Kvalita vody v BVS, a. s.

Pre zabezpečenie zdravotnej bezchybnosti dodávanej pitnej vody využíva BVS, a. s., rôzne spôsoby úpravy vody v závislosti na kvalite vody zo zdroja vody (prevzdušnenie, filtrácia, odkyseľovanie, dezinfekcia), ktorými sa zabezpečuje trvalé zneškodnenie mikroorganizmov (baktérie, vírusy, spóry) a organizmov obsiahnutých vo vode ako aj zníženie koncentrácie tých ukazovateľov kvality vody, ktorých obsah v podzemnej vode prekračuje medzné hodnoty podľa nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (železo, mangán, pH, agresivita vody, sírany, dusičnany). Voda dodávaná do Vašej domácnosti našou spoločnosťou je teda absolútne vyhovujúca. Z tohto dôvodu je na území našej pôsobnosti využívanie vodných filtrov potrebné skutočne vopred dobre zvážiť.

 
Aktualizované: 22.02.2011 15:48
TlačiťHore