Logo

GRANTOVÁ SCHÉMA PRE OBCE A MESTÁ – METODICKÝ POKYN

GRANTY BUDÚ POSKYTNUTÉ NA TIETO PROJEKTY:

ŽIADATEĽ

PROJEKT

VÝMERA

VÝŠKA PRÍSPEVKU

MAXIMÁLNA VÝŠKA PRÍSPEVKU

obec/mesto

projekt súvisiaci s vodozádržnými opatreniami*

 

50 %

15 000 eur

*môže ísť aj o spolufinancovanie projektu financovaného z fondov

 

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA O GRANT

Obce a mestá v rámci územnej pôsobnosti BVS. Nie je potrebné mať zmluvný vzťah s BVS. Jedna obec alebo mesto (mestská časť) môže požiadať o jeden grant.

 

POSTUP PODANIA ŽIADOSTI O GRANT

  1. Žiadateľ si zabezpečí projektovú dokumentáciu na projekt.
  2. Následne požiada príslušný stavebný úrad/okresný úrad o stavebné povolenie/vodoprávne povolenie na projekt. K žiadosti o stavebné/vodoprávne povolenie je potrebné priložiť projektovú dokumentáciu.
  3. Po vydaní súhlasu zo stavebného/okresného úradu žiadateľ vyplní žiadosť o grant na stránke bvsas.sk.*
  4. Žiadateľ je evidovaný v poradovníku. O pridelení, resp. nepridelení grantu BVS každého žiadateľa informuje e-mailom.

*Žiadosti bez stavebného povolenia nebudú akceptované.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Vyhlásenie grantového programu: 14. máj 2024

Uzávierka na prijímanie projektov: 31. august 2024

Vyhodnotenie vybraných projektov: 30. september 2024

Zmluvný proces s úspešnými žiadateľmi: 31. október 2024

Realizácia projektov v termíne do: 31. máj 2025

 

HODNOTENIE PROJEKTOV A ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

Prideľovanie grantov určuje 5-členná grantová komisia, na základe poradia prijatia žiadosti a posúdenia obsahu projektu.

Poskytovateľ grantu je oprávnený vyžiadať si úpravu, opravu, doplnenie žiadosti alebo jej vysvetlenie. Finančné prostriedky budú refundované, resp. zaslané žiadateľovi do 30 dní od doručenia záverečnej správy, resp. dokladov o oprávnených výdavkoch.

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré:

  • predloží neoprávnený subjekt,
  • nedodržia termín uzávierky,
  • nebudú spĺňať tematické zameranie grantového programu,
  • nebudú obsahovať stavebné povolenie.

 

VYÚČTOVANIE PROJEKTOV

Bezodkladne po zrealizovaní, najneskôr do 15. 6. 2025, posiela žiadateľ všetky faktúry, pokladničné doklady a fotodokumentáciu na adresu nadaciabvs@bvsas.sk.

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Na pridelenie podpory z grantu nie je právny nárok. Účasť v programe nezakladá žiadateľovi voči Nadácii BVS či jej jednotlivým členom žiadne nároky. Pridelenie grantu a jeho podmienky nie sú verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Nadácia BVS si vyhradzuje právo grant kedykoľvek pozastaviť alebo zrušiť. Účasť v grantovom programe ani rozhodnutie o pridelení grantu nezakladá žiadny právny (zmluvný) vzťah žiadateľa a Nadácie BVS. Príjemcovia grantu sú povinní využiť získané prostriedky na realizáciu projektu podľa žiadosti. Ak k realizácii nedôjde, sú povinní čerpané prostriedky vrátiť.

Nadácia BVS si vyhradzuje právo zmeniť podmienky grantového programu.

Nadácia BVS má právo skontrolovať projekt na mieste.

Žiadosť pre udelenie grantu

Pole názov žiadateľa je povinné.
Pole kontaktná osoba je povinné.
Pole e-mail je povinné.
Pole telefonné číslo je povinné.
Pole adresa je povinné.
Pole predmet realizácie je povinné.
Príloha projektová dokumentácia je povinná.
Príloha rozpočet je povinná.
Príloha stavebného povolenia je povinná.
Príloha vodoprávneho povolenia je povinná.
Pre odoslanie formulára musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.