Centrum výskumu rizík zásobovania vodou veľkého mesta

ITMS kód projektu: 26240220082
Celková čerpaná suma za všetkých partnerov: 1 454 047,05 Eur
Partneri projektu: DHI, s.r.o., Ústav informatiky SAV

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. (BVS) realizovala v období júl 2012 - september 2015 projekt zameraný na vybudovanie centra výskum rizík zásobovania vodou veľkého mesta, ktorého úlohou je okrem realizácie výskumných aktivít aj podpora spolupráce medzi podnikateľským sektorom a akademickou sférou. Formou realizácie simulácií na hydraulickom modely s použitím nameraných dát vodárenského systému v Bratislave boli získané vedomosti o reálnom správaní sa vodárenského systému za rôznych štandardných a neštandardných prevádzkových stavov.

Stručný popis projektu

Projekt bol realizovaný prostredníctvom dvoch hlavných aktivít nasledovne:
Aktivita 1.1 – Vytvorenie a vedecký manažment spoločného výskumného centra
Z hľadiska riešenia projektu bolo významnou časťou aktivity vybudovanie centra výskumu a obstaranie a prevádzka nevyhnutnej výskumnej infraštruktúry. Ďalšími činnosťami zrealizovanými v rámci tejto aktivity bolo vedecký manažment centra výskumu počas celej doby realizácie projektu, definovanie dlhodobého strategického plánu rozvoja výskumného centra a diseminácia výsledkov výskumu projektu.

Aktivita 2.1 – Aplikovaný výskum rizík zásobovania vodou veľkého mesta
Implementácia aktivity začala analýzou jestvujúcich dátových zdrojov, následným výskumom reálnej siete a definovaním chýbajúcich údajov. Na základe týchto údajov sa pristúpilo k ďalším výskumným úlohám, ktorých výstupom bol skalibrovaný hydraulický model – simulačný nástroj. Finálnou realizačnou etapou projektu bola samotná analýza rizík, ktorá bola členená na dve úlohy. Výskum bol zameraný na určenie možných rizík, ktoré majú vplyv na zásobovanie vodou vrátane vplyvu klimatických zmien, napr. nedostatočné informácie o sieti, straty vody, technické zlyhania systému, povodňové ohrozenia, urbanistické vplyvy, socio-ekonomické vplyvy, hydraulické vplyvy a pod..

Výstupmi projektu sú:
- Vytvorený Hydraulický model,
- Zriadené Centrum výskumu rizík,
- Komplexná štúdia pre oblasť č. 1 Výskumu dátových zdrojov a informačných technológií,
- Komplexná štúdia pre oblasť č. 2 Výskumu hydrauliky prúdenia vody,
- Komplexná štúdia pre oblasť č. 3 Výskumu analýzy rizika.

Počas realizácie projektu boli dosiahnuté všetky stanovené ciele projektu. Vytvorením funkčného hydraulického modelu vodovodnej siete mesta Bratislava sa získal permanentný nástroj na vyhodnocovanie funkčnosti vodovodnej siete, ktorý je používaný v rozhodovacom procese pre koncepčné potreby určenia kapacít rozširujúcich sa výhľadových potrieb, pre prehodnotenie tlakových pomerov, určenie hydraulických parametrov pre potreby plánovaných rekonštrukcií ako aj podklad pre tvorbu plánov údržby, opráv a rekonštrukcií, či plánov bezpečnosti. Benefity z projektu znášajú priamo spotrebitelia BVS – teda obyvatelia mesta Bratislavy.

 

Operacny program vyskum a vyvoj
Vyskumna agentura
Europska Unia
 
Aktualizované: 02.05.2017 09:51
TlačiťHore