Zásady starostlivosti o vnútorný - domový vodovod

Čo je vnútorný vodovod? Je to potrubie určené pre rozvod vody v dome, ktoré nadväzuje na koniec vodovodnej prípojky1,2,3), alebo na iný zdroj vody a to vrátane príslušenstva a technických zariadení, na ktoré sú pripojené.

 1. Zodpovednosť. Vodárenská spoločnosť je zodpovedná za kvalitu dodávanej vody len po vstup do vodovodnej prípojky. Za vnútorný vodovod, účel ktorému slúži, za jeho stav a prípadné ovplyvnenie kvality vody z vodovodného kohútika, je v plnej miere zodpovedný majiteľ domu alebo bytu 4 )
 2. Desing. Návrh vnútorného vodovodu musí byť vypracovaný odborne spôsobilou osobou. Zlý návrh môže spôsobiť problém s množstvom a tlakom vody, môže spôsobiť plytvanie vodou alebo stagnáciu vody, či jej kontamináciu. Ďalej zlý návrh môže spôsobiť nadmerný hluk v budove, znížiť životnosť potrubia, alebo zabrániť prístupu k rozvodom v prípade údržby.
 3. Voľba materiálu. Vnútorný vodovod musí byť zhotovený zo zdravotne vyhovujúcich materiálov, ktoré sú kompatibilné s kvalitou distribuovanej vody. Nevhodné alebo nekvalitné potrubie, môže znehodnotiť kvalitu vody u spotrebiteľa v ukazovateľoch ako sú pach, kovy, organické látky, mikrobiologické ukazovatele. Odstránenie takéhoto stavu je omnoho finančne náročnejšie ako počiatočné náklady na zakúpenie drahšieho, ale kvalitného potrubia.
 4. Inštalácia. Montáž vnútorného vodovodu môže pri neodbornej inštalácií a chybách spôsobiť škody. Keďže to nie sú škody typu explózie ako pri chybnej inštalácii plynu, ale len chyby, ktoré sa prejavia postupne a pomaly, ľudia si ich príliš nepripúšťajú. Preto inštaláciou domového rozvodu poverte len odborne spôsobilú osobu.
 5. Prepojenie s iným rozvodom. Vnútorný vodovod pripojený na verejný vodovod sa podľa zákona nesmie priamo prepojovať s potrubím, na ktoré je pripojený iný zdroj vody (napr. studne). Rovnako sa nesmú vzájomne prepojovať vnútorné vodovody z rôznymi druhmi vôd. Každé pripojené zariadenie, ktoré by mohlo viesť k znečisteniu vody vo vnútornom vodovode, musí mať ochranu proti spätnému prietoku 5,6).
 6. Prevádzka. Rovnako ako iné technické zariadenia, aj vnútorný vodovod vyžaduje pravidelnú vizuálnu kontrolu a pravidelnú údržbu (overovanie funkčnosti armatúr, výmena opotrebovaných častí, odpojenie a prerušenie prevádzky v prípade dlhodobého nevyužívania a pod.)
 7. Stagnácia vody. Vnútorný vodovod musí byť navrhnutý tak, aby nedochádzalo k stagnácii vody. Stagnujúca voda je porovnateľná s potravinou po záručnej dobe. V stagnujúcej vode nemusia nutne prebehnúť negatívne zmeny. V prípade, že tieto zmeny prebehnú, nemusia byť postrehnuteľné zmyslami.
 8. Staré materiály. Päťdesiat a viac rokov staré potrubia vnútorného vodovodu môžu korodovať a spôsobovať sfarbenie vody do hneda, alebo môžu byť zanesené vodným kameňom a tým znižovať tlak vody. Pokiaľ je vnútorný vodovod vyrobený z olova, zhoršenú kvalitu vody svojimi zmyslami nerozoznáte. Voda z takého vodovodu môže byť riziková pre malé deti a tehotné ženy. Ak bývate v starom dome z predvojnového obdobia, ktorý nebol zrekonštruovaný, preverte si, či nemáte v dome rozvod vody z olova.
 9. Úprava vody. Zariadenie na úpravu vody vo vnútri budov nesmie spôsobovať nadmernú spotrebu alebo plytvanie vodou. Úprava vody nemá kompenzovať nesprávny návrh vnútorného vodovodu alebo nevhodnú voľbu materiálu. Voľba nesprávnej technológie úpravy vody, môže napáchať viac škody ako úžitku.
  ------------------------------
  1) V zmysle §4, odsek 1) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu okrem meradla, ak je osadené. Vodovodná prípojka sa spravidla pripája na verejný vodovod navrtavacím pásom s uzáverom. Pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu.
  2) V zmysle §4, odsek 6) zákona č. 442/2002 Z. z., vlastníkom vodovodnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu. Ak je vlastník nehnuteľnosti vlastníkom vodovodnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti vlastníctvo vodovodnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti.
  3) V zmysle §42, odsek 7) zákona č. 442/2002 Z. z., vlastníctvo k vodovodným prípojkám, prípadne k ich častiam zriadeným pred účinnosťou tohto zákona zostáva zachované.
  4) V zmysle §24, odsek 2) zákona č. 442/2002 Z. z., dodávka vody kvalitou, množstvom a tlakom je splnená vtokom vody z verejného vodovodu do vodovodnej prípojky, ak sa vlastník verejného vodovodu a odberateľ nedohodnú inak.
  5) V zmysle §4, odsek 7) písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z. vlastník vodovodnej prípojky je povinný zabezpečiť, aby vodovodná prípojka bola vybudovaná tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu pitnej vody vo verejnom vodovode a aby nemohlo dôjsť k zmiešaniu vody z iného zdroja s vodou vo verejnom vodovode.
  6) V zmysle §27, odsek 7) zákona č. 442/2002 Z. z. je zakázané prepojiť vlastný zdroj vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.

Zdroj:

1. Státní zdravotní ústav, Praha 2013. „Desatero správné péče o vnitřní vodovod“
2. Státní zdravotní ústav, Praha 2013. „Pitná voda z kohoutku. Zdravotní aspekty vnitřních vodovodů. Informace a tipy pro vlastníky a nájemníky domů a bytů."


Zdroj informácií pre spracovanie zásad bol poskytnutý s láskavým dovolením Státního zdravotního ústavu, Praha 2013.

 
Aktualizované: 06.05.2015 10:32
TlačiťHore