Vykonávate rozbory vody aj na objednávku?

Áno, na objednávku vykonávame rozbory pitnej a odpadovej vody.

Ako mám postupovať, ak si chcem objednať rozbor pitnej vody?

Rozbor vody je možné si objednať písomnou formou, vyplnením tlačiva Objednávka na práce a jeho doručením poštou, e-mailom na adresu , prípadne osobne na ktorékoľvek kontaktné centrum BVS, a.s.
Telefonicky, na linke call centra BVS 0850 123 122, získate len informácie o postupe pri objednávaní rozborov vody.

V predmete objednávky je potrebné uviesť nasledovné údaje:

  • špecifikáciu predmetu objednávky (rozbor pitnej alebo odpadovej vody, požadovaný rozsah ukazovateľov, miesto odberu);
  • v prípade celoročnej objednávky na pravidelný rozbor vody postačuje predložiť jednu písomnú objednávku na začiatku roka.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa odberu vzoriek pitnej aj odpadovej vody budú dohodnuté s pracovníkmi laboratória na tel. číslach: 02/48 253 473 (odber vzoriek pitná voda) a 02/48 253 472 (odber vzoriek odpadová voda).

Aká je tvrdosť vody, ktorú dodáva BVS, a. s., v jej jednotlivých oblastiach?

Tvrdosť vody dodávaná do vodovodnej siete jednotlivých verejných vodovodov prevádzkovaných BVS, a.s., je rôzna. Bližšie informácie získate v sekcii: O vode - Kvalita vody - Tvrdosť vody.

 

Aká je kvalita vody, ktorú dodáva BVS, a. s., do vodovodnej siete?

Informácie získate v sekcii: O vode – Kvalita vody – Ukazovatele kvality vody v BVS. Po zadaní názvu obce alebo mestskej časti (v rámci Bratislavy) do vyhľadávacieho poľa a po vybraní konkrétneho odberného miesta z ponúknutého zoznamu vyberte formu, v akej chcete tabuľku s nameranými údajmi zobraziť. Voda určená na pitné účely musí spĺňať limitné hodnoty ukazovateľov v zmysle nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

Vyrába BVS, a.s., aj úžitkovú vodu?

Nie, BVS, a.s., vyrába a dodáva odberateľom len pitnú, t. j. studenú vodu.

Ako mám postupovať, ak chcem reklamovať kvalitu vody?

Reklamáciu na kvalitu dodávanej pitnej vody môžete predložiť písomnou formou (poštou na adresu BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava alebo emailom na ), telefonicky na linku call centra 0850 123 122 alebo osobne počas zákazníckych hodín v ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, a.s., (Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Senica a Skalica). V reklamácii uveďte svoje kontaktné údaje: priezvisko, adresu odberného miesta, číslo odberného miesta a telefonický kontakt, aby vás mohli v prípade potreby spätne kontaktovať pracovníci BVS, a.s.
V zdôvodnení reklamácie kvality dodávanej pitnej vody špecifikujte, ktoré senzorické ukazovatele reklamujete (napr. farbu, zákal, chuť, pach, mikrobiologické ukazovatele a pod.) a problém bližšie špecifikujte, napr. chuť – sladká/horká, pach – po chemikálii/plaste, farba – hnedá, a pod. Ak máte k dispozícii protokol o skúške, priložte ho, prosím, k reklamácii.
V prípade, že bývate v rodinnom dome a reklamujete mikrobiologickú kontamináciu alebo zápach vo vode, uveďte, prosím, či využívate vodu aj z iného zdroja (studňa), resp. či máte na domovom rozvode inštalovaný filter na vodu.
V prípade, že bývate v bytovom dome, uveďte, prosím, či problém s kvalitou vody majú aj vaši susedia, prípadne susedia vo vedľajšom bytovom dome, ako aj skutočnosť, či v bytovom dome prebieha rekonštrukcia niektorého z bytov.
V prípade, ak reklamujete zákal vo vode po predchádzajúcom prerušení dodávky pitnej vody, kontaktujte ihneď dispečing poruchovej služby na bezplatnom nonstop telefónnom čísle 0800 121 333. Dispečer poruchovej služby následne bezodkladne postúpi vašu reklamáciu na riešenie pracovníkovi príslušnej prevádzky, ktorý následne zabezpečí preplach siete verejného vodovodu v dotknutej lokalite.

 

 
Aktualizované: 04.11.2010 07:25
TlačiťHore