Vodné a stočné

Vodné – je platba za pitnú vodu dodávanú z verejného vodovodu, to znamená za výrobu a distribúciu pitnej vody

Stočné – je platba za vodu odvádzanú verejnou kanalizáciou, to znamená za odvedenie (odkanalizovanie) odpadovej vody a jej čistenie

Ako sa tvoria ceny vodného a stočného?

Ceny stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojim Rozhodnutím, ktoré je zverejňované vo Vestníku úradu, na internetovej stránke úradu www.urso.gov.sk.

BVS, a.s., navrhuje cenu vodného a stočného na nasledujúce regulačné obdobie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu – Výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Spôsob výpočtu ceny zohľadňuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré možno do ceny vodného a stočného započítať, výšku primeraného zisku a plánovaný objem dodanej pitnej (odvedenej odpadovej) vody v nasledujúcom roku.

Aktuálne ceny vodného a stočného nájdete v platnom cenníku BVS.

 

 
Aktualizované: 18.07.2013 14:05
TlačiťHore