KARPATKA

Táto voda sa získava z prameňov východných a západných svahov Malých Karpát a môžeme ju označiť ako hydrogenuhličitano-vápenatého typu a napriek tomu, že táto voda sa vyznačuje tvrdosťou, je veľmi chutná. Za chuťovo najlepšie považujeme vody obsahujúce prevažne vápnik a hydrogénuhličitany. Vápnik a horčík sú potrebné pre zdravý rast a ochranu kostí pred odvápnením, znižujú nervovo-svalovú dráždivosť a ovplyvňujú zrážanie krvi. Voda z vodovodu je tak najjednoduchší každodenný zdroj vápnika a horčíka pre organizmus.

 

Voda vo vami vybranej oblasti je získavaná z nasledujúcich vodárenských zdrojov:

Vodárenský zdroj Plavecký Mikuláš

Vodárenský zdroj Plavecký Mikuláš sa nachádza v katastri obce Plavecký Mikuláš. Tvoria ho záchytné zariadenia - pramene : Kamenistá, Včelínek, Mokrá dolina, Libuša, Bukoviny I a Bukoviny II,ktorými je zachytená podzemná voda zo severozápadných svahov Malých Karpát.

Vodárenský zdroj Plavecké Podhradie

Vodárenský zdroj Plavecké Podhradie sa nachádza v katastroch obcí Plavecké Podhradie, Sološnica a Plavecký Mikuláš. Na území vodárenského zdroja je vybudovaných sedem záchytných zariadení - vŕtaných studní.

Vodárenský zdroj Kráľova studňa

Vodárenský zdroj Kráľova studňa sa nachádza v okrese Malacky východne od obce Plavecké Podhradie v údolí Kráľovského potoka. Vodárenský zdroj predstavuje záchytné zariadenie – prameň Kráľova studňa, ktorým je zahytená podzemná voda zo západných svahov Malých Karpát.

Vodárenský zdroj Pl. Podhradie-Rajtárka

Vodárenský zdroj Plav. Podhradie - Rajtárka sa nachádza v okrese Malacky juhovýchodne od obce Plavecké Podhradie. Vodárenský zdroj tvorí záchytné zariadenie - prameň Rajtárka, ktorým je zachytená podzemná voda zo západných svahov Malých Karpát.

Tabuľka hodnotenia vybraných ukazovateľov kvality vody
Parameter Hodnotenie Priemerná hodnota za sledované obdobie Jednotka Limit NV354/2006
Hydrochemická klasifikácia hydrogenuhličitano-vápenatá voda - - -
Celková mineralizácia 1) voda so zvýšenou mineralizáciou 519,2 mg/l -
Tvrdosť 1) voda tvrdá 3,3 mmol/l -
Dusičnany 2) nameraný obsah dusičnanov je nižší, ako NMH pre pitnú vodu podľa NV 354/2006 Z.z. 23,9 mg/l 50 (NMH)
Rozpustné látky 2) nameraný obsah RL je nižší, ako MH pre pitnú vodu podľa NV 354/2006 Z.z. 430,0 mg/l 1000 (MH)
Sodík 2) nameraný obsah Na je nižší, ako MH pre pitnú vodu podľa NV 354/2006 Z.z. 3,4 mg/l 200 (MH)
Vápnik 2) nameraný obsah Ca je väčší ,ako minimálna OH obsahu Ca v pitnej vode podľa 354/2006 Z.z. 106,0 mg/l >30 (OH)
Horčík 2) nameraný obsah Mg je v rozsahu pre OH obsahu Mg v pitnej vode podľa NV 354/2006 Z.z. 16,5 mg/l 10 až 30 (OH); 125 (MH)
Vápnik + Horčík 2) nameraný obsah Ca+Mg je v rozsahu OH v pitnej vode podľa NV 354/2006 Z.z. 3,3 mmol/l 1,1 až 5,0 (OH)

miesto učenia kvality: Šajdíkové Humence - obec

1) Hodnotenia podľa: Hydrochemie, Pavel Pitter, 4. aktualizované vydání, VŠCHT v Praze, 2009 
2) Hodnotenia podľa: Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, v znení neskorších predpisov 
NMH - najvyžšia medzná hodnota je hodnota zdravotne významného ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej 
MH - medzná hodnota je hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročením stráca pitná voda vyhovujúcu kvalitu v ukazovateli, ktorého hodnota bola prekročená 
OH - odporúčaná hodnota je hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorá znamená dosiahnutie dosiahnutie optimálnej koncentrácie danej látky z hľadiska ochrany zdravia

 
Aktualizované: 21.05.2013 14:53
TlačiťHore