Logo

Reklamácia faktúry 

Faktúru môžete reklamovať prostredníctvom vyplnenej žiadosti – reklamácie a poslať ju poštou, e-mailom alebo podať osobne s uvedením dôvodu a to obratom, najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia príslušnej faktúry. 

 • Najskôr je potrebné overiť, či vyúčtovaný stav na vodomere súhlasí so skutočným stavom na vodomere. Ak je vyúčtovaný stav správny, je potrebné zistiť v histórii fakturácie, či bola spotreba vody v predchádzajúcich faktúrach účtovaná odhadom alebo priemerom. Ak v predchádzajúcom období nebola spotreba vyfakturovaná na základe riadneho odpočtu, v tom prípade vyúčtovaná spotreba vody teraz nie je presne za uvedené obdobie, ale za dlhšie obdobie, a predchádzajúce stanovenie spotreby bolo nízke.
 • V reklamácii uveďte skutočný stav na vodomere a priložte fotografiu stavu vodomeru s viditeľným číslom meradla  

Reklamácia faktúry nie je dôvodom na jej neuhradenie

 

Ako predchádzať reklamáciám faktúry 

V prípade, ak existovali prekážky pri realizácii odpočtu (napr. auto na šachte, neprítomný majiteľ a pod.) a nájdete si kartičku zanechanú našim pracovníkom, prosíme Vás o bezodkladné nahlásenie stavu na vodomere.

Pre nahlásenie stavu na vodomere využite prednostne Zákaznícky portál BVS

 • Stav zaevidujete bez čakania 
 • v prípade spotreby, ktorá sa vymyká Vašej bežnej spotrebe (na základe predchádzajúcej spotreby) nahráte fotografiu s viditeľným stavom na vodomere, čo Vám zabezpečí bezchybný priebeh fakturácie. 
 • Vami nahlásený stav bude okamžite zaevidovaný v našom systéme, čo si môžete skontrolovať priamo vo svojom profile bezprostredne po jeho zapísaní. 

Odpočet môžete nahlásiť aj zaslaním zanechanej vyplnenej kartičky poštou, telefonicky, emailom 

V opačnom prípade bude pre fakturáciu použitý  priemer, vypočítaný na základe predchádzajúcej evidovanej spotreby, ktorý je častým dôvodom reklamácií z dôvodu možnej zmeny v spotrebiteľskom správaní  v čase. 
 

V prípade, ak v čase uzatvorenia zmluvy s BVS neexistoval napr. názov ulice, resp. číslo domu alebo došlo k zmenám v kontaktných údajoch a pod., prosíme Vás o bezodkladnú aktualizáciu identifikačných údajov o Vás a Vašom odbernom mieste, ktoré nám umožnia identifikovať odberné miesto a vykonať správny odpočet, čim sa vyhnete reklamáciám faktúr vystavených na základe priemeru. 

Zmeny môžete realizovať    

Je dôležité vylúčiť poruchu na domácom rozvode vody (t.j. únik vody).

Ako zistiť únik vody: 

 1. zabezpečte, aby nikto na odbernom mieste nebral vodu,
 2. v tomto čase pôjdete overiť, či vodomer neindikuje prietok pri zatvorených armatúrach,
 3. v prípade, ak v nehnuteľnosti nik nepoužíva vodu, koliesko momentálneho odberu (čierne koliesko na fotke) sa nesmie hýbať,
 4. ak vodomer indikuje prietok napriek tomu, že neodoberáte vodu, pravdepodobne máte poruchu na domácom rozvode vody.

 

Odstránenie poruchy na domácom rozvode je odberateľ povinný si zabezpečiť sám, na vlastné náklady.

 

 • Používajte správny variabilný a špecifický symbol, 
 • úhradu realizujte v presnej výške tak, ako je uvedené v harmonograme a vystavenej aktuálnej faktúre,
 • zaregistrujte sa na Zákazníckom portáli BVS a plaťte faktúry online.