Logo

GRANTOVÁ SCHÉMA PRE FYZICKÉ OSOBY – METODICKÝ POKYN

 

GRANTY BUDÚ POSKYTNUTÉ NA TIETO PROJEKTY:

ŽIADATEĽ

PROJEKT

VÝŠKA PRÍSPEVKU

MAXIMÁLNA VÝŠKA PRÍSPEVKU

fyzická osoba

vsakovací objekt

50 %

2 300 eur

fyzická osoba

retenčná nádrž

50 %

1 600 eur

 

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA O GRANT

Fyzické osoby z regiónu územnej pôsobnosti BVS, ktoré nemajú s BVS pracovný pomer. Nie je potrebné mať zmluvný vzťah s BVS.

 

POSTUP PODANIA ŽIADOSTI O GRANT

  1. Žiadateľ si zabezpečí projektovú dokumentáciu na projekt.
  2. Požiada príslušný stavebný úrad/okresný úrad o stavebné povolenie/vodoprávne povolenie na projekt. K žiadosti o stavebné povolenie je potrebné priložiť projektovú dokumentáciu.
  3. Po vydaní súhlasu zo stavebného/okresného úradu žiadateľ vyplní žiadosť o grant na stránke bvsas.sk.*
  4. Žiadateľ je evidovaný v poradovníku. O pridelení, resp. nepridelení grantu BVS každého žiadateľa informuje e-mailom.

*Žiadosti bez stavebného povolenia nebudú akceptované.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Vyhlásenie grantového programu: 14. máj 2024

Uzávierka na prijímanie projektov: 31. august 2024

Vyhodnotenie vybraných projektov: 30. september 2024

Zmluvný proces s úspešnými žiadateľmi: 31. október 2024

Realizácia projektov v termíne do: 31. máj 2025

 

HODNOTENIE PROJEKTOV A ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

Po vyhlásení výzvy sa poradie prideľovania grantov určuje podľa dátumu a času doručenia.

Poskytovateľ grantu je oprávnený vyžiadať si úpravu, opravu, doplnenie žiadosti alebo jej vysvetlenie. Finančné prostriedky budú refundované, resp. zaslané žiadateľovi do 30 dní od doručenia dokladov o oprávnených výdavkoch.

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré:

  • predloží neoprávnený subjekt,
  • nedodržia termín uzávierky,
  • nebudú spĺňať tematické zameranie grantového programu,
  • nebudú obsahovať stavebné povolenie.

Po vyhlásení výzvy sa poradie prideľovania grantov určuje podľa dátumu a času doručenia.

Poskytovateľ grantu je oprávnený vyžiadať si úpravu, opravu, doplnenie žiadosti alebo jej vysvetlenie. Finančné prostriedky budú refundované, resp. zaslané žiadateľovi do 30 dní od doručenia dokladov o oprávnených výdavkoch.

 

VYÚČTOVANIE PROJEKTOV

Bezodkladne po zrealizovaní, najneskôr do 15. 6. 2025, posiela žiadateľ všetky faktúry, pokladničné doklady a fotodokumetnáciu na adresu nadaciabvs@bvsas.sk.

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Na pridelenie podpory z grantu nie je právny nárok. Účasť v programe nezakladá žiadateľovi voči Nadácii BVS či jej jednotlivým členom žiadne nároky. Pridelenie grantu a jeho podmienky nie sú verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Nadácia BVS si vyhradzuje právo grant kedykoľvek pozastaviť alebo zrušiť. Účasť v grantovom programe ani rozhodnutie o pridelení grantu nezakladá žiadny právny (zmluvný) vzťah žiadateľa a Nadácie BVS. Príjemcovia grantu sú povinní využiť získané prostriedky na realizáciu projektu podľa žiadosti. Ak k realizácii nedôjde, sú povinní čerpané prostriedky vrátiť.

Nadácia BVS si vyhradzuje právo zmeniť podmienky grantového programu.

Nadácia BVS má právo skontrolovať projekt na mieste.

Žiadosť pre udelenie grantu

Pole meno je povinné.
Pole priezvisko je povinné.
Pole e-mail je povinné.
Pole telefonné číslo je povinné.
Pole adresa je povinné.
Pole predmet realizácie je povinné.
Pre odoslanie formulára musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.