Logo

Vodárenská záhrada

Príďte sa zrelaxovať do jednej z najatraktívnejších záhrad v meste. Výhľad na celý areál poskytuje malý vodojem s vyhliadkou. Záhrada má svoju oddychovú aj aktívnu zónu a je súčasťou areálu múzea. Nachádza sa pri brehu Karloveského ramena a cyklotrasy smerujúcej na Devín. Verejnosti bola sprístupnená v roku 2012.

 • Dominantou záhrady je kaskádová fontána Kvapka vody a vodojem s vyhliadkou. Oddychová časť je sústredená okolo anglického trávnika a historickej fontány Chlapca s volavkou. V jej blízkosti sa nachádza aj krytý dizajnový altánok.
 • Športovú časť záhrady je možné využívať na hranie volejbalu, futbalu a pingpongu. Pre návštevníkov sú dostupné cyklostojany.
 • Vďaka atraktívnemu ihrisku je záhrada ideálna aj pre rodiny s deťmi.
 • Pitné fontány sú rozmiestnené po celej záhrade.
 • Súčasťou záhrady je aj exteriérová expozícia múzea.
 • Pre návštevníkov záhrady sú k dispozícii bezbariérové toalety. Nachádzajú sa na južnej strane budovy múzea.
 • V tesnej blízkosti záhrady sa nachádza Karloveské rameno, v okolí ktorého sú zachované pôvodné porasty lužného lesa. Vyskytujú sa tu mnohé vzácne druhy rastlín a živočíchov.
 • Vytvorili sme nové zázemie pre cyklistov so servisným stojanom a aktuálnymi mapami. Viac informácii nájdete tu.

Návštevníci areálu sú povinní:

 • Rešpektovať zásady bezpečného správania.
 • Rešpektovať pokyny pracovníkov areálu, príslušníkov polície, mestskej polície a strážnej služby.
 • Udržiavať čistotu a poriadok, dodržiavať hygienické predpisy, nevykonávať činnosť, ktorá by viedla k znečisteniu ovzdušia, vody a pôdy.
 • Riadiť sa pokynmi pre návštevníkov areálu, vyvesenými na tabuliach na vstupných bránach a vo vnútri areálu.
 • Deti do 8 rokov môžu areál užívať iba v sprievode rodiča alebo inej dospelej osoby.

Bezpečnosť osôb a zodpovednosť za spôsobené škody a úrazy:

 • V záujme bezpečnosti v oddychovej zóne: a) nikto, okrem prevádzkovateľa, správcu a nimi určených osôb, nesmie zasahovať, upravovať a opravovať zeleň, alebo zariadenia oddychovej zóny b) je zakázané používať poškodené zariadenia
 • Za bezpečnosť detí zodpovedá ich dozor.
 • Voda vo vodných prvkoch nie je vhodná na pitie.
 • Veľká fontána nie je určená na kúpanie. Vstup do vodných prvkov je na vlastnú zodpovednosť.
 • Pešie komunikácie sa v zimnom období neudržujú a ich využívanie je na vlastnú zodpovednosť.
 • V prípade ohrozenia života, zdravia, majetku a bezpečnosti návštevníkov oddychovej zóny, je každý oprávnený volať na: a) číslo 112 - integrovaný záchranný systém b) číslo 159 - mestská polícia c) číslo 158 (príp. 112) - štátna polícia d) číslo 150 – Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Zakázané je:

 • Parkovať motorové vozidlá mimo označeného parkoviska (na trávnatých plochách, na vnútro areálových komunikáciách, a pod.).
 • Odhadzovať odpadky mimo odpadových nádob a voziť odpad do areálu, vytvárať skládky odpadu a vypúšťať tuky a oleje do areálovej kanalizácie, prípadne ich vylievať na zem.
 • Stanovať a kempovať.
 • Skateboardovanie.
 • Jazdiť na bicykli mimo povolenú cestu.
 • Hrať loptové hry mimo určeného miesta.
 • Zakladať ohniská a klásť oheň.
 • Vodiť psov, venčiť ich na verejných priestranstvách.
 • Nechávať deti bez dozoru.
 • Zdržiavať sa v priestoroch areálu mimo prevádzkovej doby.
 • Odkladať predmety, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví, ako aj znečisťovať areál a vodnú plochu rôznym odpadom (skleným, biologickým, chemickým a pod.).
 • Zneužívať prostriedky na privolanie prvej pomoci.
 • Fajčiť, požívať alkohol alebo iné psychotropné látky.

Vodárenská záhrada sa neprenajíma na súkromné podujatia. Jej priestory sú verejné. Prenájom priestorov je možný len v interiéri. Ďakujeme

Otváracie hodiny

Záhrada je otvorená každý deň. Prevádzková doba areálu je počas trvania slnečného svitu, do zotmenia. V prípade kalamitnej situácie a pri vyhlásení 1. stupňa meteorologických výstrah podľa SHMÚ (povodeň, snehová kalamita, víchrica, búrka) je záhrada zatvorená. Orientačné otváracie hodiny:

január, november, december      07:30 – 16:00
február, marec, október 07:00 – 17:00
apríl, september 06:30 – 19:00
máj, jún, júl, august 06:30 – 20:00

 

Informácia k používaniu altánku

Altánok vo Vodárenskej záhrade sa na podujatia neprenajíma, je bez rezervačného systému. Slúži všetkým návštevníkom záhrady. Ak máte záujem o jeho využitie na stretnutia alebo oslavy je potrebné sa riadiť prevádzkovým poriadkom záhrady a rešpektovať ostatných návštevníkov.

Fotogaléria