Neoprávnené napojenie na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu

Neoprávnené napojenie v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., znamená neoprávnené napojenie na verejný vodovod alebo na verejnú kanalizáciu, ktorých prevádzkovateľom resp. vlastníkom je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „BVS“), realizované inou ako oprávnenou osobou poverenou BVS a neoprávnený odber vody z verejného vodovodu a neoprávnené vypúšťanie komunálnych odpadových vôd (ďalej len „odpadové vody“) do verejnej kanalizácie.
V zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „Zákon č. 442/2002“) sa žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu môže pripojiť na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu len na základe písomnej zmluvy uzatvorenej s vlastníkom resp. prevádzkovateľom verejného vodovodu .

Odberateľ, ktorý odoberá vodu bez uzatvorenej zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd s BVS, sa definuje v zmysle uvedeného zákona ako neoprávnený, čiže „čierny odberateľ“.

Producent, ktorý vypúšťa odpadovú vodu do verejnej kanalizácie bez uzatvorenej zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, resp. inej predmetnej zmluvy s BVS, sa definuje v zmysle uvedeného Zákona č. 442/2002 ako neoprávnený, čiže „čierny producent“. 

Neoprávnený odber pitnej vody z verejného vodovodu 

V zmysle § 25 ods.1 písm. a) až f) Zákona č. 442/2002 sa neoprávneným odberom vody z verejného vodovodu rozumie:

· odber bez uzatvorenej zmluvy o dodávke pitnej vody alebo v rozpore s takouto zmluvou,
· odber pred meradlom (§ 29 ods. 7) alebo odber po odstránení meradla,
· odber s používaním meradla, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odber nezaznamenáva alebo zaznamenáva odber menší, ako je skutočný,
· odber s používaním meradla, na ktorom bolo poškodené zaistenie proti neoprávnenej manipulácii,
· odber s použitím požiarneho obtoku na iné účely ako požiarne,
· odber bez súhlasu prevádzkovateľa.

Kto neoprávnene odoberá vodu z verejného vodovodu, je povinný nahradiť spôsobenú škodu prevádzkovateľovi verejného vodovodu.

Neoprávnenému odberateľovi BVS nezaručuje dodávku pitnej vody bez technických a kvalitatívnych závad a takáto voda môže ohroziť zdravie človeka.

V prípade neoprávneného odberu pitnej vody z verejného vodovodu zároveň dochádza k trestnému činu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. e/ Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.

Neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie

V zmysle § 25 ods.3 písm. a) až f) Zákona č. 442/2002 sa neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie rozumie:

· vypúšťanie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd alebo v rozpore s takouto zmluvou,
· vypúšťanie v rozpore s podmienkami ustanovenými prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie,
· vypúšťanie bez merania, ak je dohodnuté alebo je v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve o odvádzaní odpadových vôd,
· vypúšťanie s používaním meradla, ktoré nie je umiestnené podľa rozhodnutia prevádzkovateľa verejnej kanalizácie,
· vypúšťanie s používaním meradla, ktoré v dôsledku zásahu množstvo nezaznamenáva alebo zaznamenáva menšie množstvo, ako je skutočné,
· vypúšťanie s používaním meradla, na ktorom je poškodené zaistenie proti neoprávnenej manipulácii.

Kto neoprávnene vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie, je povinný nahradiť spôsobenú škodu prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie.

V prípade neoprávneného vypúšťania odpadovej vody do verejnej kanalizácie sa producent dopúšťa priestupku podľa § 40 ods. 1 písm. e/ Zákona č. 442/2002.

Kvalita, ako aj cena dodávky pitnej vody verejným vodovodom ako aj cena odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre každého zmluvného odberateľa súvisí aj s odberom vody a vypúšťaním odpadových vôd samotných neoprávnených odberateľov a producentov. Preto by malo byť v záujme každého obyvateľa dohliadnuť na to, aby mali všetci odberatelia a producenti v jeho okolí uzatvorenú zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd.

BVS vykonáva pravidelné preverovanie potenciálnych neoprávnených odberateľov a producentov priamo v teréne a rieši s nimi celý proces až po uzatvorenie zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd a montáž vodomeru.

Neoprávnený odberateľ alebo producent je povinný uhradiť BVS náklady súvisiace so zistením neoprávneného napojenia, neoprávneného odberu pitnej vody z verejného vodovodu alebo neoprávneného vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie v zmysle Cenníka výkonov a služieb BVS, a.s.,  a v zmysle platných Všeobecných obchodných podmienok ako aj náhradu škody za odobraté množstvo vody z verejného vodovodu resp. vypustené množstvo odpadovej vody do verejnej kanalizácie.

Do doby uzatvorenia zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd môže byť zo strany BVS prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu. V poslednom rade sa pristupuje k podaniu trestného oznámenia za krádež vody a ohrozenie zdravia človeka.

V prípade, že máte podozrenie na neoprávnený odber pitnej vody z verejného vodovodu alebo na neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie (napr. aj pri prečerpávaní septiku, prečerpávaní podzemných vôd zo stavebnej jamy, atď.) môžete nás o tom informovať e-mailom, telefonicky alebo osobne na zákazníckych centrách, prípadne môžete priložiť aj fotodokumentáciu.

Ďakujeme vám za uvedomelosť a zodpovedný prístup.


 

 
Aktualizované: 08.11.2019 08:38
TlačiťHore