Čistenie odpadových vôd

Voda, ktorá bola akokoľvek použitá je považovaná za odpadovú vodu a musí byť vyčistená. Odpadové vody z domácností a aj z priemyselných podnikov sú odvádzané kanalizačnými stokami a zberačmi do čistiarne odpadových vôd. Odpadová voda sa delí na splaškovú a dažďovú odpadovú vodu. V tejto súvislosti rozoznávame 3 typy kanalizácie, a to splaškovú, dažďovú a zmiešanú. Dažďová voda býva odvádzaná samostatným kanalizačným systémom alebo spoločne so splaškovou odpadovou vodou pomocou jednotnej kanalizačnej siete.

V čistiarni odpadových vôd sa odstránia z odpadovej vody v niekoľkostupňovom procese organické látky a chemické znečistenie. Najprv sa však mechanicky odstraňujú hrubé nerozpustené látky. Potom je takto predčistená odpadová voda zmiešavaná s kultúrou baktérií, ktorá sa nazýva aktivovaný kal. Takto vyčistená voda sa od aktívneho kalu oddelí v usadzovacích nádržiach. Vyčistená odpadová voda z usadzovacích nádrží odteká cez objekt merania prietokov do recipienta - vodného útvaru (najčastejšie rieky, potoky, jazerá). Čistiarenský kal sa vo vyhnívacích nádržiach stabilizuje, následne sa vyhnitý kal zahusťuje a odvodňuje a napokon zneškodňuje. Kalový plyn vznikajúci pri tomto procese z vyhnívacích nádrží je akumulovaný v plynojemoch, z ktorých sa využíva na výrobu technologického a prevádzkového tepla.

Konečným výsledkom procesu čistenia odpadových vôd je skutočnosť, že vyčistená voda sa vracia späť do prírody, riek a potokov, do morí a oceánov. Vo vodárenskej spoločnosti sa tým uzatvára celý kolobeh vody vo vodárenských spoločnostiach.

 
Aktualizované: 03.09.2010 11:15
TlačiťHore