Fakturácia

Fakturácia vodného a stočného sa vykonáva na základe odpočtu vodomeru, spravidla každý mesiac pre odberné miesta so spotrebou vyššou ako 75 m3 mesačne. Pre ostatné odberné miesta sa vykonáva odpočet vodomerov raz ročne a mimoriadne vždy pri zmene ceny vodného a stočného, pričom sú v pravidelných intervaloch zákazníkom priebežne zasielané faktúry za opakované dodanie tovaru a služby (ODTaS) na základe predpokladanej spotreby na odbernom mieste (mesačne, štvrťročne, polročne). Po vykonaní odpočtu vodomeru je vystavená vyúčtovacia faktúra, v ktorej sú zohľadnené všetky vystavené faktúry za ODTaS vo fakturovanom období. Pri odberných miestach s nízkou spotrebou je vystavená len vyúčtovacia faktúra jedenkrát za rok na základe odpočtu vodomeru.

V prípade, ak množstvo vody dodanej verejným vodovodom nie je merané určeným meradlom, množstvo odoberanej vody sa určí smernými číslami spotreby vody (paušálne podľa Vyhlášky 397/2003 Ministerstva životného prostredia SR).

V prípade neprístupnosti meradla sa odberateľovi fakturuje vodné a stočné vo výške priemerného množstva dodanej vody a vody odvedenej za predchádzajúce obdobie.

Vzory faktúr

Faktúra za ODTaS

Vyúčtovacia faktúra

 

 
Aktualizované: 08.08.2018 13:50
TlačiťHore