Holíč – rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV


ITMS kód projektu : 24110110098

Celkové oprávnené výdavky projektu: 10 200 554,42 EUR

Podiel  NFP 9 690 526,70 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť dňom 09. 05. 2011 začala realizovať stavbu spolufinancovanú z prostriedkov EU : Holíč – rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV.  Na základe nadlimitnej zákazky verejného obstarávania - verejnej súťaže je zhotoviteľom stavby skupina dodávateľov „ČOV Holíč“.

Vedúci člen skupiny: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o., Banská Štiavnica

Člen skupiny: Vodohospodárske stavby - ekologický podnik, Bratislava

Člen skupiny: FERRMONT, spol. s r. o., Púchov 

Stručný popis projektu

Predmetom projektu je komplexná rekonštrukcia a intenzifikácia jestvujúcej mestskej čistiarne odpadových vôd Holíč. ČOV čistí odpadové vody z Holíča a z priľahlej obce Kátov.

ČOV nespĺňala technologické požiadavky pre odstraňovanie znečistenia podľa Nariadenia vlády SR 296/2005 pre citlivú oblasť. Taktiež odpadové vody sú vypúšťané v rozpore s ochranou Prílohy č. 1 NV SR 296/2005 Z. z. do toku Kyštor, ktorý má nepriaznivé prietokové pomery. ČOV je nevyhnutné rekonštruovať a intenzifikovať.

Rekonštrukciou a intenzifikáciou ČOV Holíč sa vyrieši nasledovný okruh problémov:

  • odstráni sa problematické zaústenie odtoku z ČOV do hydromelioračného kanála Kyštor zaústeného do hydromelioračného kanála Tvrdonice - Holíč, ktoré sú využívané pre zavlažovanie a zároveň sa vybuduje nové odvedenie vyčistenej odpadovej vody do recipientu Morava (výtlačným potrubím),
  • prebuduje sa jestvujúca linka čistenia na ČOV s dostatočnou kapacitou pre odstraňovanie organického znečistenia vrátane biologického odstraňovania celkového dusíka a celkového fosforu s jeho chemickým dozrážaním,
  • parametre vyčistenej odpadovej vody budú v súlade s Nariadením vlády SR č. 296/2005 pre veľkostnú kategóriu nad 10 000 EO pre citlivú oblasť pri posudzovaná vplyvu na recipient podľa Prílohy č.1 a uplatnení princípu imisno - emisného.

Momentálne sú práce ukončené, stavba prevzatá a ČOV je v skúšobnej prevádzke do 09/2014.

 

 
Aktualizované: 20.02.2014 15:32
TlačiťHore