Logo

Vodárenská záhrada

Príďte sa zrelaxovať do jednej z najatraktívnejších záhrad v meste. Výhľad na celý areál poskytuje malý vodojem s vyhliadkou. Záhrada má svoju oddychovú aj aktívnu zónu a je súčasťou areálu múzea. Nachádza sa pri brehu Karloveského ramena a cyklotrasy smerujúcej na Devín. Verejnosti bola sprístupnená v roku 2012.

 • Dominantou záhrady je kaskádová fontána Kvapka vody a vodojem s vyhliadkou. Oddychová časť je sústredená okolo anglického trávnika a historickej fontány Chlapca s volavkou. V jej blízkosti sa nachádza aj krytý dizajnový altánok.
 • Športovú časť záhrady je možné využívať na hranie volejbalu, futbalu a pingpongu. Pre návštevníkov sú dostupné cyklostojany.
 • Vďaka atraktívnemu ihrisku je záhrada ideálna aj pre rodiny s deťmi.
 • Pitné fontány sú rozmiestnené po celej záhrade.
 • Súčasťou záhrady je aj exteriérová expozícia múzea.
 • V tesnej blízkosti záhrady sa nachádza Karloveské rameno, v okolí ktorého sú zachované pôvodné porasty lužného lesa. Vyskytujú sa tu mnohé vzácne druhy rastlín a živočíchov.

Návštevníci areálu sú povinní:

 • Rešpektovať zásady bezpečného správania.
 • Rešpektovať pokyny pracovníkov areálu, príslušníkov polície, mestskej polície a strážnej služby.
 • Udržiavať čistotu a poriadok, dodržiavať hygienické predpisy, nevykonávať činnosť, ktorá by viedla k znečisteniu ovzdušia, vody a pôdy.
 • Riadiť sa pokynmi pre návštevníkov areálu, vyvesenými na tabuliach na vstupných bránach a vo vnútri areálu.
 • Deti do 8 rokov môžu areál užívať iba v sprievode rodiča alebo inej dospelej osoby.

Bezpečnosť osôb a zodpovednosť za spôsobené škody a úrazy:

 • V záujme bezpečnosti v oddychovej zóne: a) nikto, okrem prevádzkovateľa, správcu a nimi určených osôb, nesmie zasahovať, upravovať a opravovať zeleň, alebo zariadenia oddychovej zóny b) je zakázané používať poškodené zariadenia
 • Za bezpečnosť detí zodpovedá ich dozor.
 • Voda vo vodných prvkoch nie je vhodná na pitie.
 • Veľká fontána nie je určená na kúpanie. Vstup do vodných prvkov je na vlastnú zodpovednosť.
 • Pešie komunikácie sa v zimnom období neudržujú a ich využívanie je na vlastnú zodpovednosť.
 • V prípade ohrozenia života, zdravia, majetku a bezpečnosti návštevníkov oddychovej zóny, je každý oprávnený volať na: a) číslo 112 - integrovaný záchranný systém b) číslo 159 - mestská polícia c) číslo 158 (príp. 112) - štátna polícia d) číslo 150 – Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Zakázané je:

 • Parkovať motorové vozidlá mimo označeného parkoviska (na trávnatých plochách, na vnútro areálových komunikáciách, a pod.).
 • Odhadzovať odpadky mimo odpadových nádob a voziť odpad do areálu, vytvárať skládky odpadu a vypúšťať tuky a oleje do areálovej kanalizácie, prípadne ich vylievať na zem.
 • Stanovať a kempovať.
 • Skateboardovanie.
 • Jazdiť na bicykli mimo povolenú cestu.
 • Hrať loptové hry mimo určeného miesta.
 • Zakladať ohniská a klásť oheň.
 • Vodiť psov, venčiť ich na verejných priestranstvách.
 • Nechávať deti bez dozoru.
 • Zdržiavať sa v priestoroch areálu mimo prevádzkovej doby.
 • Odkladať predmety, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví, ako aj znečisťovať areál a vodnú plochu rôznym odpadom (skleným, biologickým, chemickým a pod.).
 • Zneužívať prostriedky na privolanie prvej pomoci.
 • Fajčiť, požívať alkohol alebo iné psychotropné látky.

Vodárenská záhrada sa neprenajíma na súkromné podujatia. Jej priestory sú verejné. Prenájom priestorov je možný len v interiéri. Ďakujeme

Otváracie hodiny

Hlavná sezóna (1.4. - 31.10.): od 6:00 hod. do 21:00 hod.

Vedľajšia sezóna (1.11. - 31.3.): od 7:00 hod. do 17:00 hod.

V prípade nepriaznivého počasia v zimnom období sa otváracie hodiny upravujú od 9:00 do 17:00 hod. V prípade kalamitnej situácie a pri vyhlásení 1. stupňa meteorologických výstrah podľa SHMÚ (povodeň, snehová kalamita, víchrica, búrka) je záhrada zatvorená.

Nové toalety pre návštevníkov záhrady sú už sprístupnené. Nachádzajú sa na južnej strane budovy múzea. Vstup je bezbariérový.

Informácia k používaniu altánku

Altánok vo Vodárenskej záhrade sa na podujatia neprenajíma, je bez rezervačného systému. Slúži všetkým návštevníkom záhrady. Ak máte záujem o jeho využitie na stretnutia alebo oslavy je potrebné sa riadiť prevádzkovým poriadkom záhrady a rešpektovať ostatných návštevníkov.

Fotogaléria