Logo
Úvod Aktuality Kontrola odberných miest v meste Senec

Kontrola odberných miest v meste Senec

Na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí služieb medzi spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., a spoločnosťou 4GTE, s.r.o., bude v termíne od 21. 3. do 1. 5. 2022 vykonávaná kontrola odberateľov a producentov v meste Senec, za účelom identifikácie a preverenia odberných miest, na ktorých nie sú fakturované služby ako dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd alebo odvádzanie vôd z povrchového odtoku. V týchto prípadoch môže byť identifikovaný neoprávnený odber pitnej vody, neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd alebo zrážkových vôd do verejnej kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení.