MORAVANKA

Vodu upravenú z podzemných pomoravských zdrojov infiltrujúcich z rieky Morava môžeme označiť ako vápenato-hydrogenuhličitanového typu s veľmi harmonickým zložením obsiahnutých látok. Z vášho vodovodu pijete čerstvú vodu, ktorá je tým najprirodzenejším zdrojom tekutín na každý deň.

 

Voda vo vami vybranej oblasti je získavaná z nasledujúcich vodárenských zdrojov:

Vodárenský zdroj Holíčsky les

Vodárenský zdroj Holíčsky les sa nachádza severozápadne od mesta Holíč v údolnej nive rieky Morava. Voda akumulovaná v náplavoch rieky je zachytená vŕtanými studňami.

Vodárenský zdroj Skalica

Vodárenský zdroj Skalica – Karmelitská záhrada sa nachádza v na severnom okraji mesta Skalica, po oboch stranách železničnej trate. Podzemná voda akumulovaná v sedimetoch rieky Morava je zachytená štrnástimi vŕtanými studňami.

Vodárenský zdroj Kopčany

Vodárenský zdroj Kopčany sa nachádza na ľavom brehu rieky Morava, v jej údolnej nive, západne od obce Kopčany. Podzemná voda akumulovaná v náplavoch rieky je zachytená širokopriemerovými vŕtanými studňami.

Vodárenský zdroj Holíč

Vodárenský zdroj Holíč sa nachádza na juhozápadnom okraji intravilánu mesta Holíč. Podzemná voda akumulovaná v náplavoch rieky Morava je zachytená vŕtanými studňami.

Tabuľka hodnotenia vybraných ukazovateľov kvality vody
Parameter Hodnotenie Priemerná hodnota za sledované obdobie Jednotka Limit NV354/2006
Hydrochemická klasifikácia hydrogenuhličitano-sírano-vápenatá voda - - -
Celková mineralizácia 1) voda so zvýšenou mineralizáciou 782,1 mg/l -
Tvrdosť 1) voda tvrdá 4,3 mmol/l -
Dusičnany 2) nameraný obsah dusičnanov je nižší, ako NMH pre pitnú vodu podľa NV 354/2006 Z.z. 8,7 mg/l 50 (NMH)
Rozpustné látky 2) nameraný obsah RL je nižší, ako MH pre pitnú vodu podľa NV 354/2006 Z.z. 690,0 mg/l 1000 (MH)
Sodík 2) nameraný obsah Na je nižší, ako MH pre pitnú vodu podľa NV 354/2006 Z.z. 41,8 mg/l 200 (MH)
Vápnik 2) nameraný obsah Ca je väčší ,ako minimálna OH obsahu Ca v pitnej vode podľa 354/2006 Z.z. 126,0 mg/l >30 (OH)
Horčík 2) nameraný obsah Mg je väčší, ako maximálna OH obsahu Mg v pitnej vode podľa NV 354/2006 Z.z., ale je nižší, ako MH pre obsah Mg v pitnej vode podľa NV 354/2006 Z.z. 28,0 mg/l 10 až 30 (OH); 125 (MH)
Vápnik + Horčík 2) nameraný obsah Ca+Mg je v rozsahu OH v pitnej vode podľa NV 354/2006 Z.z. 4,3 mmol/l 1,1 až 5,0 (OH)

miesto učenia kvality: vodojem Holíč

1) Hodnotenia podľa: Hydrochemie, Pavel Pitter, 4. aktualizované vydání, VŠCHT v Praze, 2009 
2) Hodnotenia podľa: Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, v znení neskorších predpisov 
NMH - najvyžšia medzná hodnota je hodnota zdravotne významného ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej 
MH - medzná hodnota je hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročením stráca pitná voda vyhovujúcu kvalitu v ukazovateli, ktorého hodnota bola prekročená 
OH - odporúčaná hodnota je hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorá znamená dosiahnutie dosiahnutie optimálnej koncentrácie danej látky z hľadiska ochrany zdravia

 
Aktualizované: 21.05.2013 14:48
TlačiťHore