Čo znamená „odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie“, za čo je to platba?

Je to platba za odvádzanie vôd z povrchového odtoku (zrážkových – dažďových vôd), ktoré producent vypúšťa priamo kanalizačnou prípojkou svojej nehnuteľnosti alebo prostredníctvom uličnej kanalizačnej vpuste do verejnej kanalizácie. Vody z povrchového odtoku je možné vypúšťať do verejnej kanalizácie z plôch, ktoré sú v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody a sú rozdelené do nasledovných kategórií podľa charakteru plochy na:
Kategória plochy A – zastavané a málo priepustné spevnené plochy (strechy domov, betónové, asfaltové plochy dvora, cesty a pod.)
Kategória plochy B – čiastočne priepustné spevnené plochy (zámková dlažba, dlažby s priepustným špárovaním, plochy pokryté štrkom a pod.)
Kategória plochy C – dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávnaté plochy, záhrady a pod.)

Aký je spôsob výpočtu množstva vôd odvedených z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie?

Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvedených verejnou kanalizáciou sa stanovuje na základe Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003. Ročné množstvo vôd odvedených z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie sa vypočíta súčinom plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie (väčšinou je to zastavaná plocha nehnuteľnosti), súčiniteľa odtoku (ktorý je závislý od charakteru povrchu plochy – kategória A, B, C) a ročného priemeru z dlhodobého zrážkového úhrnu (ktorý je závislý od lokality, podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu za obdobie predchádzajúcich 5 rokov).
Kategória plochy A – pre zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy: strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod. = súčiniteľ odtoku 0,9.
Kategória plochy B – pre čiastočne priepustné spevnené plochy: dlažby s vyspárovaným pieskom, štrkom a pod. = súčiniteľ odtoku 0,4.
Kategória plochy C – pre dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou: trávniky, záhrady a pod. = súčiniteľ odtoku 0,05.
Výpočet:
Kategória plochy A (m2) x 0,9 + kategória plochy B (m2) x 0,4 + kategória plochy C (m2) x 0,05 = redukovaná plocha (m2). Redukovaná plocha (m2) x ročný úhrn zrážok (m/rok) = ročný objem zrážkových vôd (m3/rok). Vo faktúre je vyúčtované také množstvo z celkového ročného množstva odvedených vôd, ktoré zodpovedá presne počtu dní uvedenému na faktúre (dátum od - do). Výpočet: ročný objem vôd z povrchového odtoku/365 dní = denný objem vôd z povrchového odtoku x počet dní, uvedený na faktúre = fakturovaný objem vôd z povrchového odtoku.

 

Na základe čoho je BVS, a.s., oprávnená účtovať stočné za odvádzanie vôd z povrchového odtoku?

BVS, a.s., je oprávnená účtovať platbu za odvedené množstvo vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou v sume stočného na základe § 29 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení.

Zdá sa mi, že platím za odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie veľa. Neposlal som vami požadované údaje o veľkosti príslušnej plochy, keď ma BVS, a.s., k tomu vyzvala, ako mám postupovať?

V prípade, že ste do BVS, a.s., nedoručil požadované údaje o veľkosti plochy, z ktorej je voda z povrchového odtoku odvádzaná do verejnej kanalizácie, BVS, a.s., zadala pre výpočet množstva predmetných vôd veľkosť plochy v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 kvalifikovaným odhadom. Najčastejšie sa stanovuje veľkosť plochy, ktorá je evidovaná ako zastavaná plocha a nádvoria na liste vlastníctva prislúchajúceho k danej nehnuteľnosti. Ak táto plocha nie je totožná s reálnou plochou, z ktorej producent odvádza vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie, je potrebné to oznámiť BVS, a.s., písomne (poštou, e-mailom). Spolu so žiadosťou je potrebné doručiť aktuálny list vlastníctva, katastrálnu mapu so zakreslením plôch, z ktorých je predmetná voda vypúšťaná do verejnej kanalizácie a vyčíslenie plochy v m2. Na základe doručených podkladov BVS, a.s., upraví fakturované množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie a zašle vám na podpis aktualizovanú Zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd. V prípade, že nedisponujete možnosťou zdokumentovať reálny stav, máte možnosť požiadať BVS, a.s., o výjazd za účelom preverenia plôch. Služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka výkonov a služieb BVS, a.s. Poukazujeme však na skutočnosť, že obhliadka pracovníkom BVS, a.s., je možná za podmienok jednoznačného určenia spôsobu odvedenia vôd z povrchového odtoku.

Musím platiť za odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie, ak mám pod príslušnou odkvapovou rúrou umiestnený sud a s takto zachytenou vodou polievam záhradu?

V prípade existencie funkčnej kanalizačnej vpuste pod rínou, áno. Ak producent nechce platiť za odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie, je potrebné, aby uvedenú vpusť trvalo znefunkčnil, a oznámil to BVS, a.s., písomne (poštou, e-mailom) s priloženou fotodokumentáciou stavu pred a po vykonanej úprave. Jediný akceptovaný spôsob znefunkčnenia je trvalé zamedzenie odtoku rín do kanalizačnej prípojky stavebnou prekážkou (napr. zabetónovaním). Taktiež je potrebné zabezpečiť, aby vody z povrchového odtoku po zabetónovaní vstupu nestekali do verejnej kanalizácie iným spôsobom, napr. prostredníctvom uličnej kanalizačnej vpuste.

V akej cene sa účtuje vypočítané množstvo vôd odvedených z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie?

Vypočítané množstvo vody odvedenej z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie sa účtuje vo výške aktuálne platnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Líši sa ročný zrážkový úhrn, ktorý je základom pre výpočet množstva vôd odvedených z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie pre jednotlivé lokality Bratislavy?

Nie, nelíši sa. Pre výpočet množstva vôd odvedených z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie v celej Bratislave sa používa rovnaký zrážkový ročný úhrn.

Čo potrebujem k uzatvoreniu zmluvy na odvádzanie vôd z povrchového odtoku?

 

 

V prípade existencie odberného miesta a vybudovanej kanalizačnej prípojky, pred pripojením vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie je potrebné, aby ste požiadali BVS, a.s., o vyjadrenie k projektovej dokumentácii, s uvedením presného popisu spôsobu odvádzania predmetných vôd. Následne, po vydaní súhlasného stanoviska BVS, a.s., doručíte tlačivo „Podklady pre uzatvorenie zmluvy o odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou“. Po doručení tlačiva vám BVS, a.s., zašle na podpis aktualizovanú Zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd.
V prípade, ak producent rieši pripojenie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie zároveň s vybudovaním novej kanalizačnej prípojky, je potrebné dodržať nasledovný postup:
1. Podanie vyplnenej „Žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii“ a úhrada poplatku v zmysle aktuálne platného Cenníka výkonov a služieb BVS;
2. Po vydaní kladného vyjadrenia BVS, a.s., je potrebné k pripojeniu svojej nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu splniť technické podmienky pripojenia a následne za účelom kontroly splnenia technických podmienok vyplniť a zaslať „Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu“, kde do príslušnej tabuľky uvedie plochu v m2;
3. Po doručení žiadosti technickí pracovníci BVS, a.s., žiadateľa telefonicky kontaktujú vo veci dohodnutia termínu kontroly splnenia technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu;
4. V deň kontroly technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu, v prípade ich splnenia, je žiadateľovi predložená na podpis aktualizovaná Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd.

 

 

 

 
Aktualizované: 04.11.2010 07:25
TlačiťHore