Distribúcia vody

Vyťažená a upravená voda sa prostredníctvom vodárenských čerpacích staníc čerpá priamo do zásobných vodojemov alebo cez spotrebisko do koncových vodojemov. Vodojemy svojou polohou na vyššie položených miestach zásobovaného územia predstavujú samostatné tlakové pásma, čím sú vytvorené podmienky na gravitačné zásobovanie spotrebiska. Ak sa spotrebisko nachádza na rovinatom území, používajú sa na akumuláciu nadzemné vežové vodojemy. Z vodojemov sa voda dopraví až ku konečnému spotrebiteľovi.

Každý spotrebiteľ je napojený na rozvodný vodovodný rad vodovodnou prípojkou. Súčasťou vodovodnej prípojky je i vodomerná šachta, v ktorej je umiestnené meradlo - vodomer na registráciu dodaného množstva pitnej vody. Na vodovodnú prípojku je napojený vnútorný vodovod s potrebným počtom výtokových miest. A tak u konečného spotrebiteľa už stačí len otvoriť vodovodnú batériu a pitná voda je vo svojom cieli.

 
Aktualizované: 03.09.2010 11:06
TlačiťHore