Logo

Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvedených verejnou kanalizáciou sa stanovuje na základe Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003. 
 

Výpočet:

Ročné množstvo vôd odvedených z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie sa vypočíta súčinom plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie (väčšinou je to zastavaná plocha nehnuteľnosti), súčiniteľu odtoku (ktorý je závislý od charakteru povrchu plochy – kategória A, B, C) a ročného priemeru z dlhodobého zrážkového úhrnu (ktorý je závislý od lokality, podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu za obdobie predchádzajúcich 5 rokov).

  • kategória plochy A – pre zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy: strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod. = súčiniteľ odtoku 0,9 
  • kategória plochy B – pre čiastočne priepustné spevnené plochy: dlažby s vyspárovaným pieskom, štrkom a pod. = súčiniteľ odtoku 0,4 
  • kategória plochy C – pre dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou: trávniky, záhrady a pod. = súčiniteľ odtoku 0,05

Kategória plochy A (m2) x 0,9 + kategória plochy B (m2) x 0,4 + kategória plochy C (m2) x 0,05 = redukovaná plocha (m2). Redukovaná plocha (m2) x ročný úhrn zrážok (m) = ročný objem zrážkových vôd (m3/ rok). Vo faktúre je vyúčtované také množstvo z celkového ročného množstva odvedených vôd, ktoré zodpovedá presne počtu dní (dátum od... do) uvedenému na faktúre (ročný objem vôd z povrchového odtoku/ 365 dní = denný objem vôd z povrchového odtoku x počet dní, uvedený na faktúre = fakturovaný objem vôd z povrchového odtoku).