Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Modra

Rozhodnutím zo dňa 14. 02. 2014 bol Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. schválený nenávratný finančný príspevok pre projekt „Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Modra“ z operačného programu Životné prostredie prioritná os č.1 – Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, operačný cieľ 1.2 – Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.
Kód projektu: 24110110179
V Dodatku č. 1 Zmluvy o poskytnutí NPF č. 151/1.2 MP/2014 boli celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu upravené na základe výsledkov verejných obstarávaní (práce a služby stavebného dozora) a predstavujú sumu 8 958 933,96 EUR. BVS, a. s. zabezpečí vlastné zdroje financovania projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu a zabezpečí ďalšie vlastné zdroje financovania projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov projektu, vrátane výdavkov na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery.
Hlavným cieľom projektu je ochrana životného prostredia a zvýšenie životného štandardu v meste Modra a obci Dubová vybudovaním kanalizácie a čistením odpadových vôd.

  • Redukcia úniku splaškových odpadových vôd do zeme a zníženie rizika kontaminácie podzemných a povrchových vôd.
  • Realizácia 15 872 m kanalizácie, 6 ks čerpacích staníc, 838 ks kanalizačných odbočiek a napojenie cca. 2661 ekvivalentných obyvateľov na predmetnú kanalizáciu.
  • Intenzifikácia, modernizácia a rozšírenie ČOV modra na kapacitu 10.690 EO, vrátane odstraňovania nutrientov.

Projekt pozostáva z výstavby 6 nových kanalizácií, stavebných a technologických prác na jestvujúcej čistiarni odpadových vôd Modra:

  1. Stavba: Dubová, kanalizácia – I. etapa
  2. Stavba: Malokarpatský región, odkanalizovanie – hlavné výtlačné potrubie, úsek VČS Pezinok – VČS Modra, odkanalizovanie obce Dubová
  3. Stavba: Projekt dobudovania kanalizácie v meste Modra, splašková kanalizácia
  4. Stavba: Verejná kanalizácia na Hviezdoslavovej ulici v Modre
  5. Stavba: Modra, verejná kanalizácia na Moyzesovej ulici
  6. Stavba: Modra – odkanalizovanie Súkenníckej ulice
  7. Stavba: Modra – intenzifikácia, modernizácia a rozšírenie ČOV

Projekt je realizovaný v zmysle Zmluvných podmienok na výstavbu, pre stavebné a inžinierske Diela projektované Objednávateľom, Prvé vydanie 1999 vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), ktoré boli preložené z anglického originálu “Conditions of Contract for Construction”, First Edition 1999 (,,red book“) published by the Fédération Internationale des Ingénieurs–Conseils (FIDIC)“ Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov – SACE, Kominárska 4, 832 03 Bratislava v roku 2008.
Stavebné práce realizuje združenie „VSEP+VSBA – aglomerácia Modra“
Stavebný dozor na stavbe kanalizácií a ČOV Modra zabezpečuje združenie: „API-MottMac: stavebný dozor Modra“
Autorský dozor a koordinátor dokumentáciev rozsahu stavby ČOV Modra zabezpečuje spoločnosť ČOVDESIGN, s. r. o.
Autorský dozora koordinátora dokumentáciev rozsahu stavieb kanalizácií zabezpečuje spoločnosť HYDROCOOP, spol. s r. o.
Projektový manažment a funkciu koordinátora bezpečnosti (v súlade s § 3 ods. 1 a § 6 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.) vykonáva BVS, a. s. interne vlastnými zamestnancami.
Stavenisko projektu bolo odovzdané zhotoviteľovi dňa 30.06. 2014. Dielo bolo ukončené a prevzaté Preberacím protokolom diela dňa 16.12.2015. Lehota na oznámenie vád trvala 365 dní a dňa 13.01.2017 bol vystavený Protokol o vyhotovení diela.
V zmysle zmluvy a slovenskej legislatívy boli jednotlivé stavby v ročnej skúšobnej prevádzke a po jej úspešnom ukončení boli stavby uvedené do trvalej prevádzky.

Informačná tabuľa Projektu

Pamätná tabuľa Projektu
Celkový počet obrázkov v galérii: 4
Fotodokumentácia Projektu
Celkový počet obrázkov v galérii: 15
 
Aktualizované: 09.05.2017 15:36
TlačiťHore