Rozhovor s vedúcim Divízie čistenia odpadových vôd (DČOV), Ing. Vladimírom Kvassayom

Čo je úlohou DČOV aké činnosti vykonáva?

Úlohou DČOV je zabezpečovanie čistenia odpadových vôd v mechanicko-biologických čistiarniach odpadových vôd, ktoré sú vo vlastníctve BVS, a. s., alebo tieto čistiarne odpadových vôd DČOV prevádzkuje na základe zmluvy a sú vo vlastníctve miest, resp. obcí.

DČOV zabezpečuje všetky činnosti vyplývajúce z technologického procesu čistenia odpadových vôd na jednotlivých čistiarňach odpadových vôd s cieľom dosiahnuť požadované parametre vyčistenej odpadovej vody tak, ako sú stanovené v platnom vodoprávnom rozhodnutí pre jednotlivé čistiarne odpadových vôd a s cieľom minimalizácie nákladov na 1 m3 vyčistenej vody.

Aká je kvalita vody vypúšťanej späť do povrchových vôd (riek, potokov, jazier), tzv. recipienta?

Vyčistená odpadová voda musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne limity stanovené vodoprávnym rozhodnutím príslušného úradu životného prostredia, ktoré vychádza z Nariadenia vlády SR č.296/2005 z prílohy č. 3 a zároveň zohľadňuje stanovisko správcu vodného toku a emisno-imisný princíp tak, aby kvalita vody vo vodnom toku, ktorý je recipientom príslušnej čistiarne odpadových vôd zodpovedala požiadavkám prílohy č. 1 uvedeného v Nariadení vlády SR č. 296/2005.

Aká rarita prišla kanálom do čistiarne odpadových vôd?

Na čistiareň odpadových vôd Bratislava Vrakuňa priplávala polovica karosérie z vozidla Trabant.

Čo spôsobuje havarijný stav v čistiarni odpadových vôd?

Prítok odpadových vôd, ktorých zloženie je v rozpore z kvalitatívnymi ukazovateľmi odpadových vôd povolenými a stanovenými v prevádzkovom poriadku príslušnej kanalizácie.

Pijete čistú vodu z vodovodu? Ako Vám chutí?

Nakoľko nemám rád perlivé nápoje (okrem občasného pohára sektu) jednoznačne dávam prednosť pitiu kvalitnej vody z vodovodu, ktorá má v Bratislave skutočne výbornú kvalitu.

 
Aktualizované: 29.09.2010 13:28
TlačiťHore