Rozhovor  s vedúcou Divízie chemicko-technologickej laboratórnej činnosti (DCHTLČ), Ing. Evou Spáčovou

Aké činnosti zabezpečuje divízia chemicko-technologickej laboratórnej činnosti?

Naša divízia vykonáva:

  • kontrolu kvality pitných vôd zo všetkých objektov verejných vodovodov prevádzkovaných našou spoločnosťou, t. j. od zdroja vody až po konečného spotrebiteľa,
  • kontrolu kvality odpadových vôd zo všetkých objektov verejných kanalizácií prevádzkovaných našou spoločnosťou, tzn. od producentov odpadových vôd až po vyčistenú odpadovú vodu vypúšťanú z čistiarní odpadových vôd do recipienta (t. j. povrchového toku – riek, jazier, potokov).
  • rozbory pitných a odpadových vôd na objednávku.

Aká je kvalita pitnej vody, ktorú vyrába a distribuuje Bratislavská vodárenská spoločnosť?

Pitná voda, distribuovaná vodovodnou sieťou, vyhovuje vo všetkých ukazovateľoch kvality vody nariadeniu vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu.

Ako často sa Vám stáva, že zákazník má záujem o analýzu vzorky vody?

Zákazníci majú záujem o analýzu vzorky vody pomerne často. Ide predovšetkým o zákazníkov, ktorí potrebujú k vydaniu kolaudačného rozhodnutia doložiť protokol o skúške vody odobranej z kolaudovanej nehnuteľnosti.

Ako často sa vykonáva kontrola kvality vody a kde sa kontroluje?

Kontrolu kvality vody vykonávame podľa Programov prevádzkovej kontroly kvality vody, ktoré sú každoročne odsúhlasované na miestne príslušných Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Frekvencia sledovania kvality pitnej vody je úmerná počtu obyvateľov v zásobovanej oblasti, napr. v Bratislave vykonávame kontrolu kvality vody distribuovanej do vodovodnej siete 3-krát týždenne, v menších obciach 1-krát za štvrťrok. Kontrolu kvality vody vykonávame zo všetkých objektov verejných vodovodov prevádzkovaných našou spoločnosťou od zdroja vody až po konečného spotrebiteľa.

Aké hodnoty sa analyzujú (čo všetko sa skúma) na vzorke vody?

Rozbory vody vykonávame v rozsahu ukazovateľov, ktoré ustanovujú platné legislatívne predpisy, či už pre sledovanie kvality pitnej vody alebo kvality odpadovej vody. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že vykonávame mikrobiologické, biologické a fyzikálno-chemické rozbory vody.

Pri príležitosti Svetového dňa vody robí BVS, a.s. bezplatný rozbor vody zameraný na obsah dusičnanov a tvrdosť vody . Je o túto službu veľký záujem?

BVS, a.s. vykonáva stanovenie vybraných ukazovateľov kvality vody, t. j. stanovenie obsahu dusičnanov a tvrdosti vody vo vzorkách vody dovezených záujemcami z ich vlastných studní, nie však zo vzoriek pitnej vody distribuovanej do vodovodnej siete. O tento rozbor vody býva zo strany verejnosti veľký záujem.

Aké rozbory vody robí DCHTLČ a koľko stoja?

Akreditované skúšobné laboratórium vykonáva na objednávku ako spoplatnenú službu rozbory pitných aj odpadových vôd. Na našej webovej stránke je v Cenníku BVS, a.s., v odseku Laboratórna činnosť uvedený zoznam základných analýz pitnej aj odpadovej vody, t. j. zoznam všetkých ukazovateľov kvality vody, ktoré vykonávame, vrátane ich cenníkových položiek.

Je teda len na zákazníkovi, o ktoré laboratórne skúšky, t. j. o stanovenie ktorých ukazovateľov kvality vody prejaví záujem. Cena za takýto rozbor vody sa vypočíta ako súčet cenníkových položiek za jednotlivé ukazovatele kvality vody, o ktoré zákazník požiadal.

Najväčší záujem zo strany zákazníkov je na rozbory pitných vôd potrebných ku kolaudáciám stavieb, ktoré vykonávame v rozsahu ukazovateľov minimálneho alebo úplného rozboru podľa prílohy č. 2 k nariadeniu vlády SR č. 354/2006 Z. z., cena ktorých je uvedená v Cenníku BVS, a.s., pod názvom „Skupinové analýzy pitnej vody“.

Ako postupujete v prípade, že si odberateľ objedná analýzu vzorky vody?

Po doručení písomnej objednávky z Odboru služieb zákazníkom BVS, a. s. sa pracovníčka skúšobného laboratória zodpovedná za objednávky, telefonicky skontaktuje so zákazníkom a detailne s ním dohodne termín a podmienky odberu vzorky vody. Je veľmi dôležité, aby zákazník v písomnej objednávke uviedol okrem údajov potrebných k vyfakturovaniu vzorky (adresa, IČO, DIČ, bankové spojenie), či požaduje vykonať rozbor pitnej alebo odpadovej vody, rozsah ukazovateľov, počet vzoriek a svoj telefonický kontakt.

Ako postupujete v prípade, že sa zistí, že voda je nekvalitná, príp. kontaminovaná?

V prípade, že rozborom pitnej vody sa zistí prekročenie limitnej hodnoty niektorého z ukazovateľov kvality vody, postupujeme v súlade s § 5, ods. 6 nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z., t. j. bezodkladne vykonáme opakovaný odber a rozbor vzorky vody pre potvrdenie zisteného stavu. Ak opakovaný rozbor potvrdí výsledky prvotného rozboru, Divízia výroby vody alebo Divízia distribúcie vody BVS vykoná bezodkladne nápravné opatrenia. Vo väčšine prípadov ide o prekročenie limitnej hodnoty obsahu železa, ktoré neohrozuje zdravie spotrebiteľa a k odstráneniu tohto stavu postačuje prepláchnutie vodovodnej siete v dotknutom mieste. Účinnosť tohto opatrenia zisťujeme ďalším odberom a rozborom vzorky vody.

Pijete čistú vodu z vodovodu? Ako vám chutí?

Pitnú vodu z vodovodu pijem a mne osobne chutí.

 
Aktualizované: 03.09.2010 10:58
TlačiťHore