Logo

  

+

Bezhotovostne

Festival vody

Festival vody je súťažná prehliadka projektov žiakov základných škôl a osemročných gymnázií  o vode, ktorú BVS, a.s. realizuje už od roku 2010. Cieľom festivalu je rozvoj vedomostí  a znalostí detí o pitnej vode – jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre človeka a prírodu. Zároveň sa v procese prípravy tematicky pestrých projektov pod vedením pedagógov a odborných garantov rozvíja ich kritické myslenie, tímový duch a prezentačné schopnosti.

Cieľová skupina

Žiaci základných škôl a osemročných gymnázií

Súťažné kategórie

Kategória I:    1. – 4. ročník ZŠ
Kategória II:   5. – 9. ročník ZŠ a 1. – 4. ročník osemročných gymnázií

Časový harmonogram súťaže

Október – vyhlásenie súťaže a aktuálnych súťažných tém Festivalu vody
Október – November – prihlasovanie žiackych tímov a riešenie projektov
December – finále súťaže s prezentáciou najlepších žiackych projektov pred odbornou komisiou

Prihlasovanie do súťaže

Po vyhlásení súťaže prihlasuje žiacke tímy pedagóg – vedúci tímu. Prihlasovanie žiackych tímov je možné prostredníctvom elektronického formuláru. Spolu s prihláškou sa zasiela abstrakt súťažného projektu (max. rozsah 1A4). K abstraktu je možné pridať aj fotodokumentáciu projektu.

Priebeh súťaže:

Organizátor Festivalu vody pri vyhlásení súťaže ponúkne školám témy projektov, na ktorých môžu pracovať
2 - 5 členné tímy žiakov.

Základnou požiadavkou je, aby sa žiacky tím do Festivalu vody prihlásil ešte predtým, než začne na projekte pracovať. Do súťaže prihlasuje tím pedagóg.

Žiaci samostatne riešia tému, ktorú si vybrali. Pedagóg pôsobí v skupine ako metodik a konzultant. Napomáha skupine žiakov pri finalizácií projektu.

Výsledkom práce skupiny žiakov je stručná písomná správa (anotácia) z projektu a posterová prezentácia.

Najlepšie práce budú žiaci prezentovať pred odbornou komisiou na finále Festivale vody, ktoré sa bude konať vo Vodárenskom múzeu v Bratislave. Tri najlepšie projekty v každej kategórii sú odmenené vecnými cenami.

Prihlasovanie Festival vody 2022

Výsledky súťaží