Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu

 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

Rozhodnutím Komisie č. CCI 2011SK161PR004 zo dňa 31. januára 2013 Európska komisia schválila finančný príspevok z Kohézneho fondu veľkému projektu „Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu”, ktorý tvorí súčasť Operačného programu Životné prostredie v rámci prioritnej osi 1 Ochrana a racionálne využívanie vôd.

Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečiť, aby kvalita vyčistenej odpadovej vody vypúšťanej do vodných tokov z dvoch najväčších čistiarní odpadových vôd (ČOV) na Slovensku, ČOV Petržalka a ústrednej čistiarne odpadových vôd (ÚČOV) Vrakuňa, spĺňali všetky ustanovenia smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd, osobitne požiadavky na kvalitu vypúšťanej vyčistenej odpadovej vody v ukazovateľoch dusík a fosfor, ktorých vysoké koncentrácie vo vodách spôsobuje premnoženie rias a siníc v tečúcich a stojacích vodách. Intenzifikáciu týchto ČOV preto možno považovať za príspevok Slovenska k európskej iniciatíve za čistejší Dunaj.

Projekt sa skladá z dvoch stavieb:
- Intenzifikácia a modernizácia ÚČOV Vrakuňa
- Intenzifikácia a modernizácia ČOV Petržalka

Celkové investičné náklady projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku predstavujú 35,7 mil. EUR. Cena stavieb bola po ukončení verejných súťaží stanovená úspešným uchádzačom nasledovne: ÚČOV Vrakuňa - 20,1 mil. EUR bez DPH a ČOV Petržalka - 8,6 mil. EUR bez DPH, teda celkový investičný náklad projektu je pod hranicou 29 mil. EUR bez DPH.

Stavebné práce na stavbe „ÚČOV Vrakuňa“ realizovalo združenie pod vedením spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, spol. s r.o. Bratislava (vedúci člen), pričom technológiu dodávala spoločnosť ARKO TECHNOLOGY, a.s. Brno, Česká republika.

Stavebné práce na stavbe „ČOV Petržalka“ zabezpečovalo združenie pod vedením spoločnosti Doprastav, a.s. Bratislava (vedúci člen), VODOHOSPODÁRSKE STAVY a.s. Bratislava a AQUASTAV, a.s. Bratislava, ktorá bola dodávateľom technologického vybavenia ČOV.

Stavebné práce na oboch ČOV boli začaté v novembri 2013 a ukončené v novembri 2015. Po ročnej skúšobnej prevádzke boli uvedené do trvalej prevádzky  v súlade so schváleným projektom a vydaným právoplatným povolením na trvalé užívanie stavby.2. POPIS PROJEKTU

ÚČOV Vrakuňa:
Ústredná čistiareň odpadových vôd (ÚČOV) Vrakuňa je najväčšou a najkomplexnejšou ČOV na Slovensku postavenou v 70. a 80. rokoch minulého storočia. ČOV je schopné po rekonštrukcii čistiť odpadové vody od 650.000 pripojených ekvivalentných obyvateľov.
Predmetom projektu bolo rozšírenie a intenzifikácia biologickej linky ČOV za účelom zabezpečenia odstraňovania nutrientov (dusík a fosfor) v súlade s platnou európskou a slovenskou legislatívou. Na ČOV sa rozšírili aktivačné nádrže, ktoré slúžia ako anaeróbne a denitrifikačné nádrže, pričom existujúce aktivačné nádrže boli prebudované na nitrifikačné a regeneračné nádrže. Do týchto nádrží sa osadili sa nové prevzdušňovacie elementy, do ktorých sa vháňa vzduch novými a účinnými turbodúchadlami osadenými v rekonštruovanej dúcharni.
Projekt obsahoval aj rekonštrukciu dosadzovacích nádrží, ktoré boli kompletne zmodernizované, vrátane spôsobu zhrabovania kalu z dna a z hladiny. Dosadzovacie nádrže boli doplnené a čerpacie stanice plávajúcich látok a taktiež odťahom usadeného kalu z dna nádrží prostredníctvom čerpacích staníc osadených pri každej dosadzovacej nádrži. Táto úprava výrazne ovplyvní prevádzkovanie nádrží a umožňuje bezpečný a regulovateľný odťah usadených kalov za účelom ich ďalšieho spracovania. Súčasťou prác bola aj výmena závitovkových čerpadiel v čerpacej stanici kalu ako aj stavebné úpravy na tejto čerpacej stanici.
Vykonala sa aj výmena a zastaralých transformátorov na nové s vyššou kapacitou vrátane stavebných úprav samotnej trafostanice.
Modernizácia technológie si vynútila aj podstatné doplnenie meracej a regulačnej techniky v rámci celého biologického procesu ako aj komplexnú modernizáciu riadiaceho systému ČOV. Novo inštalovaný riadiaci systém umožní prevádzkovateľovi ČOV účinné a bezpečné riadenie technologických procesov v súlade s prísnymi predpismi v oblasti čistenia odpadových vôd a v rozsahu stanovených limitov pre túto najväčšiu a najvýznamnejšiu ČOV na Slovensku.

ČOV Petržalka:
ČOV Petržalka bola dobudovaná v súvislosti s vodným dielom Gabčíkovo na prelome 80. a 90. rokov a čistí odpadové vody z pravobrežnej časti Bratislavy a piatich rakúskych obcí. Kapacita ČOV je po rekonštrukcii viac ako 200.000 ekvivalentných obyvateľov, čo postačuje pre rozvoj tejto časti Bratislavy na najbližších 30 rokov.
Rekonštrukcia a modernizácia tejto ČOV sa dotkla najmä úpravy a doplnenia technologického vystrojenia ČOV v objektoch mechanického a biologického čistenia a čiastočne aj objektoch kalového hospodárstva.
V budove mechanického čistenia došlo k inštalácii nových strojne stieraných jemných hrablíc a osadeniu nového technologického zariadenia v lapači piesku vrátane pračky piesku. Uvedené úpravy, spolu s prebudovaním časti usadzovacích nádrží na dažďové nádrže vrátane intenzifikácie čerpacej stanice surových kalov, zabezpečia vyššiu účinnosť mechanického stupňa čistenia odpadových vôd a tým bezpečnejšiu prevádzku biologického stupňa.
V rámci biologickej linky došlo k výmene prevzdšňovacích elementov so súvisiacou výmenou starých dúchadiel na moderné turbodúchadlá s potrebnou kapacitou pre zabezpečenie prevzdušňovania, pričom biologická linka bola prebudovaná, obdobne ako na ÚČOV Vrakuňa, na systém anaeróbnych, denitrifikačných a nitrifikačných nádrží s regeneráciou kalu.
Taktiež bola realizovaná modernizácia dosadzovacích nádrží, ktoré po rekonštrukcii spoľahlivo zabezpečujú sedimentáciu biologického kalu s prečerpávaním prebytočného kalu do objektov kalového hospodárstva. Dosadzovacie nádrže boli vybavené novými čerpacími stanicami plávajúcich látok.
Projekt sa dotkol aj niektorých objektov kalového hospodárstva, najmä zahusťovacích nádrží kalu, ktoré boli komplexne zrekonštruované a prekryté, čím sa výrazne zredukuje nepríjemný zápach v okolí ČOV. V rámci projektu sa vybudoval aj biofilter na čistenie vzduchu.. Projekt sa taktiež dotkol aj kalovej koncovky, za účelom spracovania prebytočného kalu bola osadená nová odstredivka na zahustenie kalu.
Z dôvodu väčšieho odberu elektrickej energie došlo k výmene existujúcich transformátorov za nové transformátory s vyššou kapacitou.
Nakoniec došlo k podstatnému rozšíreniu meracej a regulačnej techniky prakticky v rámci celej ČOV ako aj k modernizácii riadiaceho systému ČOV. Novo inštalovaný riadiaci systém umožní prevádzkovateľovi ČOV účinné a bezpečné riadenie technologických procesov v súlade s prísnymi predpismi v oblasti čistenia odpadových vôd a v rozsahu stanovených limitov pre túto druhú najväčšiu ČOV na Slovensku.

Aktuálny stav stavebných prác na ČOV Petržalka

 

Aktuálny stav stavebných prác na ČOV Vrakuňa
Celkový počet obrázkov v galérii: 23


Ďalšie informácie sa nachádzajú na stránke Operačného programu životné prostredie:
http://www.opzp.sk/projekty/velke-projekty/schvalene-velke-projekty/

Pamätná tabuľa Podunajsko

Prezentácia projektu pred začatím prác:

FILM ČOV Vrakuňa
FILM ČOV Petržalka

 
Aktualizované: 29.04.2021 10:02
TlačiťHore