Číslo Predmet Subjekt Cena (€) Dátum
ZOPS/113/2019/BVS Mandátna zmluva (Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb a právneho poradenstva) TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.  50000,00 22.05.2019

Dod. č. 4 k OST/126/2015/BVS

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti Hlavný spolupoisťovateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava, spolupoisťovateľ: Colonnade Insurance S.A., Košice 8300  02.04.2019 
OST/70/2019/BVS  Zmluva o vzájomnej spolupráci TRAJEKT PLUS, a. s. 02.04.2019

POI/82/2019/BVS 

PZ č.: 2406447092

Poistenie zodpovednosti za škodu  Generali Poisťovňa, a.s.  246890 28.03.2019
Dod. č. 3 ku KP/204/2017/BVS Zmena Čl. 5, bod 5.5 a 5.6 DEVELOPMENT4, a.s. 28.03.2019
Dod. č. 2 k P1/403/2018/BVS Zmena Čl. IV, bod 4.1 a 4.4 DEVELOPMENT4, a.s. 28.03.2019
BK/362/2018/BVS Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy GRAND KOLIBA, s. r. o. 1578592,57 22.03.2019
BP/7/403/2018/BVS Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby  GRAND KOLIBA, s. r. o. 376161,73 22.03.2019
Dod. č. 1 k OST/220/2014/BVS Zmena Čl. 2 a Čl. 3 GRAND KOLIBA, s. r. o.  22.03.2019
Dod. č. 1 k VB/223/2018/BVS Zmena Čl.1 ods.1   Augustín Režný, Valéria Režná 31.1.2019
Dod. č. 2 k ZOD/158/2015/BVS Zmena ceny za dielo Infra Services, a.s., Bratislava 53 625,53 31.1.2019
Dod. č.1 ku KP/207/2017/BVS Zmena v Čl. 9, bod 9.2 BEM REAL, s.r.o., Bratislava 28.01.2019
VB/422/2018/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena, pozemok, p.č. 2877, LV č. 1357, k.ú. Senec  Mária Kalaš 1096 28.01.2019 
Dod.č.1 k P1/403/2018/BVS Zmena v Čl. IV DEVELOPMENT4, a.s. 21.12.2018
ZEL/396/2018/BVS Čiastková zmluva na službu prevzatia zodpovednosti za odchýlku VN a dodávku elektriny  ELGAS, k.s., Považská Bystrica  19.12.2018
ZEL/395/2018/BVS  Čiastková zmluva na dodávku elektrickej energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o., Bratislava  19.12.2018 
ZEL/394/2018/BVS Čiastková zmluva na dodávku elektrickej energie Východoslovenská energetika a.s. 19.12.2018
Dod.č.2 ku KP/204/2017/BVS zmeny v Článku 5. Osobitné dojednania a zriadenie vecného bremena, úprava ustanovenia Článku 9, bod 9.2 písm. (b) DEVELOPMENT 4, a.s., Bratislava 09.11.2018
Dod.č.2 k VB/401/2015/BVS zmeny v Článku 5. Osobitné dojednania a zriadenie vecných bremien ERRICHTUNGSGESELLSCHAFT STRABAG SLOVENSKO s.r.o. 26.10.2018
VB/294/2018/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena, pozemok, p.č. 958/138 na LV č. 1539, k.ú. Borinka, okres Malacky Ing. Michal Jurčo 1460,34 11.10.2018 

KP/90/2018/BVS

MAZOH_60275/O2

Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena, stavby so s.č. 971, na pozemku p.č. 843/52 vrátane príslušenstva, pozemok, p.č. 843/36, pozemok, p.č. 843/52 na LV č. 1015, k.ú. Malacky O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava 46603,02  14.09.2018 
VB/222/2018/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena, pozemok, p.č. 2043/2, LV č. 2330, k.ú. Malacky Jozef Kaizer, Elena Kaizerová 69 13.09.2018 
KP/262/2018/BVS  Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 220000 09.08.2018
VB/220/2018/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena Peter Boškovič 108 01.08.2018
VB/223/2018/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena Augustín Režný, Valéria Režná 111 24.07.2018
Dod.č.2 k Zmluve o splátkovom úvere č. 566/2016 Tatra banka, a.s. 20.07.2018
Zmluva o splátkovom úvere č. S00869/2018/NBS Tatra banka, a.s. 20.07.2018
Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam Tatra banka, a.s. 20.07.2018
Dod.č.8 k ZOD/5/2011/BVS Vypracovanie znaleckých posudkov - zmena Čl. 5 bod 5.4 Ing. Miloslav Ilavský, PhD., Bratislava 95597 29.06.2018
Dod.č.2 k OST/271/2012/BVS Poistenie zodpovednosti za škodu - EnviroPro Colonnade Insurance S.A. a AIG Europe Limited 5043 28.06.2018
POI/212/2018/BVS Skupinové úrazové poistenie  Colonnade Insurance S.A. 568 14.06.2018 
POI/196/2018/BVS Poistenie zodpovednosti za škodu súvisiacu s ochranou osobných údajov Colonnade Insurance S.A.  16200 04.06.2018
MEM/149/2018/BVS Zmluva o vzájomnej spolupráci  Bratislavský samosprávny kraj 09.05.2018
OST/131/2018/BVS Zmluva o zabezpečení propagácie MFF Eko, s.r.o. 80000 27.04.2018
P 1/403/2018/BVS Zmluva o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby- preložka verej. vodovodu DEVELOPMENT4, a.s. 326896,00 17.04.2018

Dod.č.2 k ZOD/103/2017/BVS

ČOV Rohožník rekonštrukcia a modernizácia

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

2780000,00

16.04.2018

VB/337/2017/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena Mgr. Angelina Machová, RNDr. Ľubomír Mach 558,33 12.04.2018
Dod. č. 3 k OST/126/2015/BVS Predĺženie poistného obdobia a zmena spolupoisťovateľa - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., spolupoisťovateľ: Colonnade Insurance S.A., Košice 8300 6.4.2018

Dod.č.7 k OST/46/2016/BVS

Príloha č. 2

Príloha č. 5

Zmena prílohy č. 2 - Predmet podpory NFP a zmena Prílohy č. 5 - Podrobný rozpočet projektu Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 2311418,27 4.4.2018
POI/100/2018/BVS Poistenie zodpovednosti za škodu KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 284686 29.03.2018
VB/19/2018/BVS Zmluva o zriadení vecných bremien, pozemok, p.č. 3100, k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava  Západoslovenská distribučná, a.s. 2881,50 28.03.2018
Dod.č.1 ku KP/257/2017/BVS Zmena Čl. 2, ods. 2.2 - špecifikácia parcelných čísel  Vladimír Polák a Anna Poláková 26.03.2018
ZOPS/30/2018/BVS Zmluva o poskytovaní služieb - Geodetické práce  Ing. Marian Voštinár AGM 25000 19.02.2018
Dod.č.1 k ZOD/103/2017/BVS Zazmluvnenie realizácie prác, ktoré vyplynuli z nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. 15.02.2018 
Rámcová dohoda na predmet dohody „Dodávka elektriny VN“

SE Predaj, s.r.o.
Stredoslovenská energetika, a.s.
Východoslovenská energetika a.s.

31.01.2018
Rámcová dohoda na predmet dohody „Služba prevzatia zodpovednosti za odchýlku VN a dodávka elektriny“

ELGAS, k.s.
Východoslovenská energetika a.s.
Stredoslovenská energetika, a.s.

31.01.2018
Rámcová dohoda na predmet dohody „Združená dodávka elektriny OM NN vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku“

Východoslovenská energetika a.s.
ELGAS, k.s.
Stredoslovenská energetika, a.s.

31.01.2018
ZEL-15-2017-BVS Východoslovenská energetika a.s. 31.01.2018
ZEL-16-2017-BVS SE Predaj, s.r.o. 31.01.2018
ZEL-17-2017-BVS ELGAS, k.s. 31.01.2018

Dod.č.6 k OST/46/2016/BVS

Príloha č.4

Aktualizácia zmluvy a Prílohy č. 4  Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 29.01.2018
VB/364/2017/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena, pozemok p.č. 853, k.ú. Dúbravka, obec Bratislava  Mgr. Ján Stanček 558,33 22.01.2018
VB/349/2017/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena, pozemok p.č. 5229, 5230/1, k.ú. Modra  Kresťanské centrum BEREA 705,83 22.01.2018

Dod.č.5 k OST/46/2016/BVS

Príloha č. 2

Príloha č. 5

Zmena Článku 3 - Výdavky projektu a NFP, Zmena prílohy č. 2 - Predmet podpory NFP a zmena Prílohy č. 5 - Podrobný rozpočet projektu Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 2311418,27 08.01.2018
OST/189/2017/BVS Dohoda o vysporiadaní duplicitného vlastníctva Mesto Malacky 08.12.2017
Dod.č.1 k POI/106/2017/BVS Zmena výšky poistného Collonade Insurance S.A., Košice 4405,03 06.12.2017
VB/220/2017/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena, pozemok p.č. 5667/4, k.ú. Vinohrady, Bratislava III  Ing. Tomáš Richter a Ing. Danica Richterová 23.11.2017 
VB/307/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 13614, 13616, k.ú. Skalica  GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s. 21.11.2017 
KP/205/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho HANT Development, a.s. 101830,52 15.11.2017
KP/257/2017/BVS Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena Vladimír Polák a Anna Poláková 1180,62 14.11.2017
Dod.č.1 k KP/204/2017/BVS Zmena v Čl. 1, bod 1.1 a zmena  v Čl. 5, bod 5.2  DEVELOPMENT 4, a.s. 14.11.2017
KP/207/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho BEM REAL, s.r.o. 52297,58 13.11.2017
KP/204/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho DEVELOPMENT 4, a.s. 304121,15 10.11.2017
KP/199/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho weeze finance s. r. o. 34422,38 08.11.2017 
VB/142/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č.700/43, k.ú. Borinka  Nemčovičová Mária, Gronesová Eva, Ing. Gronesová Viera 440,01  03.11.2017
KP/202/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho GREEN RESORT. s.r.o. 44869  03.11.2017
ZOD/295/2017/BVS Zmluva o dielo na vykonanie kontroly súčasného stavu dodržiavania povinností stavebníka vyplývajúce z nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko  REAL BAU GROUP, s.r.o.  16000 03.11.2017 
Dod.č.1 k VB/401/2015/BVS Zmena Čl.1 - Definícia a výklad, Čl. 5 - Osobitné dojednania a zriadenia vecných bremien a Čl. 8 - Doručovanie písomností ERRICHTUNGSGESELLSCHAFT STRABAG SLOVENSKO s.r.o. 02.11.2017 
ZOD/281/2017/BVS Zmluva o dielo pre stavbu: Rača - Grinava vodovodné zásobné potrubie, objekt: ČS Grinava RP Projekt, s.r.o.  34900 02.11.2017 
KP/203/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho Mestská časť Bratislava - Rusovce 560751 02.11.2017
KP/198/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho LOGISTIC PARK, s. r. o. 349924,61 27.10.2017
KP/200/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho General Development, s. r. o. 644632,48 27.10.2017
KP/201/2017/BVS Kúpna zmluva spojená so zmluvou o zriadení vecného bremena Vodohospodárske stavby Malacky, a. s. 62805,19  27.10.2017
KP/206/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho Bernolákovo Invest II. s r. o. 34749,94 27.10.2017
KP/208/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho ABM Realing, s. r. o. 80000 27.10.2017
Dod.č.2 k KP/101/2015/BVS  Zmena Čl. 2 Predmet zmluvy Development In Slovak Investments, s.r.o. 2266,67 26.10.2017 
ZOD/262/2017/BVS Zmluva o dielo na stavbu: Bratislava - Kanalizačný prepoj zberačov E a A  HYDROCOOP, spol. s r.o. 19736  26.10.2017
ZOD/244/2017/BVS Zmluva o dielo pre stavbu: Dlhá, Borová optimalizácia tlakových pomerov na siete A2_PROJEKT, s.r.o. 19900 26.10.2017 
BVB/209/2017/BVS Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, Stavba: Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Bernolákovo - Senec   Rita Kolláriková 3200  24.10.2017
BVB/197/2017/BVS Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, Stavba: Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Bernolákovo - Senec  EBA, s.r.o. 1800  24.10.2017
BVB/180/2017/BVS Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, Stavba: Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Bernolákovo - Senec, sanácia vodovodu

Pavol Kőveš, Elvíra Sziglová

 

 
2000 24.10.2017
Dod.č.4 k OST/46/2016/BVS Zmena prílohy č. 2 - Predmet podpory NFP k zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 20.10.2017 
ZOD/223/2017/BVS Zmluva o dielo na stavbu: Plavecký Peter, prepoj prívodných potrubí Infra Services, a.s. 48971,42 19.10.2017
ZOD/215/2017/BVS  Zmluva o dielo na autorský dozor pre stavbu: Záhorie, Malacky, odkanalizovanie, Predĺženie trás kanalizácie, 2. etapa HYDROCOOP, spol. s r.o. 4670  19.10.2017
ZOD/213/2017/BVS Zmluva o dielo na stavbu: Záhorie, Malacky - odkanalizovanie, Predĺženie trás kanalizácie, 2. etapa Infra Services, a.s. 1065239,57  19.10.2017
ZOD/196/2017/BVS Zmluva o dielo na stavbu: Devínska cesta, Múzeum - rekonštrukcia TS A2_PROJEKT, s.r.o. 11970  19.10.2017 
ZOD/187/2017/BVS  Zmluva o dielo na stavbu: VDJ Brezová - starý, renovácia Infra Services, a.s. 84000 19.10.2017
ZOD/182/2017/BVS Zmluva o dielo na stavbu: ČOV Plavecký Štvrtok - rekonštrukcia oxidačnej priekopy Infra Services, a.s. 154969,73 19.10.2017 
ZOD/177/2017/BVS Zmluva o dielo na stavbu: VZ a ČS Adamová, rekonštrukcia objektu Infra Services, a.s. 134997,89 19.10.2017
Dod.č.1 k VB/457/2014/BVS Zmena Čl. VII zmluvy o zriadení vecného bremena  Ferdinand Hamšík 12.10.2017 
OST/278/2017/BVS Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 2411191,72  28.09.2017
VB/275/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 5244/9, k.ú. Pezinok  Eva Balázsová, Ing. Marián Martiš, Slovenská republika v správe Detský domov Harmónia, Michal Kraus, Beáta Krausová Meľuchová, Michal Vacula, Petra Vaculová, Jana Víznerová, Mgr. Mária Šajdíková, Anton Mikula, Eva Augustínová, Mgr. Patrik Kušnír, Ing. Manika Kušnírová, Xun Li, Congrong Zhang, Ing. Michal Mihočko, Mgr. Ivana Mihočková Biznárová, Ing. Vladimíra Benda Turanská, Jana Žáková, Lýdia Fričová, Mgr. Simona Poláková, Ing. Roman Zahoran, Ing. Marek Beragg, Veronika Beraggová, Ivan Becker, Jana Trgiňová, Development Ing Slovak Investments, s.r.o. 384,20 26.09.2017 
VB/274/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 5244/329, k.ú. Pezinok 

Development In Slovak Investments, s.r.o., Mgr. Simona Poláková, Ing. Michal Mihočko, Mgr. Ivana Mihočková Biznárová, Eva Augustínová, Xun Li, Congrong Zhang, Jana Žáková, Ing. Vladimíra Benda Turanská, Mgr. Mária Šajdíková, Anton Mikula, Slovenská republika v správe Detský domov Harmónia, Michal Kraus, Beáta Krausová Meľuchová, Mgr. Patrik Kušnír, Ing. Monika Kušnírová, Michal Vacula, Petra Vaculová, Ing. Marek Beragg, Veronika Beraggová, Ing. Roman Zahoran, Lýdia Fričová, two crazy companies, s.r.o.

768,39 26.09.2017 
VB/219/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1051/2, k.ú. Borinka  Ing. Eva Jurčová a MUDr. Vladimír Jančok  2386 19.09.2017
KP/170/2017/BVS Predaj nebytového priestoru č. 4, súpisné číslo 657,  LV č. 3556, k.ú. Malacky Jozef Kolla, Malacky  15416,67 07.09.2017 
Dod.č.1 k OST/193/2016/BVS Zmena úverovej zmluvy v znení dodatku č.1 Tatra banka, a.s. 01.08.2017
OST/192/2017/BVS  Rámcová zmluva treasure - o uzatváraní obchodov s bankou a poskytovaní investičných služieb Slovenská sporiteľňa, a.s. 26.07.2017
VB/320/2016/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 910/9, k.ú. Karlova Ves Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 8191,13  14.07.2017 
Dod.č.3 k OST/46/2016/BVS Aktualizácia zmluvy, Prílohy č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP VZP a Prílohy č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 11.07.2017
ZOD/103/2017/BVS Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "ČOV Rohožník rekonštrukcia a modernizácia" VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. 2780000 04.07.2017
VB/110/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 3904/1, k.ú. Záhorská Bystrica Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 740 23.06.2017
POI/144/2017/BVS Poistenie vozidiel MOJE AUTO Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 34 21.06.2017
POI/145/2017/BVS Skupinová poistná zmluva č. 080001288 pre krátkodobé poistenie Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 1638 15.06.2017
VB/60/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 4879, k.ú. Bernolákovo Železnice Slovenskej republiky, BA 2200  15.06.2017
VB/109/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 4415/9 a p. č. 4415/10, k.ú. Senec  Kapounová Anna  1000 08.06.2017
VB/108/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č.1076/2, k.ú. Borinka Ing. Jurčová Eva 3300  01.06.2017 
VB/254/2016/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1130, k.ú. Borinka  Veselková Soňa, Kmeťová Iveta 2200  11.05.2017
POI/106/2017/BVS Poistenie strojov Collonade Insurance S.A., Košice 4636,66 28.04.2017
OST/97/2017/BVS Kooperačná Rámcová zmluva Výskumný ústav vodného hospodárstva 19.04.2017
VB/63/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1658/1, k.ú. Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji 1650 05.04.2017
OST/68/2017/BVS Refundované nákladov na čistenie odpadových vôd Šaštín- Stráže Mesto Šaštín - Stráže 16369,65 17.03.2017
Dod.č. 2 Ku KP/260/2015/BVS Odplatný prevod infraštruktúry a zmluva o budúcej kúpnej zmluve, Obytný súbor vilových domov EURODOM RS facility services, s.r.o. 168625,2 10.03.2017
VB/54/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1460/1, k.ú. Senec RNDr. Oskár Barán, Senec 06.03.2017
VB/15/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1027/4, k.ú. Rača Božena Bieliková, Komárno 360 01.03.2017
VB/16/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1027/4, k.ú. Rača Mária Brandisová, Bratislava 315 20.02.2017
KP/13/2017/BVS Predaj pozemku p.č. 4846/14, k.ú. Svätý Jur Mgr. Eva Mrafková, Svätý Jur 115 14.02.2017
VB/49/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1536/1, k.ú. Senec Mesto Senec 08.02.2017
OST/26/2017/BVS Postúpenie práv a záväzkov z výstavby infraštruktúry MČ Bratislava Vinohrady vodojem Vtáčnik II., Líniová stavba GRAND KOLIBA, s.r.o., BA 100 02.02.2017
OST/27/2017/BVS Prevod projektovej dokumentácie MČ Bratislava Vinohrady vodojem Vtáčnik II., Líniová stavba GRAND KOLIBA, s.r.o., BA 200 02.02.2017
OST/28/2017/BVS Postúpenie práv a záväzkov MČ Bratislava Vinohrady Vtáčnik kanalizácia- Rekonštrukcia kanalizačného zberača Sliačska ul. GRAND KOLIBA, s.r.o., BA 100 02.02.2017
OST/29/2017/BVS Prevod projektovej doumentácie a licenčná zmluva, MČ Bratislava Vinohrady Vtáčnik kanalizácia- Rekonštrukcia kanalizačného zberača Sliačska ul. GRAND KOLIBA, s.r.o., BA 200 02.02.2017
POI/34/2017/BVS Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 372150,42 23.01.2017
Dod.č. 2 Ku BK/362/2012/BVS Budúca kúpna zmluva- Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu MČ BA - Podunajské Biskupice 532992,46 09.01.2017
OST/21/2017/BVS Refundované nákladov na čistenie odpadových vôd Šaštín- Stráže Mesto Šaštín - Stráže 49466,21 09.01.2017

 

 
Aktualizované: 23.05.2019 09:35
TlačiťHore