Logo
Bezhotovostne

Festival vody

Festival vody je súťažná prehliadka projektov žiakov základných škôl a osemročných gymnázií  o vode, ktorú BVS, a.s. realizuje už od roku 2010. Cieľom festivalu je rozvoj vedomostí  a znalostí detí o pitnej vode – jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre človeka a prírodu. Zároveň sa v procese prípravy tematicky pestrých projektov pod vedením pedagógov a odborných garantov rozvíja ich kritické myslenie, tímový duch a prezentačné schopnosti.

Cieľová skupina

Žiaci základných škôl a osemročných gymnázií

Súťažné kategórie

I.  Kategória  1. – 4. ročník ZŠ
II. Kategória 5. – 9. ročník ZŠ a 1. – 4. ročník osemročných gymnázií

Časový harmonogram súťaže

Október – vyhlásenie súťaže a aktuálnych súťažných tém Festivalu vody
Október – November – prihlasovanie žiackych tímov a riešenie projektov
December – finále súťaže s prezentáciou najlepších žiackych projektov pred odbornou komisiou

Prihlasovanie do súťaže

Po vyhlásení  súťaže prihlasuje žiacke tímy pedagóg – vedúci tímu. Spolu s prihláškou sa zasiela abstrakt súťažného projektu (max. rozsah 1A4). K abstraktu je možné pridať aj fotodokumentáciu projektu.

Priebeh súťaže:

  • Organizátor Festivalu vody pri vyhlásení súťaže ponúkne školám témy projektov, na ktorých môžu pracovať 2-5 členné tímy žiakov.
  • Základnou požiadavkou je, aby sa žiacky tím do Festivalu vody prihlásil ešte predtým, než začne na projekte pracovať. Do súťaže prihlasuje tím pedagóg.
  • Žiaci samostatne riešia tému, ktorý si vybrali. Pedagóg pôsobí v skupine ako metodik a konzultant. Napomáha skupine žiakov pri finalizácií projektu.
  • Výsledkom práce skupiny žiakov je stručná písomná správa (anotácia) z projektu a posterová prezentácia.
  • Najlepšie práce budú môcť žiaci prezentovať pred odbornou komisiou na finále Festivale vody, ktoré sa koná vo Vodárenskom múzeu v Bratislave. Tri najlepšie projekty v každej kategórii sú odmenené vecnými cenami.

Pozrite si výsledky a fotogalériu posledných ročníkov.