Ako mám postupovať v prípade, že chcem zmeniť odberateľa na odbernom mieste?

K zmene odberateľa je potrebné podať poštou, e-mailom alebo osobne na ktoromkoľvek kontaktnom centre vyplnené tlačivo Hlásenie zmeny odberateľa na odbernom mieste. K žiadosti je potrebné priložiť k nahliadnutiu požadované prílohy uvedené na druhej strane žiadosti.

Na tlačive je nevyhnutné uviesť stav vodomeru. Vyplnené tlačivo musí byť podpísané ohlasujúcim aj prihlasujúcim sa odberateľom, čím zároveň prejavia súhlas so stavom vodomeru. V zmysle zákona č. 442/2002, paragraf 26, ods. 1, písm. h), sú odberateľ a producent povinní oznámiť vlastníkovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu. Zároveň v zmysle platných Všeobecných obchodných podmienok, čl. VI. bod 12, je pri zmene odberateľa pôvodný odberateľ povinný nahlásiť nového odberateľa. Ak si svoju povinnosť nesplní, je povinný platiť dodávateľovi vodné a stočné až do uzatvorenia zmluvy medzi dodávateľom a novým odberateľom.

Po zrealizovaní zmeny odberateľa vám budú predložené, resp. zaslané na podpis dve vyhotovenia Zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd vrátane prijatých príloh od žiadateľa.

Čo sa stane ak sa nový odberateľ nepodpíše Zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd?

V prípade, že neobdržíme odberateľom podpísanú „Zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd“ napriek nami zaslaným výzvam, je BVS, a.s., oprávnená v zmysle „Všeobecných obchodných podmienok" prerušiť dodávku pitnej vody pre predmetnú nehnuteľnosť, nakoľko tým dochádza k neoprávnenému odberu vody, resp. neoprávnenému odvádzaniu odpadových vôd.

Je pri zmene odberateľa z dôvodu úmrtia potrebné dokladať k listu vlastníctva aj úmrtný list?

Áno, je potrebné predložiť k nahliadnutiu úmrtný list. V prípade, že ešte nemáte nový list vlastníctva, stačí predložiť k nahliadnutiu právoplatné dedičské rozhodnutie.

Som odberateľ – fyzická osoba a chcem zmeniť odberateľa na svoju firmu. Ako mám postupovať?

Áno, postupujte rovnako ako pri zmene odberateľa na odbernom mieste.

Po pridelení čísla domu po kolaudácii, chcem požiadať o zmenu adresy odberného miesta. Čo musím urobiť?

K aktualizácii adresy je potrebné podať si poštou, emailom alebo osobne na ktoromkoľvek kontaktnom vyplnené tlačivo „Oznámenie zmeny osobných údajov“. K žiadosti je potrebné priložiť k nahliadnutiu kolaudačné rozhodnutie.

Po zrealizovaní aktualizácie údajov vám budú predložené, resp. zaslané na podpis dve vyhotovenia Zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, vrátane prijatých príloh od žiadateľa.

Zmenil/a som trvalé bydlisko (sídlo spoločnosti) a chcem zmeniť adresu zasielania faktúr. Ako mám postupovať?

Ak sa mení trvalé bydlisko, resp. sídlo spoločnosti, je potrebné podať si poštou, e-mailom alebo osobne na ktoromkoľvek kontaktnom centre vyplnené tlačivo „Oznámenie zmeny osobných údajov“. V tlačive označte všetky požadované zmeny. K žiadosti je potrebné priložiť k nahliadnutiu doklad preukazujúci uvedenú zmenu.

Po zrealizovaní aktualizácie údajov vám budú predložené, resp. zaslané na podpis dve vyhotovenia Zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, vrátane prijatých príloh od žiadateľa.

Chcem zmeniť korešpondenčnú adresu. Ako mám postupovať?

O zmenu korešpondenčnej adresy je možné požiadať poštou, telefonicky na telefónnom čísle nášho call centra, počas pracovných dní v čase od 7.00 do 16.00 hod., alebo je potrebné osobne podať vyplnené tlačivo „Oznámenie zmeny osobných údajov“ na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, a.s.

Som Váš zmluvný partner a chcem nahlásiť zmenu priezviska po sobáši, ako mám postupovať?

Ak sa mení priezvisko zmluvného partnera, je potrebné podať poštou, e-mailom alebo osobne na ktoromkoľvek kontaktnom centre vyplnené tlačivo „Oznámenie zmeny osobných údajov“. K žiadosti je potrebné priložiť/doložiť k nahliadnutiu doklad preukazujúci uvedenú zmenu (OP, sobášny list).
Po zrealizovaní aktualizácie údajov, vám budú predložené resp. zaslané na podpis dve vyhotovenia Zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, vrátane prijatých príloh od žiadateľa.

 

 
Aktualizované: 04.11.2010 07:26
TlačiťHore