Má Bratislavská vodárenská spoločnosť stanovené technické podmienky pripojenia alebo odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod/verejnú kanalizáciu a technické podmienky zriaďovania alebo odstraňovania vodovodnej/kanalizačnej prípojky?

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (ďalej len „BVS, a.s.“) ako vlastník alebo prevádzkovateľ verejného vodovodu (ďalej len „VV“) a verejnej kanalizácie (ďalej len „VK“) v rámci svojej územnej pôsobnosti zverejnila na svojej internetovej stránke dokument: „Technické podmienky pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a technické podmienky zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.“, v rámci ktorých upravila vzájomné práva a povinnosti BVS, a.s., a žiadateľov, bližšie upravila proces a podmienky pripojenia a odpojenia nehnuteľností, ako aj podmienky zriaďovania a odstraňovania pripojenia na VV a VK.
Pre účely TP majú pojmy uvedené nižšie nasledujúci význam:

1.     Technické podmienky pripojenia – znamenajú spoločné technické podmienky pripojenia:

a.   na VV určené BVS, a.s., týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na VV vrátane technických podmienok umiestnenia a parametrov vodovodnej prípojky, vodomeru a vodomernej šachty,

b.   na VK určené BVS, a.s., týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na VK, vrátane technických podmienok umiestnenia a parametrov kanalizačnej prípojky, meradla a revíznej kanalizačnej šachty.

 

2.     Technické podmienky odpojenia – znamenajú spoločné technické podmienky odpojenia:

a.   od VV určené BVS, a.s., týkajúce sa najmä miesta a spôsobu odpojenia od VV vrátane technických podmienok demontáže meradla a odpojenia vodovodnej prípojky od VV,

b.   od VK určené BVS, a.s., týkajúc sa najmä miesta a spôsobu odpojenia od VK vrátane technických podmienok  demontáže meradla a odpojenia kanalizačnej prípojky od VK.

 

Ako mám postupovať ak si chcem zriadiť vodovodnú prípojku pre nehnuteľnosť doposiaľ bez pripojenia na verejný vodovod?

V prípade, že ste sa rozhodli realizovať vodovodnú prípojku:

  • Pred spracovaním projektovej dokumentácie je potrebné získať prvotné informácie o existencii verejného vodovodu a kanalizácie v záujmovej lokalite a informatívne ich zakresliť do vlastnej kópie katastrálnej mapy. Informácie a zákres získate v niektorom z našich kontaktných centierčase vyhradenom pre zákazníkov na zákresy a technické konzultácie. Je potrebné, aby ste si so sebou priniesli kópiu katastrálnej mapy a pri nezastavaných územiach a okrajových lokalitách je potrebné priniesť aj situáciu širších vzťahov. 
  • Na základe informácie o existencii verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie v danej lokalite v prevádzke BVS odporúčame dať si v teréne vytýčiť trasy a hĺbky verejného vodovodu a kanalizácie na základe Objednávky na práce. K Objednávke na práce (na vytýčenie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie) je potrebné priložiť informatívny zákres verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v prevádzke BVS potvrdený v niektorom z kontaktných centier BVS a túto je potrebné doručiť do podateľne spoločnosti alebo do niektorého z kontaktných centier BVS.
  • Údaje získané vytýčením je potrebné zapracovať do projektovej dokumentácie navrhovanej stavby a návrhu vodovodnej a kanalizačnej prípojky.

- kópiu z katastrálnej mapy nie staršiu ako 3 mesiace (overená kópia) alebo výtlačok z www.katasterportal.sk nie starší ako 5 pracovných dní, v prípade prerozdelenia pozemkov aj geometrický plán na prerozdelenie nehnuteľností;

- doklad preukazujúci majetkovú podstatu (napr. originál  listu vlastníctva k nahliadnutiu, overená kópia nie staršia ako 3 mesiace alebo výtlačok z www.katastreportal.sk nie starší ako 5 pracovných dní, prípadne návrh na vklad do katastra s doložkou vklad povolený, originál k nahliadnutiu alebo overená kópia);

- doklady oprávňujúce na podnikanie alebo činnosť (výpis z obchodného registra, živnostenský list, zriaďovaciu listinu, osvedčenie o podnikaní, zmluva o dielo, mandátna zmluva, zmluva o výkone správy a pod.) – originály dokladov nie staršie ako 3 mesiace k nahliadnutiu a fotokópie dokladov alebo doklady stiahnuté a vytlačené z www.orsr.sk , www.zrsr.sk , www.minv.sk;

- v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená vlastníkom nehnuteľnosti, doložené splnomocnenie - úradne overené -   na právne úkony súvisiace s nakladaním pripájanej nehnuteľnosti;

- v prípade napojenia na cudziu vodovodnú prípojku s umiestnením vodomeru na „T“ kus v cudzej vodomernej šachte overené tlačivo BVS – obidvoma stranami (notár, matrika ) „Dohoda o pripojení na vodovodnú prípojku (T – kus)“;

- v prípade umiestnenia vodomernej šachty na cudzom pozemku obidvoma stranami overené tlačivo BVS (notár, matrika) „Dohoda o umiestnení vodomernej šachty“. V prípade podielových spoluvlastníkov pozemkov požadujeme predložiť „Dohodu“ od všetkých podielových spoluvlastníkov;

- projektovú dokumentáciu stavby spolu so situáciou umiestnenia stavby a jednoznačným popisom existujúceho stavu a navrhovaného riešenia pripojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu (resp. uvedenie iného spôsobu odvádzania odpadových vôd – splaškových a dažďových) alebo inú projektovú dokumentáciu k investičnej činnosti. Projektovú dokumentáciu požadujeme vypracovať v súlade s platnými Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a technickými podmienkami zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.;

 

  • Vyjadrenie k vašej žiadosti bude písomne vypracované v zákonom stanovenej lehote - do 30 dní od doručenia vašej žiadosti o vyjadrenie do BVS. Vyjadrenie vám zašleme na adresu uvedenú v predloženej žiadosti o vyjadrenie.
  • Po podaní tejto žiadosti vás bude  kontaktovať oddelenie vodovodných a kanalizačných prípojok a dohodne si termín kontroly.
  • Ak budete mať potvrdené, že spĺňa technické podmienky, bude vám predložená zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd k podpisu.
  • Následne vám bude po telefonickom dohovore o dohodnutom termíne pripojenia zrealizované pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod.
  • Na zriadenie prípojky majú rozhodujúci vplyv klimatické podmienky. BVS vykonáva montáž vodomeru s prípojkou len za predpokladu, že v deň montáže predpovedaná teplota vzduchu zverejnená v predchádzajúci deň medzi 12.00 až 18.00 hod. v príslušnom okresnom meste (obci) neklesne pod 5 °C (podľa predpovedných údajov uverejnených na internetovej stránke SHMÚ www.shmu.sk – sekcia: produkty SHMÚ – Meteorológia – MODEL ALADIN do 3 dní – Meteogram – do 3 dní).

 

Ako mám postupovať ak si chcem zriadiť kanalizačnú prípojku pre nehnuteľnosť doposiaľ bez pripojenia na verejnú kanalizáciu?

K zriadeniu pripojenia na verejnú kanalizáciu je potrebné podať si Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii na tlačive BVS, a.s. „Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii“. Neoddeliteľnú súčasť žiadosti tvoria prílohy, ktorých popis je rozpísaný v otázke Ako mám postupovať, ak si chcem zriadiť vodovodnú prípojku pre nehnuteľnosť doposiaľ bez pripojenia na verejný vodovod?“ Na základe uvedenej žiadosti vám oddelenie vyjadrovacích činností BVS, a.s., vypracuje (v zákonom stanovenej lehote do 30 dní od doručenia) vyjadrenie BVS, a.s., a zašle na adresu uvedenú v predloženej žiadosti o vyjadrenie. Po obdržaní kladného vyjadrenia k projektovej dokumentácii a po splnení podmienok uvedených vo vyjadrení BVS, a.s., (napr. osadenie revíznej kanalizačnej šachty, realizácia výkopových prác atď.)  podáte písomne na našu korešpondenčnú adresu alebo osobne v jednom z našich kontaktných centierŽiadosť o preverenie technických podmienok na pripojenia na verejnú kanalizáciu. Následne vás bude kontaktovať oddelenie vodovodných a kanalizačných prípojok a dohodne si termín kontroly splnenia technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu. Ak budete mať pri kontrole potvrdené splnenie technických podmienok pripojenia sa na verejnú kanalizáciu, technický pracovník vám na mieste predloží na podpis zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd.

 

Ako mám postupovať, ak chcem požiadať o pripojenie nehnuteľnosti podliehajúcej územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu na verejný vodovod a kanalizáciu?

Postup je totožný s postupom uvedeným vyššie v otázke: „Ako mám postupovať, ak si chcem zriadiť vodovodnú/kanalizačnú prípojku pre nehnuteľnosť doposiaľ bez pripojenia na verejný vodovod/verejnú kanalizáciu?“

 

Ako mám postupovať ak chcem umiestniť šachtu na cudzom pozemku?

V prípade umiestnenia vodomernej šachty na cudzom pozemku je potrebné k žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii priložiť vyplnené tlačivo – „Dohoda o umiestnení vodomernej šachty“. Podpisy na Dohode o umiestnení vodomernej šachty musia byť úradne overené (notár, matrika). V prípade podielových spoluvlastníkov pozemkov požadujeme predložiť dohodu podpísanú všetkými podielovými spoluvlastníkmi.

 

Ako mám postupovať ak chcem umiestniť vodomer do cudzej šachty?

V prípade súhlasu majiteľa vodovodnej prípojky je k žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii potrebné priložiť vyplnené tlačivo „Dohoda o pripojení na vodovodnú prípojku (T – kus)“. Podpisy na dohode o pripojení na vodovodnú prípojku musia byť úradne overené (notár, matrika).

Vodomerná šachta musí spĺňať platné „Technické podmienky pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a technické podmienky zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.“

 

Aké rozmery má mať vodomerná šachta?

Technické zásady riešenia pri navrhovaní a realizácii vodomernej šachty sú uvedené v dokumente „Technické podmienky“ v časti VI. Technická špecifikácia pripojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, bod 1. Technická špecifikácia vodovodnej prípojky, písm. b Technické zásady riešenia pri navrhovaní a realizácii vodomernej šachty.

 

Aké zásady sa majú dodržiavať pri zakresľovaní situácie vodovodnej, resp. kanalizačnej prípojky a umiestnení vodomernej, resp. kanalizačnej šachty, ktoré sú potrebné pre vyjadrenie k projektovej dokumentácii?

Technické zásady riešenia pri navrhovaní a realizácii vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky sú uvedené v dokumente „Technické podmienky pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a technické podmienky zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.“ v časti VI. Technická špecifikácia pripojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.

 

Platí sa za vyjadrenie vyhotovené BVS, a.s., k projektovej dokumentácii?

Vodohospodárske vyjadrenie vypracované v zmysle § 17 a § 18 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov je spoplatnené podľa platného Cenníka výkonov a služieb BVS, a.s.

 

Stačí na zakreslenie sietí aj katastrálna mapa vytlačená z internetu?

Áno, je však potrebné, aby bola vo formáte A4 a v nasledovnej mierke: intravilán 1:1000, extravilán 1:2880. Ak je potrebné posúdiť širšie vzťahy, aj v mierke 1:5000, 1:10 000.

 

Aké staré môže byť vyjadrenie k projektovej dokumentácii, ktoré je potrebné priložiť k objednávke na zriadenie (rekonštrukciu) vodovodnej prípojky, prípadne montáž vodomeru?

Vyjadrenie BVS je platné spravidla 2 roky.

Po strate platnosti vyjadrenia ja žiadateľ povinný pred realizáciou prípojok požiadať o nové vyjadrenie, resp. o predĺženie platnosti pôvodného vyjadrenia na tlačive BVS „Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii“ a doložiť prílohy uvedené na druhej strane tlačiva.

 

Sme už pripojení na verejnú kanalizáciu, pracovníci BVS, a.s., však ešte neprišli prebrať pripojenie. Ako máme postupovať?

Na verejnú kanalizáciu je možné pripojenie až po kladnom vyjadrení BVS, a.s., o ktoré musíte požiadať prostredníctvom tlačiva „Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii“. Po obdržaní kladného vyjadrenia k projektovej dokumentácii a po splnení podmienok uvedených vo vyjadrení BVS, a.s., (napr. osadenie revíznej kanalizačnej šachty, realizácia výkopových prác a následného pripojenia na verejnú kanalizáciu) si podáte písomne na našu korešpondenčnú adresu alebo osobne v jednom z našich kontaktných centierŽiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu“. Následne vás bude kontaktovať pracovník oddelenia vodovodných a kanalizačných prípojok a dohodnete si termín kontroly splnenia technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu. Ak budete mať pri kontrole potvrdené splnenie technických podmienok pripojenia sa na verejnú kanalizáciu, technický pracovník vám na mieste predloží na podpis zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd.

 

Kto zabezpečuje vodomery pre obecné vodovody?

Vodomery namontované na vodovodných prípojkách zriadených na vodovodoch, ktoré nie sú v prevádzke BVS, a.s., zabezpečuje obecný úrad alebo ním poverený prevádzkovateľ vodovodu, resp. prevádzkovateľ verejného vodovodu.

 

Musím si zemné práce potrebné pre zriadenie vodovodnej prípojky zabezpečiť sám?

Áno. BVS, a.s., zabezpečuje iba napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod a náklady s tým spojené vám vyúčtuje podľa aktuálneho Cenníka výkonov a služieb BVS, a.s., ktorý je zverejnený na našej internetovej stránke.

 

 
Aktualizované: 26.06.2013 13:26
TlačiťHore