Dostal/a som upomienku a pritom som faktúru uhradil/a. Ako mám postupovať?

Overenie realizácie platby za faktúru je možné telefonicky na telefónnom čísle nášho call centra 0850 123 122 v pracovných dňoch od 7.00 do 16.00 hod.. Ak platbu neevidujeme, je potrebné zaslať nám doklad preukazujúci uskutočnenie úhrady (ústrižok poštovej poukážky, prípadne výpis z bankového účtu) na našu e-mailovú adresu.

Upomienka môže byť vystavená, aj keď bola faktúra uhradená, a to v prípade, ak bola platba faktúry pripísaná na účet BVS, a.s., viac ako 10 dní po lehote splatnosti. V prípade vystavenia upomienky so zmluvnou pokutou je aj v prípade úhrady faktúry potrebné doplatiť zmluvnú pokutu pod variabilným symbolom faktúry, ku ktorej bola upomienka vystavená.

 

Uhradil/a som omylom faktúru pod zlým variabilným symbolom. Ako mám postupovať?

Oznámte nám, prosím, túto skutočnosť telefonicky na telefónnom čísle nášho call centra 0850 123 122 v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 16.00 hod. alebo písomne prostredníctvom pošty alebo e-mailu a uveďte nesprávny variabilný symbol a variabilný symbol, pod ktorým mala byť faktúra uhradená.

 

Chcel/a by som zmeniť doterajší spôsob platby na platbu inkasom. Ako mám postupovať?

Inkasnú platbu je potrebné zriadiť osobne v ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, a.s., vyplnením a podpísaním tlačiva Mandát na inkaso SEPA.

Následne informujete svoju banku predložením fotokópie podpísaného tlačiva Mandát na inkaso SEPA. Tým dávate banke súhlas, že má akceptovať požiadavku BVS, a.s., na inkasovanie platby v deň splatnosti vašej faktúry.


Aký variabilný symbol je potrebné uviesť v banke pri platbe inkasom?

Pri platbe inkasom sa neuvádza žiaden variabilný symbol.


Chcem nahlásiť zmenu čísla bankového účtu. Ako mám postupovať?

Zmenu čísla bankového účtu je potrebné nahlásiť písomne prostredníctvom pošty a e-mailu.

 

Je možné uhrádzať faktúry prostredníctvom internet bankingu?

Áno, platba prostredníctvom internet bankingu je možná. Platbu realizujte prostredníctvom účtu uvedeného na faktúre.


Prečo mi neprechádza platba faktúr inkasom?

Dôvodom môže byť suma faktúry k úhrade nad limit zadaný v banke, nedostatok finančných prostriedkov na vašom účte alebo zmenené číslo vášho účtu, ktoré nám nebolo vami oznámené. Ďalším dôvodom môže byť zadanie variabilného symbolu pri zriadení inkasa.


Dá sa platiť formou SIPO (združenou platbou)?

Nie, za naše služby sa formou SIPO platiť nedá.


Omylom som dvakrát uhradil/a tú istú faktúru. Ako mám postupovať?

Požiadajte nás, prosím, písomne o vrátenie preplatku. Môžete tak urobiť poštou a e-mailom. V žiadosti je potrebné uviesť aj vami požadovaný spôsob vrátenia preplatku, to znamená bankovým prevodom, poštovou poukážkou. Ak však pri kontrole zistíme akúkoľvek neuhradenú pohľadávku po lehote splatnosti, môže byť duplicitná platba použitá na úhradu tohto nedoplatku.

 

Aké sú pravidlá pri fakturácii?

Fakturácia vodného a stočného sa vykonáva na základe odpočtu vodomeru v pravidelných fakturačných cykloch, ktoré určí BVS, a.s. V prípade, že nie je možné odčítať stav vodomeru, zanechá odpočtár zákazníkovi odpočtovú kartičku na samonahlásenie stavu. Ak zákazník do 5-tich dní nenahlási stav na vodomere do BVS, a.s., fakturuje sa mu množstvo dodanej vody priemerom, resp. odhadom.

Z dôvodu zefektívnenia a skvalitnenia služieb naša spoločnosť zmenila od 1. 10. 2010 v zmysle platného zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov dodávanie tovaru a služby na opakované dodanie tovaru a služby. V praxi to znamená, že podľa stanoveného harmonogramu budú vystavené faktúry za opakované dodanie tovaru a služby na základe dlhodobej priemernej spotreby pitnej vody, resp. produkcie odpadových vôd na odbernom mieste. Minimálne raz ročne bude vystavená vyúčtovacia faktúra na základe reálneho odpočtu meracieho zariadenia (vodomeru).

Ak je vytvorené samostatné odberné miesto na fakturáciu vôd z povrchového odtoku (výpočet podľa prílohy č. 2 k vyhláške č. 397/2003 Z. z.), pre fyzické osoby je periodicita fakturácie polročne k 30. 6. a k 31. 12. a pre právnické osoby mesačne k poslednému dňu v mesiaci.

Pre odberné miesta, kde je vodné, prípadne stočné stanovené len podľa výpočtu (príloha č. 1 k vyhláške č.397/2003 Z. z.), je periodicita fakturácie štvrťročne.


Ako môžem namietať voči faktúre?

Pred podaním námietky, resp. reklamácie je potrebné overiť si skutočný stav na vašom vodomere. Námietky, resp. reklamáciu faktúry je možné uplatniť iba písomnou formou (poštou), osobne (prostredníctvom kontaktných centier) alebo elektronicky (e-mailom na ), bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia príslušnej faktúry. Reklamácia faktúry však nie je dôvodom na jej neuhradenie.

 

Aká je doba splatnosti faktúr a aké sú sankcie z omeškania?

Faktúra za vodné a stočné má štandardnú splatnosť 14 dní od jej odoslania a v prípade formy úhrady inkasom je splatnosť faktúry 21 dní od jej odoslania. Dovoľujeme si vás upozorniť, že splatnosťou sa rozumie dátum, kedy má byť dlžná suma pripísaná na náš účet. Pri nezaplatení v lehote splatnosti akejkoľvek faktúry vystavenej v zmysle platnej zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok sa účtuje zmluvná pokuta v zmysle platných Všeobecných obchodných podmienok za každú takúto faktúru. V prípade neuhradenia faktúry za vodné a stočné po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti môže dodávateľ prerušiť dodávku vody. Výška poplatku za obnovenie dodávky vody prerušenej z dôvodu neplatenia je zverejnená v aktuálnom Cenníku výkonov a služieb BVS, a.s.

 

Prečo nie je na Vašej faktúre pečiatka a podpis?

Aktuálna faktúra spoločnosti BVS, a.s., spĺňa všetky náležitosti platného daňového dokladu. V zmysle § 71 zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty nie je potrebné, aby faktúra obsahovala pečiatku a podpis.

 

 
Aktualizované: 05.11.2010 10:57
TlačiťHore