V prípade záujmu o vyjadrenie k zriadeniu vodovodnej, resp. kanalizačnej prípojky

Pred spracovaním projektovej dokumentácie je potrebné získať prvotné informácie o existencii verejného vodovodu a kanalizácie v záujmovej lokalite a informatívne ich zakresliť do vlastnej kópie katastrálnej mapy. Informácie a zákres získate v našom zákazníckom centre v Bratislave, v čase zákazníckych hodín určených pre zákresy a technické konzultácie. Je potrebné, aby ste si so sebou priniesli kópiu katastrálnej mapy a pri nezastavaných územiach a okrajových lokalitách je potrebné priniesť aj situáciu širších vzťahov.

Na základe prvotnej informácie je potrebné dať si v teréne vytýčiť trasy a hĺbky verejného vodovodu a kanalizácie vrátane miesta možného pripojenia. K objednávke na vytýčenie sietí je potrebné priložiť mapový podklad s informatívnym zákresom verejného vodovodu a kanalizácie potvrdený v zákazníckej miestnosti Oddelenia vyjadrovacích činností BVS, a.s.

Získané údaje je potrebné zamerať a zapracovať do projektovej dokumentácie navrhovanej stavby a návrhu vodovodnej a kanalizačnej prípojky, vrátane zamerania, zakreslenia a dodržania pásma ochrany vodohospodárskych zariadení.

Ak sa v záujmovom území nachádza verejný vodovod a kanalizácia, je možné podať si žiadosť o vyjadrenie k návrhu a podmienkam pripojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.

K žiadosti je potrebné doložiť:

  • Kópiu katastrálnej mapy vopred potvrdenú v BVS, a. s., (v prípade, ak došlo k prerozdeleniu pozemkov, je potrebné doložiť aj kópiu geometrického plánu);
  • List vlastníctva;
  • Projektovú dokumentáciu vodovodnej, resp. kanalizačnej prípojky (technická správa s výpočtom predpokladanej potreby vody – pre pitné a sociálne účely, pre prípad požiaru, ďalej množstva predpokladaných odpadových vôd, situácia, pozdĺžny profil, schéma vodomernej, resp. kanalizačnej šachty, spôsob odvádzania zrážkových vôd z povrchového odtoku – dažďové vody). Zdravotechnickú časť PD musí vypracovať zodpovedný špecialista zdravotechnik s oprávnením SKSI (Slovenskej komory stavebných inžinierov);
  • Ak ide o pripojenie cez vodomernú šachtu iného majiteľa (zmluvného partnera BVS, a. s.) – osadenie ďalšieho vodomeru na T-kus, je potrebný notárom, resp. matrikou overený súhlas „Dohoda o pripojení sa na vodovodnú prípojku“, pričom vodomerná šachta musí pre toto osadenie ďalšieho vodomeru vyhovovať z hľadiska OTN 755411;
  • V prípade umiestnenia vodomernej šachty na cudzom pozemku je potrebné doložiť notárom, resp. matrikou overenú Dohodu o umiestnení (vybudovaní) vodomernej šachty.

K možnosti odkanalizovania do verejnej kanalizácie:

  • v meste Senec súhlas o pripojenie sa na verejnú kanalizáciu s uvedením množstva splaškových odpadových vôd vydaným MsÚ.
 
Aktualizované: 13.10.2010 13:57
TlačiťHore