Logo
Bezhotovostne

Festival vody

Festival vody je súťažná prehliadka projektov žiakov základných škôl a osemročných gymnázií  o vode, ktorú Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. realizuje už od roku 2010. Cieľom festivalu je rozvoj vedomostí  a znalostí detí o pitnej vode - jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre človeka a prírodu. Zároveň sa v procese prípravy tematicky pestrých projektov pod vedením pedagógov a odborných garantov rozvíja ich kritické myslenie, tímový duch a prezentačné schopnosti.

Ako sa zapojiť do súťaže:

 

  1. Vytvorte 2 až 4-členný žiacky tím
  2. Vyberte si tému projektu z ponuky
  3. Vypracujte dvojrozmerný alebo trojrozmerný projekt
  4. Napíšte stručný abstrakt a vyhotovte projektovú fotodokumentáciu
  5. Pošlite prihlášku

 

Uzávierka elektronických prihlášok: 06.11.2023

Súťažné kategórie

Kategória I: 1.-4. ročník ZŠ
Kategória II: 5.-9. ročník ZŠ a 1.-4. ročník osemročných gymnázií

 

Časový harmonogram súťaže

28.9.2023: vyhlásenie súťaže, súťažných kategórií a tém

28.9. - 6.11.2023: prihlasovanie tímov a ich projektov do súťaže

6.11.2023: uzávierka elektronických prihlášok

7.11.2023: výber projektov postupujúcich do finále súťaže a informovanie všetkých zúčastnených tímov

28.11.2023: finále súťaže - prezentácia projektov

 

Priebeh súťaže

Organizátor súťaže Festival vody ponúkne školám témy projektov, na ktorých môžu pracovať dvoj až štvorčlenné tímy žiakov pod vedením pedagóga - odborného garanta.

Žiaci samostatne riešia tému, ktorú si vybrali. Pedagóg pôsobí v skupine ako metodik a konzultant. Napomáha skupine žiakov pri finalizácií projektu. Výsledkom tímovej práce je okrem samotného projektu tiež stručná písomná správa (abstrakt v rozsahu najviac jednej strany formátu A4) a fotodokumentácia projektu.

Najlepšie projekty vybrané odbornou komisiou žiacke tímy predstavia formou posterovej prezentácie (bližšie informácie nájdete v dokumente Pravidlá a podmienky súťaže) počas finále Festivalu vody, ktoré sa uskutoční v priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave. Tímy, ktoré vypracovali tri najlepšie projekty v každej kategórii, získajú vecné ceny.

 

Prihlasovanie do súťaže

Tímy do súťaže prihlasujú príslušní pedagógovia - odborní garanti projektov. Prihlasovanie je možné prostredníctvom elektronického formuláru dostupného na tejto stránke. Spolu s prihláškou sa prikladá abstrakt súťažného projektu vrátane vloženej fotodokumentácie.

 

PRIHLASOVANIE SKONČENÉ, TEŠÍME SA VÁS V ROKU 2024    

Archív výsledkov