Logo

Reklamácia kvality vody

Reklamáciu môžete zaslať písomne (poštou/emailom) prostredníctvom tlačiva žiadosť - reklamácie, telefonicky alebo podať osobne v kontaktnom centre BVS. 

  • V reklamácii uveďte kontaktné údaje vrátane telefónneho čísla
  • Špecifikujte, ktoré senzorické ukazovatele (napr. farbu, zákal, chuť, pach), resp. mikrobiologické ukazovatele reklamujete. Bližšie popíšte vlastnosti vody, napr. chuť – sladká/horká, pach – po chemikálii/plaste, farba – hnedá, a pod. 

K žiadosti doložte výsledky analýz, ktoré preukazujú Vaše tvrdenie o mikrobiologickom znečistení. 

  • Odporúčame Vám, aby ste si objednávali odbery a analýzy vzoriek pitnej vody v laboratóriách, ktoré sú na túto činnosť akreditované. 
  • V reklamácii uveďte, či využívate vodu aj z iného zdroja (studňa), resp. či máte na domovom rozvode inštalovaný filter na vodu.
  • Uveďte, či ide o pravidelne alebo sezónne (chata, chalupa) využívanú nehnuteľnosť, resp. či nehnuteľnosť bola dlhodobo mimo prevádzky. 
    • Pri sezónne využívaných nehnuteľnostiach BVS, a.s. odporúča odberateľom najprv prípojku dôkladne prepláchnuť (5-10 minút) a až potom vodu použiť na pitné a hygienické účely. Vodu vypúšťanú počas preplachu použite napr. na polievanie.
       

Uveďte, či problém s kvalitou vody pozorujete u studenej alebo teplej vody, či majú problém a kvalitou aj vaši susedia, prípadne susedia vo vedľajšom bytovom dome, ako aj skutočnosť, či v bytovom dome prebieha rekonštrukcia niektorého z bytov, alebo v nedávnej minulosti bola vykonaná rekonštrukcia domových rozvodov vody. Uveďte informáciu, či máte inštalovanú úpravu vody – filter a pod.

Ihneď kontaktujte poruchový dispečing na nonstop telefónnom čísle 0 800 121 333

Zákal vody pri napúšťaní bazéna môže byť spôsobený tým, že bazén je napúšťaný príliš rýchlo, resp. počas odberovej špičky, pretože rýchlym prúdením vody sa do bazéna dostanú usadeniny z potrubia prípojky a z potrubia vodovodu. Vodovodná sieť nie je primárne určená na napúšťanie bazénov. Preto BVS, a.s. odporúča napúšťať bazény pomaly a prednostne v nočných hodinách. Pretože bazénové prípojky sa používajú len sezónne, stagnujúcu vodu z prípojky je potrebné vypláchnuť mimo bazén.

Biele sfarbenie vody spôsobujú mikrobublinky rozpusteného vzduchu vo vode. Biele sfarbenie nie je spôsobené vysokou koncentráciou chlóru. Po odstátí vody v pohári biele sfarbenie po krátkom čase zmizne.

Sfarbenie filtrov spôsobujú čiastočky oxidov železa a mangánu, ktoré sa vo vode nachádzajú v podlimitných množstvách. Avšak, po zmene ich mocenstva a ich zakoncentrovaní, t.j. po prefiltrovaní veľkého množstva, niekoľko kubíkov vody, sa zviditeľnia, čo spôsobí sfarbenie filtra do žlto-hneda až do hneda.