organizmu pitná voda prispieva približne 10 %.

Rozpustné látky a mineralizácia 

Pitnú vodu je možné obecne charakterizovať ako systém vo vode rozpustených plynov a látok anorganickej a organickej povahy. V Nariadení vlády pre pitnú vodu sa uvádza limitná hodnota celkových rozpustných látok 1 000 mg/l. 

Z hľadiska kvality vody sa používa obvykle nasledujúce rozmedzie: 

Mineralizácia vody

RL105 
mg/l

slabo mineralizovaná

50 až 500

stredne mineralizovaná

500 až 1 500

silne mineralizovaná

nad 1 500

RL 105 – rozpustné látky

V oblasti našej územnej pôsobnosti sa v najväčšej miere vyskytuje slabo mineralizovaná voda, vhodná pre každodenné pitie, vo veľmi malej miere aj stredne mineralizovaná voda.

 
Aktualizované: 14.05.2013 17:46
TlačiťHore