Na čo slúžia hydranty

Dovoľujeme si informovať všetkých odberateľov vody v pôsobnosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., (ďalej len BVS), že v zmysle ustanovenia § 25 písm. e)zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon“) je odber vody s použitím požiarneho obtoku na iné účely ako požiarne klasifikovaný ako neoprávnený, a preto ten, kto neoprávnene odoberá vodu z verejného vodovodu v rozpore s týmto ustanovením zákona, je povinný nahradiť spôsobenú škodu prevádzkovateľovi verejného vodovodu.

Hydranty všeobecne sú určené na vykonávanie pravidelných preplachov verejnej vodovodnej siete technickými pracovníkmi BVS, ktorí vykonávajú činnosti tak, aby zabezpečili riadnu dodávku vody v určenej kvalite.

V prípade potreby, hydranty verejného vodovodu slúžia aj hasičským jednotkám pri zásahu, kde aj v týchto prípadoch je v zmysle vyššie uvedeného zákona veliteľ zásahu povinný nahlásiť vlastníkovi verejného vodovodu a vlastníkovi verejnej kanalizácie čas, miesto a množstvo odobratej vody.

Pripomíname, že každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

V súlade s ustanovením § 27 ods. 5 zákona vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie môžu len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že v prípade nárazových neodborných odberov vody prichádza vplyvom zvýšenej rýchlosti prúdenia vody k uvoľňovaniu inkrustov z vodovodného potrubia, čo spôsobuje jej zakalenie, a to zapríčiňuje dočasné zhoršenie senzorických vlastností dodávanej pitnej vody v celej dotknutej oblasti. Rovnako vplyvom týchto nárazových zmien v hydrodynamických pomeroch prichádza k poklesu tlaku vo vodovodnom potrubí, ktorý sa môže objaviť aj u iných odberateľov vody v danej lokalite.

S prihliadnutím na všetky vyššie uvedené skutočnosti si Vás dovoľujeme požiadať o dodržiavanie uvedených usmernení.

 
Aktualizované: 17.05.2018 10:22
TlačiťHore