Logo
Úvod Nadácia BVS Grantový program Naučme sa viac o vode 2021

Grantový program: 

Naučme sa viac o vode 2021

Grantový program pod názvom Naučme sa viac o vode vyhlasuje Nadácia BVS po tretíkrát s cieľom podporiť pravidelnú a dlhodobú výučbu o vode a vodárenstve v rámci vyučovacích hodín alebo ako súčasť mimoškolských aktivít na školách v rámci územného pôsobenia BVS. Grantový program je orientovaný na stredné odborné školy a gymnáziá na území pôsobenia BVS.

 

V programe Naučme sa viac o vode bude spolu prerozdelená suma 5 000 EUR. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 500 EUR.

 • činnosti a aktivity (v rámci školského vyučovania či mimoškolských aktivít) zamerané na environmentálne témy o vode a/alebo vodárenstve
 • v projektoch môže ísť o osvetu o vode formou vzdelávania, exkurzií, zážitkového učenia, môže ísť o podporu pitného režimu na škole či vodozádržné opatrenia v areáli školy a pod.
 • stredné odborné školy a gymnáziá v rámci územného pôsobenia BVS. Jeden subjekt môže predložiť jednu žiadosť.
 • náklady spojené s realizáciou workshopu, besedy, festivalu, minikonferencie, edukačného koncertu a pod. zameraných na vodu a vodárenstvo (organizátorom podujatia bude žiadateľ – škola),
 • náklady spojené s vyslaním pedagóga na školenie, konferenciu za účelom vzdelania sa v téme vody a/alebo vodárenstva s cieľom praktického využitia získaných poznatkov vo vyučovacom procese (cestovné náklady, ubytovacie náklady, registračný poplatok).
 • náklady súvisiace s exkurziou študentov do Vodárenského múzea (cestovné náklady), či do iných objektov spadajúcich do oblasti vodárenstva a vodohospodárstva (vrátane napr. návštevy výstavy o vode a pod.)
 • náklady spojené s nákupom vzdelávacích pomôcok (určených na vzdelávanie o vode a/alebo vodárenstve),
 • náklady spojené s nákupom literatúry, pracovných zošitov, metodických príručiek a pod. na tému vody a/alebo vodárenstva,
 • náklady spojené s predprípravou inštalácie pitnej fontány v škole,
 • náklady spojené s prípravou vodozádržných opatrení v areáli školy
 • iné náklady súvisiace s realizáciou projektu.
 • mzdové náklady,
 • cestovné náklady priamo nesúvisiace s projektom, amortizáciu vozidla,
 • nákup povinných učebníc,
 • nákup základného vybavenia školy či učební (PC a pod.).

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré:

 • predloží neoprávnený subjekt,
 • nedodržia termín uzávierky,
 • nebudú spĺňať tematické zameranie grantového programu,
 • nebudú obsahovať všetky povinné súčasti,
 • nedodržia limit požadovanej výšky podpory (max. 500 €).
 •  

  Projekty bude vyhodnocovať odborná grantová komisia, ktorá bude tvorená z troch členov určených správcom Nadácie BVS.

  Grantová komisia je oprávnená vyžiadať si úpravu, opravu, doplnenie žiadosti alebo jej vysvetlenie.

  Na pridelenie podpory z grantu nie je právny nárok. Účasť v programe nezakladá žiadateľovi voči Nadácii BVS či jej jednotlivým členom žiadne nároky, najmä vo forme úhrady vynaložených nákladov. Pridelenie grantu a jeho podmienky nie sú verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Nadácia BVS si vyhradzuje právo grant kedykoľvek pozastaviť alebo zrušiť. Účasť v grantovom programe ani rozhodnutie o pridelení grantu nezakladá žiadny právny (zmluvný) vzťah žiadateľa a Nadácie BVS. Príjemcovia grantu sú povinní využiť získané prostriedky na realizáciu projektu podľa žiadosti. Ak k realizácii nedôjde, sú povinní čerpané prostriedky vrátiť. Nadácia BVS si vyhradzuje právo zmeniť podmienky grantového programu.

 

 

Bezhotovostne

Časový hormonogram

 • Vyhlásenie grantového programu: 20. apríl 2021

 • Uzávierka prijímania žiadostí: 30. máj 2021

 • Vyhodnotenie vybraných žiadostí: 31. máj – 5. jún 2021

 • Zmluvný proces s úspešnými žiadateľmi: 5. – 14. jún 2021

 • Realizácia projektov: 15. jún – 15. november 2021

 • Podanie záverečnej správy vrátane vyúčtovania: do 30 dní od realizácie projektu, najneskôr do 15. decembra 2021

Osobne

Ako požiadať o grant?

 • Vyplňte doleuvedené formuláre: Žiadosť a Súhlas GDPR a pošlite ho na adresu Nadácie BVS:
  Nadácia BVS, Prešovská 48, 826  46 Bratislava.

 • Okrem žiadosti o grant môže žiadateľ zaslať aj iné prílohy, ktoré môžu napomôcť k lepšiemu pochopeniu navrhovaného projektu.

 

V prípade potreby nás kontaktujte na e-mailovej adrese maria.stepanovska@bvsas.sk