Zrážková voda

Zrážková voda sa považuje za odpadovú vodu. Pokiaľ ju vypúšťate do kanalizácie musí byť v zmluve na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou uvedený výpočet množstva zrážkových vôd:

  • Spôsob výpočtu množstva odvádzaných zrážkových vôd do VK stanovuje Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.397/2003 Z. z.
  • Plochami pre účel výpočtu zrážkových vôd sa rozumejú (strechy, spevnené plochy, plochy s vegetáciou ...)
  • Údaje o zastavaných a spevnených plochách sa čerpajú z listu vlastníctva predmetnej nehnuteľnosti, vynásobia sa súčiniteľom odtoku podľa povrchu plôch, pričom:
  • Kategória plochy A - zastavané a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové povrchy) majú súčiniteľ odtoku 0,9
  • Kategória plochy B - čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaným pieskom, štrkom a pod.) majú súčiniteľ odtoku 0,4
  • Kategória plochy C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) majú súčiniteľ odtoku 0,05.

Tým sa vypočítajú tzv. redukované plochy, ktoré sú uvedené v obchodnej zmluve.

Z údajov dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu, ktorý poskytuje Slovenský hydrometeorologický ústav za obdobie predchádzajúcich piatich rokov, sa vypočíta
ročný priemer
pre fakturačné obdobie. Úhrn je počítaný podľa lokalít a aktualizuje sa aspoň raz za tri roky. Týmto priemerom sa vynásobia redukované plochy.

Výpočet:

Redukovaná plocha (m2) x ročný úhrn zrážok (m) = ročný objem zrážkových vôd (m3/rok)
Ročný objem zrážkových vôd / 365 (dní) = denný objem vôd z povrchového odtoku
Denný objem vôd z povrchového odtoku x počet dní uvedený na faktúre = fakturovaný objem vôd z povrchového odtoku
Vypočítané množstvo vody odvedené z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie sa účtuje v sadzbe stočného.

Hodnoty priemerného ročného úhrnu atmosférických  zrážok v mm za obdobie 2006 - 2010, pre vybrané lokality
Lokalita R [mm] Lokalita R [mm]
Skalica 641,6 Pezinok 762,5
Holíč 694,7 Svätý Jur 795,8
Gbely 680,3 Most pri Bratislave 668,4
Myjava            760,0 Šamorín 641,1
Brezová pod Bradlom 811,4 Mierovo 661,6
Jablonica 730,4 Kráľová pri Senci 630,4
Smrdáky 732,7 Modra 825,2
Senica 732,7 Častá 834,2
Šaštín-Stráže 705,9 Dojč 705,9
Prievaly 712,3 Šajdíkové Humence 732,7
Sološnica 789,0 Štefanov 705,9
Malacky 718,9 Petrova Ves 680,3
Zohor  730,6 Bratislava 742,9
Senica                  732,7  
 
Aktualizované: 18.07.2013 14:09
TlačiťHore