Ďalšie služby poskytované BVS, a.s.

Okrem služieb vyplývajúcich z regulovanej činnosti ako sú výroba a dodávka pitnej vody (vodné), odvádzanie a čistenie odpadovej vody (stočné), distribúcia pitnej vody verejným vodovodom (služba poskytovaná obecným vodárenským spoločnostiam), poskytuje BVS, a.s., aj nasledujúce služby:

Laboratórne činnosti

V prípade záujmu o laboratórne činnosti je potrebné podať si písomnú objednávku, ktorá musí obsahovať nasledujúce údaje:

  • údaje potrebné k vypracovaniu faktúry (adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo účtu)
  • špecifikáciu skúšky (t. z. či ide o rozbor pitnej alebo odpadovej vody),požadovaný rozsah ukazovateľov, počet vzoriek
  • presné miesto odberu vzorky, kontaktnú osobu, telefónne číslo, prípadne e-mail

Vytyčovanie vedenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie

V prípade záujmu o vytýčenie sietí je potrebné podať si písomnú objednávku, ktorá musí obsahovať nasledujúce údaje a prílohy:

  • všetky údaje potrebné k vypracovaniu faktúry (adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo účtu)
  • kontaktnú osobu, telefónne číslo, prípadne e-mail
  • mapu so zakreslenými sieťami, potvrdenú oddelením vyjadrovacích činností BVS, a. s., s vyznačeným záujmovým územím

Prenájom hydrantového nadstavca

Prenajať hydrantový nadstavec si môže iba právnická osoba resp. fyzická osoba podnikateľ. Pri prenájme hydrantového nadstavca je potrebné zložiť zálohu 189 €.

Odberateľ si musí podať písomnú objednávku, ktorá musí obsahovať nasledujúce údaje a prílohy:

  • všetky údaje potrebné k vypracovaniu zmluvy resp. faktúry (adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo účtu)
  • údaje o zodpovednej osobe vrátane kontaktného telefónneho čísla
  • určenie miesta osadenia hydrantového nadstavca, účel a čas (od – do) jeho využitia
  • kópiu výpisu z obchodného registra

Prenájom objektu vodárenského múzea a vzdelávacieho centra na komerčné účely

 

Služby a práce na základe špecifickej požiadavky zákazníka (napr. opis faktúry, výpis z histórie karty odberného miesta, a pod)

Písomnú objednávku vrátane potrebných príloh môžete zaslať prostredníctvom:

pošty: na korešpondenčnú adresu Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

faxu: na t.č. 02/48 253 510

e-mailu: na adresu

Možnosť preskúšania vodomeru

Ak má zákazník pochybnosti o správnosti údajov nameraných na vodomere alebo zistí poruchu na vodomere, má právo požiadať vlastníka verejného vodovodu (BVS) o jeho preskúšanie. Zákazník má možnosť kontroly stavu na demontovanom vodomere do 7 pracovných dní odo dňa demontáže, v zmysle pokynu, ktorý je uvedený na montážnom liste. Zákazník môže požiadať o preskúšanie demontovaného vodomeru podľa § 30 zák. č. 442/2002 Z.z. v termíne do 15 pracovných dní odo dňa demontáže vodomeru.

 
Aktualizované: 14.05.2013 16:01
TlačiťHore