ČOV Rohožník, rekonštrukcia a modernizácia

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Kohézneho fondu

Operačný program: Kvalita životného prostredia

kód projektu ITMS2014+ 310011A028

V rámci Výzvy OPKZP-PO1-SC121/122-2015 bola v roku 2016 pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a. s. schválená žiadosť na  poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov z operačného programu – Kvalita životného prostredia pre projekt:

Celkové oprávnené výdavky projektu: 2 679 101,91EUR

Z toho podiel NFP: 2 411 191,72 EUR

Predmetom projektu je komplexná rekonštrukcia a modernizácia jestvujúcej čistiarne odpadových vôd v Rohožníku, ktorá tak po rekonštrukcii bude spĺňať technologické požiadavky pre odstraňovanie znečistenia podľa Nariadenia vlády SR 296/2005 a smernice Rady 91/271/EHS

Cieľ projektu: Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EU

Dátum začatia fyzickej realizácie projektu: 07/2017

Doba realizácie projektu: 30 mesiacov

Poskytovateľ a riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

 
Aktualizované: 14.07.2017 09:23
TlačiťHore